SCHIEDAIV SCHE COURANT TÊ&m Meer spreiding woonwagen- standplaatsen Wes tland-Zuid'* voor tv-eamera Grotere druk op Lems voor openheid Niet op de Maasvlakte! ■pip Krakers winnen kort geding Ook klein centrum in Maassluis „Moskee voor geven dagen per week is niet nodig" Agenten kopje onder bij nachtelijke jacht Jonge Socialisten willen meepraten over huisvesting HIEP BOERMA OVER YLOEIBAAR AARDGAS: Hoekenaar gedood door electrocutie Blunders in dagvaarding: Snel verbouwing van school Wilde coureur vlucht polder in Vrijdag 9 juni 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 108de jaargang no, 26104 8 PAGINtfsr Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtend lenst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL e Het Havo-cabaret in 1 aktie voor de camera. Achter de piano: Geert Bierling, fluit; s Marjan Wondergem, s gitaar: Eric v. Rongen M en drums: Hans Bier- |j ling. Regie en schrïj- i ven van een gedeelte van de teksten werd |j' I verzorgd door docent |j: 1 Bas Kranenburg. Schiedam De smeekbeden aan burge meester Arie Lems om de „stuurgroep voor huisvesting van alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens" in het open baar te laten vergaderen worden steeds talrijker. De Jonge Socialisten eisen zelfs al een plaatsje in de stuurgroep, die al een paar jaar bestaat maar die geen goede resultaten weet te halen. Een eerste poging van de JS, waarbij zich ook niet-PvdA'ers kunnen aansluiten, is mislukt. Voordat de stuurgroep zou gaan vergaderen in het stadskantoor, zijn zij door de burgemeester weggestuurd. Lems was nogal gepikeerd om hun opdringerig gedrag, waarmee hij doelde op het feit dat de Jonge Socialisten niet hebben willen wachten op antwoord op hun eerder geda ne verzoek om een zetel in de stuurgroep. „Hij was eigenlijk wel nijdig", zeggen Si mon de Kidder en Hans Konings over de burgervader. „Wij zien wel, wat ervan komt. Groot is de kans niet, dat wij in de problematiek betrokken worden, want er wordt gezegd: jullie zijn een PvdA-dub, dan moeten ook afgevaardigden van ande re partijen erin mogen. Tot nog toe zitten politici er niet bij". In het verleden hebben verschillende leden van de stuurgroep al aangedrongen op openbaarheid. Onder meer Pieter van der Heiden van Man-Vrouw-Maatschappij en de opeenvolgende afgezanten van actieco mité De Laan wensten meer informatie „naar buiten toe". Één van de redenen dat sinds het bestaan van de stuurgroep besloten is vergaderd, is dat eventuele plannen om leegstaande panden in de stad te verbouwen tot woon ruimte niet mogen uitlekken, omdat daar aan dan financiële nadelen voor de ge meente kunnen kleven. De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Waterweggebied is de laatste tijd veelvul dig in het nieuws geko men met uitspraken over de plannen van de overheid de aanlanding van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte te doen plaatsvinden. De vereniging ziet die plannen bepaald niet zitten. Voorzitter ïng. Hiep Boerma is met zijn afwijzing niet over één nacht ijs gegaan. Hij maakte daar bijvoor beeld een reis voor naar de Verenigde Staten en Ja pan om te zien hoe de zaken daar worden aange pakt. „Daar kunnen we nog heel wat van leren," luidt zijn conclusie. „Tech nici, die er politici over adviseren, zijn mensen die weten waarover zij praten. Zo trekt de staat Califor- nie als dat nodig is weten schappers aan uit de buurt van New York en anders om. In Nederland menen we dat allemaal zelf te kunnen klaren." Boerma heeft daar zo zijn twijfels over. „Amateuristisch," noemt hij de aanpak in Nederland. Meer hierover op bladzijde 5 van deze krant. qliiiiiiMMiiiiiiiiiinmimiimmiiimiuiimiiiMuiü Dordrecht De' 30-jarige tim merman A. van Dam uit Hoek van Holland is woensdagmid dag in Dordrecht door electro cutie om het leven gekomen. Hij was aan het werk met een boormachine, die via een ver lengsnoer aan het net was aan gesloten. Bij het oppakken van het snoer raakte de heer Van Dam de plaats, waar de contrastekker was beschadigd. Aanvankelijk werd gedacht dat hij slechts een brandwond aan zijn hand had opgelopen. Tijdens het ver voer naar het ziekenhuis over leed hij echter. Vlaardingen Dc Christelijke Scholengemeenschap Westland-Zuid