SCHIEDAMSCHE COURANT Stuk weg openbare wijkon tmoetingscen trmn 1 „Huisvesting i alleenstaanden moet op de helling ■nils Spinhiiispad vrij van anto9s Nota binnenstad kan elke dag komen Commissie akkoord mei plan Europa-boulevard iii BES hoofd - klasser Verplaatsing stemlokalen Gelukkige Jaap Dood op straat 1 Tweemaal feest Hoofd bureau huis vesting: Schienoko-'eiland' straks zonder doorgaand verkeer: Brandweer j in het nieuw LgranieWegit: SUPER DSSC0 PARTY Vrijdag 26 mei 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD „103de jaargang no. 26094 _g pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN' KETHEL I Schiedam DHS heeft het gehaald. Na een slo pende wedstrijd tegen het Haagse Vios werd met I—1 gelijkgespeeld, waar door promotie naar de hoofdklasse (de hoogste af deling bij het amateur voetbal) een feit was. On der toeziend oog van on der meer burgemeester Arie Lems scoorde Paul Nijs tien minuten na rust. De gelijkmaker viel echter zeven minuten later. Scheidsrechter Jansen maakte na 90 minuten een eind aan alle onzekerheid door af te fluiten, DHS, dat woensdag nog speelde, tegen het Nederlands Elf tal, zal op zaterdag 3 juni van 15.00 tot 18.00 uur in het clubhuis in Kethel een receptie houden. Meer over het verloop van de uiterst spannende wed strijd op de sportpagina. Foto: Het elftal van DHS dat promoveert naar de hoofdklasse. Schiedam Voor de verkil sringen zijn de stemlokalen 10 ren 11 verplaatst van de open bare kleuterschool Fahrenheit- straat 2 naar de openbare lage-' re kleuterschool bij Dr. Kohn- stammschoal aan de Fahren heit^ Een en ander houdt verband met de afbraak van de kleuter school op nummer 2. Jaap Schellenboom uit Maassluis heeft 2500 gul den gewonnen. De in Schiedam werkzame ver.ze keringsagent heeft dat be drag in de wacht gesleept door een originele slagzin in de sturen voor een be kend limonademerk. In september trouwt de 21- jaxige met zijn verloofde Greta. Het geld gebruikt hij dan ook voor de uitzet. Schiedam Als alles mee zit heeft Schiedam-Noord over twee jaar een wijkont- moetingscentrum. Gisteren zijn de ontwerptekeningen klaargekomen. Daaruit blijkt dat in het gebouw het straatbeeld zal worden benadrukt; binnen het voorgestelde complex en nabij het Bachplein lopen een paar openbare routes van en naar het nieuwe winkelcentrum. Voor de .bouw, die drieëneen half a vier miljoen gaat kosten, zou nog dit jaar de eerste paal de'grond in moeten. Het defini tieve plan moet dan wel in augustus worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgen- de maand wil wethouder Eef Collé de raad al een aanvul lend krediet laten goedkeuren, zo zei hij gistermiddag. Er komt in een grote zaal voor 250 mensen, peuterspeelzaal, speelruimte, kreativiteitsruim- ten, ruimten voor vergadering,- muziekschool, koffiebar, wer kruimten voor opbouwwerker en informatie balies, biblio theek en discotheek. In het midden van het T-vormige ge bouw is een hal waar onder meer kranten en tijdschriften kunnen worden ingekeken. De ze hal, die een open verbinding heeft met de eerste verdieping, en de gangen hebben verhoog de liehtkappen. waardoor zon en schaduw merkbaar worden. In het geheel, dat is voorbereid door de werkgroep wijkont- moetingscentrum moeten „toe vallige" ontmoetingen plaats kunnen vinden. Het zal waar schijnlijk moeten worden be heerd door meer dan een vaste kracht. Bij een ingang komt een terras je. Een eindje daar vandaan is een nieuw bureau voor de poli tie en de brandweer gepland. Directe buren zijn zoals be kend het reeds gerealiseerde kruisgebouw, het