SCHIEDAMSCHE COURANT Bewoners Indische Buurt eisen, schadevergoeding Woudhoek start met hoge kar en Koffieschenkers PvdA uit arbeidsbureau gezet Impasse in collegevorming Maassluis wil vloeibaar aardgas voor gebruik in Rijnmondgebied „Brutaal" initiatief van D'66 Voor 282 huizen in de woningwetsector: Verzamelaar van bikini's Onderdirecteur trommelt politie op Geld voor ontslagen bij De Koning Zieke visser valt in singel PvdA en CDA oneens met elkaar Autoljedrijf ERTAN „Ik ben me dood geschrokken" :r~v.- Wegomlegging Woensdag 7 juni 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26102- 6 PAGINA'S- Broersvest 3 telefoon administratie 2G8091 radactie 262566 kiachterdicnst 1441-14 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardïngen Bewoners van het com plex simplexwomngen in de Indische Buurt, waar 8 mei van dit jaar wethouder B. Goudriaan een „luidruchtig" begin maakt met de kozijn vernieuwing, klagen steen en been over schade, aangebracht door werkzaamheden die verband houden met de kozijnvernieuwing. Zo werd onder meer aangifte gedaan van beschadiging aan behang, plafonds en muren- Verder bleken sommige nieuw geplaatste keuken deuren krom of beschadigd, oudere men sen zullen een woninginrichtingsbedrijf In moeten schakelen, om vitrage, gordijnen en luxaflex weer opnieuw aan te brengen.. De bewoners zeggen bang te zijn voor alle kosten aölf op te moeten draaien. Het begon allemaal zo feestelijk. Met vuur werk en al. Maar nu de eerste vonken zijn gedoofd en de feestelijkheid er een beetje, af is, toont de Buurtcommissie Indische Buurt zich bijzonder ontevreden dver de gang van zaken rond vergoeding van aan gerichte schade,. Zes dagen nadat de werk zaamheden aan de kozijnen waren begon nen dienden de bewoners een waslijst met klachten in. Deze werd echter niet gehono reerd. Ambtenaar J. Peppelaar: „Dat kwam om dat de klachten zo onzorgvuldig geformu leerd waren en er ook pertinente onjuisthe den in zaten." Hans Poldervaart, lid van de werkgroep Simplex, reageert fel: „Dat is het 'm nou juist Ze behandelen ons sis kleine jon gens. Zeuren over taalfouten en zo, wet houder Goudriaan heeft tijdens de com- missievergadering stadsontwikkeling zelf tegen ons gezegd, dat we de schadekwestie met de ambtelijke leden van de werkgroep moeten bespreken. Nu, die weigeren er over te spreken. We worden aan het lijntje gehouden en ik heb het gevoel dat we zo nooit geld zullen zien." Commentaar van wethouder Goudriaan: „Ik ben daar zelf wezen kijken en ik moet toegeven, dat er schadegevallen zijn die duidelijk voor vergoeding in aanmerking komen. In de eerstkomende stuurgroepver-' gadering stadsontwikkeling (21 juni, red.) komt alles aan de orde. De hela zaak is bespreekbaar." Jan Robberegt, opbouwwerker van de In dische Buurt, wijst naar aanleiding van deze uitspraak op een contradictie: „In die stuurgroep zijn geen, bewoners vertegen woordigd. In de werkgroep daarentegen 2itten wèl bewoners. Nu vraag ik me af hoe de stuurgroep onze klachten kan be spreken als de ambtenaren in de werk groep er niet eens op in willen gaan. Wethouder en ambtenaren werken elkaar een beetje tegen, krijg ik de indruk." Hoek van Holland De Hockenaren hebben het advies van de politie gekregen om 's nachts geen bikini's en ondergoed meer aan de waslijn of droogmolen te laten hangen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat er in Hoek van Holland gezien de meldingen bij de politie een verzamelaar van. bikini's en ondergoed rondloopt, VIaardingen De formatie van een nieuw Vlaardings college is een week na de verkiezingen al in een impasse geraakt De PvdA wil alleen met het CDA rond de tafel gaan zitten over de verdeling van de wethoudensposten, het CDA wil de andere partijen