SCHIEDAMSCHE COURANT Sloop van kraak buurt Kieboom op de bres voor gastarbeiders 5 Raadscommissie: toch haast met wijkcentrum Vertinde loopt triest weg uit vergadering Woonerven en parkeerverboden Eremetaal voor huizee - opknappers Eerste muurscliüdermg In de herfst gaal de Laan eraan: Vlaardingen Oost zonder stroom lil Duur, maar wel ludiek dambord )ht*kee- mtbsidie bnaït hei net MÜP Jaar vergaderi ng 'Voorbehoed- subsidie' Bezoekers WV Dielemans aan banden, of: verlinksing PvdA? I Donderdag 8 juni 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 _103de jaargang 110. 26103 6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Donkere wol ken pakken zich samen bo ven de kraakbuurt van Schiedam. In het najaar barst het onweer los: dan gaat de Laan tegen de vlakte. De krakers, die zich Vlaardingen Heel Vlaardin- gen-Oost en een groot deel van de bewoners uit de Babber- spolder hebben niet veel ge zien van de voetbalwedstrijd Nederland-Peru. Halverwege de match namelijk kwam dit deel van Vlaardingen zonder stroom te zitten tot over het middernachtelijk uur, een ge volg van kortsluiting. Waar precies het mankement moest worden opgespoord kon niet direct worden nagegaan, aldus chef elektriciteit W. van den ffeuvel. aan de Korte en Lange Achterweg hebben geves tigd, kunnen maar beter al vast uitzien naar andere huisvesting, zo heeft het „weermannetje" van het stadskantoor, wethouder Chris Zijdeveld, laten we ten. Verzet van de veertig jongeren, die op dit moment wonen in de kraakbuurt, is nog nauwelijks te verwachten. Het ideaal van 1974, toen in de lente van dat jaar de golf van kraakacties begon, is anders: bij de jonge ren van het eerste uur stond behoud van een markant stuk je historische binnenstad voor op, behoud van het laatste stukje dat nog niet weggevaagd was; tegenwoordig is het mo tief eigenlijk beperkt tot „huis vesting", zij het in een buurtje dat enigszins alternatieve sa menlevingsvormen en normen kent. Toch heeft Zijdeveld juist een [u-aker, die nog wel rilt bij het horen van het „gat van Bol- mers" (de grote kaalslag in het stadshart), al aangekondigd dat diens kraakconctract per zater dag 1 juli zal aflopen. Erik Verwaaijen moet dan zijn pand aan de Korte Achterweg ont ruimd hebben. Genoemd contract, een tijdelij ke schikking die ook wel be drijfsruimteregeling heet, geeft de kraker geen recht om tegen te stribbelen bij sanering van het pand waar hij woont Daar staat tegenover, dat de krakers kunnen overgaan tot een grote onderlinge ruil van woningen, waardoor de kraakcontracten komen te vervallen maar waar door tegelijk de gemeente geen papiertje meer heeft dat de kraker onder de neus kan wor den gedrukt om hem weg te sturen. Voor de overheid is de zaak dan moeilijker, zolang er nog niet gewerkt kan worden met de anti-kraakwet in de' hand. Wethouder Zijdeveld vreest geen nieuwe kraakgolf over de stad, ondanks alle acties van de laatste tijd op vooral het gebied van huisvesting. „Des tijds hebben wij duidelijk af gesproken, dat er geen huil buien zouden losbreken rond de sanering van de Laan. Men zou geen beroep doen op -ons woningenbestand. Ik denk dat een groot aantal weer terug zal moeten keren naar familie, naar hun ouders of zo, en ge zien hun leeftijd kan dat nog best", zei Zijdeveld gisteren. Vlaardingen Het voor- stel van b en w op het Vlaardingse Liesveld een dambord te leggen van drie bij drie meter werd gisteravond tijdens de raadsvergadering aange nomen. Maar niet zonder1 eerst voor de nodige hila riteit gezorgd te hebben. Mevrouw