SCHIEDAMSCHE COUP IT I Vissershavens ontwikkelen tot handelshavens 1 D '66 mi alleen zelf iets wijzer Slapen voor woning hi.i Van Dijke is weer ..voorlichter Duizenden op de heen m Rapport over havens van Vlaardingen Na gesprek met Empeo: Bommelding platenzaak Paard na aanrijding doodgeschoten Peuter slikt laxeerpillen uit container Jongetjes toeren: 25 mille schade Python in vuilniszak Openingsstunt mislukt I i I ËSmmSm Flatwoning en school gekraakt mms HARING Maandag 29 mei 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - -edactie 262566 klachten dienst 144144 -103de jaargang no. 26095- 6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Het enige nut, dat het gesprek van vrijdagmid dag tussen D '66 en projectont wikkelaar Empeo heeft gehad, is dat de politieke partij nu zelf een beetje beter op de hoogte is. De democraten hadden ge hoopt na het onderhoud met de projeetontwikkel ingsmaat- schappij groot nieuws tc kun nen brengen {misschien zou lip*» tmf fïrj* fmrwri mol n:-it mrtrti. ïr> a.. Pnndr incrnraa Empeo Schiedam wei wat meer ruimte willen geven voor de binnenstadsplannen, ondanks de harde samenwerkingsover eenkomst); maar wat de D '66- vertegenwoordjging na afloop in 2aal Irene naar voren kon brengen, is reeds lang bekend aan de partijen die al wat lan ger actief zijn in Schiedam. ,.Wij moeten Empeo niet als een betonboer afschilderen, die in Schiedam iets dramatisch wil bouwen zoals Hoog-Catha* rijne, want daarmee schieten wij niets op. Het is duidelijk, dat bij Empeo ook andere in zichten bestaan. Daar weten ze ook wel. dat Schiedam straks veel minder inwoners heeft als jaren geleden werd voorspeld. Daarom moet de gemeente snel weer gaan praten met Empeo", verleide D '66-lijsttrekster An- ne-Marijke Steen in Irene. De Empeo-delegatie bestond uit directeur J. Oranje en „win kel-sociologe" W. Bruno. On danks de veranderde inzichten zijn geen verrassende uitspra ken gedaan in de trant van „die verlengde Passage, die hoeft niet''. Volgens Steen wil Empeo zelf graag meer openheid en een goede inspraak vanuit de be volking. Ton Smid. lid van pro vinciale staten voor D '66. voeg de daaraan toe: ..Het is totaal onmogelijk, dat Zijdeveld be weert dat er momenteel niet i gebouwd kan worden. Hij ver schuilt zich achter het niet la ten maken van deel plannen voor de binnenstad". Wethou der Chris Zijdeveld noemt zul ke beschuldigingen overigens steevast .holle kreten". Schiedam „Er ligt een bom bij Van Dalen aan de Rotter- damsedijk". Dit telefoontje kwam zaterdagmiddag binnen bij de brandweer. Politie en brandweer rukten onmiddellijk uit naar de pla tenzaak. Per abuis ging men eerst naar schoenenzaak Van Dalen aan de nabijgelegen Broersvest. Het bleek allemaal Joos alarm. Bij de reeds geslo ten winkel lag niets en er wa ren geen sporen van inbraak. De politie laai het er niet bij zitten. Men is op zoek naar de grappenmaker. Schiedam Met een pistool schot heeft de politie dit week einde een paard afgemaakt dat bij een aanrijding zwaar was gewond. Het loslopende dier was op de Kerkweg in Kethel aangereden door de 26-jarige J. H. W. uit Delft. Direct na de botsing had de automobilist de benen geno men. Pas de volgende dag meldde hij zich op het politie bureau. Bij één van zijn laatste bewe gingen is het paard nog in de naast de weg gelegen sloot ge zakt Het is daar uitgehaald met een takelwagen. Vlaardingen Een vierjarig jongetje heeft achter elkaar vijftien laxeerpillen ingeslikt. Het medicijn had hij aan de Nteuwstraat uit een huisvuil- «mtaier gehaald. Voor de peuter S. heeft het geen schadelijke gevolgen. Vol gens een dokter zal hij alleen flinke diarree krijgen. In de container lagen naast de pillen van het merk Dullolax ook nog tabletten van een onbekend merk, een huidzalf en tenslotte nog een giftige vlooien poeder. De buurtbewoner die het spul in.de container heeft gedepo- neerd, de 27-jarige W.J.K., krijgt een proces-verbaal. Burgemeester Theo van Dijke, nu voorzitter van de Provinciale WV in Zuid- Holland. Maassluis Burgemeester Theo van Dijke van Maassluis beeft er een (ere)baantje bij. Met ingang van heden is hij namelijk benoemd tot voorzitter van de