SCHIEDAMSCHE COURANT ïsolatie-propaganda overheid ongeloofwaardig" Herha ling wateroverlas is niet uit te sluiten Zwemmen tussen plastic balletjes? Ander rioleringssysteem verkleint alleen de kans Versiuys wil duidelijke politieke ketize van CDA Defensie weg uit Staelduiusebos wmm PvdA gaat nadelen ploegendienst onderzoeken Leden OK keuren sluiting werf af NOTA ENERGIEBESPARING fi"'WJzz--V:F- tWX'P 1 tjj& J Vrouw in been geschoten 1 S.S.N. ievert j 100.000e I woning op Wijnstok: „Ik had gedacht dat hij beter zou weten" Koningshof straks verkiezings centrum Dinsdag 30 mei 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD ,103de jaargang no. 2609ó„4pagina's- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtondlenst K4i44 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De gemeente lijke energie- en waterlei dingbedrijven van Vlaardin gen vinden, dat de wijze waarop de overheid de nood zaak propageert van isolatie en dubbele beglazing als mid del tot energiebesparing, niet geloofwaardig overkomt. In de "nota energiebesparings- beleid" uiten de genoemde bedrijven kritiek tegen de subsidieregeling van het rijk. Het verlagen van de subsidie heeft er volgens de samen stellers van de nota namelijk toe geleid, dat de isolatie-ac tiviteiten terug gingen lopen. De geloofwaardigheid van de isolatie-propaganda van bet rijk wordt verder aangetast doordat dubbele beglazing bij nieuwbouw buiten de bouwkundige normen valt. Over de teruggang van de isolatie-activiteiten menen de energie- en waterleidingbe drijven, dat indien energiebe sparing de regering ernst is, de particulier huiseigenaar- bewoner er dan vanuit gaat, dat de regering daar zelf ook het een en ander voor over moet hebben. "Door evenwel de regeling terug te schroe ven, komt de noodzaak tot energiebesparing overtrokken over." In de nota wordt het gemeen tebestuur een onderzoek geadviseerd naar een regeling zoals de gemeente Delfzijl daar twee jaar geleden mee startte onder de naam Isop lan. In principe kan de huisei gen? -bewoner de kosten aan aflossing en rente als hij geld bij een bank heeft ge leend om isolsatie aan zijn huis aan te laten brengen, terugbetalen met het geld, dat hij bespaart op het energie verbruik. Gebaseerd op dit principe van terugverdienen via de besparing op d"e ver- buikskosten, startte Delfzijl het Isoplan. voortgesproten uit een combinatie van een bank en een isoleerbedrijf. Als de isolatie nu een bespa ring zou opleveren van veer tig procent dan zou de parti culier in principe bij de afre kening van zijn gasverbruik ook veertig procent minder hoeven te betalen. Dit gaat echter niet op als het een woning betreft met een ge meenschappelijke warmte bron zoals een flatwoning waarvan de ketel voor ver warming van het gehele blok zorgt. Dan betaalt hij dus toch het volle pond. Als te genprestatie brengt Isoplan de isolatie aan zonder kosten. Het gasbedrijf haalt die veer tig procent van de rekening af en betaalt dit aan Isoplan. Verder wijst de nota naar een regeling m Enschede onder de naam Isobalans voor huur woningen. Dat is een regeling waarbij huurwoningen kun nen worden geïsoleerd en van dubbele beglazing voorzien zonder dat de huurder daar extra geld voor neer hoeft te leggpn. De financiering ge schiedt via de verminderde energiekosten, die door de huurders geheel dient te wor den opgebracht. De bedrijven achten het van belang, dat de particuliere energieverbruiker prijsbe wust is. De prjjskennis van de verbruiker kan verbeterd Volgens de zwembadeige naar doen de -garufjJK plastic balletjes "iets af aan het zwemgenot. ij y" y '&/»i w worden als hij rechtstreeks wordt geconfronteerd met de gevolgen van het verspillen van water, het hoog draaien van de kachel en het gebruik van energieverslindende huis houdelijke apparaten. V/at dat betreft waren de vroegere één- of tweemaandelijkse me- teropnemmgen ideaal. In de nota wordt dit systeem echter met meer haalbaar genoemd, vandaar dat men wijst naar technische middelen. Dit sys teem vereist een hoeveelheid van kabels van de woning naar de energiebedrijven. Het net van de centrale