SCHIEDAMSCHE COURANT J chiedam iinksei CDA zeker an twee 1 e houders Twee CDA-wethouders in Maassluis? Hbss 91 Open Groe peril g dè grote wmi r ••'eïksop falfiekspartij vloerbedeking 51 '5 F i9.« Noordegraaf en Collé blijven Reacties Vlaardingse politici SCHIEDAM VLAARDINCEN - MAASLAND MAASSLUIS Remi Poppe in Vlaardingse raad Van der Knaap wist niets van grootse overwinning Moeilijke puzzel? Johan de Wit: Doorbraak in Maasland Ma Overleden na val van trap Reacties ScJiiedamse politici TAPIJT CENTRALE HOLLAND -Donderdag 1 juni 1978- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klachtondienst 144144 -103de jaargang no. 26098 8 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam is behoorlijk „verlinkst". Vier jaar oppositie hebben CDA en VVD allebei een zetel verlies opgeleverd, maar PPR'er Herman Noorde graaf en CPN'er Eef Col lé wisten zich te hand haven; de communisten verloren slechts één ze tel. D'66 stormde met twee zetels de raad bin nen en de PvdA kreeg: er een zetel bij. De socialisten staan daarmee 'op zeventien, waardoor de meerderheid in de gemeente raad net niet is bereikt Zelf hadden zij het wel verwacht, maar de opluchting was groot bi alle andere partijen. W- JYer Gerard Verhulsdonk: „Het zou ook geen goede zaak 2ijn voor de democratie, als een partij boven de vijftig procent komt". De PvdA is nu gedwongen om over de coUegevorming met an dere partijen te onderhande len: liever had de partij zelf alle wethouders geleverd, in deze hoop gesterkt door de uit slag van twee maanden gele den voor de provinciale staten verkiezingen. Onderhandelen dus: de PPR zal gezien de ervaringen ver moedelijk geen wethouder wil len leveren, zei Noordegraaf zelf, maar de andere twee Hans Versluijs (PvdA): „Het zal een tijd duren voor cr een nieuw college is samengesteld. Hoewel de raad met tv\ ee man min dei- terugkomt, had ik dit ver- hes niet vei wacht". Jelle Wijnstok (CDA): „Er zijn overeenkomsten ot raakvlakken in de pro gramma's van de PvdA en het CDA. Als de PvdA in de oppositie gaat, zou ik dat onverstandig vinden" Jan Madcrn (VVD): „Er moet een college van twee CDA'ers, twee PvdA ers en een VVD'er komen. Er is overigens een alternatief* VVD, CDA. SGP/GPV en misschien D'66". Nieuwkomer in de Vlaar dingse raad Rerai Pope van de Socialistische Par tij: „Als de PvdA nu al zegt dat ze niet met ons willen samenwerken dan gaan ze links verder. ..naar rechts". Rien Lens veld (SG P/GPV): „Ik pleit voor een afspiegelingscollege. Wij zullen dat kritisch volgen". Ben IVarmenhoven (D'66) in feite de winnaar: „Nee. een wethouderszetel zit er voor ons mei 'n. Samen werking met de PvdA is erg onwaarschijnlijk" Tot slot verliezer Rien Bo venberg (PPR), die dapper zijn best deed toch nog een zonnetje te zien. „Ten op zichte van de Statenverkie zingen hebben we nog tlink gewonnen!". „kleintjes" zijn in (Collé wil graag wethouder blijven) en ook CDA en WD wachten af hoe de PvdA eerst de eigen meningsverschillen uit de weg ruimt- vanavond is de eerste bijeenkomst van de