van Toor (WD); 5000 gulden is wel wat veel voor een dam-bordje. Alleen als je een dam baalt, heb je al tweehon derd gulden in je vingers. Wethouder B. Goudriaan: „Wij proberen van de spe lende mens door te stoten naar de denkende mens". Andere raadsleden vroe gen zich af, hoe je op zo'n bord sim ul ta an partijen kon spelen, iets wat de Vlaardingse damvereni ging toch van zins is. Bas Goudriaan: „Ik heb me la ten. vertellen dat er ook van die handige zakdam- bordjes in omloop zijn". Aan de Vlaardingse J Westhavenplaats wer- i den gisteren ai netten i opgehangen voor overmorgen: binnen- stadsdag! De gehele 1 dag zai Vlaardingen I dan barsten van het 1 leven, dit alles rond I het thema: „Volks- 1 kunst". Op pagina vijf staat i uitgebreid wat er alle- maal te doen is. I Vlaardingen Burgemeester Wim Kieboom trok gisteravond fel van leer tegen Vlaardingse raadsle den, die tegen een subsidie voor een een moskeer uimte van gastarbeiders waren. Ket CDA-amende- ment, waarin werd gevraagd af te zien van geldelij ke steun haalde het net niet: 15 voor, 18 tegen. CDA en SGP/GPV stonden pal achter het amende ment, VVD en PvdA waren verdeeld, de PPR was voor subsidie, evenals het college. Een beetje onverwacht kreeg wethouder Bas Goudriaan gisteren een erepenning van de Histo rische Vereniging Vlaar dingen. „Voor zijn in spanningen om de bin nenstad van Vlaardingen leefbaar te maken (en te houden)", aldus de voor zitter Jan Anderson. Hij kreeg dit eremetaal tegelijkertijd met vier andere Vlaardingers die de voorgevel van de win kel het mooist hadden opgeknapt. De eigenaren van drie panden in de Hoogstraat en eentje aan de West ha venkade waren door het bestuur van de vereniging uitgekozen. Op de foto de winnaars A. van der Meer (Hoog straat 321), C. J. Paalvast (Hoogstraat 127), P. T. Brouwer (Hoogstraat 199) i C. J. van Rijswijk (Westhavenkade 43), wet houder Goudriaan en en kele genodigden tijdens de receptie. O Schiedams eerste muurschildering is gisteren door Paula vander Ven afgerond. Een blinde muur in de Stationsstraat staat er nu vrolijk bij. 'Twee weken deed de schilderes uit Gost erover om de nogal „grijze" straat op te fleuren, en wat haar betreft blijft het niet bij die ene schildering. Schiedam Geschrokken van hun eigen gedram hebben leden van de raadscommissie voor sociale zaken en volksgezondheid gisteravond besloten toch op te schieten met het wijkontmoe- tingscentrum voor Schiedam-Noord. Aanvankelijk was die be reidheid er nauwelijks bij Lou van der Stel en Ruurd van der Veer (PvdA) en Els Hellwig en Piet Poot (CDA). Uit de stukken konden zij niet wijs worden, zeiden zij zelf, en daarom vroegen zij meer tijd. De komst van een wijkcentrum op het Bachplein brengt met rich mee dat in de prioriteiten lijst van de gemeente iets naar achteren moet worden gescho ven, en hét viertal wilde „eerst eens kijken wat". Overigens kan de raad altijd nog die lijst corrigeren. Voorzitter/wethouder Herman Posthoorn moest er lang op hameren, dat er haast met het wijkcentrum is. Als in de ko mende raadsvergadering van maandag 19 juni geen besluit kan worden genomen, omdat de commissie geen advies uit brengt, lukt het niet meer om nog dit jaar de eerste paal voor het wijkcentrum te slaan. „Nou, en?" vroegen de vier. Pas toen PPR-raadslid Herman Noordergraaf de wethouder bijsprong met de opmerking, dat er dan een kans is dat het ministerie van erm een (nota bene veelgevraagde) subsidie van zeven ton intrekt - Post hoorn heeft dat ergens op pa pier staan - bond het viertal