SCHIEDAMSCHE COURANT 'assage- directeur vecht voor films Klanten nemen de wijk naar Schiedam Speculant ASB neemt andere namen aan IPlSBa i# PPR boos op D'66 'Zoveel amateurs zijn er in ScMedam niet' Proefterrein beschermd door streekplan Huisbaas boos op gemeente 'Leegstand flats is 'n schandaal' Autobedrijf ERTAN I Ongeruste Holy-wmkehers tot commissie: Bonden tegen plannen RSV MKatten pSP?'- over -Xê straat Twee gewonden bij steekpartij D'66: De Verzamelaar in Holiandia - gebouw Woensdag 24 mei 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD ,103de jaargang do. 26092.8 pagina's- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - k lach tend te nst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL g|l|lllilllltlltllllllIlllllilllllllllllllIIIIIIIIIlllllin|{|i!lll]lllllljIlllltl||||||!||I|Njllt|||illlllll!|l]|II|tlllllIlllllllllIlllll||||l||||tlMllll]||illlltlIllflll!ltllllUj Auditie voor Maud IL tv i ♦li" 0 Tijdens een bloedserieuze en spannende auditie zijn gisteravond in de Vlaar- dingse stadsgehoorzaal meer dan zestig „sollicitan ten" getest die volgend jaar willen meespelen in de mu sical Maud. Deze show wordt een produktie van de inmiddels koninklijk goed- gekeorde vereniging Musi cal Theater Carrousel. Anneke van Gelder testte de toekomstige dansers en danseressen voor haar bal letten. Dick Borst begeleid de zangers en zangeressen aan de vleugel. De produk- tiekosten van „Maud" be dragen eira 40.000 gulden. Vandaar dat de schrijvers Verkade en Bezooijen niet over een nacht ijs gaan. waar het het aannemen van spelers betreft De uitslag i van de test wordt later be- j kendgemaakt. ailllllllllllllllHnillllIlUllllilI![IIIIlIlill|]!IIIllllll!llllllinill)llll!l[|lil!l[!IIIIH!!ll|[[]UUtll|]lllllllllI!lllll[ll!|jllll[IIEIjllll!llllll|IMIinrni!llllill>^ Holysingel-speculatie verwarrender Vlaardingen - De onduidelijkheid In het speculeren met flats aan de Vlaardingse Holysïngel is nog meer toegenomen. De «igenaar heet nu „Investor", eergisteren nog ASB-beleggings- maatschappïj. een zusterbedrijf van ASB-vastgoed, die tot „Cas co-Vastgoed" is omgedoopt. Verder blijft de situatie hetzelf de. De huurflats worden met (speculatïewmst) te koop aan geboden via de Rotterdamse makelaar Gemako, Over de naamsverandering wist woord voerder van „Investor" de heer Von Münsing, niets meer te zeggen, „dan dat een naams verandering allang in de pen zat". De bewoners zijn nog niet de hoogte gesteld. De flats Maassluis De PPR van Maassluis is bijzonder boos op D'66. Laatstgenoemde partij volgens de radicalen na melijk verklaard dat de PPR "geen schijn van kans" heeft «n na de verkiezingen in de fttd terug te komen. Deze op merking nu is in het verkeerde keelgat geschoten. Ween reactie op de uitlatingen de zijde van D'66 zegt het "PR-bestuur dat het beter zou ajn indien deze partij zich meer zou bezig houden met het opstellen van een eigen politie ke visie op het plaatselijke ge- teuren, in plaats van het be drijven van dubieuze opinie-on derzoeken. „Na vier jaar niets doen". zo reageert de PPR. -gaat D"65 zich plotseling druk fl&ken en zij laat geen kans voorbij gaan het vierstromen- 'and te propageren en de PPR te drukken". De PPR vindt dat het in de «gelopen zittingsperiode wel ®rideijjk is geworden welke Partijen zich echt hebben inge st voor het leefbaar maken "jan Maassluis, en dat de PPR !par in elk geval een belangrij ke rol m heeft gespeeld en nog steeds speelt. Enkele voorbeel den ajn volgens de PPR' In spraak en medezeggenschap, relatie overheid-burgenj en de Initiatieven tot het komen van structuurplannen. worden volgens twee betrouw bare bronnen verhuurd te koop aangeboden voor 10.006,- gul den. De „Investor"-woordvoer- der zei nooit van dit bedrag gehoord te hebben. De bewo ners zouden volgens hem kun nen blijven huren. Dit is in