Provinciale VVV van Zuid-Hol land, gevestigd in Delft. Hij volgt hiermede minister drs. Gijs van Aardenne van economische zaken op. Deze was, toen hij nog wethouder in Dordrecht was, reeds voorzitter van de VVV ïn zijn stad. Burgemeester Van Dijke zei in zijn maiden-speech dat de Zuidhollandse WV helaas een vrij smalle financiële basis heeft. Gezien de omvang van het werkterrein, waarin onder meer de belangrijkste badplaatsen van ons land. achtte hij een verbreding van deze financiële basis noodzakelijk. In verband hiermee wil hij dit najaar overleg voeren met het lid van Gedeputeerde Staten dat met recreatiezaken belast is. Wat betreft het promoten van Zuid-Holland, daarin kan men nauwelijks een betere vinden dan Van Dijke. Vóór zijn benoeming tot burgemeester was hij jarenlang hoofd van de afdeling voorlichting in Utrecht. Maassluis Twee jonge tjes hebben roet een auto voor 25.000 gulden scha de aangericht in garage bedrijf Van der Kooy aan de Troelstraweg. De jongens van tien en twaalf jaar loerden in een opslagloods rond. nadat zij daar via een raam wa ren bi nnengek J auterd. Twee nieuwe en vier tweedehands auto's wer den beschadigd. Schiedam Stomverbaasd was eind vorige week een be woner van de Vlaardingerdijk toen hij in een vuilniszak voor zijn deur een anderhalve me ter grote dode python vond. Het slangelijk bleek daar te zijn gedeponeerd door zijn 47- jarige buurman P. van W. Vlaardingen De vroegere vissershavens van Vlaardingen moeten verder ontwikkeld worden tot handelshavens. Ter handhaving en verster king van de werkgelegen heid moet daarbij een ze ker verlies op de exploita tie van de havens worden geaccepteerd en niet duide lijk havengebonden bedrij ven dienen uit het havenin dustriegebied te verdwij nen. Zo luiden de voornaamste aan bevelingen in het rapport over de havens van Vlaardingen, dat wethouder Usbrand van der Velden aan het college van B en W heeft aangeboden. Vlaardingen als vissershaven is niet meer, zo stelt de wethou der van bedrijven en economi sche aangelegenheden in zijn havennota vast. Van der Vel den pleit daarin voor een zo gevarieerd mogelijk gebruik van de havens wat de kwets baarheid vermindert. Voorts stelt hij de oprichting voor van een werkgroep met als op dracht te onderzoeken; - welk soort bedrijven in prin cipe voor vestiging aan een dei- havens in aanmerking komt; - op welke wijze de vestiging vAn dit soort bedrijven aan de havens kan worden gestimu leerd; - wat de mogelijklheden zijn om de vestiging aan de havens van bedrijven, die op geen en kele wijze havengebonden zijn, tegen te gaan; en - op welke wijze de exploitatie resultaten van de bedrijfsha- vens verbeterd kunnen wor den. Het beleid ten aanzien van de havens noemt IJsbrand van der Velden passief zoals dat in het verleden gebeurde. Hij meent, dat er voor in de toe komst behoefte is aan een dui delijke beleidslijn waarin vast gesteld dient te worden welke functie men elke haven in dc toekomst toedenkt, hoe de be lemmeringen kunnen worden weggenomen, die het optimaal functioneren van de havens in de weg staan en wat de ver wachting is over het ontplooien van meerdere activiteiten in en aan de havens. ïLlllliflIflIltllllllllllllHlllllllllllllllllflIlilillllIHliüllltlllllilliillllllilllllllllll Vlaardingen De politie heeft aan de Stationsstraat een windbuks in beslag genomen. Met het schietwapen had de 26-jarige Rotterdammer L.N. een postduif beschoten. De vo gel van Vlaardinger L.V. was daarbij ernstig gewond. De buks was het eigendom van de 27-jarige Vlaardinger P.D., bij wie de Rotterdammer vertoef de. In alle rust ver liep de slaapactie bij het Vlaar- dingse stadhuis. >,De huren zijn vaak veel te hoog. Veel meer dan 75 gulden in de maand kun nen we niet beta len. Het zijn hier allemaal mensen die het minimum loon hebben of studeren", aldus ^oordvoerder Ton Poot Schiedam/Maassluis Duizenden mensen hebben zaterdag de jaar- en welzijnsmarkt in de Sehie- damse binnenstad bezocht. Iets minder druk was het op het haring- en bierfeest in het hartje van Maassluis. De aanvankelijk door middenstanders gekoesterde vrees dat het waterweggebied zou uitstromen naar binnenstadsfestiviteiten