in, al zei Van der Stel nog: „Pro beer mij geen schuldcomplex aan te praten!" Over een week zullen de frac ties hel wijkcentrum voor Noord als belangrijkste punt op hun agenda hebben staan. De vrijdag daarna belt Post hoorn alle commissieleden af om hun mening te vragen, en dan kan het advies nog dat weekeinde naar de raad. „En als wij dan de tekeningen snel af hebben, is er misschien nog een kansje op meer dan zeven ton ook," zei de wethouder, „want erm heeft er een potje van dertien miljoen bij, door dat projecten elders niet uitge voerd werden. Daar moeten we dus snel bij zijn." Vlaardingen De werkgroep Vlaardingen van de Consu mentenbond houdt op maan dag 12 juni haar eerste jaar vergadering. Het doel van deze vergadering is het presenteren van de werkgroepen de Vlaar dingse bevolking en gebeurt in de Lijndraaier aan de Baan- straat. Op de vergadering zal onder meer worden gesproken over de kabeltelevisie, gezondheids zorg, verkeer en vervoer, de bereikbaarheid van openbare gebouwen en worden de voor lopige resultaten van de enque- te in de pokkliniek van hel Holy-ziekenhuis bekend ge maakt. De vergadering begint om acht uur 's avonds. Vlaardingen De gemeente raad heeft gisteravond beslo ten de Rutgersstichting een subsidie per consult te verle nen ten behoeve van haar bu>- reau in Vlaardingen voor jon geren van 18 tot 21 jaar. Zij was van mening dat door de verlaging van de consult- prijs van 21,50 tot 5 gulden deze jongeren rich sneller tot het_ bureau zullen wenden als rij in moeilijkheden ritten. Het is namelijk gebleken dat onder deze groep ongewenste zwan gerschappen nog al eens voor- komen. In tegenstelling tot de colleges van Maassluis en Schiedam heeft Vlaardingen nu dit „drempelverlagende" voorstel gedaan. Zoals gezegd stemde de raad, met uitzonder ing van de fracties van GPV en SGP, er mee in. Kieboom, die 2elf in een natio nale commissie heeft gezeten, waar de problemen van buiten landse werknemers op een rij tje zijn gezet gaf de raadsleden, die tegen een geldelijke steun waren, een veeg uit de pan. Kieboom: „In deze raad wordt op principiële gronden be zwaar gemaakt tegen steun aan de moslims. In die commissie waar ik in zit, zaten mensen uit diverse politieke partijen, die allen het standpunt hadden om deze minderheid te steunen. We hebben die mensen uit Turkije gehaald en beloofd ze goed te zullen behandelen. Dertiendui zend gulden is dan echt niet teveel gevraagd voor een ge bedsruimte!" Daarvoor had de indiener van de wijziging, CDA'er de heer Schriel toelichting gegeven. „De moslims die gebruik willen maken van een gebedsruimte in de Oostwijk moeten net als andere gelovigen zelf de kosten dekken". Woordvoerder van de SG- P/GPV-fractie de heer Van der Meer voegde daar aan toe: „Per moslim zou een maande lijks bedrag van tien gulden betaald moeten worden. Er zijn gelovigen in andere kerken die veel meer betalen". Namens de tegenstanders on der de socialisten zei de heer Opijnen „geen onderscheid te willen maken: andere kerken krijgen ook niets". Namens de voorstanders, de meerderheid binnen de PvdA zei Hans Ver slui js: „In Islamitische landen bestaat een binding tussen kerk en staat. Dat is bij ons niet het geval. In die landen zorgt de staat dus ook voor de kerk. Om die mensen een bee tje tegemoet te komen in een vreemd land, ze vormen ten slotte een minderheid, willen wij wel subsidiëren". Riet Eggermont (PPR) sloot zich daarbij aan. Floor Quast (WD) had overleg gevoerd met moslims en was tot dezelfde conclusie als de pro-PvdA-vleu- gel