SCHIEI IAMSCHE COURANT Fennis zegt: 'Ik zwicht!' STUKJE DIEREN LIEFDE wennen Kloots moet bejaardenpas Dam ligt al te lang open College kreeg nota nog niet Brandveiligheid in Holy-Noord in gevaar Aanklachten na huisvredebreuk Geen grotere gebedsruimte voor Turken Geen camera's voor sluipverkeer Van der Velden VVD boos op Geen oranje ballen in boinen Knapt buisjesmelker plots woningen op? U Wat moet ik met dat ding. L. J. Maas rector Casimirlyceura Herstructurering scheepsbouw: Dinsdag 6 juni 1978,. ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26101 j pagina's Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klaehtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL VIaardlagen Het college van B en ff Vlaardingen is niet van plan tegemoet te bo men aan de wens van de Turk se Sociale en Culturele Vereni ging voor een grotere gebeds ruimte. 2oals bekend wordt een ge deelte van het voomalige toele veringsbedrijf in de Oostwij k verbouwd tot gebedsruimte. De Turkse vereniging vindt deze' ruimte echter niet alleen te klein maar ook te duur. B en W wijzen er op, dat een verte genwoordiging van de vereni ging altijd bij de gesprekken over de gebedsruimte is ge weest. In die gesprekken werd ook. steeds gesproken over een flinke eigen bijdrage, die door de gebruikers van het gebouw via fondsvorming dient te wor den gereserveerd. Over de verdeling van de ruim te was al overeenstemming met de gebruikers bereikt, zodat de vraag naar meer ruimte voor minder geld door het college nu het draaien van de zaak wordt genoemd. Schiedam Over de Polder weg rit Chris Zijdeveld met de handen in het haar. De wet houder van ruimtelijke orde ning weet niet hoe hij daar het sluipverkeer kan tegengaan. Op het stadskantoor heeft men er volgens Zijdeveld zelfs even tjes over gedacht om door mid del van camera's langs de weg te kijken welk verkeer er niet thuishoort. Het was echter niet te realiseren. Dat werd onlangs op de verga dering van de raadscommissie voor ruimtelijke ordening ge zegd naar aanleiding van klachten die PPR-man Herman Noordegraaf spuide. „Ik onder schrijf die klachten. Maar we weten niet wat we er aan kun nen doen. Als iemand een op lossing weet laat hij het dan zeggen," aldus Zijdeveld op de —openbare bijeenkomst in het stadskantoor. Pers kreeg havennota eerder VIaardingen De WD-frac- tie in de Vlaardingse gemeen teraad is boos op wethouder Ijsbrand van der Velden vai economische aangelegenheden over de wijze waarop hij de havennota heeft gepresen teerd. In onze krant maakten wij op maandag 29 mei melding van deze nota waarin de plannen van de wethouder staan ver meld om de Vlaardingse ha vens nieuw leven in te blazen. De WD is verontwaardigd, dat de pers eerder op de hoogte was van de inhoud van de nota dan de fractie, die twee dagen later de nota nog niet had ont vangen. De liberalen vragen in hun schrijven aan het college van B en W of de wethouder buiten het eollegeberaad om hier mondeling contact over heeft gehad met journalisten of partijgenoten. Vlaardingen Het college van B en W voelt er niets voor de bomen rond de Oude Markt in Vlaardingen te versieren met verliehte oranje ballen. Het Evenementencomité vond dit een leuk idee. De directeur van de energie- en waterleidingbedrijven had de huur van een dergelijke verlichting op meer dan zes duizend gulden per week bere kend en de aanschaf op 17000 gulden. In zijn advies aan het college stelt hij, dat een derge lijke verlichting strijdig is met de campagne voor zuinig ener giegebruik. De oranje ballen zouden volgens hem de Markt erg domineren en bovendien zijn daar maar weinig toevalli ge passanten- Verder vreest men beschadiging van de bo men. Kortom: de Oude Markt kan de ballen wel vergeten. Een stukje prak tische dierenlief de. Dat demon streren tegen woordig niet zo veel jongelui meer, maar in Holy geven (op de foto van links- naar rechts) ach tjarige Marc van Helden, zevenja rige Eelco de Jongh en even- oude Oscar Over dam daar nog een fraai voorbeeld van. Het drietal heeft zich bekommerd over het welzijn van vier enkele weken oude mussen, van wie de moeder uit het nest is ver jaagd en die naar de stellige zekerheid van de drie jongelui ook niet meer in het oude nest zal te rugkeren. Dank zij de goede zor gen van de drie vriendjes, die ze