SCHIEDAMSCHE COURANT Schiei loko in de lilt Oude medicijnen kunnen terug naar apotheker Gemeente vordert lege huurflats Holysingel Tuindorp is wachten hen Woningen en winkels eindeijk op papier: Frequentie buslijn 56 wordt verhoogd De Trechter straks op eigen benen Crematorium mag Dossier melkzuur" moet openbaar zijn ilh -ülL JstsL. 13-0 maar ape trots RET geeft toestemming Landbouwer teeit nu pootaardappelen in Broekpolder Been bekneld tussen schepen Kleur voor Stations straat Twee auto's over de kop Verhoging parkeer tarieven onjuist Donderdag 25 mei 1978 - - ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103dc jaargang no- 26093 8 pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL yr v» Schiedam In een mouw bestemmingsplan voo]- de branders buurt komt meer het accent te liggen op woningen en winkels. De ideeen van tien jaar geleden (vrijwel uitsluitend bedrijfsruim te) zijn goeddeels achter haald. Restauratie en re novatie. zo veel als mo gelijk, zijn de nieuwe Zeist Dertien-uui en toch apetrots. Dut was DHS na. de wedstrijd tegen de selec tie van het Nederlands Elf tal als laatste voorberei ding voor de wereldkam pioenschappen in Argenti nië. Vrijdag reist Neer- lands sterkste voetbalfor matie af én de wedstrijd tegen het Schiedamse DHS gold als de laatste op eigen bodem voor de WK. Te recht derhalve dat de ploeg van Rob Jacobs glunderde na afloop. Ondanks de 13-0 (terwijl bij de rust de score a 1 O-O was). Tevreden was bondscoach Ernst Happel in elk geval wel over het sportieve spei van DHS. Terwijl Jan Zwartkruis verklaarde: „Een fijne ploeg om tegen te „spar ren". De wedstrijd was zon dermeer nuttigDHS ech ter staat vanavond voor een heel wat zwaardere op gave. Dan zal van Vios ge wonnen of gelijkgespeeld moeten worden behaald om te promoveren naar de hoofdklasse. Af eer over DHS Op de binnenpagina's. Op de foto het Nederlands Elftal met DHS. g3S!55!5?iv<: iSS'-fcvsm iS'&Sri;'rüKSSSS.4* - Vlaardingen De frequen tie van buslijn 56 zal met ingang van de komende herfst worden opgevoerd. Dit sehrijfi de directeur van de RET, drs. C, G. van Leeuwen, in een brief ge richt aan het college van b en w van Vlaardingen. Begin januari had het college een verzoek hiertoe gedaan. Het deed dit naar aanleiding van vragen van het PvdA-raad- slid Man van Opijnen. Deze stoorde zich er aan dat overvol le bussen op deze lijn wachten de passagiers bij haltes voor bijreden. Inmiddels heeft dit ertoe geleid gedurende de och tendspits een extra bus m te zetten op lijn 56. In februari en maart zijn naar aanleiding van het verzoek van b en w metingen verricht. Hie ruit is thans komen vast te staan dat het reiztgersaanbod ook op de wat stillere uren overdag tot hoge bezettingen leidt. De heer Van Leeuwen zal nu bij het ministerie van ver keer en waterstaat formeel toe stemming vragen tol een per manente frequentieverhoging, terwijl m de meerjarenplan ning van de RET hiermee reeds rekening is gehouden met ingang van de wmterdien- stregelmg. Het Vlaardingse college zal nu formeel bij het gemeentebe stuur van Rotterdam verzoe ken om frequentieverhoging. Een verzoek, dat vrijwel zeker zal worden gehonoreerd. Naar aanleiding van „snoepen" Vlaardingen De Vlaar dingse apotheken zullen in het vervolg oude, niet-ge- bruikte medicijnen terug nemen en deze vernietigen. Daartoe is in overleg met de GG en GD besloten na dat een 8-jarig meisje uit een vuilniszak enkele „snoepjes" uit een oud me dicijnflesje had ingenomen. Gelukkig vertelde het kind dit aan haar moeder die onmiddel lijk terugging naar de desbe treffende vuilniszak om te zien wat voor „snoepjes" ze haa opgegeten. Er lagen slechts en kele lege medicijnflesjes in de zak. Het kind is vervolgens naar het Hoïyziekenhuis over gebracht waar haar maag is leeggepompt. Zij