SCHIEDAMSCHE COURANT Bewonersprotest tegen hondepoep Werf wordt overgedragen aan RSY Gusto gaat definitief dicht Gemeente maakt ernst met Logeerverordening Windmill wil uit breiden en „reviseren Hoge wip is meer in trek Meer schapen in de boot Gemeente gaat zelf cremeren Gusto maakt geen brug voor Tuindorp Personeel niet direct op straat a-v-'-'v; M Bielemans leidt PvdA Rioleringen onder de loep „Buur" plantje Vrijdag 2 juui 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 26099- 6 PAGJNA'S- Broersvesi 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De bewoners van de flats aan de Dr. Wiardi Beckmansingel en de Prof. Rutgersstraat hebben aan de afdeling' Algemene Zaken en het Gemeenteli.ik Woningbu reau een schrijven gericht, waarin zij protesteren tegen de toenemende overlast van honden. Zij wijzen er de betrokken in stanties op, dat overvloedig de hand gelicht wordt met ge meentelijke politieverordenin gen en voorschriften, opgeno men in het huurcontract met de bewoners van de gemeente flats. Gevolg: kinderspeeïvelden ver anderen langzamerhand in een* glijbaan van hondepoep. L»e bewoners eisen van de betrok ken instanties dat zij de nale ving van de voorschriften voor taan krachtig zullen controle ren. Behalve de aloude zwerfkatten worden dus nu ook de honden een probleem. Het blijkt dat sommige bewoners van de flats meer dan één hond in hun bezit hebben. Dit is duidelijk in strijd met voorschriften van het Gemeentelijk Woningbe drijf, volgens welke voor het houden van twee of meer huis dieren (honden en katten) uit drukkelijk toestemming nodig is. Al die honden „moeten'" na tuurlijk zo nu en dan. En was het nu nog maar zo dat hun bazen en bazinnen netjes de politievoorschnften volgden en de dieren in de goot hun „ca deautjes" neer lieten leggen. Maar nee. de grasvelden tussen de flats zijn hopeloos vervuild met hondepoep, volgens de ge belgde bewoners. Bovendien zijn 2ij bang dat het binnenkort allemaal nog erger zal worden ais de gemeente nieuwe parkeerruimte gaat scheppen. Door verkleining van de grasruimten tussen de Oats zal de „poepconcentratie" nog aanzienlijk toenemen, me nen zij. Afgezien van de overlast ver oorzaakt door hondeafval, zijn er nog meer punten die de bewoners behoorlijk dwars zit ten. Zo noemen zij m de brief aan de gemeente de angst bij de kinderen voor niet aange lijnde honden, „...terecht veie beten in speelballen, broeken en benen was tot nog toe de opbrengst der vrijheid", schrij ven zij. Daarnaast wijzen de bewoners er nog op, dat hun nachtrust dikwijls verstoord wordt door blaffende honden, die na het laatste TV-programma worden uitgelaten. Arasterdam In de be leidscommissie scheeps bouw is gistermiddag overeenstemming be reikt over de herstructu rering van de zogenaam de werfgroep-1 (grote schepen) in het Water weggebied. Die overeenstemming volgde op de intentie verklaring van IHC tot volledige overdracht van de Schiedamse werf Gusto BV aan Rsjn- Schelde-Verolme. Dit heeft bondsbestuurder David Rijkse van de In dustriebond NVV gister avond meegedeeld. Rijkse is lid van die be leidscommissie. De reeds eerder door IHC aan gekondigde sluiting van de werf Gusto gaat door. Maar de zevenhonderd personen omvat tende groep werfpersoneeï komt nu niet meteen op straat, zoals eerst dreigde. De overeenstemming binnen de beleidscommissie wordt, op voorwaarde van RSV. onver bindend als de circa honderd personeelsleden tellende groep van Gusto die werkt ten behoe ve van de off-shore-activiteiten van Gusto, op korte termijn haai- bereidheid