meerdere keren per dag een par tij wormen voe ren, zijn twee van de vier mus sen intussen driftig én met enig succes be zig het vliegen onder de knie te krijgen. De Vlaardingse dïe- renvriendjes (op de* foto bezig met het voeren van twee van hun makkertjes) hebben niet al teveel hoop op een redelijke overlevingskans van de twee zwaksten, die nog steeds in het nest verbij- ven (zie inzet). Vlaardingen Hij stond er maandagmorgen nog wat onwennig bij, Vlaardings wethouder Ton Kloots van onderwijs en cultuur. Met twee dikke zoenen „bezegelde" zijn collega Jo Vermeuie-van Dijk zijn 65-plusserschap; in de ene hand een bos bloemen en in de andere hand het beroemde pasje. Schiedam Onder druk gezet door de gemeente Schiedam beweert krot- tenkoning H. B. J. Fen nis uit Scheveningen plotseling een begin te hebben gemaakt m§t verbetering van zes woningen in het Singel kwartier en het Westen. Deze onverwachte mededeling ontving de beroepscommissie van de gemeente gisteravond in het stadskantoor, Fennis was daar niet komen opdagen. Volgens een schrijven van het Gemeenschappelijk Admini stratie Bureau, een van Fennis' schaduwmaatschappijtjes, zijn de woningen inmiddels opge knapt, waarmee de bezwaar schriften zijn komen te verval len die Fennis had ingediend tegen aanschrijvingen van de gemeente om de woningen op te knappen. Bouw- en woningtoezicht zal moeten controleren, of huisjes melker Fenms de beroepscom missie met heeft bedrogen. Blijkt dat wel het geval ie zijn, dan is de commissie daar nog niet eens zo rouwig om. Zoals WD-raadsiid Theo Bakkers uitlegde: „Het is dan alleen maar uitstel van executie. Het scheelt Fenrus hooguit twee maanden. Als de worüngcüenst merkt dat er dan nog niets opgeknapt is, komt de zaak automatisch weer bij ons in behandeling". Dat Fennis laat weten door de knieën te zijn gegaan, betekent volgens de beroepscommissie sowieso dat de aanschrijvin gen van de gemeente tereeht waren. „Anders hoeft hij zich er niet druk om te maken", is de indruk. Het gaat om de volgende pan den: in Schiedam-West de Tol lensstraat 27 en in -Oost aller eerst drie panden achter de PKO-laan, namelijk Reaumur- straat 15a, Stationsstraat 4a en Celsiusstraat 18a, en vervol gens twee huizen beneden de Rotterdams edijk, namelijk Ga- lileistraat 29 en Halleystraat 48c. Afgelopen zaterdag was het zo ver, Dxe dag namelijk bereikte Kloots de leeftijd, waarop de meesten van ons een punt zet ten achter hun. werk en mogen gemeten van een welverdiende rust. Dankzij het bejaardenpas je wordt dat „genieten van" wat vergemakkelijkt. Het geeft de nieuwbakken 65-plusser na melijk belangrijke reducties op het openbaar vervoer, toneel- en filmvoorstellingen en toe gang tot musea, om maar wat te noemen. Uiteraard kc mt ook Kloots voor dit voordeeltje in aanmerking. Met enig officieel vertoon is het pasje gistermorgen in het dienstencentrum, aan de Era- mastraat uitgereikt in het bij zijn van (bijna) het voltallige college, afgevaardigden van de VIaardingen Als de raad daar morgen of overmorgen mee akkoord gaat, wordt de heer L. J. Pin Maas de nieuwe rector van de openbare scholengemeenschap Professor Caslnür voor- mavo, havo en vwo, gevestigd aan de Claudius Civilislaaa 41 in Vlaardingen. De heer Maas, die thans waarnemend rector is, volgt drs. P. Vreeken uit Maassluis op. bejaardenraad, vertegenwoor digers van het dienstencentrum aan de Emmastraat en pianist Huug den Ouden, bekend als begeleider van wijlen Dorus (Poesie Miauwwww.....) en Toon Hermans. Den Ouden is huisvriend van de familie Kloots. „Wat moet ik met dat ding", vroeg de bejaarde wethouder met een zoet-zuur lachje. Wel nu, daar had burgemeesters vrouw Jantje Kieboom wel een pasklaar antwoord op. Zij overhandigde hem met een toe passelijke speech een rnforma- tiemapje. Zij hoopte de heer Kloots nog eens te ontmoeten als gewone bezoeker van een der centra in Vlaardingen. Een dergelijke invitatie deed trou- wens ook de heer Aart Engels, een van de vaste gasten van het dienstencentrum aan de Emmastraat. Of Kloots na zijn pensionering, eind augustus, veel tijd overhoudt valt nog te bezien. Per slot van rekening blijft hij actief in de Rijnmon- draad en volgens zeggen is .rijn" dienstencentrum gelegen in de nabijheid van De Lijn baan. Voor insiders: de Lijn draaier, waar