heeft geen na delige gevolgen ondervonden van haar snoepjes2Ucht. GG en GD, apothekers en poli tie verzoeken naar aanleiding van dit voorval nooit medicij nen op deze wijze weg te gooien. Terugbrengen naar apotheek is uiteraard het beste. Een noodoplossing is de medi cijnen uit de verpakking te ne men en deze te wikkelen in een natte krant, zodat ze er voor het kind vies en onaantrekke lijk uit zien. Pas dan kan het in de vuilniszak worden ge daan. Tegen het wegspoelen m de wc zijn volgens de deskun digen bezwaren, vanwege aan tasting van het milieu. Schiedam De Trechter wordt dit jaar nog zelfstandig. Het werkloosheidsproject aan de Broersvest komt, als het ligt aan CPN-wethouder Eef Collé, „zo snel mogelijk los te staan" van de federatie van Schiedamse instellingen voor sociaal-cultureel werk en samenlevingsopbouw. In de huidige situatie is project secretaris Hans Verlinde nog in dienst van de federatie. De gemeenteraad heeft in elk geval, vooruitlopend op de verzelf standiging van de Trechter, de federatie een subsidie van 104 mille verleend, een bedrag dat wel aan het werklooshexdsprcject ten goede moet komen. Ook heeft de raad besloten een krediet van 32 mille te verlenen voor „sociaal-cultureel werk met mensen zonder werk". Naar aanleiding hiervan merkte Els Heilwig (CDA) wei op, dat uit de twee raadsvoorstellen „weer eens duidelijk blijkt, hoe verschil lende organisaties zich met hetzelfde werk bezighouden". In beide gevallen gaat het om mensen zonder baan; Els Heilwig sprak van een vaag beleid voor deze groep en pleitte voor een betere coördinatie. Ook Herman Noordegraaf (PPR), die met een hele reeks weizijns vragen al waarschuwde voor „langs elkaar heenwerken", bena drukte dat nog eens, maar hij voegde daar wel aan toe dat de ene werkloze de andere niet is, dat het dus best kan zijn dat er meer instanties nodig kunnen zijn, „als ze elkaar maar niet in de wielen rijden". Goedkeuring GS: Schiedam Bij de Schiedam se algemene begraafplaats een crematorium worden gebouwd. Deze week is daar door Gedeputeerde Staten (GS) toestemming voor gege ven. Het gaat om een zogeheten toe gevoegd crematorium. Dit type de meest eenvoudige voorzie ning. Met een oven en nog een reserve-oven heeft het een ca paciteit van 800 a 900 verassin- gen per jaar. Later kan het eventueel nog worden uitge bouwd tot een zogeheten enkel voudig crematorium, met een maximale capaciteit van 1200 a 1300 verassingen per jaar. Het is nog niet bekend wan neer met de bouw zal worden begonnen. Waarschijnlijk pas over ruim een jaar. De goed keuring betreft namelijk nog maar een voorbereidingskre- diet van 35 mille, dat de ge meenteraad vorig jaar novem ber heeft vastgesteld. Vlaardingen Dit een onder zoek dat in opdracht van het gemeentebestuur van Vlaar dingen is uitgevoerd, is geble ken dat in de Broekpolder mo menteel gladiolen, (blad)rame- nas, mais en aardappelen wor den geteeld. Volgens mededelingen van landbouwer H. J. van Woerden zou het hier gaan om pootaard appelen. Desondanks ziet de gemeente hier voldoende aan leiding in de gang van zaken nauwlettend in het oog te hou den. Van Woerden heeft desge wenst verklaard dat dit jaar beslist geen aardappelen voor co nsumptiedoel einden zullen worden verbouwd en verkocht. Milieu-ambtenaar J. A. M. Mootenaar verklaarde desge vraagd dat de aardappelen die voortkomen uit de (besmette) pootaardappelen, niet giftig zijn'. Op dringend verzoek van zowel het college als het ministerie van volksgezondheid heeft Van Woerden afgezien van het ver bouwen. van consuinptie-pro- dukten. Dit gebeurde nadat was gebleken dat de bodem van de desbetreffende polder vergiftigd is met zware meta len. Vlaardingen - Bij het over springen met een tros van de Duitse binnen]ichter Elise Eli- bert is de 19-jarige Peter Rai- ner uit Oostenstein (W.