volstrekte tegenspraak met de woorden van de bronnen. Lege flats moeten 127,000 gul den opbrengen. Een deskundi ge vond deze „marktwaarde" veel te hoog. Rotterdam De industriebon den willen geen verantwoorde lijkheid nemen voor de her structureringsplannen van het Rijn Schelde Verolme concern. Hun verzet richt zich voorna melijk tegen het voornemen het aantal arbeidsplaatsen sterk terug te dringen. De industriebonden hebben gisteren tijdens een gesprek met de Raad van Bestuur van het RSV-concem laten weten weinig te voelen voor drasti sche inkrimping van het perso neelsbestand. De bonden baseren dat op een mogelijke verbetering van de orderpositie en op de plannen Gusto in Schiedam in het RSV- concern op te laten gaan. De RSV-directie zou verder van plan zijn de Nieuwe Water weg-werf in Schiedam te slui ten. Er werken vierhonderd mensen. Vlaardingen Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de raadscommissie voor verkeer en vervoer hebben de winkeliers van de ondememers- vereniging De Loper bij monde van hun penning meester A. van Toor nog eens hun bezorgdheid uitgesproken over het plan om de Frederik Hendri- klaan ter hoogte van het winkelcentrum af te sluiten voor.het verkeer. De winkeliers vrezen dat vele clienten dan de wijk zullen nemen naar het volgens hen veel gunstiger gelegen winkelcentrum aan het Bachplein m Schie dam. Bovendien zal de bevoorrading van vooral de „grootkruidemers" in winkelcentrum De Loper hie ronder ernstig te lijden krijgen. Met klem vroeg de heer Van Toor commissievoorzitter Bas Goudriaan om eerst op de proppen le komen met cijfermateriaal welke (negatieve) effecten een dergeljke proefafslui- ting zou hebben. Geld om zelf een officieel onderzoek onder de clientèle te houden is er niet In dit verband opperde de heer Van Toor de idee een onderzoek in te laten stellen door studenten van de detailhan delsschool. die dit dan als project kunnen doen. Van de commissieleden waren m elk geval Jo Schnel (CDA) en Floor Quast (WD) tegen de plannen om zonder meer de Fredenk HendrikJaan af te sluiten. „Wachten op het verkeerscirculatieplan", zo stelt Schnel die voorts van merung is dat de ondernemers nooit de dupe mogen worden van proefafsluilmgen. Overigens, deze mening 2ijn ook de andere commis sieleden toegedaan. Bovendien wordt er niets afge sproken dan na inspraak van betrokkenen. Quast vindt echter dat een eenmalige enquête, niet voldoen de is om een juist beeld te krijgen van het gedrag van de koper. Volgens de liberaal zou dit gedurende een jaar ten minste eenmaal m dc maand moeten gebeuren Peet Droppert (PvdA) wees er evenals zijn partijgenoot Man van Opijnen op dat het overproef- atslmtingen gaat. „Indien dan blijkt dat het u minder gaat, dan stoppen we daar natuurlijk mee", zo meen den beiden Droppert voegde daar echter wel aan toe dut de ondernemers met harde bewijzen moeten komen Er dienen dan omzetcijfers voor en na de afsluiting op tafel te komen. Reactie van Quast: „als bij een aderlating het bloed er eenmaal uit ts. dan krijg je het er moeilijk weer in - - - Overigens maken niet alleen de winkeliers van De Loper zich zorgen Wrni Poort van de winkeliers van Holierhoek meent dat straks De Loper in elk geval nog van twee kanten te benaderen is. maar dat Holierhoek dan helemaal geïsoleerd dreigt te raken. „Dan zijn wij slechts via sluiproutes bereikbaar", aldus Wum Poort. Schiedam De film komst met directeur verdwijnt uit Passage. Henk Berg. Als bioscoop zal Passage niet meer meetellen, als de gemeente een punt zet achter de overeen- Wethouder Herman Post hoorn zou de grote zaal wil len laten gebruiken door plaatselijke amateurspelers (zang, toneel, muziek). Sinds 1971 is het beleid van de Schiedamse Gemeenschap ook meer gericht op actieve cul tuur, maar pas nu dreigt dat zeer ten koste te gaan