SCHIEDAMSCHE COURANT m M i Voortgezet onderwsj s buitenlandersr'Droevig' m Moskee tot mislukken gedoemd" M Grote opbrengst voor recreatie van verpleegden •e V roii weiipiclosick Fontein zet bijna huizen onder water Vechtpartij bij discotheek Achter volging door park Knokpartij in gekraakte flat Brandstichter veroordeeld College Maassluis SsÜ7£... Turkse vereniging: Niemand loopt warm voor „wereldmilieu" Op terrein De Groote Lucht Dit jaar start bouw zuiveringsinstallatie Eindelijk geld voor gedupeerden wateroverlast Pony loopt Rijksweg op Vragen over Broekpolder Bedrijf plakt illegaal aan Verboden voor zwartwerkers Maandag 5 juni 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD ,103de jaargang no. 26100 e PAGINA'S: Broersvest 3 - telefoon administratie 26809! - redactie 262566 kl ach tend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Door barricades op te werpen heeft de brand weer weten te voorkomen, dat enkele panden aan het Sint Liduinaplein onder water zijn gelopen. Een reusachtige fontein was cr ontstaan, doordat een afsluiter van de hoofdwaterleiding ver keerd was gemonteerd. Het lek kon niet snel worden gemaakt: drie kwartier duurde het kar- wei, waardoor tienduizenden li ters drinkwater verloren zijn gegaan. Een groot deel van het Westen zat tijdelijk zonder. De fontein bereikte een hoogte van bijna vijf meter. Schiedam Tijdens een vecht partij bij een discotheek aan de Broersvest zijn twee jon gens gewond. Belden zijn in het Gemeenteziekenhuis be handeld. De 20-jarige Rotterdammer A. J. T. liep een slagaderlijke bloeding op aan zijn rechter pols- Deze was hem met een bierglas toegebracht door de evenoude Schiedammer P. H., die zelf alleen wat snijwonden aan 2ijn linkerhand had opge lopen. De aanleiding van de ruzie is volgens de politie nog onbekend. Schiedam—Na een achtervol ging in het Prinses Beatrix- park heeft de politie een brom- fietsdief gearresteerd. De 18-jarige N. R. is na verhoor weer vrijgelaten. De Rotter dammer had een bromfiets ge stolen bij bad Groen oord. Schiedam In de gekraakte flatwoning op het Bart Verhal- lenplein is een handgemeen ontstaan tussen actievoerder Frans G. en een vertegenwoor diger van exploxtatiemaat- schappij De Winter, H. van de V. (58). Bij afwezigheid van de krakers forceerde laatstgenoemde, in aanwezigheid van personeel van de gemeentelijke techni sche bedrijven, het slot van de voordeur van de flat, waarna gas en licht werden afgesloten. Toen de krakers terugkwamen ontstond verbijstering door de huisvredebreuk, zoals zij dat noemden, van Van de V. en de gemeente. Aangifte daarvan is bij de politie nog niet gedaan, evenmin als van het vechtpar tijtje dat ontstond bij verwijde- ring van de „inbrekers", de term die de krakers gebruik ten. Gisteravond omstreeks zeven uur is de politie wederom uit gerukt naar het Bart Verhal- lenplein. Er was op het hoofd bureau een telefoontje binnen gekomen dat er weer een flat woning was gekraakt. Onder zoek van twee surveillancewa gens leerde echter dat het loos alarm was. Rotterdam Tot twaalf maan den celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, heeft de Rotterdamse rechtbank gis teren de zestienjarige Jan de G. uit Vla ar din gen veroordeeld. De rechtbank achtte bewezen dat Jan op 25 maart een le vensgevaarlijke brand had ge sticht in de bar-danting „Hou se of Dimple" aan de Vlaar- dingse Oosthavenkade. Reden voor die brandstichting vorm de zijn verontwaardiging over het feit dat begin februari zijn broer bij de dancing werd doodgestoken door de portier. De rechtbank maakte uit dat de portier uit noodweer had