SCHIEDAMSCHE COURANT Agenten verwijderen gezin uit raadszaal lats Holy singel te koop aangeboden Peuter speelz aal komt in de knel e'üm mé Lijmen en plakken voor nieuwe woning Goudriaan pessimistisch: 'Gemeente scliuift noodopvang op lange ba.an' Ratten zonnen op spookschip B Meerkoet doodgeschoten mm. Vrouw gilt door vergadering heen, jongen weggesleurd Door gisteren genomen beslssing: Zesde lustrumviering van politiekorps van de baan m i Werkgroep over een crisisinterventiecentriun: Boten door snelle Zweed losgeslagen Tractor in brand gestoken Dinsdag 23 mei 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26091-4 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardrngen De wijk- groep van de Vettenoordse- polder heeft haar leden aan het knutselen gezet. Bewo ners uit de VOP en de Vlaardingse raadsleden hebben een lijvig informa tiepakket door de bus ge kregen. In dat pakket on der meer..... een kolossale bouwplaat kompleet met tube lijm en zes viltstiften. En of de dames en heren maar onmiddellijk aan het werk wilden gaan! De wijkgroep beoogt met deze actie de bewoners nu eens ei genhandig kennis te laten ma ken met het type woningen dat op het Lamoenterrein is ge pland Van de drie meest voor komende typen woningen is een bouwplaat gemaakt. Het is natuurlijk even een priegel- werkje om al die muurtjes en trappetjes netjes uit te knip pen. maar dan hebben de be woners dan ook een prachtige maquette (schaal 1 op 50), aan de hand waarvan ze eens rustig met het hele gezin kunnen be kijken wat zo'n nieuwbouwwo ning nu precies voorstelt. Zoals bekend gaat het bij deze nteuwbouwplannen op het La moenterrein om woningen die volgens de huureis van de VOP-groep niet meer mogen gaan doen dan 225 gulden. Dat de VOP nu een bouwplaat heeft uitgebracht, wil nog met zeggen dat zij propaganda wil voeren voor nieuwbouw. Aldus de VOP-groep. Het gaat haar slechts om een zo duidelijk mo gelijke voorlichting. De bouwplaat, een idee dat uit Rotterdam kwam overwaaien, is verspreid in een oplage van vijfhonderd exemplaren. De produktiekosten, 3200 gulden in het totaal, komen uit het zogeheten „goed en goedkoop"- subsidiepotje van de rijksover heid. Woensdag worden de re sultaten van al het knip- en plakwerk in de VOP-keet aan de Zomerstraat tentoongesteld. Schiedam Met een wind buks hebben jongens bij de Poldervaart een meerkoet doodgeschoten. De „vogelman" van Schiedam heeft zich ont fermd over de vier jongen die achterbleven. Van de daders ontbreekt elk spoor. o Loes van Nieu- wenburg bezig met de maquette van haar nieuwe huis. Schiedam Zeven poli tiemannen hebben gister avond een gezin en enke le actievoerders uit de raadszaal van het stads kantoor verwijderd. Eén jongen werd letterlijk naar buiten gesleept. Burgemeester Ar ie Lems liet de agenten opdraven, toen een vrouw tijdens de vergadering van de ge meenteraad naar voren stapte en door luid pra ten „de orde verstoorde". Het gezin was eerder op de dag al naar het stadskantoor getogen om, in verband met ellendige sociale omstandig heden, de burgemeester te spreken te krijgen. Dat lukte Over het waarom van die actie staat meer op pagina drie. Gisteravond bleek men ech ter ontevreden met de belofte die Lems had gedaan, dat voor het weekeinde uitsluit sel wordt gegeven over de hulp die mogelijk kan wor den geboden Ook wethouder van sociale zaken en volksge zondheid Eef Collé had - gis termiddag - nog gesproken met het gezin, dat bestaat uit man, vrouw en vijf kinderen. Het gezin was daarbij verge zeld geweest van een maat schappelijk werker en leden van de LOB. de landelijke organisatie van bijstandtrek- kers. Volgens Colle hebben dezen het gezin opgehitst om gisteravond de raadsvergade ring le