ook horen. Op 3 juni schreef PvdA-fractie- voorzitter Hans Versluijs brie ven naar alle Vlaanfingse frac ties. Jelle Wijnstok werd door Versluijs uitgenodigd om te praten over een CDA/PvdA- college. Wijnstok lanceerde in zijn antwoord op de brief een soort tussenvoorstel, waarin ook. de vertegenwoordigers van het SGP/GPV, WD en SP/PSP voor een oriënterend gesprek worden uitgenodigd. Zijn fractie stelt het op prijs, aldus de brief, overleg te voe ren over de volgende onder werpen: financiën, grondpoli- tiek, verkeer en weizijn Hans Versluijs heeft inmiddels een tweede brief naar Jelle Wijnstok gestuurd, waarin hij het tussenvoorstel van de hand wijst. Hij schreef: Wij hebben reeds op basis van program vergelijking de oriëntatie voor de verkiezingen gemaakt en stelden op basis daarvan voor te komen tot een gesprek met het CDA. Daarmee is een oriënterend gesprek met de an dere fracties niet in overeen stemming met het besluit van de PvdA". Versluijs houdt vast aan de eerste brief waarin hij alleen met het CDA wil praten. Des- gevraagd zei Jelle Wijnstok dat zijn fractie zich gaat buigen over de inhoud van de brief. In eerste instantie reageerde Wijnstok wd met: „De PvdA- fractie moet duidelijk maken, waarom rij niet met de ande ren in zee wil. Dat moet niet de achterban zeggen, maar de fractie zelf'. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-occasions V. DEVENTERSTRAAT 11 - TEL. 73,11.44. Koopavond geopend' ENORME BIJENZWERM OP BEZOEK Maasland De familie Van Oosten uit de Hof dijkstraat kan weer ver licht ademhalen. De enor me bijenzwerm die giste renmiddag omstreeks IZ uur in de tuin neerstreek, rit weer veilig opgeborgen bij een imker. Gisteren avond om half 11 was de familie Van Oosten ver lost van de bijen: een schrik maar ook een ge weldige belevenis rijker. „We wilden net buiten een boterhammetje gaan eten", aldus mevrouw Van Oos ten. „Ineens kwam daar die zwerm aan, waarvan ik eerst nog dacht dat het wespen waren. We stoven meteen naar binnen om ra men en deuren dicht le doen". Het waren echter geen wespen, maar bijen, die, hadat zij eerst nog een uur tje boven de tuin rond zweefden, tegen een riet mat en een vuurdoom neerstreken. De politie bracht echter uitkomst door tuinder/im ker Niek van der Drift uit 's-Gravenzande erbij te ha len. Die met de zwerm van naar schatting tussen de ,25.000 en 30.000 bijen wel raad wist door eerst de koningin in een korf te Schiedam De eerste woningwetwoningen in Woudhoek-Noord zullen verhuurd worden tegen minstens 500 gulden per maand. Daarbij zijn dan nog niet eens de huur van een carport en een servicevergoeding voor warmwatervoorziening inbegrepen. Deze onverwacht hoge huur prijzen worden voorspeld in een voorstel,dat burgemeester en wethouders maandag over een week aan de gemeenteraad willen doen en dat morgen avond wordt besproken in de raadscommissie voor ruimtelij ke ordening. Het gaat om uit voering van het eerste deelplan in Woudhoek-Noord; dit- zoge naamde plan-Hoorn ofwel bouwplan IA behelst de reali satie van 282 woningwetwonin gen. Vooropgesteld: met de bouw kan pas worden begonnen als gedeputeerde staten van Zuid- Holland groen licht hebben ge geven. Dat kan door het be stemmingsplan voor Woud hoek-Noord goed te keuren (aanstaande maandagmiddag is daarover een hoorzitting bij de provincie in Den Haag, waar de indieners van be zwaarschriften een toelichting op hun kritiek kunnen geven), maar dat kan ook door een „verklaring van geen bezwaar" af te geven voor het eerste deelplan begin april weiger den gedeputeerde staten nog toepassing van deze artikel 19- procedure. Het college van burgemeester en wethouders wil niet passief afwachten tot het sein op groen springt, maar probeert de raad