-Dld.) tussen zijn schip en een andere lichter terechtgekomen. Hier bij raakte zijn rechteronder- been dermate bekneld dat la ter in het Hoïyziekenhuis bleek dat het op diverse plaat sen was gebroken. De binnen- lichter wilde afmeren in de lVilfcelminafiaven. Met dc eerste muur schildering van Schiedam is een begin ge/naakt. Na zo'n twee jaar voorberei ding staan de eerste verf- strepen eindelijk op een kale muur m Oost Op honderdenvijftig vierkan te meter bij een speel- plaaisjc m de grauwe Sta- tionsstraat schildert Paula van der Ven een bonte zonnebloem met aan de voet twee rijen huisjes. Boven de gele bloem maakt de 30-jange kunste nares nog een blauwe Jueht met een paar wolk jes. Aannemer ff. P. Moret heeft hiervoor een onder grond aangebracht. Met het schilderen van dc kleurige blikvanger denkt de Schiedamse nog ruim een week bezig te zijn De eerste reacties zijn echter ui binnen Corrma Bos veld van de bewonersver eniging Schiedam-Oost bijvoorbeeld: „Wij zijn ontzettend blij dat het er nou eindelijk toch van is gekomen". Na een tamelijk spectaculair ongeluk op de Burg. Knappert- laan in Schiedam, waarbij twee personenwagens over dc kop sloegen, is gisteravond kort na zes uur een meisje uit Vlaardingen met onbekend let sel in het gemeenteziekenhuis opgenomen. Beide auto's zijn total loss. Het ongeluk vond ter hoogte van het St. Liduina- plein plaats; de 33-jarige bank werker J. II. L. uit Schiedam reed in tegengestelde richting tot de 20-jarige administratief medewerkster J. A. II. T., die op weg was naar haar woon plaats. Bij het linksaf slaan verleende de bankwerker haar geen voorrang. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen gaat de leegstaan de huurflats aan de Holysingel voor volkshuisvesting van „In- vester", voorheen ASB-beleg- gingsmaatschappij, vorderen. Dit heeft het Vlaardingse colle ge van b en w besloten. Als de huurflats meer dan drie maan den (eeg staan, dan is gemeente bij machte de flats voor ver huur op te eisen. De leegstaande flats, die op dit moment via twee makelaars te koop worden aangeboden, en die langer dan een kwartaal leeg staan mogen dan met ver kocht worden. Uitzondering: als een huurflat binnen zeer korte tijd na opzegging van de overeenkomst door de huurder wordt verbroken, doet de ge meente er niets aan. De wethouders Bas Goudnaan en Rien Bovenberg zullen een uiterst actief beleid in de Ho- lyaffaire voeren. De wethou ders zullen de bewoners ook adviseren. Volgens een woord voerster van de opgerichte commissie van verontruste be woners staan er tegen de 25 flats leeg. Waarvan een flink aantal vorig jaar al leeg stond De huidige bewoners vrezen enorme huurverhogingen. Er zouden ook flats, verhuurd, voor meer dan een ton gekocht kunnen worden. Leegstaande flats moeten 127.000 gulden ■opleveren. ASB-beleggings- 'maatschappij kocht het com plex huurflats onlangs van ver zekeringsmaatschappij RVS. Het gaat om 244 onderkomens. De bewoners hebben vanavond een bijeenkomst, waarin de stappen tegen de beleggings maatschappij van huurderszij de besproken worden. krach t woorden om te voorkomen dat het histo rische karakter verder wordt geschaad. Wet boud o t Ch t is Zij ckrveld heelt indaag oen rapport toe- ge hein u ve r de b i ande r sb uu l t waarvan de officiële naam Sc-hienoku iï. (afgeleid van de Seine, Xüordvoh tg lacht on Koi- ie Hav.cn. die het gebied len noorden van de binnenstad be- g t en/enG istei e n verscheen de/e schriftelijke aanzet tot een ontwerp voor een nieuw be stemmingsplan Het is liet eerste papieren re sultaat van de gedachten, die een PvdA PPR-werkgroep en kele jaren geleden begon te ontwikkelen. Belangrijke wen sen ziin Q ei sterking van de wmkei- tunctie van do Dam 9 winkels, dienstverlenende bedrijfjes en hoi ecu aan de KetheKtraut en vomal op de kaalslag «.