SCHIEDAMSCHE COURANT Landstraat-woningen worden veel te duur Stafleden ziek na conflict in kliniek Touwtrekken voor Plony Agressie en mishandelingen nemen toe Ontslag aangevraagd voor personeelsleden Kerken boos op CDA HANDENVOL WERK Wijkgroep doet beroep op commissie Inzet: ontslag van hoofdverpleger in alcoholistentehuis Sex-diefstal ■Xé, nJ 'ik, Extra vergadering nieuwbouw Woensdag 14 juni 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26107- 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - fclarhtrndienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Distilleerderij failliet Distilleerderij Arie Bitter Schiedam Distilleerderij Arie Bitter is failliet. Gistermiddag heeft de Rotterdamse rechtbank het faillissement uitgesproken, na een aanvraag daar toe van de directie. Voor de achtentwintig perso neelsleden is reeds een ontslagaanvraag ingediend bij het Gewestelijk Arbeidsbureau in Schiedam. Met de liquidatie van het bedrijf aan de Willemskade in Schie. dam-Zuid is al een begin gemaakt. Men is druk doende de diverse merken gedistilleerd te verkopen. Het Vrijrooed-merk is reeds door een ander bedrijf overgenomen. Bij Arie Bitter NV en Van Alphen Ledeboer NV, dat in feite een en hetzelfde bedrijf is, heeft men de eerste vijf maanden van dit jaar met verliezen gewerkt. Die waren „vrij aanmerke lijk", zoals de directie alleen kwijt wil. De bank heeft hierdoor haar kredieten opgezegd, waardoor weer geen voorraden konden worden aangelegd. Voornaamste oorzaak van de financiële problemen bij het be drijf. dat reeds sinds 1919 in Schiedam is gevestigd, is volgens directeur Van Oosten de ongezonde concurrentie, „Er zijn na tuurlijk een aantal factoren. Zo komt er steeds goedkopere alcohol, nadat de minimumprijzen zijn weggevallen. De vrije alcohol speelt daarbij ook behoorlijk mee. De prijzen liggen te slecht. Er is zo geen winst meer te maken." De overname van de Schiedamse distilleerderij Vrijmoed, ruim een jaar geleden, zou bij de problemen geen rol spelen. „Absoluut niet. Integendeel zelfs. Dat was dé manier om een grotere omzet te krijgen zonder de kosten veel te laten stijgen", aldus Van Oosten, x Tijdens het bejaardendefilé dat dinsdagmiddag op paleis Soestdijk werd gehouden kreeg koningin Julia na van een bewoner van het VTaar- dingse bejaardentehuis fmmanue] een fles „schelvispekel" aangeboden- De alcoholis* tenklïniek van de Bou manstichting in Schiedam: zes stafle den vertrokken door bonje met een hoofdverpleger. Schiedam De alcoholkliniek aan de Boerhaavelaan hoeft volgens de directrie niet te sluiten, ondanks een conflict rond hoofdverpleger Chris Blairon, waardoor zes van de vijftien stafleden zich genoodzaakt hebben gezien per L augustus ontslag te nemen. Gisteren hebben de zes mede werkers zieh ziek gemeld. „Met die man valt niet smaen te werken. Hij heeft een heel an dere opvatting over het behan delingsmodel, die met past in onze opvatting over hoe met de bewoners van de kliniek moet worden omgegaan," 2egt Jan Klooster, een van de zes opge stapte stafleden. „Triest dat het zo moest gaan," zegt "Willem den Baas, direc teur van de Herman Bouman- Stichting in Rotterdam, waar van de Boerhaavekliniek deel uitmaakt. „Er was een situatie, waarin men niet meer wilde samenwerken. Om de hoofd verpleger rust te gunnen en om zelf de zaak te onderzoeken, hebben wij hem tijdelijk over geplaatst naar ons gebouw aim de Essenlaan. Ik sluit niet uit, dat hij zich onaardig heeft op gesteld tegenover de anderen. Als je zo nauw samenwerkt, als in de Schiedamse kliniek ge beurde, zijn de negatieve kan ten ervan dat het eens uitbarst. Dat ging nu heel diep. Daarom hebben wij de taakomschrij ving van de hoofdverpleger iets duidelijker gesteld, wij hadden vervolgens gehoopt op een ver betering van de relaties, maar de eis van de nu vertrokken mensen bleef keihard: geen sa menwerking meer. Eén moge lijkheid is dan: ontsla die man. Maar daarvoor waren werke lijk geen goede argumenten ge weest." Daarom hebben volgens Den Baas de zes personeelsleden de knoop doorgehakt. Klooster: „Van tevoren hadden wij de directie laten weten, dat het absoluut niet langer ging