in aanbouw zijnde winkelcentrum en een in ontwerpfase zijnd PTT-kan- toor. De gisteren klaar gekomen te keningen 2ijn morgen te zien op de welzijnsmarkt die aan de Lange Kerkstraat wordt gehou den. Ook op dinsdag 6 juni bij de weekmarkt van het Bach plein. Met architect Rook van het Rotterdamse bureau Van Hezik Partners kan tenslotte nog over de plannen worden gediscussieerd op donderdag 8 juni in boerderij Land vreugd aan de Sweelincksingel, van twee tot acht uur. Schiedam Midden op straat is gistermiddag de 75-jarige Schiedammer H.Z. overleden. De man uit de Eultonstraat in Oost kreeg op de hoek van de Hogebanweg en de Lorentzlaan een hartaanval. Voor twee kleuterscholen in het noorden van Schie- dam was het gisteren feest. Bij 't Floddertje aan het j Faassenpicin omdat de "juf" in het huwelijks- bootje stapte. In het oude i stadhuis trouwde de 23- i jarige Marieke Sormeveld met de twee jaar oudere technisch-tekenaar Wim de Kruit. Bij het bordes S aan de Grote Markt had- i sHiiiriiiniiiiiiKiiiiiiiiciHiEiitiiiiimittiiiitiiiuiEiitiiiiiitirtmmiiHHriiifiiiDjiiniiiiifitHiiniiiiiiiiiiüuriiriiüniitimimtfmimiiitmiiiifnimiijiiiitiiftiiiij^ den zo'n vijfentwintig peuters uit de wijk Groe- j H noord daarvoor een ere- haag gevormd; de jon- S gens keurig met een hoge hoed en de meisjes met een fraaie sluier. 5 H Bij kleuterschool 't Ke- E H telt je was het echter ook E dikke pret. Daar werd een feestje gebouwd ter E gelegenheid van het §j slaan van de eerste paal 5 voor het nieuwe onderko- 3 men. Aan de Nachtegaal- 1aan werd die ceremonie 3 verricht door wethouder E 3 Herman Posthoorn. Bij E deze bouw krijgt de aan- grenzende Burgemeester 3 Verveensehool er tevens een extra lokaal erbij voor handvaardigheid- 5 i slessen en een documen- 5 tatiecentmm. E ^liUÜUllllilllIllllIEtniillUllllilIllllllliUEIU^ Schiedam Het Spinhuis- pad wordt weer een écht pad, dat ontoegankelijk zal zijn voor auto's. „Het is nu alleen een brede schakel tussen Nieuwland en de binnenstad, die Schienoko in tweeën deelt, waardoor de hele brandersbuurt een onduidelijk gebied wordt". „Het gemotoriseerde verkeer, dat in de toekomst vande Park weg afkomt, zal dooreen wand niet meer rechtdoor kunnen, maar over de brug linksaf moeten slaan om dan langs de Noordmoïen en door de Sint Annazusterslraat verder te rij den", zei gistermiddag Jan Goed. Goed is stafmedewerker van de afdeling stadsontwikkeling op het stadskantoor en aldaar de "grote man" achter de Schienoko-gedachten, die zoals in onze krant van giste ren stond - eindelijk op papier zijn gezet Ook wethouder voor stadsont wikkeling Chris Zijdeveld en afdelingschef Gustaaf Schaap (een militante fietser, volgens de wethouder) gaven een toe lichting bij de verschenen nota, Schiedam Een discussieno ta over de binnenstad, die volgens PvdA-Iijsttrekker Arie Verlinde in juni te ver wachten is, kan volgens wet- houder Chris Zijdeveld zelfs elke dag" al in de brieven bus van de raadsleden be!an: «en. Hij werkt er hard aan en is blij met de vragen van Cor van Tilborg (VVD) over onder meer Schienoko en de felatie tussen gemeente en projectontwikkelaar Empeo, want die vragen zijn meteen door hem aangegrepen om te laten weten dat "het tot nu toe gevoerde beleid kennelijk ondersteund wordt". Burgemeester en wethouders (lees: Zijdeveld) hebben de vragen van Van Tilborg voor hun doen zéér snel beant woord. De nadruk wordt erop gelegd, dat de discussienota bedoeld rs om uit de impasse te komen door aanwijzingen te geven voor toekomstige be bouwing. En aan Siem Ros- man (CDA) is al eens geant woord, dat