SCHIEDAMSCHE COURANT VANGST GERING, HANDEL LAUW Personeel verbitterd Wethoude r wil directeur van Passage kwijt Politie lost groot aantal inbraken op Wachttijden polikliniek Holyziekenhnis vallen mee Ik neem :.::'dëSs proef Personeel na gesprek: „Onderhoud huizen in *L gedrang door reorganisatie" Fiets terug Arbeids bureau overstag: koffie! j Hebriden- haring is onderweg Faillissement: Muziekmaken mag nog niet spontaan Donderdag 15 juni 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26108 - G PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen— Reder W. Kwakkel- stein uit Vlaardingen verwacht dat eind deze week, vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag, de eerste groene haring wordt aange voerd die afkomstig is van de He- briden. Op dit moment is de Vlaar dingen I onderweg van de Hebrï- den naar ons land met aan boord circa 250 kantjes. Enkele weken geleden heeft de Europe se Commissie toestemming verleend om in dit gebied een gering kwantum aan haring te vangen, waarmee afgelopen maandag is begonnen. De afstand He-, briden-Sehevingen of IJmuiden be draagt drie dagen varen. Overigens wil dit niet zeggen dat er nog geen groene haring verkrijgbaar zou zijn in de winkels of aan de stalletjes. Er bestaat sinds enige tijd de zogenaam de bijvangst-regeling, waarbij het vis sers wordt toegestaan een gering kwan tum aan haring aan te voeren. Dit mag echter niet meer bedragen dan vijf pro cent van de totale vangst Zo kan het gebeuren dat tijdens de makreelvangst in de Zuidierse wateren,'ook uitsteken de groene haring wordt gevangen. Zo heeft de Vlaardingen 89 (Monica) van rederij Kwakkelstein, alsmede de Vlaardingen 142 van de Dogger Maat schappij reeds heel wat „groene" aange voerd. Voorts wordt er haring' geïmpor teerd uit Denemarken, Ierland en Schot land. De reders zelf zijn allerminst ge lukkig met deze gang van zaken, omdat de klant-uit-de-straat een weifelende houding aanneemt. "Die vertrouwt de zaak niet meer", zegt de heer W. Drop- pert, adjunt-directeur van de Dogger Maatschappij uit Vlaardingen. „Ik vind dat niet helemaal onbegrijpelijk. Zelfs aan de handelaren moeten wij tekst en uitleg geven, zodat deze op hun beurt de cliënt kunnnen informeren. Steeds wordt er gezegd en geschreven dat het niet wordt toegestaan om op de haring vangst te gaan, dan weer hoor je dat er een klein kwantum mag worden ge vangen en nog vóór dat tijdstip ziet de cliënt dat er groene haring te koop is. Dat komt natuurlijk wat ongeloofwaar dig over. Dit heeft tot gevolg dat de handel wat terughoudend is. Ze wil nog niet erg goed op gang komen. Er is wel degelijk haring te koop. Schiedam Het faillis sement van distilleerdij Arie Bitter heeft de 28 personeelsleden zwaar geschokt. Niemand weet waar men aan toe is. De diverse bonden zijn druil in de weer om ze kerheid te krijgen. De Nederlandse Midden- standsbank heeft diverse ruimtes van het bedrijf aan de Willemskade laten af sluiten. Machines zijn dit weekeinde al verwijderd. Vlaardingen De wachttijden voor de polikliniek van het Holy-ziekenhuis vallen mee. Dit blijkt uit een onderzoek van de Vlaardingse werkgroep van de Consumentenbond. De gemid delde wachttijd bedraagt nauwelijks een half uur. 0 Snelle afhande- ling in de polikliniek voorkomt ergernis in de wachtkamer Het aantal geopende kassa's werd in 't algemeen goed aan gepast aan het klantenaanbod zodat niet te lang en te vaak zinloos moest worden gewacht om te kunnen betalen. Op één onderzochte bon stond het res pectabele bedrag van 99.993,08 vermeld. De werkgroep neemt aan, dat het werkelijk betaal de bedrag slechts 9,23 gulden bedroeg. Tenslotte merkt de werkgroep op, dat