gehandeld en sprak hem vrij. Omdat hij per sé iets wilde terugdoen stak Jan de brand aan. De officier van justitie eiste twee weken geleden twaalf maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk- Maassluis „Voor wat betreft de buitenlandse jongelui, die voortgezet onderwijs zouden moe ten volgen is het nog droevig gesteld." Dit antwoordt het college van B en W van Maas sluis op vragen van de gemeenteraadsfractie van de PvdA. B en W betreuren het, dat Maassluis nog geen schakelklas heeft waardoor de'scholieren naar een andere gemeente moeten. „Vele ouders zijn daar op tegen", zo constateren B en W. „Te vaak leeft men ook voort op het patroon van het land van herkomst, waardoor de jongens zo snel mogelijk de maatschappij ingaan en de meisjes meestal zo weinig mo gelijk het huis uit komen." Het college laat de PvdA-frac- tie tevens weten, dat voorberei dingen worden getroffen tot de oprichting van een schakelklas in Maassluis waarin ook kinde ren van buitenlandse werkne mers kunnen worden opgevan gen om hen, voordat zij zullen worden toegelaten tot een school voor voortgezet onder wijs. de Nederlandse taal eigen te maken. Verder wil het college een siuisklas oprichten voor kinde ren, die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn, van waaruit zij kunnen door stromen naar een normale la gere schoolklas. Erg optimistisch ïs het college hier niet over omdat zich on der de kinderen ook analfabe ten bevinden, die gezien hun leeftijd nooit het peil kunnen bereiken om het normale on derwijs te kunnen volgen. Uit de administratie is verder gebleken, dat 79 kinderen van buitenlandse werknemers vol doen aan de leerplichtweg ter wijl 16 te vaak verzuimden. De ouders zijn schriftelijk op de plicht gewezen hun kinde ren regelmatig de lagere school te laten bezoeken. Vrouwen Oriënteren 2ich in de Samenleving (VOS). Zo te zien gaat hen dat makkelijk af. Het picknickend gezelschap bestaat dan ook uit cx-VOS-leden. Het zijn allen vrouwen die de VOS- cursus al achter de rug hebben. Zc wilden verder en 20 ont stond de cursus Algemene Ont wikkeling voor de Vrouw. Een cursus die ondermeer kan die nen als opstapje naar de moe- der-MAVO. Zegt één van hen: „Of ik doorga weet ik nog niet. Want de MAVO is natuurlijk wel eventjes pezen. Maar in elk geval: deze cursus vind ik ge woon fijn voor je eigen ontwik keling". Dat er een enorme be langstelling voor is, blijkt uit het feit dat het aantal nieuwe aanmeldingen voor het komen de jaar verdubbeld is ten op zichte van dit jaar. De gemeen te geeft een steuntje in de rug door de cursus te subsidiëren. Vrijdag was het hele gezel schap een dagje uit Zoals u ziet kunnen ze het prima met elkaar vinden. Vlaardingen De Turkse So ciale en Culturele Vereniging is teleurgesteld over de wijze waarop de gemeente Vlaardin- gen aandacht besteed aan bet probleem van een gebedsruim te- Het aanbod van de gemeen te van een ruimte in de nieuwe wijkaccommodatie in de Oost- wijk ziet de vereniging tot mislukken gedoemd. De vereniging noemt het te leurstellend, dat na veertien jaar overleg de oorspronkelijk geplande ruimte van 249 vier kante meter is teruggebracht tot minder dan de helft De gemeente vraagt de gebruikers, ervan een huur van 20.000 gul-' den per jaar. De Turkse vereniging ziet ech ter geen kans om voor een dergelijk bedrag garant te staan omdat de Islamieten, geen organisatievorm kennen, die vergelijkbaar is met de Ne derlandse kerk. De vereniging pleit voor een grotere ruimte, die ook meer gelovigen trekt waardoor de vrijwillige bijdra gen groter zijn. De vereniging vraagt om een ronde-tafelge