SCHIEDAMSCHE COURANT Monument voor vissers onthuld TH WIL GUSTO IN SCHIEDAM HOUDEN Een dolle hiusienstadsdag Tóch mals en suikerbieten uit de Broekpolder Auto neemt duik Hulpcentrale koopt pand m Schiedam: Met zwemmen in open water! Verslui js en Poppe komen niet Uitnodiging CDA: Niemand had borrel gedronken Piraat komt niet aan zenden toe Overheid kan (nog) niet ingrijpen: Fototoestellen gestolen Arie Groeneveld praat met ondernemingsraad Twee Hagenaars slaan zomaar op automobilist in A pril-vandalisme Jnlianaschool opgelost Maandag 12 juni 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103<Je jaargang no, 26105 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon admtmstratie 268091 redactie 262566 - klaehtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL - Noodopvang voor vrouwen Schiedam Voor vrouwen in sociale nood hoeft binnenkort in Schiedam niet meer naar een hotelletje te worden ge zocht. Er komt een opvangadres, waar zij met haar kinderen terecht kunnen. Over een week beslist de gemeenteraad, of een bedrag van vijf ton zal worden geleend aan de Algemene Hulpcentrale (AHC), on derdeel van de stichting Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening uit Rotterdam, die in Schiedam een pand wil kopen en verbouwen. De helft van de capaciteit is beschikbaar voor sociale noodgevallen uit Schiedam. Volgens gegevens van begin dit jaar zijn 4550 verzorgingsdagen per jaar benodigd voor Schiedamse gevaÜen, waarin vrou wen met kinderen haar huis ontvluchten door bij voorbeeld huwelijk sontwrich- ting, bedreigde situaties zoals mishande ling. De AHC in Botterdam kampt doorlopend met plaatsgebrek en daarom zal het op vangcentrum in Schiedam zich voor vijftig procent richten op ruet-Sehiedamse geval len Wel willen burgemeester en wethou ders veel inspraak in het reilen en zeilen van de noodopvang, omdat Schiedam er ten slotte een half miljoen inpompt. Zo zal het college eerst zijn fiat moeten geven aan de inrichting, zoals die op de tekeningen staat, voordat er verbouwd kan worden. Om welk pand het gaat, is alleen aan het gemeentebestuur bekend. Lang is er binnen het college over gepraat, dat het adres niet mag uitlekken, in verband jnpt mannen die desnoods met geweld hun vrouw willen terughalen. Tot op heden moest voor de Schiedamse noodgevallen een opvangadres elders wor den gezocht. Soms moest een kamer wor den gehuurd in een hotel(letje). De dag prijs daarvan is honderd gulden (in het voorstel aan de raad staat overigens een foutje: gesproken wordt van een dagprijs in het jaar 2978). De dagprijs voor het opvangadres is twee tientjes per geval lager. Met dit verzorgings tarief kan een kostendekkende exploitatie worden ver kregen. De raadscommissies voor financien en ruimtelijke ordening hebben al ingestemd met de uitgifte in erfpacht van een perceel aan de stichting, waar de in 1964 opgerich te AHC deel van uitmaakt. VIaardingen Nu de zo merwarmte weer aange broken is, willen vooral kinderen nogal eens een zorgeloze duik nemen in singel, vijver of vaart. Ook de oeverstrook bij de "Lickebaert" schijnt bij zwemlustigen bijzonder in trek te zijn. Het gemeente bestuur van Vlaardingcn raadt iedereen echter ten sterkste af in deze wateren verfrissing te zoeken. Het risico, dat men een ziekte oploopt is zeer groot, al dus een waarschuwing van het Vlaardingse ge meentebestuur. Vlaardingcn Remi Poppe (SP/PSP) en Hans Versluijs (PvdA) hebben niet gereageerd op de uitnodiging van het CDA om vanavond met afge vaardigden van de Vlaar dingse partijen in de raad een oriënterend gesprek te hebben, lijsttrekker van het CDA, Jelle Wijnstok, had naar alle partij en een