SCHIEDAMSCHE COURANT Krakers dringen slagerij binnen Taxibedrijven gaan nauwer samenwerken Gemeente dringt aan op Bols-silo College maakt bezwaar tegen branclwèërbègroting: Straks tuinieren in Holy-Noord Lensveld wil buslijn naar Holyziekenhuis Lems: „Pasje moet!" éSSÊË Program erbij op .kabel»tv Rotterdammers wilden wolken op stadskantoor schilderen STADSKANTOOR Autobedrijf ERTAN Eerste prijs voor affiche fïlOOJI Acties tegen huurverhoging toen renovatiemaar achterstallig onderhoud wegwerken Woensdag 31 mei 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendiensl 144144 103de jaargang no. 26097- 6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam In angstige spanning of de gemeente hen eruit zou „zwiepen" hebben krakers gisteren de dag doorgebracht in de voormalige slagerij van Aad van de Ende, Korte Achterweg 6, die maandagavond in de late uurtjes is gekraakt. De kraakactie vond plaats op dezelfde dag, dat de slager de sleutel overhandigde aan de ge meente en. de gloednieuwe eige- naar werklieden liet aanrukken om het pand dicht te metselen. Tot grote ergernis van de kra kers bleef het niet bij dicht met selen. Ook kozijnen en dakgo ten werden volgens hen onher stelbaar vernield, terwijl ook „volkomen overbodig" schade aangericht werd in de oude slagerij. Andere jongeren zitten sinds het weekeinde in G'roenoord te wachten op juridische stappen van de eigenaar van een flatge bouw .op het Bart Verhallen- plein, langs de Peter van' An- rooylaan. Op nummer 38 is daar een woning gekraakt, die al twee jaar leegstaat: de eerste actie van krakers voor een pand, dat niet"van de gemeente is. Eigenaar is De Winters Ex ploits tiemaatschappij BV, ma kelaar is Zomerhof 8z Muys, gevestigd op hetzelfde adres in Rotterdam. Met een vertegenwoordiger van de eigenaar, die in het flatge bouw meer woningen leeg laat staan (verkoop in plaats van huur is het doel geworden van De Winter), hebben de jonge ren een verhit gesprek gehad. Zij vragen zich namelijk sterk af, of er korps te vinden zijn voor een flatwoning met een relatief hoge prijs, gezien de indeling, de kwaliteit en het uitzicht op de Z-flats. Daarom noemen de krakers, onder wie vier „urgent" wo ningzoekenden, hun actie ge rechtvaardigd: „Leegstand is misdadig". Hun suggestie aan de gemeente is om de niet ge bruikte woningen te vorderen, overeenkomstig het beleids voornemen van het Vlaar dingse gemeentebestuur om de ASB-flats in de Holy-wijk te vorderen. j V laar dingen De Vlaar- dingse taxibedrijven wil- f Ien af van de systemen j waardoor een oneerlijke i wijze van concurrentie plaatsvindt. Op initiatief l van wethouder Bas f Goudriaan hebben de ta- i xihedlrijven besloten tip- i geld, provisie-regelingen en praktijken waardoor de bedrijven eikaars klanten afpikken af te schaffen. In het verleden rommelde het meer dan eens in de Vlaar dingse taxi wereld met 57 wagens. Zo kregen por-, tiers van bedrijven en café houders tipgeld van chauf feurs wanneer zij voor een klant een wagen van hun be- drijf arrangeerden. Zelfs ge beurde het, dat chauffeurs elkaar door de radio afluis terden om eerder bij een klant te arriveren dan de wa gen van het bedrijf, dat de bestelling ontving. Deze on gezonde situatie ontstond na de uitbreiding van het taxi bestand enkele jaren gele den. De vier taxibedrijven in Vlaardingen, Holytax, Van Dodewaard, Eurotax en de Vla ar dingse taxibedrijven, wilden eigenlijk alle van deze ongezonde wijze van concur reren af. Op initiatief van Bas Goudriaan stak .men de koppen bij elkaar. Dit resul teerde tot het besluit nauwer met elkaar