veel politici en journalisten elkaar plachten te ontmoeten. Het fotograferende colle ge maakt de pasfoto van Kloots, bestemd voor zijn bbjaardenpas. Ai vele, vele maanden ligt de Dam van Schiedam opgebroken. Niet aan één stuk door, en soms maar een deel van het wegdek, maar opschieten doet het niet En dat gaan winkeliers en bewoners heel akelig vinden: „De maat is vol", zei een boze middenstander gisteren. De overwe ging is er om via bewonersvereniging Schiedam-Centrum de gemeente op de hoogte te stellen van de wrevel. Op de Dam zit men namelijk noga! in het nauw. Vanaf de Vlaardlngerstraat kwam men er de laatste tijd al nauwelijks op, en bestemmingsverkeer, dat het vanaf de andere kant probeerde, liep va§t op de Lange Haven bij de Korte Dam (in verband ook met de situatie bij de Korte Haven, waar bouw van woningen en winkels plaatsvindt). Zo ontstonden wet files, hetgeen weer een bijzonder grote bron van ergernis was voor Jan Hagendoorn, de waarnemend voorzitter van de bewonersvereniging die op die verkeersstrubbefmgen uitzicht heeft. Schiedam Enke le krakers in Groe- noord hebben gis termiddag besloten bij de politie aan klachten in te die nen tegen de direc teur van de ge meentelijke techni sche bedrijven (GTB) en tegen de 58-jarige H. van de 2 alk, een vertegen woordiger van de eigenaar van de ge kraakte flat op het Bart Ver hallen- plein. Daar ontstond eind vorige -week een handgemeen, toen krakers bij thuis komst bemerkten^ dat het slot van de voordeur was ge forceerd, een span doek was verwij derd en een aantal werklieden van de GTB was binnenge laten om gas, water en licht af te slui ten. Huisvrede breuk. noemen de krakers dat. Zij krijgen nu wa ter en andere beno digdheden van bu ren, die het met hun. actie eens zijn omdat steeds meer flatwoningen leeg kwamen te staan. De krakers stellen de GTB-directeur verantwoordelijk voor de handelwij ze van de werklie den. Van de kant van de eigenaar vrezen zij .hardere maatregelen dan louter juridische", waarmee zij doelen op hun angst voor een- knokploeg. Zie ook pagina drie. Schiedam Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben nog geen letter gelezen van het concept-rapport waarin de raad van bestuur van Rijn-Schelde-Verolme spreekt over sluiting van scheepswerf Nieuwe Waterweg en overname van het Gosto-per- soneeL Het college is daarvan niet op de hoogte gesteld door ir. A. Stikker, president van de RSV en voorzitter van werf groep 1 van de beleidscommissie scheepsbouw. In antwoord op Aad de Wolf, nu nog CPN- raadslid. Iaat het college weten wel onze krant te hebben gele zen om meer van de plannen in de scheepsbouw te weten te komen. De Wolf, die er een gewoonte van heeft gemaakt vragen op papier te zetten over verlies van arbeidsplaatsen, wordt er door het college op gewezen dat de stappen die Schiedam kan ondernemen, en waarnaar de communist vroeg ai zijn toe gelicht in twee memoranda. Deze boekwerkjes verschenen van de hand van wethouder voor financiën en economie drs, Reinier SDcheeres en zijn aangeboden aan de hogere overheden. Vlaardingen De politie heeft besloten strenger op te gaan treden tegen foutparkeerders. Met name op woonerven is een situatie ontstaan, die in geval van brand levensgevaarlijk zijn. Dit bleek onlangs weer eens een keer toen de Vlaardingse brandweer een testrit maakte door de zogenaamde dreven-buurt in Holy-Noord. Veel foutgeparkeerd staande auto's beletten de brandweerwagens een vlotte doortocht De politie wijst er ui een pers bericht nadrukkelijk op dat de bewoners van woonerven op deze manier hun eigen, veilig heid in gevaar brengen. Zij verzoekt de bewoners meer zelfdiscipline op te brengen en hun auto's alleen dó&r te par keren waar dit door borden ïs aangegeven of op die plaatsen waar de letter P op het wegdek ia aangebracht In „de gemeente Schiedam, waar de brandweer met een zelfde problematiek te kampen heeft gehad, is de brandweer enige tijd geleden overgegaan tot het uitdelen van de „gele kaart" aan foutparkeerders. In. Vlaardingen kunnen foutpar keerders binnenkort rekenen op de „rode kaart". Die krijgen ze dan wel van de politie. En zoals bekend zijn kaarten van de politie nooit gratis. „We gaan streng bekeuren", zegt de Vlaardingse politie.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1