uitnodiging gestuurd. Aan de PvdA had hij een brief gestuurd met de strekking: het CDA betreurt het dat de PvdA niet met andere partijen dan het CDA een gesprek over het nieuwe college wil hebben. Niettemin spreekt Jelle Wijn stok een voorkeur uit voor een college waar de PvdA in verte genwoordigd is. Wijnstok vindt ook, dat de PvdA-fractie zelf aan de andere partijen moet vertellen waarom zij enkel en alleen met het CDA in zee wil gaan. De PvdA gaat niet in op de uitnodiging van de Christen democraten, omdat de socialis ten voor de verkiezingen op basis van programvergelijking tot de conclusie waren geko men dat het CDA alleen m aanmerking komt voor een coalitie. De WD en het SGP/GPV zijn wel op de uitnodiging inge gaan. De WD pleit, zoals be kend voor een afspiegelingscol lege. SGP/GPV ziet ook graag een college op een brede basis. Remi Poppe wil alleen meewer ken aan „een echt links colle ge". Eerder b ^It hij al gezegd dat een Pvd, JDA-college be tekent dat PvdA links ver der naar rechts gaat. Vlaardingen Tijdens een al coholcontrole onder 216 be stuurders van voertuigen heeft de Vlaardingse politie vrijdag niemand hoeven te bekeuren voor onder invloed rijden. Wel werden van vijf bestuur ders proces-verbaal opge maakt, omdat de auto's manke menten vertoonden. Het onder zoek werd gehouden van vier ♦nt afht nor *s avonds .mi «V c r<ut fSSMa? Lerwick Het Comité Ler wick heeft zaterdag op de Schotse Shetland-eilanden een monument onthuld ter nage dachtenis aan vissers uit voor namelijk Vlaardingen, Maas sluis en Scheveningen, die op de begraafplaats van de hoofd stad Lerwick tussen 1875 en 1927 hun laatste rustplaats vonden. Burgemeester W. A. Kiebcom van Vlaardingen leg de namens het Vla ar dings ge meentebestuur bloemen bij het monument Al voor 150D waren de Hollan ders regelmatige gasten op de Shetland-eilanden. Ze gedach ten er de Dag des Heren, want op zondag werd er niet gevist. Tevens werden er de noodzake lijke reparaties verricht. Door de Schevenmgse dommee Jae. de Vries en enkele medestan ders werd vorig jaar april het comité Lerwick opgericht, om dat men vond dat er iets moest worden gedaan aan de graven van deze Nederlanders die er schandalig bij lagen. Aan het eind van de zomer was reeds het benodigde bedrag voor een eenvoudig monumen tje bij elkaar. In Ierland werd vervolgens een gedenksteen vervaardigd, uit een speciaal uit Zuid-Afrika geïmporteerde granietsoort, zodat het monu ment is opgewassen tegen het gure klimaat van deze eilan dengroep. Een groep van bijna veertig nabestaanden en belangstellen den, voornamelijk uit Scheven ingen, vloog zaterdag op één 9 Dominee De Vries en burgemeester Kieboom bij het monument op de be graafplaats in Lerwick. dag heen en weer naar Ler wick om het monument plech tig te onthullen. Ook de ge meente Den Haag had een af gevaardigde gestuurd, in de persoon van wethouder me vrouw drs. M. W. M. Vos. Uit de mond van mister An drew G. Beatty, die als Shet lander ons land als vice-consul vertegenwoordigt, vernam het gezelschap dat de hoofdstad van de eilanden, Lerwick, in feite het bestaan aan de Neder landse vissers dankt. Immers, op een heuveltje bij de baai ,waar men altijd aan land ging, ontstond al snel een levendige ruilhandel van tabak en drank tegen wol, eieren en vlees. Deze heuvel kreeg dan ook de naam .Hollanders Knowe", tegen woordig „Hollanders Hill". Op den duur besloten enkele Shet landers met de ware handels geest zich nabij deze heuvel te vestigen. Hun huizen, waarvan een aantal nog altijd bestaat, waren volledig berekend op de handel en de smokkel. Met de onthulling van het mo nument is de taak, die het co