gekomen. Zijn fractiege noot Van Nijssel daarentegen gaf een stemverklaring voor het amendement van K. Schriel. Na Kiebooms woorden werd het amendement verworpen. Vlaardingen Over de maand april bezochten 737 personen de WV en het ge meentelijk informatiecentrum op de Westhavenplaats. Behal ve Nederlanders kwamen er Engelsen, Duitsers, Fransen, Turken, Spanjaarden, een Is raëliër, Tunesier 'èn Surina mer. Informatie werd verstrekt over Vlaardingen op toeristisch, cul tureel en sportief gebied. Ver der werden er veel verzoeken voor theaterreserveringen be handeld. Ook bleek men grote belangstelling te hebben voor dagtochljes en bezienswaardig heden in Nederland. Schiedam Diep teleurgesteld is PvdA-lijsttrekker Arie Vertinde in een aantal partijgenoten, omdat hij de inzet van enkelen bij de verkiezingscampagne ver moest zoeken. Volgens hem is dat de reden, waarom hij tijdens dc eerste de beste vergadering van de nieuwe fractie demonstratief zijn spulletjes oppakte en weg liep. „Ik kom er nog wel op terug in de komende ledenvergade ring", heeft hij inmiddels aan gekondigd. Verlinde ontkent dat zijn triest heid is ontstaan, omdat niet hij als nummer één op de PvdA- lijst is gekozen tot de nieuwe fractieleider, maar Nikolaj Die lemans. Hij reageert terughoudend op de vraag, of hij op het voorzit terschap van de fractie had gerekend- Verlinde, die de Pv- dA-fractie tot 1974 aanvoerde, Vlaardingen Het college van B en W heeft besloten een groot aantal straten om te dopen tot woonerf. Het betreft hie de Sparrendreef, Antonie Duyckstrnat, van der Helm straat, Jacob Gillestraat, Antonie Heinsiusstraat, Van Oldenbarneveldtstraat, Paulus Buysstraat, van Bleiswijk straat, van Beverningkstraat, Van Aerssenstraat en de Ammanstraat. De daarvoor bestemde verkeersborden worden binnenkort geplaatst. Verder wordt het parkeren op de Parallelweg verboden aan de noordelijke zijde van de noordelijke rijbaan tussen de westhavenkade en pand nummer 6 en aan de zuidelijke 2ijde van de zuidelijke rijbaan tussen de Westhavenkade en de meest westelijke uitgang van het parkeerterrein nabij het NS-station Centrum. voegt eraan toe: „Toen ik lijst trekker werd, is wel duidelijk gesteld dat het niet mocht in houden dat ik aanspraak zou gaan maken op een belangrijke post na de verkiezingen". Dat betekent, dat Arie Verlinde nu evenmin erop mag rekenen dat hij wethouder wordt De voorkeur van het Schiedamse PvdA-besluur gaat uit naar handhaving van Reinier Scheeres, Herman Posthoorn en Chris Zijdeveld als wethou ders. Dat Verlinde desondanks lijsttrekker werd, heeft meer te maken met zijn herkenbaar heid in de stad („wijze Arie" heeft volgens zijn partij een typisch socialistische kop) dan met rijn kwaliteiten, zo maakte onze krant op woensdag 8 maart al duidelijk. Uiteenlopend zijn de reacties op de verkiezing van Nikolaj Dielemans als opvolger van Joop de Jong, de huidige frac tieleider die „promoveert" naar de Rijnmondraad. Dat het kritische buitenbeentje, zoals Dielemans wel werd be schouwd, nu de fractie gaat leiden, noemt de een „een ver linksing van de PvdA". De an der spreekt juist over het monddood maken van Diele mans, omdat hij voortaan meer de mening van zijn fractie naar voren zal moeten brengen in plaats van rijn eigen specifieke opvattingen. Zelf zegt hij, dat in de praktijk maar moet blijken hoe het uit pakt, al zegt hij daarbij: „Een fractieleider is uiteraard de fractie nog niet, maar blijft er een onderdeeltje van".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1