in Rot terdam bleek echter ook daar onterecht. „Ik heb heimwee naar oud-Schtedam" zong het Asociaal orkest. Bijna niemand zong mee. Ook niet een kind dat voor de microfoon werd gehaald. „Je kan wel zien dat hij uit Schiedam komt; hij zingt zo lekker mee", gekscheerde het orkest dan ook. kchiedarn/VIaardingen Zowel in Schiedam als in vlaardingen zijn zaterdag aktics geweest om voor jonge nen woonruimte te krijgen. Wet Komitee Jongerenhuis- vesting Vlaardingen hield slaapactie op de stoep van het stadhuis. Het pro est verliep in alle rust. j^ais dat bij een slaapactie jjort. De politie greep niet het Bart Verhallenplein in bchiedamse wijk Groenoord "*rn ren Hat woning gekraakt. Aan het balkon werd een groot spandoek gehangen met de tek st: „Deze woning staat al jaren leeg". In het gebouw van De Winter Exploitatiemaatscnap- pjj staan vee! woningen leeg. Enige tijd geleden, zijn daar al vragen over gesteld in de ge meenteraad. Het schoolgebouw aan het Ou de .JCrrkhof in de Schiedam w binnenstad is ook gekraakt ge weest. Deze actie voerde de kraakbond uit om het overleg onder druk te zetten van de werkgroep een- en tweeper soonhuishoudens, Er wordt na melijk al lang gepraat om het pand tegenover de Grote Kerk om te bouwen voor huisvesting van jongeren. Tijdens de jaar markt werd de gekraakte school op ludieke wijze geo pend {Zie foto op pagina drie van deze krant), 's Avonds werd het pand weer vrij ge ge- Bij het Schiedamse feest mislukte de openingsstunt. Voor de' tweede maal bin nen een week tuurden Schiedammers tevergeefs de hemel af om parachutis ten te zien. Het was echter te heiiig weer. Er werd niet gesprongen. Na dat bericht verlieten prompt een paar honderd nieuwsgierigen te leurgesteld de kaalslag, met gemompel als: „In de oor log sprongen ze zelfs bij nacht en ontij!" Voor slechts een handjevol ach tergebleven toeschouwers verrichtte burgemeester 'Arie Lems het tweede ge deelte van de officiële ope ning: het openknippen van een vrachtwagen met kin deren die sinaasappels uit deelden. Daarna jureerde de burger vader bij het stadhuis sprookjesfiguren die op di verse scholen waren ge maakt. Met het huis van Hans en Grietje won kleu terschool De Bibelebontse- berg de eerste prijs van 300 gulden. De Jan Ligthart- school won 200 gulden met een soort holbewoner. Een heks bracht bsj de W.A. van Lieflandschool 200 gulden in het laatje. Het geld wordt besteed aan educatieve doe leinden. Twee Schiedam mers die zaterdag in het stadhuisje trouwdenJan Stu'yt cn Marleen Cuperus, kregen een bloemenhulde van de jaarmarktorganisa- toren. Schiedam is geen „slinger- stad" geworden, zoals de organisatoren hadden aan gekondigd. Er waren nau welijks slingers tc zien. Dc scholen hadden ternauwer nood gereageerd op het ver zoek om slingers te maken. De afsluiting van de Broersvest was een succes. Op de straat, die voor een dergelijke aktiviteit voor het eerst was afgesloten, speelde de High Chapparals Steel band temidden van een rij kramen. Op de Hoogstraat was de Yester day Dixieband te zien en horen, zoals ook bijvoor beeld de harmonie van Wil ton Fijenoord. Het meest gezellig was echter nog de Lange Kerkstraat, waar kraampjes van de welzijns markt stonden en optredens waren van het Asociaal Or kest en Saskia en Serge. Een intiem sfeertje. Bezoe kers werden er haast bedol ven onder folders. De poli tieke sprekers hoek werd nauwelijks gebruikt. Sterke mannen van café 't Westen wonnen de touwtrekwed strijd. van onder anderen plaatselijke politici. -mm Voor het eerst was de Broersvest voor de jaarmarkt afgesloten. Duizenden mensen profiteerden er zaterdag van. Haring moest op het ha ring- en bierfeest in Maas sluis als hel ware met een kaarsje worden gezocht. Toch was hei in de binnen stad gezellig druk. Ook daar zijn door de politieke partijen kilo's papier uitge deeld. Niet druk was het bij het antiekbeursje in de Ko ningshof Dc Maassluisers genoten liever van de zon zoals gisteren ook weer bleek. Een foto-impressie van het gebeuren in Schiedam en Maassluis vindt u op pagina drie van deze krant. ;V"",::i'im!|in!1Ml!lll|U|!Ul!M|l|lMiiï=

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1