sprek met de raadsfracties ten einde tot een oplossing te ko then. De Wereldmilieudag staat dui delijk nog in de kinderschoe nen. Op die manier gesteld klinkt het aardig positief (ten slotte heeft alles tijd nodig om meer aandacht te krijgen); maar in feite is het belachelijk dat er zaterdag nauwelijks in teresse werd getoond voor de standjes van milieugroepen, zo- we! bij de Hema in de Schie- damse binnenstad als op het terrein van de gemeentelijke vervoer-, reinigings-, ontsmet- tings- en marktdienst, de Vrom, achterin het industriege bied in de 's-Gravelandsepol- der. Oorzaken? Weinigen zullen de moed hebben kunnen op brengen om helemaal naar de Vrom te trappen, waar in de bloedhete zonneschijn de eer ste, enige, echte Nederlandse wielrijdersbond (ENWB) en stuwgroep Midden-Delfland Schiedam stonden uit te dro gen. En ook de dienst centraal milieubeheer Rijnmond (DCMR) stond er een beetje voor nop. Zullen er twintig be zoekers zijn geweest? Mis schien een paar maar zoveel belangstelling oogstten bij de Hema de vereniging Milieude fensie en de VTM, de vereni ging tegen milieubederf in en om het Waterweggebied, maar veel bekijks betekende dat evenmin. Naast het warme weer was daaraan misschien de kraampjesgalerij van de laatste weken debet (jaar markt, welzijnsmarkt, politieke partijen). Het wordt weer eens tijd voor een binnenstad zon der kraamgedoe. Vooral mensen uit de buurt zijn zaterdag afgekomen op de fancy-fair in Sehiedam-Woud- hoek, op touw gezet door hel personeel van verpleeghuis Driemaasstede aan de Voor- berghlaan. Vooral 's ochtends, toen de zon nog niet tot in de meest koele ruimtes door drong, was het volgens een me dewerkster „enorm druk". Dat blijkt wel uit de opbrengst: bruto 4450 gulden. Wat over blijft (ongeveer 3500 gulden zal dat rijn), wordt besteed aan ontspannings- en recreatiedoe- leinden voor de bewoners van het verpleeghuis. Vlaardingen De bouw van de zuiveringsinstallatie op het terrein van De Groote Lucht te Vlaardingen wordt naar ver wachting dit jaar nog aanbe steed. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delf land heeft unaniem besloten het plan voor de bouw van de installatie voor de zuivering van afvalwater bestekklaar te laten maken en een krediet be schikbaar gesteld. De kosten van de bouw worden globaal op ruim El miljoen gulden ge raamd. De installatie krijgt een capaciteit van 315.000 vervuil ingseenheden (v.e.). Eén v.e. is de hoeveelheid afvalwater die een mens gemiddeld per et maal loost. Op het terrein zal mogelijk een installatie worden gebouwd voor de verbranding van slib (een afvaïprodukt van zuiver ingsinstallaties). Er is echter een studie gaande om dit slib af te voeren, naar de installatie voor afvalverwerking Rijn mond (AVR) te Rotterdam. In de vergadering van het alge meen bestuur heeft hoofdinge land en burgemeester van Vlaardingen, Wim Kieboom, met klem erop aangedrongen het slib inderdaad af te voeren naar de AVR. Omdat de installatie in een sterk verstedelijkt gebied ge bouwd gaat worden zijn ten aanzien van de bouw bijzonde re eisen gesteld, stank- en ge luidsoverlast zal hierdoor wor den voorkomen. De geluids bronnen worden dusdanig af geschermd dat het geluidsni veau van de installatie voldoet aan de eisen die de dienst Cen traal Milieubeheer Rijnmond heeft gesteld. Onderdelen die mogelijk stankoverlast kunnen veroorzaken, worden afgedekt en geventileerd. Dm de instal latie heen is bovendien een groengordel geprojecteerd. Schiedam Met het besluit van het alge meen bestuur van Delfland wordt tegemoet gekomen aan de aandrang van gedeputeerde staten