de vraag wie gaat bouwen (Empeo?) pas kan worden beantwoord als vast- staat hoe en wat gebouwd gaat worden. „Want dat moet Schiedam zelf bepalen en niet een of andere projectontwik kelaar", vindt de wethouder. die moet leiden tot een herzien bestemmingsplan voor "het ei landje" tussen wijk Nieuwland en het centrum. Met een "wand" tussen de, Parkweg en het Spinhuispad bedoelt Goed: bebouwing. De ruimte lussen Noordmolen straat en Noord vest zal be bouwd worden, waarbij alleen een ruimte (het pad) zal wor den opengelaten voor fietsers en voetgangers. Van door gaand verkeer wordt Schieno ko gevrijwaard. ïn de brandersbuurt is volgens Schaap plaats voor minimaal driehonderd woningen, terwijl het optimale aantal afhanke lijk is van de vermenging van woon-, winkel- en bedrijfs ruimte. „Een meer kleinschalige opzet is ook de teneur geweest in de rapporten en opstellen, die de laatste tien jaar over het ge bied zijn verschenen", aldus Goed. Zijdeveld: - „Daarnaar hebben wij behoorlijk geluis terd. Er zijn dan ook niet zo veel roependen in de woestijn overgebleven". De Vlaardingse brand- 3 weer hield gisteravond open huis. Voor ander- half miljoen gulden in de e nieuwe spullen gezet, toonde zij aan het publiek trots haar uitzet. In de brandweerkazerne aan de e Haflaan stonden twee e gloednieuwe autospuiten e te glimmen, twee com- mandowagens, een aan- hangmotorspuit (bestemd E voor moeilijk toeganke- E lijk terrein), twee poede- E raanhangwagens en Jast but not least, één mate- riaalwagen. Die Jaatste aanschaf betreft iets 1 unieks. De Vlaardingse gemeente was de eerste die de beschikking kreeg over iets dergelijks. De wagen is tot aan de nok volgeladen met ailerhan- I de gereedschap. Bij be- f S zichtiging daarvan vzordt duidelijk dat de brand- S weer allang niet alleen maar brandweer is, maar in de eerste plaats hulp- E verlening. Volgende week 5 donderdagavond is er nog 1 een keer open huis. Ook 3 kunnen nieuwe vrijwilli- gers zich dan aanmelden, ?!l|Hlliif[|l)!iniljlUtllllUlll!!!IIII!l!Ul]!(lli^ Vlaardingen Het huisvestingsbeleid voor alleen-1 staanden moet in Vlaardingen op de helling. In flats en huizen, die bestemd zijn voor gezinnen, moeten ook alleenstaanden gehuisvest kunnen wor den. ADVERTENTIE ADVERTENTIE <»a VOOR LETTERS®!^ Zelfklevend of kunststof Tel. 25,85.50 M £9 BOSMAN LETTERS Voorbeeld: een vierkamerflat kan bewoond worden door drie mensen, die elk een eigen slaapkamer hebben. De woon kamer, de keuken en de dou che zijn dan voor gemeen schappelijk gebruik. Dit is een van de beleidsadviezen, die de stuurgroep huisvesting alleen staanden en tweepersoonshuis houdens heeft uitgebracht aan het Vlaardingse college van b. en w. Volgens een voorlichter van het minister van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening wordt nog nergens in Neder land zo'n beleid uitgevoerd. Vlaardingen zou, als de ge meente er mee accoord gaat, de eerste zijn. Een uitzondering vormen studentenflats in diver se universiteitscentra. Opsteller van het rapport van de stuur groep en hoofd van het ge meentelijk bureau voor huis vesting, de heer J. Roelfs zegt dat het idee is voortgekomen uit de (mislukte) huisvesting van buitenlandse werknemers in Holy. De buitenlanders had den ook ieder een eigen slaap kamer. Aan alleenstaande ingeschre venen bij het bureau huisves ting moet als de gemeente definitief accoord is gegaan gevraagd worden of 2ij met anderen (nog onbekenden) wil len samenwonen. Voor de verhuur moeten dan verschillende overeenkomsten ontworpen worden. In de nieuwbouw en in de