van de sector passieve cultuur, zoals films. Problemen rijzen echter rond de dagen, waarop verenigingen in het theater bezig zouden wil len zijn („Veel zijn dat er met", Den Haag Het dagelijks bestuur van de provincie ziet geen enkele aanleiding- om terug te komen op zijn standpunt betreffende de in het streekplan Zuid-Holland West liggende gronden, die als proefterrein in gebruik zijn bij het Maaslandse bedrijf Lely Industries. Deze gronden hebben in het nog vast te stellen streek plan een agrarische bestem ming gekregen en daartegen maakte het Maassluise gemeen tebestuur bezwaar met het oog op zijn woningbouwplannen. GS verklaarden dit bezwaar ongegrond. De zaak werd bij de behande ling van het streekplan aanges neden door het VVD-statenhd Van BemmeJen, Deze wees op het belang van het bedrijf dat bovendien een schone in dustrie is voor de werkgele genheid; met de toeleveringsbe drijven mee gaat het om onge veer 1.000 mensen- De VVD- fractïe is daarom erg ingeno men met de manier, waarop het streekplan met de belangen van Lely rekening houdt. Vol gens de heer Van Bemmelen heeft de gemeente Maassluis een begerig oog geworpen op deze gronden en is zij zelfs niet geheel vrij van een zekere an nexatiewoede. Toekomstige uit breidingen voor de woning bouw zouden niet alleen maar op de tekentafels, maar ook verder in concretere vorm ge richt zijn op de gronden van Lely. Het argument, dat Maas sluis de gronden nodig heeft om te kunnen voldoen aan zijn taak op het gebied van de wo ningbouw, wees de WD-spre- ker van de hand. Wat Maas sluis op dit gebied door Rijn mond is toebedacht, kan het ruimschoots op eigen grondge bied verwezenlijken, aldus de heer Van Bemmelen. die pro beerde de gedeputeerde ir. Buijsert een uitspraak te ont lokken over het Maassluise ge drag tegenover Lely. De heer Buijsert was echter niet bereid een oordeel over het college van B en W van Maassluis te geven. Maassluis heeft op ver zoek van Rijnmond m een wat versneld tempo woningen ge bouwd en gedeputeerde staten waren daar niet erg gelukkig mee. Het college wil hier echter verder buiten blijven en de heer Buysert volstond daarom met de verzekering, dat hij geen enkele aanleiding zag voor GS om hun standpunt over de gronden van Lely te wijzigen. Vlaardingen De huisbaas van het pand aan de Vlaar dingse Richard Holsstraat, de Haarlemmer P. K. H. Pluis is boos op de gemeen te.. Hoewel hij volgens zijn zeggen had beloofd aan zijn huurder, de familie Van der Ploeg, een vloer te repare ren, kreeg hij toch een brief van de gemeente, waarin werd aangedrongen het pand te %*erbeteren. Pluis maakte zijn ongenoegen kenbaar in de commissie stadsontwikkeling. Volgens de commissie werd er een normale procedure gevolgd van een actief aan- schrij vingsbeleidDe huur der had bij de gemeente ge-* klaagd dat er nog mets ge beurd was aan de vloer. De gemeente heeft daarna ge dreigd zelf opdracht te ge ven voor reparatie, om ver volgens de rekening naar de heer Pluis te sturen. Volgens de heer Pluis wordt de vloer snel verbeterd. Schiedam - Bij een steekpartij in café 't Anker zijn twee men sen gewond. Over de aanlei ding van het gebeuren in de binnenstad tast de politie nog in het duister. Daar wordt nog een onderzoek naar ingesteld! De 47-jarige in Schiedam woonachtige Turk M.K. liep m de zaak aan de Lange Kerk straat een hersenschudding en een gebroken rib op. Tevens snijwonden bij rechteroog, een blauw oog en een dikke wang. De man is opgenomen in het Noletziekenhuis. Ook de 39-ja- rige M.B., die enige steekwon den opliep aan zijn hes, been en borst. Om de twee ruziemakers uit het café te krijgen zijn acht politiemannen binnen geweest 0 Een kleine duizend ratten liepen gistermiddag in Schiedam over straat. Op een afgezet deel van de Lan ge Haven in de binnenstad moest de wriemelende mas sa