nieuwe fractie Al vroeg in de avond, na de uitslag van de helft van de 46 stemlokalen werd begrepen dat rechts in totaal met twee zetels achteruit zou gaan: het CDA staat nu op tien, de VVD op vier. In zaal Irene, waar politiek Schiedam zich traditie getrouw verzamelde, werd met spanning gewacht en waren de prognoses met van de lucht - en het was er al 20 benauwd. Do ziekenomroep Schiedam zorgde voor een rechtstreekse reportage naar de zieken- en bejaardenhuizen o Nieuwkomers m de raad (door winst of door wisselingen m de fractie) zijn Anne-Marijke Steen en Rob Hijmans -van D'66; Henk Engelsman, Hans van Kleef, Ton de Vos, Jan van der Lugt en Jantje Roonstra van de PvdA; en Riet van Lam- balgen, Aad van Lingen en Luud Snel van het CDA. Uit de Schiedamse gemeente raad vertrekken Anton Lau- waars van de WD, Aad de Wolf van de CPN; Arie van Leenen, Mar Ol ijslager. Yvon ne Siljee en Joop de Jong van de PvdA (de laatste twee man gaan naar Rijnmond): en Wim Poels, Frans de Groot, Jan Egas en Cees Lansbergen van het CDA - alleen bestaat bij de 68-jarige boer Lansbergen nog een kansje, dat het aantal voor keurstemmen op hem groot ge noeg blijkt om hem m de raad te houden, en dat zou ten koste gaan van Luud Snel. RAAD STATEN RAAD 1974 1978 1978 zete's perc perc perc. utels stemmen Opkomst 35 62.7 79,0 69,6 35 38267 PvdA 16 41,8 52,1 44,8 17 17137 CDA 11 27,6 24,0 28,2 10 10804 VVD 5 13.5 12,5 11,9 4 4546 PPR i 5,0 1.3 2,7 1 1020 CPN 2 7,0 1.3 3,3 1 1273 SGP 0 2,5 1.1 1.3 0 505 D'66 5,2 5,8 2 2220 LSTV 0,4 0 160 RPF 0.5 0,6 0 213 PSP 0 1.7 1.0 1.0 0 368 KEN 0,0 0 21 Overige 0 0.9 0.5 RAAD STATE tJ RAAD '97i 1978 1978 zetil» pe*c pc: perc zetels stemmer Opkomst 37 64.9 79,6 71,0 35 39634 PvdA 17 40.3 46,6 40,2 15 15925 CDA 10 25,2 23,7 27,5 10 10918 VVD 6 14,5 14.3 13,3 5 5271 PPR 2 4.6 1.5 2,5 0 972 SGP-GPV-RPF 2 6.4 4,9 5,8 2 2308 PSP-SP 0 3,4 1,3 3,3 1 1300 CPN 0 2,2 1,0 1,0 0 416 D'66 0 0,5 6,5 6,0 2 2524 Overige 0 2,3 0.2 RAAD STATEN RAAD 1974 1978 1978 zetels perc perc perc. zetels stemmen Opkomst 11 82,3 88,1 88,1 11 3227 CDA 7 64,4 56,0 55,4 6 1789 OGR-BB 2 17,2 19,7 3 636 VVD 2 18,4 23,0 15,7 2 505 PvdA 10,8 6,5 0 211 SGP-RPF 3,2 2,7 0 86 Overige 7,0 RAAD STATEN RAAD 1974 1978 1978 zetels perc perc perc. zetels stemmen Opkomst 21 64.3 79,0 69,5 23 14666 PvdA 7 33,1 37.0 31,8 8 4668 CDA 7 31,0 28,5 34,1 8 4999 VVD 4 16,9 20,1 19,3 5 2826 PPR 1 5,2 1,8 4,3 1 635 D'6& 7.3 7,3 1 1071 RPF-SGP 2,6 2,5 0 366 GPV 0 3,5 1,1 0,7 0 101 Overige 2 10,3 1,6 Vlaardingen Het CDA heeft wederom een be langrijke verkiezings winst geboekt in Vlaar- dingen en kan straks re kenen op twee wethou derszetels. De PvdA leed daarentegen een gevoe lig verlies en heeft twee raadszetels in moeten le veren, de PPR werd weggevaagd. Dit zijn de belangrijkste ver- schuivingen in politiek Vlaar- dingen. Niet minder opmerke lijk is, dat Remi Poppe van de combinatie SP met PSP een zetel heeft weten te veroveren. Na vier jaren van weggeweest keert D'66 met twee man terug in de raad. Als de held van de