samen te werken. De tarieven worden gelijk, tipgelden en kortingen afge schaft. De bedrijven hebben dit in een brief aan hun klan ten laten weten. Indien een bepaald bedrijf gedurende lange tijd geen wagen beschikbaar heeft zal een beroep worden gedaan op de concurrent-collega om de bestelling over te nemen. Zowel de gemeente als de bedrijven zijn gelukkig met de nieuwe regeling en men verwacht, dat een en ander leidt tot verhoging van het serviceniveau van het taxi vervoer in Vlaardingen. Vlaardingen In verband met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag geldt in de volgende Vlaar dingse straten vrijdag een parkeerverbod; Van der Driftstraat, 's Graven- dijkplein, Markgraaflaan, Heemraadstraat, Van Biet beekstraat en de Prins Ber- nardlaan. Dit parkeerverbod geldt maar voor één dag. Schiedam De kans be staat, dat Schiedam wordt verlost van de to renhoge Bols-silo in Nieuwland. Het lelijke grijze blok beton wordt overbodig, als mouterij De Koning over twee Vijfjai'enplan gewenst Vlaardingen B en w van Vlaardingen gaan niet zon der meer akkoord met de ontwerp-begroting 1979 van de Brandweergemeen schap Noordelijke Delta. Gezien de enorme verho ging van de bijdrage aan deze regeling van 20,3 naar 39 cent per Inwoner van Vlaardingen - in totaal 30.756 gulden - verdient het aanbeveling dat er een vijf jarenplan komt. In dit plan moeten de wensen en verlangens worden vastge legd met vermelding van de financiële consequenties. Ook willen- en. w onderzocht zien waarom geen rijkssubsidie meer kan worden verkregen Vlaardingen In het randgroen van. Holv-Noord, het zo geheten Park Zoii- teveen, wordt het binnenkort schoffe len geblazen. De Vlaardingse ge meenteraad heeft namelijk onlangs besloten daar een complex van 53 hobby-tuintjes aan te leggen. In eerste instantie heeft de aanleg van deze tuinen, die een oppervlakte be slaan zullen van elk 140 m2, een voorlo pig karakter, toe komstige huurders die al staan te springen om de be kende tuinhuisjes, kassen en dergelij-, ke van de grond, te brengen, zullen dus nog even moeten wachten. Slechts voor het plaatsen van een gereed schapskist met de afmetingen van twee meter lang, één meter breed en één meter hoog zal een vergunning worden verleend. De huur van een hobby-tuin zal voorlopig op onge veer 23 gulden per maand komen te liggen. Voor 25 tuintjes zijn nog geen gegadigden. Belangstellenden kunnen dus nog te recht, En wel bij de secretarie-afdeling van sport-, recrea tie- en jeugdzaken, op het stadhuis, ka mer 403, tel. 355888- tst. 149. Maar om teleurstellingen te voorkomen dient daar wel aan toege voegd te worden, dat bij grote be langstelling, flatbe woners voorrang zullen krijgen. Vlaardingen Wethouder Bas Goudriaan gaat de mogelijkheid onderzoeken of de buslijn op de Holysingel een lus via het Holyziekenhuis kan maken Het verzoek daartoe komt af van bet SGP-raadslid Rien Lens veld. Hij vindt dat de afstand van de singel tot de entree^ van het ziekenhuis vooral voor (vaak moeilijk ter been zijnde) bejaarden te groot is. Bovendien moet men, komende vanuit de stad, de drukke singel oversteken. Een goeie suggestie, zo vond Goudriaan. Vandaar dat hij over deze kwestie contact wil opnemen met de RET-directie. Het verzoek om de buslus kwam reeds eerder aan de orde in de commissie van volksgezondheid, waar dokter J. H. Trommel, de geneesheer-directeur van het desbetreffende ziekenhuis, zei volle-' dig achter het voorstel van Lensveld te staan. Schiedam De gemeenten, die voor woningzoekers al werken met een Rijnmondpas je, gaan de andere plaatsen in dit