SCHIEDAMSCHE COURANT CDA en PvdA praten maandag Huur woningen in Yettenoordse polder rond 450 gulden Siegfried S. ondergedoken 'Faillissement Bitter stinkt neem de proef Minder schepen Crisiscentrum komt in zicht99 Bas Goudriaan stuit op hevig verzet Visserij museum modern „bestuurd" t Schiet niet op met opbouwwerk voor oude wijken Ik Versluys: Eerst meer duidelijkheid Politie verwijdert krakers Anti- honde- poepleus Jo Vermeide: lllllll! Foutje in dagvaarding NKV: j Vrijdag 16 juni 1978- -ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtcndienst 144144 -103de jaargang no. 26109- PAGINA'S- SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De Partij van de Arbeid heeft reeds maandag een eerste oriën terend gesprek met het CDA over een eventueel te vormen college dat uit le den van deze twee partijen bestaat. Na het voor het CDA teleurstellende over- Schiedam De politie heeft gisteren een eind ge maakt aan een kraakactie in de Gorzen. Drie krakers heeft men verwijderd uit een woning aan de Heen- vlietsestraai. De 19-jarige scholier G. H. J. van V., de 18-jarige, zon der beroep zijnde L. A. en de 20-jarige student F. de H-. die een paar uur tevo ren het huis waren binnen gedrongen, hebben op het hoofdbureau een proces verbaal gekregen en zijn daarna weer vrijgelaten. De spullen van deze Schiedam mers zijn door de gemeen telijke reinigingsdienst af gevoerd naar een opslag plaats. Tegen de krakers kon krachtens de woonruimte- wet worden opgetreden om dat het pand op nummer 52 een ruil woning is voor een renovatieproject, waarvoor reeds een vergunning is verleend. Schiedam Medewerkers van Studio Schiemantf zit ten te piekeren over een leuze tegen de hondepoep. In opdracht van het ge meentebestuur werpen zij zich namelijk op het ma ken van stickers voor een Schiedamse ..anti-honde- pocp-aktic". De plaatjes die in de bedrijfsgemeen- schap aan de Vijgensteeg worden ontworpen en ge drukt komen over' enige tijd in twee formaten uit Burgemeester en wethou ders zijn echter nog meer op de sticker-tóer. Een de zer dagen bestellen zij na melijk een honderdtal stic kers bij de vereniging van reclasseringsinstellingen, zo hebben zij reeds besio- j ten. Vlaardingen Het scheep vaartverkeer in de Vlaar dingse havens is over het afgelopen jaar afgenomen. Het tonnage daarentegen steeg iets. In totaal bezochten 2296 zeeschepen de Vlaardingse havens tegen 2369 in 1976. De bruto inhoud van deze schepen bedroeg 17.596.735 tegen 15.536.680 het jaar daarvoor. Het aantal binnenvaart- schepen bedroeg 16554 te gen 17.133 in 1976. Het laad vermogen in tonnen steeg van 11.661.355 naar 11.261.544 Schiedam Siegfried Lo- reto S. zit ondergedoken. Gistermiddag is de 30-ja- rige Antilliaan uit Schie dam niet komen opdagen bij de rechtbank in Rot terdam, waar hij terecht moest staan voor mei need. „Ik weet niet waar hj zit. Ik wou dat ik het wist", kon zijn verdediger mr. J. A. L. M. Je Cocq d'Arman- ville alleen maar zeggen tegen rechtbankpresident mr. G. J. E. Poerink en officier van justitie mr. H. R. G. Feber. De zich kunstschilder noe mende „Sigi" krijgt een nieu we oproep. In de dagvaar ding, die naar zijn ouderlijk huis aan de Singel was ge stuurd, was namelijk een foutje gemaakt Er stond in dat hij wordt verdacht van meineed, gepleegd op 8 janua- ri, tijdens de rechtszaak tegen zijn broer Melfrim. Die zitting leg van afgelopen maandag met de VVD, D'6S en SG P/GPV heeft CD A-fractie voorzitter Jelle Wijnstok een brief aan zijn opponent Hans Versluys gestuurd. Daarin geeft hij te kennen" m te gaan op uw uitnodi ging om te komen tot een gesprek over de collegevor ming." De PvdA is allerminst content met de gang van zaken van de afgelopen week. Zij is niet be paald gelukkig met het zoge naamde oriënterende gesprek dat het CDA met de andere partijen heeft gevoerd, alvo rens bereid te zijn met de so cialisten te onderhandelen. „Er moet eerst eens wat meer dui delijkheid komen in het doen en laten van het CDA", zegt fractievoorzitter Hans Versluys van de Partij van de Arbeid. „In hoeverre is het aanbod van het CDA om met ons te praten serieus?" Vesluys heeft de sterke indruk dat het CDA door de inmiddels beruchte brief van D'66, waar in deze partij de Christen-de mocraten dwingt om met de PvdA te gaan