avond be trad Jelle Wijnstok, fractie voorzitter van het CDA, even voor tien uur het podium in het verkiezingscentrum in Trian gel. Zijn bedje is gespreid. Zijn toekomstige baan is die van wethouder. Dit geldt ook voor de tweede man van de chns- tendemocraten Cees Bol ..Y'n eisen twee wethoudeiszetels, anders gaan we niet met de Burgemeester Wim Kteboom bekend: verhes voor PvdA. maakt de einduitslag gfiiimuiiiifi tifiiii Hf rtiiiiiifiiiif 1 iiiiiiioj j iei iitiiiiim i -i '-:Ty Maassluis Het Christen Democratisch Appel is in Maassluis dè grote overwinnaar van de gemeenteraads- verkieizngen 1978 geworden. Met alleen winnaar, vanwe ge stemmenwinst ten opzichte van vorige verkiezingen, maar ook is het de grootste politieke partij van de eerste stad aan de Waterweg geworden. Grote verliezer was de Partij van de Arbeid. Zij zag het percentage kiezers ten opzichte van de provinciale verkiezingen van enkele maanden geleden dalen van 37,02 tot slechts 31,8. PvdA m zee", zo luidde hi i van rit* kant van het CDA Voor PvdA-mun Hans Vei- sluijs ujs de uitslag een grou. tegcnvdllei .Als v. e met de oppositie mücijn, zubtn wc hel beleid duiaeujk moet, 11 ombu,- gt*n m CDA-iKrhtmL, De u-> Van het CDA om 1wiwel hou dt r a te lev inn 1-, v 1.1 te.' ^ch*" Wijnstok tt <en Hans Ytrsluijs, AVe hebben clc* kom-.ndi maanden htvl wat met eikau: al te praten" Dat hebben /e /efce 1 Wischil len tussen beide ni np,iammn''t> zijn ei o.ü Op net gebied van paiticuhtT initiatief en uutk**- ren m de binnenstad Hei CDA na at ook met de VVD pi aten Duidelijk is, dat de ii- beialen niet eeu'v ig m di upprv- siliebanktn uiU'-n bin ven zif ten Ook ais er een combinatie CDA-VVD met steun van D bb en SGP zou ontstaan zun di ehri>teiidi moe 1 aten zeker v.3n hun tv ee wethoLide!-ïzetf K Li beraal Jan alaöi m icm pa'tn stabiel bi. 1mei vtjj 5- Met het CDA nou .k de onder- handelingcn kon Zie ik geen gat in dan bekijken z< h_t maai Mogelijkheden om st- men te- uei ken zijn ei volgt, ru» mij wel heel duidelijk Een moeilijke puz- zei? Weineen, het zijn de verkiezingsuitsla- I gen van Maassluis. 2 Maasland In Maasland werden alle progno ses over de te verdelen raadszetels omver geke geld. Want de Open Groepering werd dè grote winnaar, zelfs tot eigen verbazing. Deze partij zag de mening dat er in deze tijd nog behoefte is aan een dorpspartij overduidelijk bewaar heid. De Open Groepering steeg, ondanks het meedoen van de PvdA, van 2 naar 3 zetels. Het CDA in Maasland leed een verlies van 1 zetel, van 7 naar 6 De WD behield de 2 zetels. Waarmee de zetels verdeeld waren, want de Pyd, voor het eerst deelnemend, redde het net wet. De socialisten kwamen slechts 9 stemmen tekort om een zetel 111 de raad te bezetten Uiteraard leidde de overwinning van de Open Groepering tot grote vreugde. Lijsttrekker mr. Johan de Wit: „Op twee hadden we wel gere kend. die derde leek ver weg. De decentralisatie filosofie die bij mij uit het hart komt. is gewel dig aangeslagen In zo n kleine gemeenschap als Maasland is gewoon een behoefte