gebied, die zo'n pasje nog niet gebruiken, onder druk zet- PvdA-verpdering. Op maan dag 12 juni gaan vertegen woordigers van de gemeenten, die het -pasje niet zomaar la ten liggen, praten met PvdA- Rijnmondraadslid Bas Duij- ten. Arle Lemk, burgemeester ster. Met die mededeling ging van Schiedam, maakte dat de- Lems m °P de vraa& van een ze week bekend tijdens een partijgenoot over het effect van het pasje. voor de exlpoitatiekosten van de verbindingsapparatuur zoals onderhoudslasten van de alarmcentrale ten bedrage van bijna 26.000 gulden. B en w vinden deze kosten veel te hoog. Zij baseren deze mening op een uitspraak die is gedaan tijdens de vergadering van de technische commissie van ad vies van 11 maart 1976. Daar %verd toen gezegd dat van de deelnemende gemeenten in de regio slechts een geringe bij drage zou worden verlangd. Dit vanwege het feit dat Vlaar dingen, en trouwens ook Schie dam, de beschikking zal blijven behouden over zijn eigen cen trale voor lokaal gebruik. maanden sluit. Burge meester en wethouders hebben de directie al la ten weten, dat ze graag zouden willen dat het ontsierende gebouw wordt gesloopt. Tevens speelt men op het stadskantoor met de gedachte om er voor te zorgen dat de silo er door een beschildering wat appetij tel ijker uit komt te zien. Wethouder Chris Zijde-_ veld daarover: „Als èën kunste- naar bereid, wordt gevonden, zou daar toch eens over moe ten worden gepraat. Ik vraag me alleen af of het inderdaad door een schildering wel mooier kan worden gemaakt." Bij de raadscommissie voor ruimtelijke ordening, waar dat te berde werd gebracht, mom pelden ambtenaren al enthou siast voorstellen, zoals een mooi berglandschap. Over het informele contact dat de gemeente had met de direc tie, kort na de persberichten over sluiting van de mouterij, zei Zijdeveld op de openbare bijeenkomst: „We hebben ge lijk laten weten dat we graag zouden willen dat de silo met de grond wordt gelijk gemaakt. Dat zou ons een groot genoe- gen zijn." Omdat het gevaarte het beeld verziekt van de historische bin nenstad, is het ook een doorn in het oog van de plaatselijke historici en heemschutters. Een bestuurslid van de Historische Vereniging Schiedam gek scheerde enige tijd geleden ook dat er een werkgroep zou wor den opgericht om het gebouw achter de Burgemeester Hon- nerlage Gretelaan met TNT op te blazen. Bij de mouterij laat men over .de toekomstplannen nog niets 'los. De"bedrijfsleider vertelde ons gistermiddag dat er nog geen plannen zijn. Over het 14-etages hoge stads kantoor, dat het beeld van de binnenstad ook verziekt, deed Zijdeveld ook een onthulling: „Er is enige tijd geleden over gedacht om daar een wolken hemel op te laten schilderen. Vertegenwoordigers van de ge meente Rotterdam stelden dat voor toen zij kwamen praten over een cultureel cadeau voor het 500-jarig bestaan van Schiedam. Ze waren er heel enthousiast over en gingen er serieus op in. Al gauw bleek echter dat van het beschikbare geld eigenlijk alleen het ont werp kon worden gemaakt." o De bijna overal in Schiedam zichtbare silo. Wethouder Zij develd: ,,Als we een kunst enaar bereid vinden om het te beschilde ren w- vb o r be trouw bare.-. - V: DEVENTERSTRAAT17 - Koopavond geopend!