verstoren. ..Politieke doeleinden", vermoedde de wethouder. Ook Lems gebruikte harde woorden „Dit gezin, dat in een ellendige situatie ver keert. is vandaag misbruikt, door anderen." Tweemaal schorste hij de vergadering Eerst om te proberen het ge zin en de actievoerders tot bedaren te brengen, daarna - na de komst van de politie - om de gemeen tebestuurde- ren op adem ie laten komen. Vlaardingen ASB-be- Icggincfsmaatschappij heeft de pas aangekoch te himrflats aan de Ho- lysinge! te Vlaardingen te koop aangeboden. Be huurders kunnen ze zelf kopen voor 100006 gul den per stuk. Leegstaan de flats worden via het Rotterdamse makelaars kantoor Gemako voor 126.000 per stuk ver kocht. De bewoners zijn het daar he lemaal niet mee eens. Het com plex van 244 flats werd onlangs door levensverzekeringsmaat schappij KVS van de hand ge daan. ASB-beleggingsmaat- schappij, gelieerd met ASB- vastgoed en het ASB-uitzend- hureau kocht het complex van de RVS voor verkoop. Wethou der Bas Goudriaan (stadsont wikkeling) heeft pogingen bin nen het college* van b en w in het werk gesteld om de flats voor verhuur te behouden. Hij heeft daarvoor onder andere overleg' gevoerd met bewoners uit de Holyflats. Vandaag staat de Holy singel op de agenda van de b en w-vergadering. Maar gisteravond toonde hij zich desgevraagd niet optimis tisch over de kansen voor de bewoners. De beschikbare ge gevens nopen hem tot die con clusie. Verontruste bewoners, die een commissie van zestien man hebben gevormd, bestuderen wat voor stappen er verder on dernomen kunnen worden. Daarbij moet met vergeten worden, dat in Vlaardingen de huurbeschermingswet nog van kracht is. Dat houdt in, dat huurders drie jaar mogen blij ven wonen in hun verkochte huis. Daarna moet de rechter beslissen of de nieuwe eigenaar of de huurder in het huis mag wonen. Deze wet treedt in werking, zodra een particulier een verhuurde flat wil kopen, om er zelf in te wonen. VVD- kamerlid Pol de Beer adviseert de bewonersgroep. Hij staat pal achter de bewoners, die naar zijn smaak gezamenlijk moeten optreden tegen de ASB. Dit, omdat er ook fikse huurverhogingen te verwach ten zijn als de huizen niet ver kocht worden. Het kamerlid pleit zelf voor een snelle invoe ring van het voorkeurskoop recht voor huurders. Dit zou hebben betekend, aldus de libe raal. dat de RVB eerst naar de bewoners had moeten stappen. ASB had er dan met aan te pas gekomen. Dit jaar wordt dit regerings voorstel nog in de tweede ka mer behandeld. Speculatie zou volgens De Beer dan ook min der zhn. De directie was gisteravond niet voor commentaar bereik baar. Een ASB-man vertelde dat een verantwoordelijk per soon in het buitenland vertoef de. Een ander was onbereik baar. Schiedam Het gaat fout met peuterspeelzaal De ükkenput. De ouderparticipatie, een belangrijk onderdeel bij deze zaal in de Gorzen, dreigt volledig in de knel te raken. De reden daarvan is een beslissing die wethouder Herman Posthoorn gisteren heeft genomen, waardoor het aantal betaalde kraehten wordt teruggebracht. De peuterspeelzaal in de Zwar- tewaalsestraat degradeert tot een gewone oppasplaats, zo stelt het bestuur. Wat extraat jes, zoals kerst- en St. Nicolaas- feeslen, kunnen de kleintjes ook wel op hun buik schrijven. Voor een van centrum De Duk dalf „geleende" vaste kracht en een part-timewerkster krijgt de zaal namelijk binnenkort al leen een peuterleidster terug: de nasleep van de rel over het intrekken door wethouder Posthoorn van oen subsidie- voorstel. Part-timekracht Joke Akkerman is per 1 juli ontslag aangezegd, nadat Posthoorn eerder dit jaar het voorstel, voor financiële steun mtrok. Vaste kracht Emke van Bie- men heeft reeds zelf per 1 maart ontslag genomen. Eind februari