oir. zichzelt te besturen, 1 geïnspireerd werken aan de samenwei Lijsttrekk .ut van Geest van het CDA be treurde h *es van een zetel. Beschuldigend wees hij naar de combinatie SGPRPF die 86 stemmen behaalde, waarvan het CDA or 31 nodig had om de restzetel te behalen „Het meedoen van de combinatie is een zinloze zaak gebleken Ze hebben ons er moe de das om gedaan en cr voor gezoigd dat ci een zetel op een verkeerde plaat;» komt" Nog minder stemmen schoeide het de PvdA om in de raad te Komen. Do socialisten kwamen slechts 9 stemmers tekort Lij&tt rekker Wiebo Gouma benadrukte de teleurstelling die zijn partij te incasseren had gekregen. „Deze uitslag geeti mij het hot gevoel van een foute beslissing van de scheidsrechter". Dat us plaatselijk nogal at wijkend gestemd woidt ton opzichte van lan delijke verkiezingen bleek vooral bij de PvdA. Van 340 bij de Statenverkiezingen, scoorde de PvdA nu slechts 211 stemmen ADVERTENTIE 1 t grene- houten FT 1 V schommel U-TA stoel geneel compleet •'vB universele imperiaal y past op elke auto ^Ivl sandvik m handzaag J zadgvlak 50cm H stalen gereed schapskist 5-cielig 53 cm lang Ten opzichte van de statenver kiezingen zag hel CDA dit per centage stijgen van 28,51 naar 34,1. Dit heeft tot gevolg dat de christen-democraten hun zete- laanhang omhoog hebben zien gaan van 7 naar 8, Dat ook de PvdA 8 zetels heelt {behouden) is gekomen door de extra viei zetels die te verdelen waren in Maassluis. Door het overschrij den van de 30.000 inwoners moet de raad met twee zetels worden uitgebreid en boven dien houdt WM'80 (twee zetels» met ingang van september op te bestaan Grote vreugde ook m het VVD- kamp Hoewel de liberalen ten opzichte van de statenverkie zingen iets terugliepen, name lijk van 20,08 procent tot 19,3 procent, boekten zij ten opzich te van de vorige raadsverkie zingen flinke winst: m 1974 be haalde de WD namelijk 16,86 procent van hel aantal uitge brachte stemmen. Een en an der uit zich ook in het behalen van een extra (vijfde) zetel. Hierbij dient te worden opge merkt dat dit wel ten koste is gegaan van de tweede D'66-ze- tel. Deze partij behaalde m to taal 1068 stemmen, terwijl de kiesdeler 637 stemmen 15. Jaap van der Griend en zijn PPR-achterban waren gister avond m het ovet volle, bijzon der gezellige Koningshot de meest gelukkigen Jaap behield zijn zetel, zij het op het kantje af, namelijk 638 stemmen Pas laat m de avond arriveerde lystaanvoerer les van de: Knaap van hel CDA ais gevolg van het stemmen tellen van de Rijnmond ver kiezingen bij Ko ningshof. Buiten stonden wild enthousiaste CD A-raadsleden en leden van de propaganda- commissie klaar om hem met gejuich binnen te halen. Hij wist niet wat hem overkwam. Het klinkt gek. maar les had er op dat moment geen weet van dat zijn partij in Maassluis met alleen gewonnen had, maar ook de grootste partij was geworden. Om precies te zijn: de PvdA behaalde 4674 stemmen en het CDA 4995 stemmen, „Bijna een halve ze tel meer", zo nep een stralende Joke van Rest uit. En Pieter de