bij het systeem van zelfbedieningszaken het nood zakelijk is dat ieder artikel dui delijk van de winkelprijs wordt voorzien. Dat moet ook als het een aanbieding betreft. In de praktijk bleek hier nogal eens wat aan te schorten. De consumentenbond heeft hiervoor in de periode van 20 tot en met 24 februari vragen over gesteld aan ongeveer dui zend wachtende, of gewacht hebbende, patiënten in het zie kenhuis. Meer dan een kwart van de ondervraagden ant woordde nog geen kwartier in de wachtruimte te hebben ge- zeten voordat men bij de arts £ond deperiode van27fe- aan de beurt kwam. Toch bruan ti* 31 maart Leden van drong nog de helft van de on- de Vlaardingse werkgroep ver- dervraagden aan op kortere ^melden gegevens, dte betrek wachttijden. Vijf proeent van king hadden op de wachttijden hen meende verder dat de ge- bij de kassa s van enkele zelf- maakte afspraken beter nage- bed^mngszakeri in de gemeen- komen dienen te worden, een te en zij onderzochten de juist zelfde percentage toonde zieh ^eid van _^e afgegeven kassa reistijd namen ao tussen ac één en tweeetthalf uur in be slag. Eén procent van de on dervraagden antwoordde daar bijna vijf uur voor uit te moe ten hebben getrokken. Een geheel ander onderzoek verrichtte de Consumenten- uiterst tevreden over de gang van zaken in de polikliniek. Ook waren er personen, die klaagden over het omroepsys teem. Zo blijkt, dat gehoorge stoorden er onvoldoende op at-, tent worden gemaakt, dat zij aan de beurt zijn. Personen, die voor hun gang naar de polikliniek gebruik moesten maken van het open baar vervoer waren toch wel enige tijd kwijt. Wacht- en bonnen. Van de 299 bonnen waren er 212 geschikt vcor on derzoek. Daaruit bleek bijvoor beeld dat het aantal verkeerde aanslagen op de kassa meeviel. Fouten werden door het perso neel van de zelfbedieningsza ken gemaakt zowel in positieve als negatieve zin voor de klant Naar de mening van de werk groep was een te groot aantal kassabonnen slecht of hele-, maal niet leesbaar, ook stond er vaak een verkeerde datum op. iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiininiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiBr. Schiedam Het perso neel van het Passage- theater heeft van cul tuur wethouder Herman Posthoorn begrepen, dat directeur Henk Berg zich tegenover de ge meente onmogelijk heeft gemaakt door weinig in zicht te geven in de ex ploitatie. „Er komt waarschijnlijk een opvolger voor Berg", zeggen personeelsleden, die van Posthoorn te horen kregen dat zij niet op straat komen te staan, als Berg, in wiens dienst zij zijn, mocht vertrekken. „Maar ook ko men wij niet in gemeente dienst, en daarom verwach ten wij dat er een nieuwe exploitant komt Wie deze is, weten wij niet". Wel wordt gefluisterd, dat Posthoorn, achter de rug van Henk Berg om, de kort geleden vertrokken bedrijfsleider van Passage heeft benaderd. Erich Fürst zou hem toen echter heb ben laten weten niet de huidi ge directeur van de troon te willen stoten. „Omdat de gemeente wel op komt voor de verliezen van Passage, wil Posthoorn meer inzicht in de cijfers", zeggen de personeelsleden na het gesprek met de wethouder. Berg stelt daartegenover: „De grootste verliezen, die ge maakt worden, komen door het krakkemikkige beleid van de Schiedamse Gemeenschap, die met allerlei voorstellingen nauwelijks toeschouwers weet te krijgen" Wethouder Posthoorn was gis-, termiddag zoek.Ergens in het gebouw", raadde een ambtena-, res in het stadskantoor. In onze krant van woensdag 24 mei zei Posthoorn nog geen uitlatingen te willen doen: „Ik wil niet vooruitlopen op gesprekken, die nog gevoerd moeten gaan worden". Duidelijk werd wel, dat het