re- novatiegebieden zal afhanke lijk van de situatie minimaal 30 procent cn maximaal 50 pro cent kleine woningen moeten worden opgenomen. Dit, zodat er voorzien kan worden in het gesignaleerde tekort in het midden-tachtiger jaren. Een onderzoek van Maurice cle Hond heeft indertijd uitgewe zen, dat het aantal één en twee persoonshuishoudens alleen maar zal toenemen. Voormalig staatssecretaris Van Dam heelt tijdens de vorige regeringsperiode een nota ge schreven over de huisvesting van alleenstaanden. Daarin werden ondermeer speciale subsidies toegezegd aan ge meenten, die onderkomens wil len laten bouwen voor alleen staanden. De huidige staatsse cretaris van volkshuisvesting, de heer Brokx, onderschrijft dat beleid. De eerder genoem de voorlichter stelt de gemeen te Vlaardingen voor het rap port op te sturen naar Den Haag. Goudriaan zet CDA-raadslid buitenspel Vlaardingen Op mevrouw mr. Rietje iseIIingwout (CDA) na >s de voltallige raadscom missie voor verkeer en vervoer akkoord gegaan met de aanleg van de Europaboulevard in Holy. Een faree overigens, dat akkoord gaan, want tijdens de beraadslagingen hierover liet Bas Goudriaan de commissie leden op ondubbelzinnige wij ze weten dat, al zo men tegen zijn, de boulevard töeh wordt aangelegd. Immers het zou nu meer om de uitwerking gaan. Dit onlokte dan de opmerking van Floor Quast: „Welja, de bekende voor-het-blokmetho- de". Heet hangijzer was weer het opstellen van de zogenaamde busbaan (Korhoenlaan/Parij- slaan), Gemakshalve koppelde Bas Goudriaan zowel busbaan als boulevard als een geheel vóprstel (overigens niet op pa pier) aan elkaar. Met andere woorden: wie vóór de boule vard was. was tevens tegen het openstellen van de busbaan. Met dit uitgangspunt echter hadden mevrouw Bellingwout, maar ook Floor Quast (WD) cn Rien Lensvelt (SGP) bijzon der veel moeite. Zoals bekend willen drie laatst genoemden zowel de busbaan opengesteld zien, als ook de Europa-boule vard aangelegd. Daar kwam nog bij dat Bas Goudriaan er fijntjes aan toevoegde dat dankzij de aanleg van de bou levard de bejaarden uil de cen tra aan de Holysingel en de Churchillsingel een bus voor hun deur krijgen. Iets, waar voor uitgerekend Lensvelt en mevrouw Bellingwout steeds op hebben aangedrongen. „Indiër, u de aanleg van de boulevard koppelt aan het ge sloten houden van de bus baan", zo stelde mevrouw Bel lingwout. „dan prest u mij te gen het voorstel te stemmen, omdat wij ook de busbaan geo pend willen zien voor alle ve- keer". „Dan bent u er dus ook op tegen dat de bejaarden geen bus voor hun deur krijgen? WiT u dit even goed noteren, me neer de secretaris?", aldus rea geerde Goudriaan scherp. Het CDA-raadslid kon toen moei lijk terug. Quast en Lensvelt waren de wethouder een slag voor. Weliswaar gingen beide akkoord met het voorstel, maar Quast waarschuwde de wet houder dat hij na de verkiezin gen zou komen met een initia tief voorstel om het bestem^ mingsplan dermate te krijgen dat de busbaan wordt opgen- steld voor het normale gemoto riseerde verkeer. M O.a.Boneyl'UDüddyCool lïi-vevz of baby loïi.b'rupièon Paft!/ Party. «a mp< VflNIftSSVOORjjjO Rotterdam: Nw. Binnenweg 91. Zwaanshals 361, Middellandplein 30, Meent 52, Groene Hiiiedijk 222. Schiedam- Broersvest 57. Vlaardingen: Hoogstraat 117, Dit nieuwsblad, waarin u al hef nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proel toe in combinatie met Rotterdamsch Nieuwsblad Naam: Adres Woonpt. Tel.: Dete ban in open envelop, zonder postzegel, sturen naar Antwoordnummer 834, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1