Geus merkte op dat dit wel een5 kan inhouden dat het CDA straks twee wethouders- zetels voor zich zal opei«en Ot het zo ver komt'? De colieqevor- inmg bel00tl in elk geval inte ressant te worden Waarom Omdat de PvdA bij monde m wethouder Koos Smit er heilig, van overtuigd is dat de uethou- derszetelsverdeling gelijk *zui blijven Vlaai dinger mevr ou,1. Vlaai dm hm. is di:>d,g'i; zigl/n kenhu: urm haai vu ckn In ck. iiu maandag a a n.ng na hel douche, van Jat 1 V ar. 7 Di Vt 1 Kilo. meidag ui hu U Roti 1 ondingen tr ..ht van zond. zij in na i min*n vat de t.jp giv Schiedam De man die gisteravond het meest werd gefeliciteerd was Herman Noordegraa). de PPR-lijst- trekker. Over het verrassen de feit dat hij in de raad blijtt zegt hij zelf: „Dat had ik niet verwacht. Het zit er overigens niet in dat we aan het college deelnemen". Di* Lc'-stc 1 .-actie op het suc- (tj- van D'öti bij hjsttiekkcr .-,nnr-M0> Sief n Er ko mt n nu ha.de undei hand- - '■ngen voo' d-_ voimmg wn i colU g(k.ts dergelijks a s,t ook CPP-iijsr 11 ekkt-r E, i Cuik Dat uoidt straks i m -duelondans B.j hU CDA zegt hjsUit.k- k* l Ui 11 actie", ooi zittel Rit-t Taverne dvu hot verlies van ten z'trl tk ntn met m- lf ui gc>u ld Ik bon biij met 10 zet»-Es, v.ant bij de piovin- ciaie vei ku zingt n zag het er naar uit Gat we tr mam negen zouden ki ijgtn Het is uit uitat -.loten dut vt nu rru.t de PvuA samen gaan' Gei ad Vt r h j Kei on k van dt VVD Hel j-. tcleuistellend Mao; ik ben blij vooz Collf t n Nu'a dog. adl, want ik heb f - p< lvnor dit twe 1' A1 it V. Lnrii lijstti "kkei vt,n d;r Pvd 7 Dt opkon.si vit] le ft" n L. ben niLt vt, i as', V.ki 'av.-d'n d,a Ra VU-l la.u piOKiarncollt ge er tnc'h n ze U vv 1 n l *-n de oppositie heelt vel Ion., r. ADVERTENTIE U kunt nu in twee dagen honderden guldens verdie nen De tapijtcentrale Hoüanc komt twee dagen naar Vlaar- ding en Mei medeneming van een kolossale partij vloerbe dekking ze uit de fabrieken naar het publiek Met vijf jaar fabrieksgarantie tegen weg- geefpnjzen Enige tips om voordeel te behalen zijn collectie nylon tegels 40x40 zelfklevend 0 98 cent in dozen van 50 stuks Tapi|ttegels in zes kleu ren los te leggen, per stuk 4.-; keuken- en badkamer tapijt 49,- twee meter breed Breed nylontapijt, per m2 7 44 Huiskamer nylon- tap.jt, 400 cm breed, 29 75 oer strelends meter Scha terende Engelse bloemtapijten vanaf 73 - per strekkence meter 400 cm b'eed 100°.o v-ollen berber 400 cm breed vanaf 99- per meter Huis- kamerbreed tapijt m 400 cm vanar 39-, 49-, 59-. 69 - en 79 - Als speciale aanbieding een wollen ber- bertaoijt, 400 cm breed, 69,- per strekkende meter Er kan gelegd worden Er kan besteld worden 00 afroep Betaling bij ontvangst tapijt De koffie slaat klaar voor u 0ii aankoop van 1000 of meer eur kado Deze eenmalige verkoop worm gehouden in de Stads gehoorzaal De Harmonie Sch tea am se weg 51a en wel op vrijdag 2 jum s avonds van 17 00 tot 2100 uur-en zaterdag 3 juni van 10 00 uur tot 17 00 uur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1