ervan te overtuigen dat het zinnig is nu al de financiering van het bouwplan met het rijk te regelen. Bijna 26 miljoen gulden is nodig voor grond- en bouwkosten, bovendien zijn nog „kredie- t jes" nodig van in totaal 16 ton voor bouw van 208 carports en aanleg van vooreieningen voor warmwater. Door van het rijk het eerstge noemde bedrag te lenen kan de gemeente, direct als het licht op groen staat, een woningcor poratie opdracht geven met de bouw te starten. In het raadsvoorstel, waarover eerst de commissie zal beraad slagen, staat dat de minister van volkshuisvesting en ruim telijke ordening zijn mede werking wil verlenen, maar ook dat over enkele nogal hoge kosten met het ministerie nog moet worden onderhandeld. Dat kan voor de toekomstige huren nog verschillende conse quenties hebben. beidsbureau b eken koffie zeer op prijs te stellen. En verband met asf&Jtwerk- zaamheden is de Vlaardingse Mamlxlaan vanaf maandag tot en met 30 juni voor verkeer afgesloten. De omlegging wordt door bor den aangegeven. Schiedam Woedend is in het arbeidsbureau gisteren gerea geerd op een ludieke actie van de Jonge Socialisten, de jonge renafdeling van de PvdA, die mei thermosflessen vol koffie alle wachtende bezoekers trac- teerden op een „fijn bakkie leut". Plaatsvervangend directeur van het gewestelijk arbeidsbu reau (GAB), Steehouwer, pro beerde eerst de Jonge Socialis ten weg te duwen, het openba re gebouw uit, maar toen hem bleek dat de oersterke Hans Konings als vastgeworteld stond, werd de politie gebeld. Twee agenten kwamen kort daarop de ongewenste koffie schenkers sommeren het pand aan de Valeriusstraat in Groe- noord te verlaten. Ook de pers werd gevorderd weg te gaan. Eenmaal buiten gezet gingen de JS spontaan verder met hun actie, die wil bevorderen dat de bezoekers van het arbeidsbureau voor taan in de gelegenheid worden gesteld om van de aanwezige koffieautomaat gebruik te ma ken, temeer omdat voor velen toch al niet leuk is lang op hun beurt te moeten wachten. Met kennelijke tegenzin be dankten de agenten voor de dampende „pleur" die hen werd aangeboden. Intussen leegden in de lange gang van het arbeidsbureau tientallen wachtenden gretig hun bekers. Het is de JS volstrekt onduide lijk, waarom Steehouwer zo driftig reageerde, „Hef was toch een zeer menslievende ac tie", vonden onder anderen Hans Verlinde en Simon de Ridder. Vrijwel alle bezoekers teken den dan ook voor de actie. De handtekeningenlijsten worden eerdaags aangeboden aan GAB-directeur G. J. Harberts. Een wrang grapje over de actie werd gemaakt door nota bene personeelsleden van het ar beidsbureau: „Laat die kinder tjes liever eens gaan werken, dan doen ze die flauwekul niet meer. 't Zal wel uit verveling komen". „Maar het is hier de Kof fiepot niet", zei de baas, en daarom kwamen er agenten. Vlaardingen „Het is onmo gelijk, dat een wolk LNG-gas kan detooeren (ontploffen)". Dit verklaarde wethouder Gré van Eek-Groot veld gister avond in de raad van Maas- Schiedam Zonder schroom heeft D'66 in Schiedam het initiatief genomen tot de colle- gevonning: vier of vijf wet houders van welke partijten), daarover kunnen de afgezan ten van de nieuwe fracties overleg voeren op vrijdag avond 17 juni, als zij op de uitnodiging van de democra ten »T»gnan_ Vooral bij de PvdA is de invi tatie nogal in het verkeerde keelgat geschoten. Ook binnen het CDA noemt men het optre den van D'66 tamelijk brutaal. omdat in eerste instantie ge wacht moet worden tot de Pv dA (die 17 van de 35 zetels heeft gekregen) een standpunt heeft ingenomen over samen werking met één of meer par-1 tijen. Vorige week besloten de socialisten eerst een gespreks ronde te houden: de PvdA-ver- tegenwoordiging zal bestaan uit lijsttrekker Arie