van Zuid-Holland en het rijk, de plannen voor de bouw van deze installatie zo spoedig Schiedam De bewoners van Schicdam-Oost die bij de wa teroverlast van vorig jaar au gustus werden gedupeerd krij gen eindelijk een schadever goeding. De verzekering van de gemeente zal binnenkort met geld over de bnig komen. Pas na maandenlange onder handelingen en onderzoeken is het verzekeringsbedrijf ak koord gegaan. Daarbij is zelfs een exteme-adviseur ingescha keld geweest. Het gaat om schadeclaims van zo'n dertigtal Schiedammers, waarvan de huizen vorig jaar blank hebben gestaan toen er een zware regenval was ge weest en de stroom bij het gemaal aan de Marconistraat was uitgevallen. Met snelle hulp van do bewoners vereni ging Sclucclam-Oost hebben de gedupeerden, vooral uit het ge bied tussen de Oosterstraat en de Eerste Tuinsingcl, in totaal 20'n 35.000 gulden geclaimd. Het positieve antwoord hierop is zeer recent schriftelijk mee gedeeld aan wethouder van fi nanciën Reinier Seheeres. Bin nenkort zullen de indieners van da claims antwoord krijgen. mogelijk verder af te wikkelen. Het bestuur heeft daarom het verzoek van het college van b. en w. Schiedam om de verdere uitvoering van de plannen op te schorten, naast zich neerge legd. Alle rijksdiensten (Rijkswater staat, Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater/RI- ZA, inspectie Volksgezondheid en Arbeidsinspectie) hebben in middels hun goedkeuring aan het principeplan gehecht. Het terrein van de zuiverings installatie De Groote Lucht sluit op de westzijde aan op de bestaande industriegordel van Vlaardingen. Het woongebied ligt ten noordoosten op onge veer 600 meter van de grens van het zuiveringsterrein. Vlaardingen Misschien in de waan verkerend dat hij tot het snelverkeer behoorde kuierde een pony Rijksweg 20 op. Daarmee bracht hij het ver keer ernstig in gevaar. De poli tie moest het beest terugdrij ven in een weiland. Naar de eigenaar van het dier is een onderzoek ingesteld. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. Vlaardingen Naar aanlei ding van publikaties dat land bouwer H.J. van Woerden poot- aardappelen, blad ram en as, mais en koolzaad teelt op de met zware metalen vergiftigde grond in de Broekpolder, heb ben de socialistische raadsle den Henk Krabben en Hans Versïuys aan b en w gevraagd of deze produkten voor andere dan directe of indirecte mense lijke consumptie bestemd zijn en zo ja, voor welke? Ook wil len zij weten wie dit onderzoek heeft uitgevoerd en wat voor soort onderzoek dit betrof. Voorts vernemen Versïuys en Krabben of contact is opgeno men met alle betrokken instan ties. Vlaardingen Een bedrijf dat de viering van zijn jubileum iets te groots had opgezet kreeg van de politie de pin op zijn neus. Het bedrijf had door de ganse stad borden aangebracht die de bevolking van hef heu gelijke feit op de hoogte moes ten brengen. Bovendien talloze berden die feestvierders de weg wezen naar de receptie- plaats. Maar zonder vergun ning mag zoiets nu eenmaal niet. De politie maakte daarom tegen het betrokken bedrijf proces-verbaal op. Vlaardingen Naar aanlei ding van de aanhouding in Vlaardingen van enkele zwart werkers-straat makers uit Bra bant heeft het PvdA-raadsiid J. F. H. Ranshuysen er bij het college op aangedrongen er zorg voor te dragen dat derge lijke praktijken in Vlaardingen niet meer voorkomen, althans als het gaat om werkzaamhe den in opdracht van de ge- meente. Ranshuysen gaal er zonder meer van uit dat het voorval van enkele weken gele den ook het college tegen de bórst stuit.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1