vormde gistermiddag het decor van NCKV-teievïsie-opnamen. Presentator Sipke van der Land was zelf meegekomen om voor de camera enkele gesprekjes met enkele leerlingen te voeren. Ook het schoolcabaret trad aan met onder meer een speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd lied. De opname maakte deel uit van een serie van tien afle veringen over het christelijk onderwijs, die de NCRV in september op de buis zal brengen. Een en ander staat m het teken van het 100-ja- ng bestaan van de Unie School en Evangelie. De programma's zullen iets die per ingaan op wat het „christelijk" nu eigenlijk te betekenen heeft. Sipke van der Land toog daarvoor zelfs naar Zuid-Amerika en Portugal en maakte boven dien een aflevering rond het christelijk onderwijs voor geestelijk gehandicapten. Daarnaast zocht hij ook naar „zo-maar" een school. En dat werd min of meer toevallig de Christelijke Scholengemeenschap West- land-Zuid. Getipt door een vader van één der leerlin gen, die hem vertelde dat Westland-Zuid beschikt over een prima schoolcabaret, kreeg Sipke er wel zin in een programma over deze school te maken. Het bleek gisteren dat hij met aan het verkeerde adres was. De school herbergt leerlingen die op hun ma nier ernst maken met het „christelijk". Naast het school- en maatschappij-kri tische cabaret, bestaat er ook een zogeheten „Groot Nieuws-groep" (moderne vertaling van evangelie) die de Kerst- en Paaswijdingen geheel verzorgt. Bovendien vormt een aantal leerlingen de „Werkgroep Aktieve Ont wikkelingshulp". Sipke van der Land zette ze gisteren voor de camera en Er moeten meer standplaatsen komen voor woon wagenbewoners in de regio Westïand dan de ge meenten plannen. Dit staat in bet ontwerp-woon- wagenplan Zuid-Holland waarin de provincie haar plannen over de spreiding van woonwagenstand plaatsen uiteen zet. NCRV-presentator Sipke van der Land in gesprek met de leden van de „Werkgroep Aktieve Ontwikkelingshulp", een werkgroep gevormd door leerlingen van de Christelij ke Scholengemeenschap Westland-Zuid. Blijkens de gemeen schappelijke regeling van de gemeenten is het maximum aantal stand plaatsen dat kan worden toegelaten bepaald op 87, verspreid over zes ge meenten. Op grond van de aanwezigheid van 75 woonwagens in 1975 en de richtlijnen van CHM moeten in 1985 110 standplaatsen gereali seerd zijn. De samenstel lers van de nota merken daarom op, dat dit aan tal weinig overeenkomt met het in de gemeen schappelijke regeling ge noemde totaal van 87. Over het woonwagencen trum in Schiedam met vijftig standplaatsen wordt opgemerkt, dat dit niet blijvend past in een landelijk en provinciaal beleid, dat gericht is op het vormen van kleine centra met hooguit 30 standplaatsen. In de nota wordt uitdrukkelijk ge steld, dat ook Maassluis zorg zal dienen te dragen voor de inrichting van een klein woonwagen centrum om het tekort op te vangen. Deze stad zou vijf wagens moeten herbergen. Gelet op het aantal inwoners van Vlaardingen moet deze gemeente zorg dragen voor opvang van woon wagenbewoners ais het een verdere groei na 1985 van het benodigde aantal standplaatsen hiertoe noodzaakt. sprak met hem. In het bloedhete tekenlokaal zat een groep medeleerlingen toe te kijken hoe een lijvige, hevig zwetende cameraman alles nauwkeurig vastlegde. Wat er zoal op het celluloid verscheen, zullen we de ko mende maanden op de tele visie kunnen zien. i Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers: _J_ Schiedam Door blunders in de dagvaarding hebben de krakers van bet Bart Verhallenplein een eerste kort geding gewonnen. Maar expJoitatiemaatschappij De Win ter laat bet daarbij waarschijnlijk niet zitten. De krakers verwachten volgende week wei weer een kort geding en fcrijgen er zelfs schik in. charteren van havenarbei ders". Overigens hebben zij het plan om na de komende vergade ring van de gemeenteraad de flatwoning te veriaten, "Wel 2al dan gewerkt gaan worden aan een verzorgd archief over leeg staande woningen in Schie dam. Vlaardingen „De Islamieten hebben het volste gelijk om te streven naar een eigen gebedsruimte. Achter het streven naar een eigen zaaltje voor zeven dagen in de week zetten we echter de nodige vraagtekens". Dit is het