is de gemeente dat Vaardigheidsprocven afgelast Maassluis - De vaardigheidsproeven die voor zaterdag aan staande waren georganiseerd door de Vereniging voor Reserve Politie Maassluis gaan niet door. Reden is het geringe aantal deelnemende reserve-politiekorpsen uit omringende gemeenten. De wedstrijden zijn nu definitief afgelast en in plaats daarvan ?aan de leden en. hun dames een dagje met een bus op stap haar onbekende bestemming- Een teleurstellende zaak, vinden voorzitter J. von Elsacker van de politiebond en korpschef C. van Nieuwkoop. Teleurstellend, riet alleen vanwege het met-doorgaan, maar ook, omdat een aantal mensen reeds vanaf september vorig jaar in de weer is geweest met het treffen van allerlei maatregelen. -Reeds bij mijn installatie - voorjaar 1977 - werd er op gezin speeld dat wij eens wat moesten doen bij de viering van het dertigjarig bestaan van de Maassluise afdeling. Temeer, daar bij het vijfentwintigjarig jubileum niets was georganiseerd. Welnu, reeds snel na mijn intrede in Maassluis zijn wij daar aan gaan werken. Vooral de secretaris heeft bergen werk verzet...... tever- geefs", aldus een teleurgestelde politiecommandant, die verder zei dat zich slechts twee reservekorpsen hadden opgegeven voor öe wedstrijden, te weten die van Zwijndrecht en Ridderkerk dit laatste korps kon moeilijk „neen" zeggen tegen Van Nieuw koop, omdat deze vóór zijn benoeming in Maassluis waarnemend- korpschef van de Ridderkerkse politie was. Wat nu de reden van de geringe belangstelling is. Van Nieuw koop: „Neen, geen kwestie van weinig zm hebben, 't Is meer een gevolg van de vele activiteiten die elders in het land worden gehouden, mede in het kader van het dertigjarig bestaan van meegedeeld. Tot gisteren is vanuit het stadskantoor geen advies over opvolging aan het ministerie van erm gegeven. Eerst nadat vrijdagmiddag het bestuur van de zaal een tele gram aan de wethouder stuur de en aankondigde maandag een en ander aan de pers te vertellen, is daar volgens De IJkkenput aan gewerkt. Vrij dagavond werd Nico van Noort in aller ijl door een ambtenaar opgebeld, met de uitnodiging maandag bij de wethouder te komen. Op die bijeenkomst gis teren kreeg hij te horen dat de gemeente dezelfde lijn volgt die volgens officieuze bronnen bij het ministerie gevolgd zou wor den, dus alleen een peuterleid ster goedkeuren. Door dit late reageren van Posthoorn komt de zaal wel licht vier maanden zonder vas te kracht te zitten. Bovendien kan de peuter leidster zich in tegenstelling tot een cultureel werker niet wijden aan de werkgroep van zeven ouders die zich al drie jaar bezighou den met onder meer de finan ciële administratie, aanmeldin gen, het te voeren beleid. „De gemeente boort een stuk werk de grond in. Er wordt handjeklap gespeeld tussen ge meente en rijk. Men is blijk baar niet gecharmeerd van las tige groepen. Actiegroepen worden op een linklistige ma nier monddood gemaakt", zo vertelden gistermiddag Nico van Noort en Ans van Noordt, Rïa Herspach, Elma Speijer en Fien van Ekelenburg van dc ouderwerkgroep, die hierover een brief naar het ministerie in Den Haag hebben gestuurd. Niet één rat ontsnapte gister middag. -X 'Tl 1 Vlaardingen „De gemeente Vlaardingen schuift de stich ting van een crisisinterventie centrum op de lange baan. Dit menen de leden van de werk groep „Noodopvang" naar aan leiding van een gesprek dat zij gistermiddag hebben gehad met de commissie voor volks gezondheid en sociale zaken. De werkgroep meent, dat in de regio met zo'n kleine 200.000 inwoners plaats moet zijn voor een eerste opvang voor mensen m directe nood. De commissie eist echter keiharde cijfers van het aantal mensen, dat jaar lijks een dergelijke opvang be