toont m dienst te treden bij RSV. Die groep waar de know-how over boorschepen is geconcentreerd zal dan een zelfstandige functie krijgen binnen de RSV. Deze off-shore engmeermg- groep van Gusto moet voor 15 juni hebben beslist over het al dan met overgaan in dienst van RSV. Op die datum zal name lijk als laatste schip het boorschip CO 950 te water worden gelaten op de werf Gusto. Het schip zal echter niet worden afgebouwd, maar wor den geconserveerd en opge legd, tot er een gegadigde is gevonden die het wil overne men. Is voor 1 januari 1980 nog geen gegadigde gevonden, dan zal het schip voor de sloop verkocht worden. Als de off-shoregroep van Gus to besluit over te gaan naar RSV, zal IHC op het moment van de tewaterlating van de CO 950 haar aandelen in het geplaatste kapitaal van Gusto BV om niet overdragen aan RSV. Rijkse herinnert er aan dat de CO 950 voor rekening van een Noorse rederij is gebouwd die heeft afgezien van de opdracht en daarvoor de annuleringspre mie van vijftig miljoen gulden heeft betaald. IHC en RSV zullen samen een besloten vernnootschap oprich ten met een geplaatst kapitaal van tien miljoen gulden. Elk der maatschappijen zal voor 50 procent in dat kapitaal partici peren. De geplaatste aandelen zullen worden volgestort. HSV krijgt de dagelijkse leiding van die nieuwe besloten vennoot schap. De kosten van de herstructure ring van de werfgroep-1, ver band houdende met de over eenstemming die nu over het Waterweggebied is bereikt (op voorwaarde dat de genoemde groep personeelsleden van Gusto overgaat naar RSV) zul len door IHC worden gedragen op basis van de zogenaamde OSBH-regekng. Dat is een re geling, gesloten tussen RSV en de vakbeweging (overeenkomst sociale begeleiding en herstruc turering QSBH). De ontbindende voorwaarde voor de overeenkomst hangt samen met een voldoende be reidheid van de groep van hon- Vlaardingen De directie van Windmill Holland bv heeft bij gedeputeerde staten van Zuid- Schiedam Nikolaj Diele- mans wordt fractieleider van de PvdA. Het 32-jarige ge meenteraadslid, dat binnen de PvdA. Het 32-jarige gemeente raadslid, dat binnen de PvdA zelfs meer doorkneed oppositie voerde dan het CDA en de .VVd in de raad deden, volgt daarmee Joop de Jong op. Gis teravond, een dag na de ver kiezingen al, is de nieuwe frac tie akkoord! gegaan met de voordracht van het PvdA-be- stuur om Dielemans te kiezen. Vooral omdat men in progre- sieve kringen al er van uitgaat dat de huidige PvdA-wethou- ders moeten blijven (Zijdeveld, Posthoorn en Scbeeres), is de keus van Nikolaj Dielemans Wzienbarend. Holland zogenaamde revisie vergunningen aangevraagd voor het uitvoeren van een aantal veranderingen op de kunstmest- en veevoederafde lingen. Tevens zijn vergunnin gen aangevraagd voor de bouw van een derde zwavel- zuurfabriek en een vierde va- cuümïndamper voor fosfor- zuur. Het college van g.s. had hier voor al eerder toestemming -verleend. Echter door uitstel van de bouw van deze fabriek moest het verzoek om vergun ning wederom worden aange vraagd. Dat g.s. toch van de directie van Windmill verlangt dat de revisievergunning officieel moet worden aangevraagd komt, omdat hier tevens spra ke is van uitbreiding van de inrichting met een monoammo- niumfosfaat-instaJlatie. De aan vragen van Windmill liggen van 5 juni af ter inzage op de secretarie van Vlaardingen en in de openbare bibliotheken van Maassluis aan de Uiver- laan 18 (Koningshof), van Vlaardingen aan de Fransen- straat en van Schiedam aan de 1 Langehaven 131. Bezwaar schriften kunnen alleen