Verlinde, wethouder Rednier Scheeres en de nieuwe fractieleider Nikolaj Dïelemans. .Als je niet weet, wat (te PvdA wil, heeft het toch helemaal nog geen zin om met zijn allen rond de tafel te zitten," zei gistermiddag CDA-raadslid Piet Poot uit eigen beweging. „Maar ach, dat D'66 is nog zo groen. Als je wat meer erva ring hebt. gaat dat wel over." De democraten stellen daar zelf tegenover, dat zij met een hele nieuwe ploeg zijn begon nen en dat zij derhalve onbe vooroordeeld aan het overleg kunnen starten. D'66, dat met twee zetels in de Schiedamse raad komt, wil zich breed oriënteren en daarom met alle partijen gezamenlijk brainstor men sluis hij de behandeling van de standpuntbepaling over de aanlanding van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte. Wat dan de overige gevaren zijn waar in de raad over werd gesproken voor de aanleg van een zogenaamde LNG-terminal werd die avond na de verkla ring van de wethouder niet dui delijk. Dat er gevaren aan verbonden zijn werd door de voltallige raad erkend. Jaap van der Griend (PPR/PSP) diende daarvoor een motie in met als strekking, dat de invoer van het gas uit Algerije ongewenst is en indien daar toch toe be sloten wordt, het gas alleen op een kunstmatig eiland ver in zee mag worden opgeslagen. Hij pleitte daarbij voor het stopzetten van de stijging var» het energieverbruik waardoor onze eigen aardgasvoorraden niet in 1985 maar pas tien. jaar later Nederland onvoldoende energie verschaffen. De bewe ringen, dat een verminderd energieverbruik tot werkloos heid zou leiden wees hij van de hand: „Daar bestaat geen ver band tussen. De afgelopen ja ren steeg het verbruik van energie terwijl de werkloosheid eveneens toenam." Na een langdurig debat en schorsing van de vergadering deelden B en W mee het amen dement van de PPR welke door de PvdA-teden Duim el aar en Wustrow was ondertekend, niet te aanvaarden. Het standpunt van de gemeen te Maassluis luidt derhalve dat het gas in gelimiteerde hoeveelheid met toepassing van strenge veiligheidsmaatre- gelen op de Maasvlakte tijde lijk welkom is in afwachting van een Jokatie op een eiland of schiereiland. Daarbij stelt men wel de voorwaarde dat het Rijnmondgebied als eerste van deze energie gebruik mag maken in plaats dat de bedrij ven over enige tijd moeten overschakelen op kolen of aardolie, die het milieu ernstig dre-gen aan te tasten. Schiedam De ru zie over de veertig ontslagen bij mout erij De Koning is bijgelegd. De direc tie is overstag ge gaan en heeft alle eisen van de bon den ingewilligd. „Er is nu een af- vl oeiingsregeling die de toets der kri tiek kar» door staan", aldus drs- tnetsbestuurder Paul Burger jon, in het meuwste or gaan van de Indus triebond NW. Om het akkoord te bereiken heeft men eerst met acties moeten dreigen. De Ruzie bijgelegd: directie van Bols, die ook de baas is over het Schiedam se bedrijf aan de Burgemeester Hon- nerlage Gretelaan, wilde het personeel afschepen met mi nimale aanvullin gen op uitkeringen en eventuele lagere Ionen bij een vol gende werkgever, zoals wij reeds op vrijdag 28 april meldden. Schiedam Vissers hebben gistermiddag een jongeman ge red uit een singel aan de P. X Troelstralaan, die bewusteloos in het water was gevallen. „Het ene moment stond hij er nog met zijn hengeltje, en bom» het andere moment lag hij in de plomp. We zagen hem par does vooroverkukelen", vertel de een van de mensenredders later. Het is de artsen van het Nolet- ziekenhuis gebleken, dat de ge vallen visser aan epilepsie lijdt. Hoewel het lange tijd goed ge gaan was, kreeg de 23-jarige P, C. van der G. uit Schiedam gisteren om vier uur weer een toeval. Ter observatie ligt hij nog in Nolet

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1