de bedoeling van de gemeente is om de film te bannen uit de grote zaal van het Passagethea ter. Henk Berg noemt het zon de van het geld, als dat zou gebeuren. Het lijkt hem onmo gelijk, dat amateur-verenigin gen elke middag en avond ge bruikmaken van het theater, zoals wel de bedoeling is van de Schiedamse Gemeenschap. Met zijn rechterhand Rob van den Arkenbout bood Berg de gemeente aan om voor eigen rekening de kleine zaal, Passa- ge-Bio, te gaan exploiteren. De overeenkomst, die bestond tus sen de gemeente en de direc teur, werd voorlopig verlengd tot 1 januari 1979. Huuroverleg over plannen gemeente: Schiedam - Teleurgesteld is bet Stedelijk Huuroverleg Schie dam over het plan van bet gemeentebestuur om bouw- en woningtoezicht onder te brengen bij de dienst gemeentewerken. Het bestuur vreest dat hierdoor het onderhoud van huizen in het gedrang komt, Hierover heeft het een open brief gestuurd aan de politieke partijen en de gemeenteraad. Naar aanleiding van het artikel „Reorganisatie woningdienst gaat door", in onze krant van afgelopen dinsdag zegt één van de bestuursleden: „Op de raad- sagenda had moeten staan: Hoe kan de gemeente actief optreden tegen huisbazen, die hun huizen verwaarlozen, in plaats van hoe kan bouw- en ,,llllUlillll!ll!Illll!ll{lllllllilllllin!!IIllllllimi!Htll Schiedam Bij wijze van proef mag tot 1* oktober vrij muziek worden gemaakt in straten en pleinen waar over het algemeen veel publiek komt Het kan echter nog niet zo spontaan als bx Vlaardingen, waar amateur-muzikanten in juli en augustus zonder meer de straat op kannen. Vóór men in Schiedam muzikale gevoelens de vrije loop kan laten moet er eerst naar de politie worden gegaan. Op het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat moet er namelijk eerst naam en adres worden opgegeven. Direct na de aan melding krijgt de muzikant dan een papiertje tuiiiiiiitiiijiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiuiiiiiitiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiittiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiinniiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiii met de voorwaarden en bepalingen om een riedeltje weg te geven. Zo zijn uitgesloten geluidsversterkers, elektrisch en elektronische geluidsapparatuur, draaiorgels, muziekkorpsen en beroeps-musici. En het gaat alleen om plaatsen als Hoogstraat, Broersvest, Lange Kerkstraat, Mgr. Nolenslaan, Van 't Hoff- plein, Groenelaan, Maasboulevard, de „kop" van de Plantage en Prinses Beatrixpark in de on middellijke omgeving van het theehuis. Na afloop van de proefperiode bekijken burgemees ter en wethouders of het maken van muziek op de openbare weg permanent kan worden vrijge geven. woningtoezicht worden verdon keremaand, door deze kleine dienst onder te brengen bij de dienst gemeentewerken". Het SHS (waarin samenwerken de bewonersvererugingen Cen trum, Oost, West en Zuid), ziet het plan dat maandagavond bij de raadsvergadering op tafel komt niet als een versterking van de positie van bouw- en woningtoezicht De betreffende ambtenaren zullen dan opgaan in één van de grootste gemeen tediensten, zodat him specifie ke en wettelijke taken niet die aandacht krijgen die het SHS wenst Het bestuur van deze club ziet in Schiedam liever een onaf hankelijk bouw- en woningtoe zicht, direct onder burgemees ter en wethouders. „Hieruit zou pas blijken, dat het de gemeen, te ernst is om zorg te dragen voor goed onderhouden huizen en daartoe een aktief beleid te willen voeren", zo schrijft men. Aan de politieke partijen vraagt men tenslotte om de eerder ingenomen standpunten te verlaten. Vlaardingen De po litie heeft gistermor gen de 20- jarige