uitzwermen voor opna men van de horrorfilm N'os- fexatu. De gesteriliseerde Hongaarse dieren, die ract een bestelwagen en een gro te veewagen met aanhanger werden aangevoerd, wilden echter niet zo. De witte rat ten bleven nogal in hoopjes bij elkaar. Een paar waren brutaal en probeerden er vandoor te gaan. Met gaas en hardboard werden ze echter tegengehouden door de Frans/Duits/Nederlandse filmploeg van regisseur Werner Herzog. Soms tot groot vermaak van de toe schouwers. Sommige dieren kropen namelijk bij hun op passers aan de binnenkant van de broekspijpen om hoog. Bij de Charlotte Rho des uit de tv-serie The One- din Line waren gisteravond nog opnamen met acteur Klaus Kinsky die in de hoofdrol een vampier speelt. Schiedam „Het is een schandaal dat flats in Nieuwland vaak onbehoorlijk lang leegstaan". D'66 meent dat naar aanleiding van de actie waarbij eind vorige week een aantal jongeren aan het Dr. Wibautplein een woning kraakten. Het bestuur van deze poltieke partij eist van het gemeentebe stuur een hjst van gemeotopon- den die meer dan een half jaar leegstaan zoals vorig jaar ook de PPR heeft gevraagd. Men wil dat deze woningen aan mensen worden verhuurd die ze zelf opknappen. Kraakex- cessen zouden op deze wijze voorkomen kunnen worden. „De grote partijen zeggen vaak dat je de woningnood alleen structureel kan oplossen. In de praktijk is dat vaak een excuus om mets te doen, of wat erger is nalatig te zijn. „zo schrijft men". geeft SG-directeur Ruud Pü- lard toe), en over het gebruik van Passage in de resterende tijd. Directeur Berg ziet "de filra" daarvoor als onontbeer lijk. Volgens hem heeft wethouder Posthoorn officieel, maar mon deling laten weten dat het col lege van burgemeester en wet houders daaromtrent een be sluit heeft genomen. „Hoe ik echter ook heb gesoe bat om een schriftelijke beves tiging, waarvoor ik enkele ke ren aan de telefoon heb gehan gen, ik kreeg niets zwart op wit. Je zon haast denken, dat er sprake is van eigenmachtig handelen", aldus Berg. Van de gemeente hoorde hij dan ook nog niet, hoe het personeel in gelicht moest worden. Afhankelijk van de onderhan delingen zou een deel van het personeel van Berg, die Passa ge exploiteert, door de gemeen te kunnen worden overgeno men. Posthoorn wil daarover nog niets kwijt: „De tijd is nog met rijp. Ik acht het met juist om daarop nu in te gaan, om dat ik niet wil vooruitlopen op gesprekken die nog gevoerd moeten gaan worden". Pillard ziet de hele zaak rond Passage als een gemeentelijke affaire. In de begeleidingscom missie voor Passage, waarvan hij lid is, ts de kwestie nog met aan de orde geweest. Overigens is de bestaande overeenkomst 1 tussen de gemeente en Berg voorlopig wel verlengd tot 1 januari 1979. „Om eventueel stappen te on dernemen moet ik iets op schrift hebben", aldus Berg, die via-via heeft vernomen dat de gemeente liever een "ge makkelijke" exploitant heeft „Maar waarom wil Posthoorn nog niets zeggen, als hij mij wel iets officieel verteld heeft?" Als een alternatief voor de huidige gang van zaken ziet Berg het aanbod, dat zijn rech terhand Rob van den Arken bout en hij de gemeente heb ben gedaan, om de kleine cine ma, Passage-Bio, voor eigen rekening te gaan exploiteren. f Vlaardingen De vereniging „De Verzamelaar" is er tn ge slaagd weer een onderkomen te vinden voor haar maande lijkse ruilbeurzen. Met ingang van 7 juni om 19.00 uur zullen deze ruilbeurzen worden ge houden m het culturele cen trum aan de Oosth a venkade (Hollandïagcbouw). Net als zo veel andere verenigingen was De Verzamelaar ernstig gedu peerd door de definitieve slui ting van het zalencomplex van Excelsior aan de Oosthavenka- de. advertentie voor betrouwbare Bovag-occasions' V DEVtNTERSTRAAT II tel.«.u i*. Koopavond „op.nd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1