hoeft. Dan pas wil men 2org dragen voor de start van een 24-uurs telefonische hulpdienst met een aantal gastgezinnen, die voor de opvang moeten zor gen. De werkgroepsleden „Noodop vang" stellen op hun beurt, dat geen betrouwbare cijfers zijn te verstrekken zolang er geen Maassluis Schepen in de Maassluise Bin nen- en Buitenhaven zijn zondagmiddag van hun trossen geslagen, omdat een Zweeds schip, de Snow-ball, te hard de Nieuwe Wa terweg op voer. De Snow-bali had volgens de Maassluise poli tie een snelheid van meer dan 12 knopen. de schepen van de trossen, waardoor de boten de Waterweg op dreven. Twee schepen, de Almerie en de Ronald botsten tegen elkaar. De Rotterdamse havenpolitie heeft de kwestie in onderzoek. De schade is nog niet vastge steld. In Hoek van Holland zijn twee schepen door de snelle Zweed losgeslagen. De Snow- behoorlijke wijze is van op vang. Ze zijn verder teleurge steld over het feit, dat wethou der Jo Vermeule hierover geen cijfers bekend wil maken voor de politie, GGD en sociale dienst. Ook verwerpt de werk groep de eerste opvang van mensen in de crisissituatie bij gastgezinnen. De leden menen, dat een eerste opvang onder verantwoordelijkheid moet be rusten van beroepskrachten in een daarvoor ingericht cen trum Pas enkele dagen daar na, wanneer de „patiënt" enigs zins op verhaal is gekomen, kan volgens de werkgroep aan het onderbrengen bij gastgezin nen worden gedacht. Ook is de werkgroep teleurge steld. clat wethouder Vermeule contact heeft gezocht met in stellingen om mee te werken aan een lijst van gastgezinnen waardoor een soort tweede o De Charlotte Rhodes uit de Onedirt Line in het centrum van Schiedam. Voor opnamen van de horrorfilm Nosferatu was de Lange Haven met koetsjes en tonnen veranderd in een haven uit de vorige eeuw. Omstreden 2 dieren ontsnappen niet Schiedam Zo'n vier- M honderd omstreden j| ratten zijn gistermid- 2 dag in het hartje van Schiedam opgetreden voor opnamen van de speelfilm Nosferatu. De Hongaarse dieren, die in Delft niet mo- gen worden gebruikt, werden losgelaten op de Charlotte Rhodes uit de tv-serie Onedin Line; een prachtig 2 zeilschip dat voor de nieuwe horrorfilm van s regisseur Werner Her- 2 zog een soort spook- s schip moet voorstel- len. H Voor de gesteriliseerde en s met haarverf brumgespo- 2 5 ten ratten waren aan de 2 S Lange Haven, waar de 2 klok een eeuw was terug- =j H gedraaid, diverse veilig- 5 heidsmaatregelen geno- S men. Om te voorkomen 2 M dat ze zouden ontsnappen was er gaas gespannen en 2 2 hielden diverse mensen 2 van de Duits/Fran s/Ne- 5 2 derlandse filmploeg een 5 2 oogje m het zeil. De die- 5 =5 ren wilden echter hele- maal met weg. Op het 5 dek koesterden zij zich 2 2 heerlijk in het zonnetje, terwijl vanaf de kade een paai* honderd meuwsgie- B ngen toekeken. Geen één 2 rat ontsnapte. Over deze =j S gang van zaken was de 2 5 politie, die de haven had 2 2 afgezet, dan ook dik te- 2 =g vreden. fg 2 Meer over het gebeuren 2 in Schiedam vindt u op 2 2 pagina drie van deze 2 krant. ÜllliHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlI wethouder geuite teleurstelling, dat er geen instellingen m Vlaardingen zijn, die bereid zijn mee te werken aan een 24-uurs bereikbaarheid, noemt de werkgroep logisch als met tevens voor opvangsmogetijk- heden wordt gezorgd. Vlaardingen De Vlaar dingse politie is op zoek naar de daders en de eigenaar van de in brand gestoken traetor aan de Watersportweg. In de nacht van vrijdag op zaterdag ontdekten en. blusten surveillerende agenten de trac tor. Op de kap was een aan zienlijke hoeveelheid olie gego- ADVERTENTIE (SS VOOR LETTERS 5225^ Zelfkfevend of kunststof Tel. 25.85 50 M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1