standpunt van de Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers. „De hie- raaan verbonden financiële consequenties zijn wei erg groot", aldus een woordvoer der van de stichting uit Rotterdam. De stichting staat derhalve met aan de zijde van de Vlaardingsc Turkse Sociaal Culturele Vereniging met haar streven naar een eigen gebedsruimte voor zeven dagen per week. I. Baygor van de Turkse vereniging wil nu alsnog gesprekken voe ren met de raadsfracties opdat de gemeen te financieel duidelijker over de brug komt. De gemeenteraad verstrekte deze week een krediet van dertienduizend gul den voor de realisering van de gebeds ruimte. Om de beschikking te krijgen over de ruimte gedurende de hele week moeten de gebruikers ervan nog eens jaarlijks 20.000 gulden op tafel leggen. Zelfs de president van de ar rondissementsrechtbank te Rotterdam zat gisteren 'verge noegd te kijken. De grootste ..stommiteit" in de dagvaarding van kandidaat-deurwaarder W. J. M. Dolk is wel, dat hij een Wraakactie ongedaan wil ma- kon die volgens hem heeft plaatsgevonden op 26 juni 1978. »,De goede man is een beetje 'n de war geweest, een maand je ongeveer," 2eggen de kra kers. Tweede fout in de dag vaarding is, dat Frans 'Gup- Pertz wordt gekenmerkt als hoofdbewoner. hoofdkraker en dat geeist wordt dat ..hij en al het zijne en al de zijnen" de gekraakte flatwo ning verlaten. Maar Güppertz woont zelf m Rotterdam; met bewoning van de kraakflat heeft deze actievoerder van het Konïitee Jongerenhuisvesting Schiedam mets te maken. „In de volgende dagva.ud ing^ zal iemand anders als her an woner moeten staan, er Jn r~ om is De Winter naarstig op zoek naar onze namen." zeggen de krakers, die gisteren werden bijgestaan door een lid van het Rotterdamse advocateneoüec- tief. Hun vrees voor een knokploeg is groter geworden, omdat vol gens hen door „de andere par tij" is gesproken over „het Schiedam Middenin de polder zijn. een agent en een agente kopje ondergegaan, toen zij met hun surveillance wagen de landweg af, in de sloot reden. Dat gebeurde om half een 's nachts op de Har- reweg. De politieauto is total-loss, staat bij de gemeentelijke vervoerdienst (Vrom) en vormt een schadepost van zestien mille Oom en tante agent waren in het boerenland verzeild ge raakt, toen zij een geheimzin nige motorrijder achtervolg den die met wel 150 kilome ter over de Koemarkt was gereden. De coureur begaf zich van het hartje van de stad naar Schiedam-Noord en vandaar richting Delft, m welke plaats hij bij de politie werd aangekondigd door zijn Schiedamse achtervolgers. Toch is de man de mist inge gaan; niemand zag hem weer. De politiewagen had intussen moeten afhaken, de advies- snelheid op de kronkelige Harreweg is 70 kilometer per uur. De inzittenden hielden zich daaraan, zeiden zij later, maar desondanks werd een wederom geheimzinnige tegenligger te laat gezien. De onverwachts opduikende, on verlichte fietser of bromfiet ser liet echter ook niets meer van zich horen, toen de poli tiewagen voor hem opzij zwenkte, remde, slipte en in de plomp belandde. Bsmi Schiedam Zo snel mogelijk moet de dienst gemeentewer ken beginnen met de verbou wing van het voormalige schoolgebouw aan de Galilei- straat 86, want de nood in centrum Oost aan de Dr Za- menhof straat wordt steeds groter. Snelle verhuizing van het wijkcentrum, van de hou ten accommodatie naar de Jhr mr A. F, de Savomïn Lohman- school, is wenselijk, zo luidde deze week de conclusie van burgemeester en wethouders van Schiedam. Ofschoon gemeentewerken opereert onder verantwoorde lijkheid van Chris Zijdeveld, worden twee andere wethou ders aangewezen om schot in de zaak te krijgen: Herman Posthoorn van vorming en re creatie en Eef Coüé van sociale zaken. Schiedam Aan mevrouw A. van de IJssel uit Yoorburg willen burgemeester en wet houders een opdracht geven voor het maken van een kunst werk bij het Vrom-complex in Schiedams industriegebied, de 's-G rave landse pol der. De commissie voor stadsver- fraaiing moet er nog mee ak koord gaan. Drieduizend gul den denkt het college uit te trekken voor het laten maken van een schetsontwerp, daarna zou de Voorburgse dame aan de slag kunnen gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1