wor den gericht tot gedeputeerde staten van Zuid-Holland. Nauwelijks een weekje zen en in zwembad Groenoord is al een record geslagen: al vele duizenden bezoekers kwamen er meer dan de laatste jaren op de eerste juni het geval was. „Vooral vorige zomer was het erg slecht," zeiden de dames aan de kassa gistermiddag. Een verras sende constatering deden enkele personeelsleden van het Schiedamse zwemoord: meer badgasten wagen zich in „het diepe" en ondanks die toege nomen drukte in het water wordt er ook meer gesprongen; zelfs de hoge wip, dat metershoge gevaarte, lijkt meer in trek. .jiiiiiiiiiniiiiHiimiiuiiiniiiiiiiiyiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiifiiiimiiMiiitiimHimiiiiiiiiimiiiiz derd specialisten om naar RSV over te gaan en daar hun werk zaamheid en deskundigheid in dienst te stellen. IHC zal al haar acitiviteiten op dit terrein voorshands staken, zo is afge sproken. Na de tewaterlating van het boorschip CO 950 zullen" spe ciale financiële regelingen, waarbij de Staat, RSV, IHC en Van Rees-Sliedrecht betrokken zijn, de nakoming van de ver schillende verplichtingen waar borgen. Van Rees-S lied recht is met de Staat en IHC aandeelhouder in een nieuwe baggermaatschap- pij. De staat neemt daarin voor 48 procent deel, evenals IHC, terwijl het aandeel van Van Rees daarin vier procent zal bedragen. Ook voor de conservering van het te water te laten, maar niet verder af te bouwen boorschip zullen speciale regelingen van kracht worden. Daarbij zijn ook" assurantiebedragen begre pen. Voor het geval er geen koper voor dit schip zou wor den gevonden, is men speciale financiële regelingen overeen gekomen. Een dergelijke financiële rege ling zal ook gelden voor het geval er wel een koper voor het nog af te bouwen schip komt opdagen. Daarbij is van belang wat die koper er mee doet: hier af laten bouwen of elders. Ook over de opbrengst in het geval van verkoop aan een koper zijn afspraken gemaakt, waarbij de Staat is betrokken. Schiedam De rioleringen van Schiedam worden binnen kort onder de loep genomen. Wethouder Chris Zijdeveld vindt het namelijk maar een rare gang van zaken dat de dienst gemeentewerken de bui zen laat aanleggen en een an dere dienst, de vrom, ze eens in de zeven of acht jaar moet schoonmaken. „Wat mij betreft is daar nog niet het laatste woord over ge zegd," zo 2ei onlangs Zijdeveld, die kennelijk de dienst gemeen tewerken ook de buizen wil laten reinigen. HVO bv in Vlaardin gen heeft voor rederij Vroon in Breskens het schip „Charolaïs Ex press" met twaalf me ter verlengd. Met deze gebeurtenis laten de Zeeuwse schapen zich massaal in de boot nemen want zo meldt HVO over het schip, dat bestemd is voor het vervoer van deze dieren: „Daardoor kunnen voortaan on geveer 11.600 scha pen per keer vervoerd worden, 3300 meer dan voor de verlen ging. Schiedam - Het toekomstige crematorium bij de algemene begraafplaats zal geheel wor den beheerd door de gemeente. Het voorstel daartoe zal waar schijnlijk nog deze maand ter goedkeuring worden voorge legd aan de gemeenteraad. De raadscommissie voor ruim telijke ordening is al akkoord gegaan. „Ik probeer het nog in de juniraad te knjgen. U kunt er haast wel op rekenen dat het dan wordt besproken", zei wet houder Chris Zijdeveld daar. Voor hinderwetaspecten heeft de gemeente reeds kontakt op genomen met de Dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Na bezoeken aan cre matoria in Arnhem en Dieren zijn wat technische wijzigingen aangebracht in het schetsplan. De kosten van huidige bouw plan worden