met Blairon. De situatie is de bewo ners duidelijk gemaakt." Den Baas heeft goede hoop, dat het team weer snel is aan gevuld. Blairon: „Wat er alle maal gezegd is, neem ik maar met een korreltje zout Verder heb ik geen commentaar." Na „Ja" tegen atoomkoppen Vlaardingen Het Interker kelijk Vredesberaad afdeling Vlaardingen heeft in een tele gram, gericht aan de Tweede- Kamerfractie van het CDA, fel geprotesteerd tegen het stem gedrag van deze partij inzake de aanschaf van atoomkoppen voor de zogenaamde „Lancera- ket". Dat het CDA Ja" gezegd heeft tegen de atoomkoppen, noemt het IKV zeer teleurstel lend. „En dat juist op een mo ment dat er een ontwapenings conferentie plaats vond waar aan ook Nederland deelnam", schrijft het IKV. „Ons lijkt een Lanceraket ai erg genoeg". Het IKV is een organisatie waarin diverse geloofsrichtin gen vertegenwoordigd zijn. Sinds 1977 zijn zij aktief in de campagne „Help de kernwa pens de wereld uit, om te be ginnen uit Nederland", Schiedam Drie vibra tors. een opwekkend mid del en een paar sexfilms zijn gestolen bij Sexyrama aan de Hoogstraat, De sexartikelen ter waarde van 250 gulden verdwenen uit de etalage van de zaak aan de winkelstraat in de binnenstad. Bij de politie heeft voor deze diefstal aangifte gedaan de 35- jarige eigenaar G. A. W. van S. uit Rijswijk. Bij De Kuyper aan de Buiten- havenweg ging een nog onbe kende inbreker aan de haal met 1000 gulden, een stopwatch en een zakrekenmachine. De distilleerderij kwam men bin nen via een gebouw dat mo menteel bij het fabrieksterrein wordt gesloopt. ADVERTENTIE Autobedrijf ÊRTAN voor betrouwbare Bo vag-occas i ons V. DEVENTERSTRAAT 17 TEL. 73.11.44. Koopavond geopend* Vlaardingen Dc Wijkgroep Vettenoordsepolder is het al lerminst eens met het „gekra keel" om de bebouwing van de Landstraat/Zomerstraat. Zij vindt het plan weliswaar fraai, maar veel te^ kosthaar. Vandaar dat de Wijkgroep er bij de raadscommissie voor stadsontwikkeling op aan dringt stappen te ondernemen dat de huren straks op een aanvaardbaar peil blijven. In een brief aan de leden van de commissie voor stadsont wikkeling sehrnft coördinator 1 S- T-' z Schrap zetten, ruggen krommen en trekken maar. Touwtrekken op het Maaslandse Kerk- plein, gisteravond, als voorbode op de sport en j speldag die zaterdag Maasland in de ban zal houden. „Samen sterk voor Piony's werk" wordt j het zaterdag, met als doeL zoveel mogelijk geld bij- j een te brengen voor de in j centraal Afrika werkza- me Maaslandse zr. Plony i van Uffelen. Als zij eind augustus weer daarheen vertrekt, zal zij hel geld I in eerste instantie aan- i wenden voor de aanschaf van medicijnen en het op- i zetten van een biblio- j theek. Het touwtrekken staat za- i j terdag ook op het pro- j gramma, vandaar deze I voorbode. Met een aantal j bekende Ma as landers aan I j het touw, de plaatselijke pastores Makkinga, Son- j neveld, Gerelings en Keij- i zer, die het opnamen te- j i gen de vader van Plony I van Uffelen, wethouder I i Keijzer, dr. Dcrksen en i gemeentesecretaris Voge- laar. Na verwoede strijd i won het geestelijke kwar- tet, tot genoegen van dc j paar honderd toeschou- i wers. nl IIVIIIIIIII1IIHII IIIIllll IIUII1IIIII llllllllllllilllfif Vlaardingen Het aantal agressiviteitsmisdrijven is in Vlaardingen over het vorige jaar fors toegenomen. Het aan tal mishandelingen steeg met dertig procent. Alleen al ver nielingen aan geparkeerde au to's veroorzaakte een schade bedrag van 70.600 gulden. Dit blijkt uit het jaarverslag van de politie over 1977. Het totaalbedrag van de aan gegeven schade, veroorzaakt door vernielingen, bedroeg 170 duizend gulden. Ook bet aantal winkeldiefstal len nam toe. Bij de politie be staat de indruk, dat het aantal niet aangegeven misdrijven bij winkeldiefstallen hoger is dan het lijkt. Zo vatte de politie vorig jaar een man in de kraag, die bekende vrijwel dagelijks winkeldiefstallen te plegen. Daarmee had de man zich uit winkels m Vlaardingen en om- geving voor 20-duizend gulden verrijkt. Van geen van de dief stallen bleek aangifte te zijn gedaan. Ondanks de sombere geluiden meldt de politie, dat de crimi naliteitscijfers m