C. W. A. p, zonder beroep uit Vlaardingen aan gehouden wegens dief stal van een fiets. De man werd bij toeval door surveillerende agenten bemerkt toen hij met de tweewieler door de Vlaardingse binnenstad reed. De eigenaar van de race fiets had reeds gerui me tijd geleden aan gifte gedaan van dief stal van zijn bezit In de Brede Havenstraat werd de man per politieauto afgevoerd VlaardingenEeen re cherche-onderzoek naar aanleiding van de aanhou ding van twee jonge Vlaar- dingers heeft tot op heden geresulteerd in de oplos-, sing van 41 inbraken en autokraken. In het totaal werden 6 arrestaties ver richt. Alle verdachten wa ren Vlaardingers in de leef tijd van 17 tot 21 jaar. Maar het onderzoek is nog niet afgerond; er staan nog enkele arrestaties op sta pel. Bij de inbraken werd in het totaal voor zo'n 17000 gulden ontvreemd, aan geld en goederen. De schade bedroeg alles bij el kaar 5500 gulden. In het algemeen waren vooral geparkeerd staande personenauto's die het moesten ontgelden. Autora dio's, cassetterecorders en schapenvachten bleken bij de jeudige dieven zeer in trek. Naast de personenauto's werkten de jongelieden bo vendien nog de volgende waslijst af: een meubel be-, drijf, een honkbalclub, een sportschool, een bar-bistro, een patatkraam, een fa briek, een sociëteit, een sporthal, een café, een cafe- dancing, een watersportver eniging, een groentehandel. Gemeentewerken en een automobielbedrijf, Het me rendeel der verdachten werd betrapt terwijl zij „op klus" waren. „Het is niet te geloven wat er gebeurd. Bijna alles is afgesloten. Ik kan niet eens bij mijn eigen spullen. Mijn radio en mijn regenjas lig gen bijvoorbeeld nog bin nen", aldus een Schiedamse werknemer die al zeven jaar bij het bedrijf werkt, „we schrokken ons ik weet niet wat. Nu moeten we ons telkens 's morgens om half negen melden, maar na een bak koffie kunnen we al weer weg omdat er niets te doen is. De bonden wisten aanvankelijk van niets. Wij weten eigenlijk ook nog niets en hebben uit de krant moeten lezen dat er ontslag is aangevraagd bij het Gewestelijk Arbeidsbu reau. Sommigen lopen met tranen in de ogen". Succesje voor Jonge Socialisten: Schiedam Het koffieschen- ken van de Jonge Socialisten op het arbeidsbureau heeft succes gehad. Gistermiddag heeft directeur G. J. Harberts in een gesprek roet FvdA-jon- geren beloofd, dat hij ten spoe digste contact zal opnemen met Douwe Egberts- Als dan ook de rijksgebouwen dienst, die het pand in Groe- noord in eigendom heeft, toe stemming geeft tot het plaatsen van een automaat, dan is het arbeidsbureau Nieuwe Water weg-Noord binnenkort het eer- ste in Nederland, waar bezoe kers koffie kunnen krijgen. In een gesprek met Hans Ko- nings en Wil Kraan zei direc teur Harberts, dat hij betreur de dat bij de actie op dinsdag 6 juni de politie eraan te pas moest komen om de Jonge So cialisten met hun thermosfles sen te verwijderen. Zelf zou hij gereageerd hebben door zich ook van koffie te laten bedie nen, zei hij. De JS waren tot het uitdelen van koffie overgegaan, nadat Konings had ervaren dat werk lozen die het arbeidsbureau in Groenoord bezoeken geen kof fie kunnen krijgen, terwijl sommigen wel anderhalf uur moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn. Een open brief hebben de JS doen uitgaan naar de minister van sociale zaken, de PvdA- Tweede Kamerfractie en voorts onder meer naar de FNV in Utrecht- Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proet toe in combinatie met: Rottofdamseh Nieuwsblad Naam Adres Woonpt.- Tel Deze bon ,n open envelop, zander postzegel, sturen naar Antwoordnummer 634. Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1