mité als een ereschuld be schouwde, na ruim een jaar volbracht. Het werd een reis naar het verleden. Schiedam Voordat de Schie damse piratenzender „Bak- Schiedam" haar „proefuitzen dingen" zou gaan starten gooi de de politie roet in het eten Iemand had namelijk de politie gewaarschuwd dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een verdacht persoon op dg fiat aan de P. J- Troelstralaan liep De gewaarschuwde politie ont dekte sporen, waaronder een zo juist neergezette antenne, op het dak. Het draadje naar be neden verklapte wie de nacht braker was: C. A A. Het draadje van de antenne stond aangesloten op zijn zender. G. A A's zender werd in beslag genomen voordat hij zijn eerste proefui (zending met radio .Bak-Schiedam achter de rug had e Maassluis heeft zijn Gar- relsorgel weer terug. Na een restauratie, die bijna drie jaar heeft geduurd, kan men in de Grote Kerk nog meer dan voorheen genieten van de stralend heldere klank van dit fraaie orgel uit de baroktijd. Want de zeer ingrijpende restauratie door de firma Pels en Van Leeuwen uit Vlaardingen Binnen- sfadsdag 1978 met als thema Volkskunst liep ais een trein. Op allerlei loka- ties in de binnenstad was het gezellig druk. Of je nu een kijkje nam in het vis serijmuseum, het muziek- museum, de stadwaag of bij de visafslag: overat was het redelijk druk. Het weer werkte ook niet te gen, De hoofdprijswinnaar van de woordenwedstrijd, de familie Schreurs, heeft het gepresteerd om 1833 woorden te vormen uit de drie woorden: Twee eeu wen visbank. De prijs: een boekenbon van 75 gulden werd overhandigd door de heer Spruijt, hoofd voor lichting van het stadhuis. De visafslag liep niet zo als vroeger, maar dat was ook wel te verwachten met zul ke lage prijzen. Op de foto: een jongetje wordt op de stadswaag. Markt, gewo gen. Zie verder pagina drie. Vlaardingen Landbouwer H. J. van Woerden is toch van plan mais en suikerbieten van de zwaar vergiftigde Broek polder op de markt te brengen. Hij wijst de dringende verzoe ken af van de gemeente Vlaar dingen en het ministerie van de volksgezondheid geen con- sumptieprodukien te verbou wen. Dit blijkt uit het ant woord van het college van B en W op vragen van de PvdA- Vlaardingen Uit een drogis terij annex fotozaak aan de Vlaardingse KaUenburgstraat is in de nacht van zaterdag op zondag fotoapparatuur gesto len. De schade is nog niet vast gesteld. raadsleden Henk Krabben en Hans Versluijs. Hoewel het ministerie zal pro beren de mais vooraf aan een keuring tre onderwerpen dreigt het er naar uit te zien dat de overheid pas achteraf kan in grijpen nadat de gewassen door de inspectie zijn onder zocht terwijl het grootste deel ervan al op wel is naar de consument Volgens drs. Schoute, inspecteur van de volksgezondheid belast met het toezicht op levensmiddelen en de keuring op waren, kan het ministerie een verbod vooraf niet uitvaardigen. Hoewel na verwerking van sui kerbieten geen schadelijke be standdelen in het eind prod ukt te vinden zijn. meent burge meester Wim Kieboom, dat de Broekpolder met meer kan worden gebruikt voor het kwe ken voor wat voor gewassen dan ook. Het ziet er echter naar uit dat gemeente noch overheid stappen kunnen no men tegen de landbouwer. De •wet biedt hen daar geen moge lijkheden toe. De landbouwer verbouwd op eigen risico. Vóór de keuring is mets tegen hem te doen waardoor niet te voor komen is, dat er toch produk- ten op de markt komen. Schiedam/Delft Het college van bestuur van de technische hogeschool in Delft heeft minister-president mr. Dries van Agt geschreven, dat het wenselijk is scheepswerf Gusto als eenheid in Schie dam te behouden. Daarmee schaart