antenne 'inrichting (CAI) zou in dit opzicht goede diensten kun nen bewijzen, aldus de nota. ■Schiedam Aan het Dr. Wi- bautpleïn in Nieuwland is de 60-jarige J.V.V. met een wind buks beschoten. De vrouw uit Schiedam werd in de iinkerk- uit geraakt Het kogeltje is in bet Noletziekenhuis operatief verwijderd. De schutter is onbekend geble ven. De politie stelt daar nog een onderzoek naar in. ^ijiiiiiitiiiiiiiiiiniiiHiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiniifuin 1 Nieuwerkerk a/d IJssel S.S.N. bouwmaatschappij Noordzee heeft gisteren in Nieuwerkerk a/d IJs- Isel haar 100.000e woning» opgeleverd die deze Schïedamse maatschap- 1 pij sinds haar oprichting in 1948 bouwde. De 10.000e woning was 1 een onderdeel van een project van 192 woningen dat S.S.N. in de Nieuwer- 1 kerkse wijk in aanbouw Zuidpias bouwt. Staatssecretaris van 1 volkshuisvesting mr. G. P. H. Brokx overhandigde de sleutel aan de eerste bewoners het gezin Van I der Graaf uit Nieuwer- kerk a/d IJssel. Het ge- heel was omkleed met veel festiviteiten; zoals schoolkinderen met bal- lonnetjes, muziek- en ma- jorettekorpsen en een iÜiil feestelijk samenzijn voor genodigden. De wieg van de bouw maatschappij S.S.N. stond in 1948 in Schiedam toen daar de plaatselijke aannemers J. Schotel, de gebr. Smits en O. Noord zee besloten samen te gaan. Het eerste project dat de s nieuwe aannemerscombi- natie ter hand nam was jjj§ de bouw van 126 huizen aan de Vlaardingerdijk in s Schiedam. lill!!llll]lll[||(llllllli(l[llllllllillltll!IIIIIII!lllllll!IIII!liHlliIllIllilillliniil!ll[IIHIIItl!ll|lll!tlIllllll]IIN!lllll!!fll[inillllllllllllMililiillHII{millll!ll|[?. Vlaanlingen— Hans Versiuys, de lijstaanvoerder van de PvdA h Vlaardingen, neemt het Jelle Wijnstok van het CDA kwalijk <ht deze tot nu toe heeft geweigerd openlijk mee te delen met hij en zijn partij willen samenwerken. Het enige dat men. yan de zijde van het CDA kwijt wilde, zegt Hans Versiuys, is de conclusie dat er goede aanknopingspunten zijn met het Programma van de Rartij van de Arbeid. Sen mededeling overigens, dL Jelle Wijnstok nog eens heeft gedaan tijdens het grote poli tieke debat dat vorige week is gehouden en waarbij de lijst rekkers door Vlaardingse fturnalisten aan de tand wer- jkn gevoeld. „Aangeklaagde" 'jnstok betreurt de stellingna- ,me van Versiuys. Jk had gedacht dat hij wel beter zou weten", zegt de CDA- Worman. „Versiuys moet zo Jpl politieke feeling hebben tot hij weet dat wij doodeen voudig niet tevoren afspraken kunnen maken. Dat gebeurt na fle verkiezingen aan de onder handelingstafel. Overigens, ik flacht dat ik meermalen duide- genoeg geweest ben. Don- Qe'dag nog heb ik gezegd dat ik het programma van de WD te vaag vind, en dat daar bo vendien nog grc'e verschillen inzitten met ons programma. Ik denk in dit verband aan het financiële beleid en de erf pacht. Maar verder kunnen wij nu niet gaan en dat weet Hans Versiuys ook wel. Daarom be treur ik zijn stellingname." Hans Versiuys daarentegen: „Ik kan voor zo'n politiek geen waardering opbrengen. Ik con stateer dat de CD A-kiezers geen enkele zekerheid hebben v/at er met hun stem gebeurt. Een politiek die tekort doet aan de mondigheid van kiezers an no 1978. Het kan slechts bete kenen dat het CDA de handen vrijNvenst te hebben: een situa tie die een half jaar geleden geleid heeft tot de vorming van een kabinet Van Agt-WiegeL" Ook D'66 krijgt de wind van voren. Haar wordt nog eens onder de neus gewreven dat deze partij een liberaal karak ter draagt. Het is volgens Ver-* sluys verrassend dat na drie weken van propaganda cn campagne I>'66 geen enkele po ging heeft gedaan onze conclu sie te weerleggen, Er zijn be langrijke verschillen geconsta teerd op het gebied van het verkeer, woningbouw en finan ciën. Verschillen, die niet zijn tegengesproken. Vandaar dat de PvdA ook nu niet anders kan vaststellen dan dat samen werking raet D'66 in de komen de jaren is uitgesloten. „Zelfs als ik rekening houd met een stukje politieke onervaren heid", zo besluit Hans Ver siuys, „dan nog had ik een serieuze poging tot weerlegging vervracht" Schiedam - Van de zware waterover last die Schiedam-Oost vorig jaar au gustus trof heeft de gemeente iets geleerd. Om de kans op herhaling te verkleinen wordt binnenkort de riole ring in de wijk vernieuwd en anders aangesloten. Het aanschaffen van technische apparatuur om te voorko men dat het gemaal in de buurt weer zonder stroom komt te zitten vindt men op het stadskantoor echter over bodig en te duur. Het rioleringsplan biedt vol gens de directeur van de dienst gemeentewerken geen absolute garanties tegen wateroverlast. Het probleem zit 'm onder meer in het verzakken van niet- onderheide woningen, zo meent ir. Harm de Block. Wel zal het de kans op waterover last verkleinen. De directeur wil dan ook nog dit jaar begin nen. Gisteravond is de raadscom missie voor ruimtelijke orde ning met het plan akkoord ge gaan. De gemeenteraad en ge deputeerde staten moeten nog hun goedkeuring geven. Gister middag hebben burgemeester en wethouders de dienst ge meentewerken opdracht gege ven een folder voor de wijkbe woners in elkaarte zetten, waarin de stand van zaken wordt uitgelegd. Op de over deze zaak gegeven voorlichting had gisteravond met name Pv- dA-raadslid en bestuurslid van de bewoners vereniging Gé Brouwer forse kritiek. Hij vond h<*t geen stijl dat de be woners die destijds zijn gedu peerd nog vrijwel niets van de gemeente hebben gehoord over bijvoorbeeld hun ingediende schadeclaim. Door deze hele affajre zou er in de buurt nogal wat angst en ongenoegen heer sen. Ook CDA-er Siem Kosman slingerde dat aan op de open bare bijeenkomst in het stads kantoor. Wethouder Chris Zijdeveld zei daarop dat de gemeente als WA-verzekerde niets kan zeg gen dat dat een zaak is van de verzekeringsmaatschappij, die zeer recent aan wethouder Rei- nier Scheeres zou hebben toe gezegd dat er een antwoord op tafel komt. De nieuwe aanpak omvat een waterscheiding tussen de Sin gel en de Van Swmdenstraat, een ander soort riolering in de Singel en vernieuwing van de riolering m de Oosterstraat, Van Leeuwenhoeckstraat, Wattstraat, Villastraat, Step- honstraat en Franklinstraat Tevens wordt de riolering van het Stationsplein en de PKO- laan vernieuwd en aangesloten op de Van Swmdenstraat in plaats van op de Singel. Hier mee is in totaal een bedrag gemoeid van 1.795.000, exclu sief kosten voor herbestrating. Schiedam „Mensen, die m ploegendienst werken, hebben vaak veel meer lasten dan anderen die geen continu werk hebben. Thuis wordt dubbel zoveel gas en elektrici teit verbruikt, door die onregelmatige uren, en ondanks dat soort dingen gaat men er overal vanuit dat zij" wel een hogere huur kunnen betalen of dat een hogere belastingaanslag in hun gevallen niet zo gek is. Daar moet iets aan gedaan wor den". Na deze uiteenzetting van Koos Zagwiin, partijlid, heeft PvdA-lijsttrekker Arie Ver- hnde zich gisteravond in zaal Irene bereid verklaard de problematiek in de fractie aan te kaarten. Het was het enige nieuwtje van de avond, waarop twee nummers één van de PvdA het woord voerden: Verluide voor de gemeenteraadsverkiezing van mor gen, Bert van 't Laar voor die van Rijn mond, ook morgen. Een kleine discussie tussen de heren Krtk- ke en Krabbendam en Ver!inde over leeg stand van woningen bleef hangen op het „neen" en „niet weten" van de laatste. Niet druk was het in Irene (ongeveer vijf tig aanwezigen, onder wie burgemeester Arie Lcms); veel andere PvdA-leden zaten gisteravond te kjken, te luisteren en te praten met toneelgroep Diskus m clubhuis Sint Joris Doele op het Doeleplein. Daar zat het bomvol, en een interessante discus sie ontspon zich. De avond was dan ook georganiseerd door de VOS-werkgroep, en VOS staat voor „vrouwen onenteren zich m de samenleving". Staatssecretaris Van Ekelen: Westland— Voor volgend jaar zomer zal defensie het Staelduin- sebos ontruimen. Staatssecretaris Van Ekelen onthulde dat gis termiddag, toen hij een uitgebreid bezoek aan het Staelduinsebos bracht. De staatssecretaris zei dat hij hoopte dat het bos volgende zomer vrij zal komen, om me teen hierop mede te delen dat hij die verwachting wel waar zou kunnen maken. Waar de in