-^ -" Schiedam Bij wijze van proef zal het aantal pro gramma's, dat via de ka beltelevisie wordt uitgezon den, van zeven op acht worden gebracht. Met in gang van aanstaande maandag wordt het tweede Nederlandstalige tv-pro- gramma van België (BRT 1, kanaal 43) in het pakket van de cai opgenomen. Via kanaal 4 op de VHF-band 1 zullen de abonnees het programma kunnen ont vangen. De uitzendingen vinden plaats op dinsdag tot en mei vrijdag van tien over acht tot elf uur, alleen 's avonds. De keuze van kanaal 4 is nog voorlopig, omdat alleen in de praktijk met zekerheid kan worden gesteld of de keuze goed is geweest. Bovendien is er sprake van een proef, om dat het programma door de BRT nog op experimen tele basis wordt uitgezon den. Deze uitbreiding van de cai werd gisteren bekendge maakt door de gemeentelij ke technische bedrijven van Schiedam. Vlaardingen In navolging van Rotterdam komt er in Vlaardingen ook een weige ringsactie om de aanstaande huurverhoging te betalen. Ter voorbereiding van de actie in de wijken gaan Vlaardingse bewonersgroepen voorlichting geven aan de huurders. Vanaf gisteren worden tn de wijkcentra in de Babberspol- der, Oostwijk, Wesiwijk, Vette- noordsepoider en in het Cen trum spreekuren gehouden. Vier informatiebijeenkomsten staan in de wijken op het pro gramma: 12 juni in de Lijn draaier, 13 juni in 't Nieuwe- lant, 15 juni in Ontmoetings centrum West en 19 juni in Buurthuis Oost. Aanvang alle avonden: 20.00 uur. Toneel groep Diskus uit Rotterdam voert op de informatiebijeen komsten het themastuk „De koek is op" op. Voor meer gegevens kan kon- takt opgenomen worden met het Stedelijk Overleg Stadsver nieuwing (SOS), Oosthavenka- de 31, Vlaardingen, telefoon 356544. Voor zijn ontwerp voor een schoolaffiche heeft de zestienjarige Cor Waard uit Schiedam de eerste prijs van het Amsterdam se Veiligheidsinstituut ge kregen. De jaarlijkse ont werpwedstrijd voor veilig heidsaffiches leverde de leerling van klas E3c van de lagere technische school aan de Mgr. Nolen- slaan een bedrag van tweehonderd guden op, al smede zijn eigen ontwerp maar dan als echt affiche. A!s oadenverp koos Cor Waard brandveiligheid en hij liet zich inspireren door de Dik Voormekaars how van André van Duin. Van de driehonderd inzen-. dingen werd de zijne de beste bevonden. Het hoofd van een advies afdeling van het Veiig- heidsinstituut, ir. A. W. Goud, reikte de prijs uit, in aanwezigheid van fami lie en medescholieren van Cor Waard en in het bij zijn van arbeidsinspectie en een onderwijs-ambte- naar van de gemeente. Vlaardingen De gemeente Vlaardingen gaat in november een begin maken om het ach terstallig onderhoud in twee complexen één in de Indi sche buurt en één in de Vette- noordspolder weg te wer ken. Tussen huurders van de ge meentepanden en ambtenaren is hierover een akkoord ges meed, dat naar verwachting zal worden overgenomen door het college. Eerst wilde de gemeente de huizen renoveren. De bewoners wilden dat niet omdat de huren d&n hoger zouden worden. De huren moesten met twëeeneen- half procent van de kosten van het onderhoud worden ver hoogd. Dat slikten de bewoners niet. Negentig procent van de huur ders wilden volgens een door de buurt opgestelde nota, „dat alleen jarenlang achterstallig onderhoud wordt wegge- wj?jrkt". Van ambtelijke zijde werd hier op ingehaakt en de wensen in een voorstel gewerkt. Tegen een geringe huurverhoging is het mogelijk dubbele beglazing in de gemeentepanden aan te brengen. Daar staan de bewo ners ook achter. De achterpaden, de afrasterin- elft en .de schuren in de Indi- sche buurt worden ook verbe terd. Hiervoor moeten de huur- ders enkele gulden in de maand meer voor betalen, het gaat om gemeentepanden in de Borneo-, Sumatra-, Soedan-, en Celetaesstraat In de VOP: Vet- tenoordse-, Valeriusstraat, Ri chard Holstraat, Mozart-, Bee thoven] a an en de Parallelweg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1