nu geschat op 2.127.800 gulden. De gemeente wil de exploitatie op zich nemen omdat er door de plaats en het toekomstig personeel toch al een nauwe band zal zijn met de begraaf plaats. Andere mogelijkheden zouden geweest zijn samen met de Crematorium-vereniging Nederland (CVN) in een stich tingsvorm of geheel door en voor rekening van die vereni ging. Die mogelijkheden zijn echter volgens de gemeente minder gunstig, omdat uit overleg met de Stichting Voor lichtingscentrum Cremato rium bouw is gebleken dat de CVN de komende jaren een terughoudende houding zal aannemen ten aanzien van rium in Rotterdam-Zuid door Schiedam. De winstgevende de CVN speelt daarbij een be- exploitatie van het cremato- langrijke rol. Vlaardingen - De liefde voor 2ijn eigen moeder zat hem hoger dan die voor zijn vriendin. De 23-jarige R. R. had er zelfs glaswonden voor over. Toen hij er achter kwam dat zijn vriendin een plant, die zij zelf van R.'s moeder had gekregen, aan iemand anders ten geschenke had gegeven, werd hij zó kwaad, dat hij terstond op hoge poten naar het adres vertrok waar de bewuste plant een nieuw onderdak had gevonden. Daar, een pand aan de Scbunmelpenninckstraat, sloeg hij in zijn woede de voordeur- ruit kapot. Met vrij ernstige verwondingen aan zijn rechterarm moest de man naar het Holyziekenhuis worden vervoerd. Schiedam Voor een fietsbrug bij de Molensingel wordt binnenkort geld ind e gemeentekas gereserveerd. Op het stads kantoor wordt aan de kredietaanvraag gewerkt. Dat doet men nog maar sinds twee dagen. Burgemeester en wethouders zeggen namelijk dat zij eerst tevergeefs hebben getracht de brug bij de werf Gusto te laten maken in het kader van de subsidieregeling aanvullende Vlaardingen In verband met de in 1971 in werking getreden Verordening op de Logeerinrichtingen zal de ge meente binnenkort alle pen sions aan een intensieve con trole onderwerpen. Voldoen de pensions niet aan de eisen van de Logeerverorde ning of weigert de pensionhou der de nodige maatregelen te treffen, dan worden de betref fende pensions gesloten. Pensiongasten die voelen aan komen dat hun pension wel liens gesloten zou kunnen wor den, dienen voor vervangende woonruimte aan te kloppen bij het gemeentelijk bureau voor Huisvesting. Daar krijgen zij dan woon ruimte toegewezen in één van de in Holy vrijstaande pen- sidns. Buitenlandse werknemers die voor gezinshereniging in aan merking komen zullen volgens de normale inschrijvingsproce dure een gewone eengezinswo ning kunnen krijgen. Zoals deze krant op 22 mei al nxfdde, zijn de Kolyflats bij gastarbeiders echter niet erg in trek. De wekelijkse huur be draagt haast het dubbele van de pensionprijs. Momenteel staat dan ook de helft van die Holypensïons leeg. Gastarbeiders slaan aan het zwerven of trekken bij familie in. Alternatieven voor de dure Ho- "lyflats heeft de gemeente ech ter niet. Aldus de heer L. de Vette van het gemeentelijk bu reauvoor Huisvesting. werken. „We hebben daarvoor tot 31 mei op een brief ge wacht", aldus wethouder Chris Zijdeveld. In de krant van donderdag 25 mei stond nog het bericht „Tuindorp is wachten beu". Aetievoerster mevrouw A. J. Schuitemaker-van Riemsdijk sprak daarin haar verontrus ting mt over het feit dat twee jaar na haar handtekeninge nactie de wijk nog steeds zon der brug naar Groenoord ri* CDA-raadslid Piet Poot stelde naar aanleiding van dat krarv- tebericht op de vergadering voor de raadscommissie voor ruimtelijke ordening vragen san voorzitter Zijdeveld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1