«un weerszijden van hol Spinhuispad (ais schakel tussen de Parkweg en de bin nenstad) O extiu aandacht voor lang zaam vcikeer (vanuit Niemv- land via de stadshetsioute over de Vellevestbi ug en de Dam) en een ontsluiting van Schieno ko ia Nieuwe Damlaan en Ooiuvxiai sbnJg Pa rkv. eg 0 een woonfunctie achter hef Zakkendragershuisje, aan de Vlaardmgorstranl en boven en aehtei de winkels aan het Spin- htiJSpacl. en ook aan di Korte Haven (noordzijde) en rondde Oude Sluis en Seine bedrijfsruimte aan de Raam. de Breed straat en Zijlstraat, en de Noordvost (aan do kant van clubhuis Sint Joris Doele en tussen de Spoelingsbrug en de Veile vest): vooia! bedrijfsvesti ging dus rond de brandweerka zerne, een relatief nieuw ge bouw dat het historische zicht op Schienoko danig aantast. De brandersbuurt wordt door Zijdeveld vrijwel geheel aan gewezen als „beschermd stads gezicht". Hij wil ontsierende elementen (moderne brugver- bindingen en de kazerne zijn bestaande voorbeelden) weren en met bouw niet hoger gaan dan vier woonlagen. Scholen en ontmoetmgsi uim- ten zijn in de omgeving (en in Schienoko zelf: Zakkondra- yershuisje. dc Doele, de Gouds bloem en dc kerk op de Dam) volgens hem „voorlopig vol doende" aanwezig Schiedam Bewoners van de wijk Tuindorp worden ongeduldig. Zij zien nog geen resultaat van de hand tekeningenactie die zij vo rig jaar hebben gevoerd om een bruggetje voor fietsers bij de Molensingel te krij gen. Actie voerster mevrouw A. J. Schuitemakervan Riemsdijk: „In al die tijd dat wij wachten zijn er in Woudhoek al diverse brug getjes gemaakt. Ook bij bad Groenoord zijn er twee m de maak. En die zijn nog maar voor verfraaiing van de omgeving of voor recrea tieve doeleinden. Bij ons, waar het toch broodnodig is, wordt het steeds maar uitgesteld. Dat is een doorn in mijn oog. Ik voel me zo langzamerhand helemaal machteloos". Bij de afdeling openbare werken heeft men de be woonster van de Kamper foelielaan gezegd dat het wachten is op een uitspraak van burgemeester en wet houders Er zou worden ge zocht naar een mogelijk heid om subsidie van het rijk te krijgen. Riet Taverne: 9? Schiedam Het geruchtmakende melkzuur-incident wil CDA- fractieleidster Riet Taverne haarfijn uitgeplozen zien. Het rap port, dat de directeur van de technische bedrijven aan bet maken is over de affaire van begin april waarbij in de branders buurt melkzuur in de waterkranen terechtkwam, moet openbaar worden. Daarop heeft mevrouw Taver ne aangedrongen bij burge meester Arie Lems. Naar aanleiding van artikelen in onze krant en een daarop volgende brief van bewoners- vereniging Schiedam-Centrum liet de nummer één van het CDA weten, dat haar fractie over het incident zeer ongerust is: „Het had veel erger kunnen zijn". Burgemeester Lems zei de ge meenteraad er geen bezwaar in te zien om over technische maatregelen, die herhaling moeten voorkomen, in het openbaar te vergaderen. In hoeverre het rapport van dr ir J. van Willigen publiekelijk mag worden, hangt volgens hem echter af van de aard van de fouten, die met het „dossier melkzuur" zijn gemaakt. Hoek van Holland De ge meente Rotterdam heeft zon der toestemming van het mi nisterie VaQ economische za ken de parkeertarieven in de omgeving van het Hoekse strand verhoogd met 100 pro cent, van één naar twee gul den. Voor zo'n verhoging moet toe stemming gevraagd worden aan. het ministerie. De deelge- meenteraad van Hoek van Hol land had grote bezwaren tegen de verhoging. Evenals de plaat selijke horeca. De verhoging zal moeten worden terugge-, schroefd. Horeca Nederland heeft in Den Haag over de maatregel geklaagd, waarna bekend werd dat de gemeente Rotterdam geen verzoek had ingediend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1