totaal iets zijn gedaald. Zo is er een duidelijke teruggang te constateren van inbraken, een daling van elf procent. De politie loste ruim een kwart ven de misdrijven op, ongeveer het landelijk ge middelde. Het inbrekersgilde maakte voor GOO-duizend gul- Vlaardingen De Vlaardlngse politic heeft handenvol werk door dc toename van het gebruik van alarmapparatuur. Door veelal onjuiste afstelling van de apparatuur moest de politie in 1977 maar liefst 220 keer voor niets uitrukken omdat het loos alarm bleek te zijnDat is een stijging van ruim 36 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De politie vreest hier in de toekomst nog meer manuren aan Ut verliezen omdat steeds meer bedrijven en woningen van in hraakapparafuur worden voorzien. den aan geld en goederen buit en veroorzaakte breekschade van 76.000 gulden. Het aantal baldadige vernielin gen nam toe. Dc gemiddelde leeftijd van minderjarige ver dachten bedroeg 14 a 15 jaar. De politic meldt, dat relatief veel tijd werd besteed aan het regelen van vergoeding van de aangerichte schade: „Deze be moeienis bergt een stuk pre ventie in 2ieh, waarbij ouders een belangrijke rol kunnen spelen". Helaas heeft de politie ervaren, dat dikwijls moest worden geconstateerd, dat de ouders hier nauwelijks aan meewerkten cn hun kinderen tegen beter weten in goed trachten te praten, „ondanks het aangetoonde wangedrag van hun kroost, ofwel een on verschillige houding aanna men". Onder het hoofdstuk sociale bemiddeling constateren de sa menstellers van het goedver zorgde jaarverslag, dat verve ling, gevoelens van eenzaam heid, agressie en levensang sten steeds meer terrein lijken te winnen. Ook het alcohol misbruik zit in een stijgende lijn: „Samenwerking met wijk agenten en verschillende hulp verlenende gemeentelijke en particuliere instellingen ble ken van grote waarde bij het oplossen van problemen". Zie ook pagina 3. Peter van Nieuwenburg dat diezelfde commissie meerma len heeft vastgesteld dat het hier gaat om woningen voor de opvang van hen die uit de sloopwoningen in de VOP ko men. Blijkens een onlangs ge houden huuronderzoek onder de bewoners kan men maxi maal 225 gulden per maand verwonen. Volgens Van Nieu- wenburg kan dit kostbare plan onmogelijk m de sociale sfeer gerealiseerd worden en dat de te bouwen woningen dan ook absoluut ongeschikt zijn voor de zo noodzakelijke opvang. Een ander punt zijn de afwij kende bouwtekeningen ten op- ziehte van de te bouwen wonin gen aan het Lamoenterrein. Hierdoor kan er niet in serie worden gebouwd, wat alleen maar kostenverhogend werkt. Behalve dat is het zeer geringe aantal woningen even zeer prijsverhogend. Volgens de wijk vereniging kan het project nooit zelfstandig worden uitge voerd zonder dat de betaal baarheid ïr. gevaar komt. Wil het Landstraat-project m aanmerking komen voor het predikaat Goed en Goedkoop, waarbij zeer aanzienlijke fi nanciële tegemoetkomingen van rijkswege gedaan worden, dan dient de gemeente „uit een ander vaatje te tappen". De Wijkgroep verwacht van de commissie dat zij stappen gaat ondernemen om de hele bouw- stroom in de Vettenoordsepol der zo groot te maken, dat niet alleen de Goed- en Goedkoop, subsidie niet in gevaar komt, maar ook de betaalbare huren (een gevolg daarvan) overeind blijven. Vlaardingen De raads commissie voor stadsont wikkeling en volkshuis vesting komt morgen in een speciale vergadering bijeen om te praten over de nieuwbouw plannen aan de le Van Ley den Gaelslraat en de Land- straatyZomerstraat Wat het laatste plan betreft: daarover wordt reeds meer dan een jaar verga derd en nog steeds zijn er geen knopen doorgehakt Daarom wil de wijkver- eniging Vettenoordsepol der hierover vragen stel len. De vergadering begint om 19.30 uur en wordt ge houden ïn de raadzaal van het stadhuis aan de Markt 's-Gravenzande Mr. M. Vro lijk, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, opent zaterdag 24 juni om tien uur 's ochtends het bezoekers- cenntrum in het Staeldumse bos. De officiële handeling is èen hoogtepunt in het bestaan tfan de vereniging „Vrienden van het Staelduinse bos".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1