het bos opgeslagen munitie heen moet het de bewindsman in het midden, maar zoals be kend wordt er gestreefd om dat in bestaande opslagplaat sen onder te brengen. De .staatssecretaris was naar het bos gekomen op uitnodjgmg van-het gemeentebestuur van 's-Gravenzande en het samen werkingsorgaan Westland. Van Ekelen werd vergezeld door twee hoge defensieautonteiten, een overste van de marine en een generaal van de land macht. Verder bestond het ge zelschap dat het bos bezocht uit afgevaardigden of instan ties die met het bos te maken hebben. Centraal stond de vraag hoe het m de toekomst met het bos moej. gan. Daartoe werd eerst een bezoek gebracht aan het De staatssecretaris (midden) in het Staelduinsebos. plm. 36 ha, grote vrije geueelte. De secretaris van de Staelduin- vrienden, Fokke Abbas, deed daar uitgebreid uit de doeken hoe het zit met de betekenis van het bos voor de randstad, en over het informatiecentrum. Het informatiecentrum, geves tigd tn de schuur van de boer derij, is nu zo goed als gereed. De openingsdatum is vastge steld op 24 juni a.s., waartoe de commissaris van de Konin gin in Zuid-Holland, mr. Vro lijk naar het bos zal komen. Dit bezoekerscentrum Is opge zet door de Vrienden van het Staelèuinsebos. Vlaardingen Bet kan in Vlaardingen de moeite waard zijn om in plaatselijke zwem baden als experiment het wateroppervlakte te bedekken met po lyethyleen balletjes om tot besparingen in de verwarmingskosten te komen. Deze sugge stie doen de gemeente lijke energie- en wa terleidingbedrijven in de „Nota energiebe- sparingsbeleid" het gemeentebestuur aan de hand De samenstellers van de nota wijzen daarbij naar een experiment m Wasse naar. Daar werd in een zwembad de wateropper vlakte van 32 vierkante meter bedekt met deze plastic balletjes. Volgens de uitlatingen van de zwembaóeigenaar leidde dit tot besparing in de vérv/armingskosten van meer dan de helft Dit kwam omdat het water door de balletjes minder snel verdampte. In zover re het om training of re creatief zwemmen gaat, zouden de balletjes de zwemmers niet hinderen. Als bijkomend voordeel wordt nog genoemd: „Een veel betere beheersing van de iuchtvochtigheids- regeling als gevolg van beperking van de ver damping. „Wet onjuist gebruikt" Schiedam/Rotterdam Sluiting van scheepswerf Nieuwe Waterweg BV in Schiedam zal worden afge keurd door de gekozen le den van de ondernemings raad. Ook een reductie van het aantal arbeidsplaatsen bij de wervencombinatïe KDM/NW staat hen niet aan. Bovendien constateert de se cretaris van de ondernemings raad, Wim Karreman, namens de gekozen leden dat de wet op de ondernemingsraden uit 1972 niet op juiste wijze is gehan teerd door de directie van de Rotterdams che Droogdok Maatschappij en de Nieuwe Waterweg. Een protestbrief is de deur uit gegaan. De ministers van socia le zaken en economische zaken, de bijbehorende vaste kamer commissies en de vakbonden zijn daarvan op de hoogte ge steld. In de brief laten de geko zen leden van de onderne mingsraad weten, dat er te wei nig tijd is gegeven om te ko men met een reactie op het conceptrapport van do raad van bestuur van RSV, bij welk concern onder meer RDM, NW en Wilton-Fijenoord zijn aange sloten. In het concept-rapport werd gesproken over maatre gelen zoals sluiting van de Nieuwe Waterweg BV en ver mindering van het aantal ar beidsplaatsen. In de wet op de ondernemings raden staat, dat het bestuur van een onderneming verplicht is bij reorganisatieplannen eerst advies m te winnen bij de ondernemingsraad. „Dat is in dezen niet gebeurd", aldus de gekozen leden, die nogal onver kwikkelijk vinden binnen een zeer kort tijdsbestek te moeten reageren op een zo belangrijk concept-rapport Maassluis Het Koningshof aan de Luiverlaan is woensdag 31 mei herschapen in een ver kiezingscentrum. Er zullen bor den worden geplaatst waarop het verloop van de verkiezin gen kan worden afgelezen en ook kunnen vergelij kingeu worden getroffen met eerder gehouden raadsverkiezingen. De landelijke uitslagen kunnen worden gevolgd vanaf het tv- scNzrm. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1