de TH zich achter de schriftelijke verzoeken van bet Schiedamse gemeentebestuur. Dat is bekend geworden op dezelfde dag - vrijdag - dat Arie Groeneveld, voorzitter van de industriebond-NW, een bezoek bracht aan de Gusto om er overleg te voeren met ondernemingsraad en kaderle- van de werf door RSV. Groeneveld werd aan de poort opgewacht door leden van het actiecomité Gusto Open, waarin zich veel instanties en andere organen hebben gebundeld, maar de vakbondsbons keurde hen nauwelijks een blik waardig. Tot ont steltenis van het comité draaide hij het raampje van zijn auto ternauwernood open en reed hij, samen met secretaris van de ondernemingsraad Piet Schudelaro, snel verder de werf op. Bij het overleg waren van de kant van de industriebond ook Dirk Nas en David den van de vakfederaüe over overname Rijkse aanwezig, districtsbestuurders wie de laatste zitting heeft in de beleids commissie scheepsbouw, p In de brief van de TH-Delft aan de pre mier staat, dat de bij Gusto aanwezige ervaring op het gebied van offshore bijeen gehouden dient te worden. De Technische hogeschool xn Delft is de enige in Neder land, waar onderzoek en onderwijs op het gebied van offshore tot ontwikkeling is gebracht. Een werf met ai die specifieke kennis in de buurt van de TH, «n Schiedam dus, is volgens het college van bestuur wenselijk, en daarmee zou rekening gehou den moeten worden bij het overleg over overname van de werf door Rijn-Schelde- Verolme. Waardenburg kan men ge rust als zeer geslaagd be schouwen. Wie nog aan de deskundigheid van de Ne derlandse orgelbouwers en -restaurateurs mocht twij felen, kon afgelopen zater dagavond tot andere ge dachten komen. Toen gaf de vermaarde Maassluisse organist Feike Asma na drie jaar weer de eerste officiële orgelbespeling op het bijna 250 jaar oude instrument. Er kon die avond in de Grote Kerk niemand meer bij. Feike Asma belichtte in zijn programma, dat veel barok (Buxtehude, Bach en Handel) en romantiek (Rheinberger en Reger) be vatte, zoveel mogelijk fa cetten van dit instrument, dat ook qua uiterlijk een juweel is. Door de stralen van de ondergaande zon werd het orgel nog eens extra gekoesterd, zoals men het ook in Maassluis zal koesteren als een kost baar muzikaal bezit. Schiedam „Het halve politie bureau" is eind vorige week uitgelopen voor een gevecht op de Korte Dam, bij de twee bistro's voor de deur. Twee Hagenaars, die verschillende cafe's bezocht hadden, gingen daar zonder reden de in Schie dam wonende automobilist G C.A.K te lijf. Hij werd gesla gen, gestompt en getrapt, en op zijn auto reageerden de 27-jari- ge elektromonteur WM.H. en de 20-jarige bouwvakker D.J.L. zich verder af. Wegens openlij ke geweldpleging zijn de twee Hagenaars door de politie op gesloten. Schiedam Bij het Schiedam se transportbedrijf Euroconti- nentel is een envelop met zes duizend gulden gestolen. Dit geld hadden chauffeurs van klanten ontvangen. De politie stelt een onderzoek in. De auto van Schiedammer F. de K. nam vrijdag in de namiddag plotseling, zonder dat de eigenaar er iets van af wist, een duik in het water. De wagen stond zonder handrem geparkeerd aan de Schiedamse Korte Haven. Met een takei werd de Dyane weer op het droge gebracht. Vlaardingen De Vlaar dingse politie heeft de daders gevonden die in april ruiten van de Prinses Julianasehool aan de Prins Hendriklaan heb ben ingegooid. jDe schade, duizend gulden, zal op hen of de ouders worden verhaald- Zes jongens uit Vlaardingen en één jongen uit CapeUe aan den IJssel, varië rend van acht tot zestien jaar, hebben bekend de ruiten te hebben ingegooid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1