praten, enigszins met de rug tegen de muur as komen te staan. Immers, er is geen andere mogelijkheid voor het CDA weggelegd, zo lijkt het. De socialistische fractievoorzit ter verwacht dat het gesprek van aanstaande maandag het eerste zal zijn van een lange reeks. „Ik verwed er wat onder dat wij de eerste twee weken nog niet veel verder zijn. Het zal een kwestie zijn van pun ten behandeling om dan vervol gens weer terug te koppelen naar de achterban om daar de mening te vragen. Als het een beetje meezit dan hoop ik dat we half augustus toe zijn aan de kwestie over het verdelen van de portefeuilles." Versluys laat zich er niet over uit of hij straks als wethouder in de raad zal terugkeren. Som migen twijfelen daar sterk aan. Te meer daar hem de schuld van de verkiezingsnederlaag van de Partij van de Arbeid in de schoenen wordt geschoven. Versluys hierover: „Ik til daar niet zo zwaar aan. Als je reëel bent, dan zie je dat de PvdA landelijk gezien achteruit is ge gaan ten opzichte van de sta tenverkiezingen, met uitzonder ing van Rotterdam en Schie dam." Vlaardingen De realise ring van een zogenaamd cri- sismter\'cntiecentmm komt een stapje naderbij. Hoewel er geen geld beschikbaar is voor de bouw van een apart gebouw, heeft de gemeente haar oog laten vallen op en kele pandjes. Deze zullen worden opgeknapt en ge schikt worden gemaakt voor de opvang van zes tot zeven acute gevallen, Wethouder voor sociale za ken en volksgezondheid me vrouw Jo Vermeu!e-van Dijk zegt dit in een inter view dat zij met onze krant heeft gehad ter gelegenheid van haar naderend afscheid als wethouder/raadslid. Ze zegt dat het voorlopig om een proef gaat op basis waarvan de zo noodzakelijke ervaringscijfers moeten wor den geput. In het openhartige gesprek dat wij met haar hadden, gaat de zo sociaal-voelende vrouw in op enkele zaken die haar na aan het hart liggen. Een daarvan is ook de tanende mentaliteit en de groeiende hardheid van de mens, die nauwelijks iets af weet van wat er hij zijn buren afspeelt. Voor de bejaarden heeft zij een presentje in het vooruit zicht: er komen woningen voor deze groep in het cen trum van de stad. Bas Goud- riaan lijkt een plekje te heb ben gevonden. Meer hierover op pagina 4 van deze krant. Vlaardingen Wethou der Bas Goudriaan van stadsontwikkeling is gisteravond met zijn wo- ningbouwplannen voor de Landstraat op hevig verzet gestuit van de be woners van de Vette- noordsepoider. Verte genwoordigers van de VOP noemden de plan nen „onverteerbaar waar we ons met alle mogelijke middelen te gen zullen verzetten". Geheel onverwachts lanceerde Goudriaan in cfe commissiever gadering van stadsontwikke ling en volkshuisvesting zijn bouwplannen in de Landstraat. Resultaat; Woningen met een huurprijs van rond de 450 gul den per maand. Architect Hengel van het archi tectenbureau Groep 5" lichtte daarbij toe. dat het om 32 wo ningen gaat met vier verschil lende typen. Twintig daarvan zijn huizen voor bejaarden, 4- en 5-kamerwoningen. De rest zijn de zogenaamde Van Dam- woningen voor alleenstaanden, genoemd naar de voormalige was echter precies een maand later. Geheel in strijd met een eer der afgelegde bekentenis had Siegfried toen gezegd dat hij niet had deelgenomen aan de gewapende bankoverval die op 1 december 1972 werd ge pleegd op de Nederlandse Middenstandsbank in Gronin gen. Die bekentenis heeft hij destijds onder druk van de politie moeten afleggen, zo beweert de Schiedammer nog steeds. Nog tijdens de recht zitting werd Siegfried daar voor aangehouden. In af wachting van het proces is hij echter na enige tijd weer vrij- gelatep. Siegfried moet binnenkort ook nog in Amsterdam voor de rechter verschijnen. Daar moet hij zich verantwoorden voor de ontvoering van een prostituee die eind vorig jaar niet meer voor hem had wil len werken. Dat het gezegde „Wat je ver haaJf is lekker" niet altijd opgaat, bewe zen gisteren de oudste kinderen van de Fatima- kleuterschool uit de Schiedamse wijk De Gor zen. Onder toeziende ogen van leidsters en moeders, betrapte onze fotograaf Jacques Zorg man ze zittend op het trottoir van de Vlaar dingse H'estha venplaats met een ferme zak patat in de knuisten. Trots ver telden ze dat ze op „schoolreis" waren en ze bij de brandweer op be zoek waren geweest waar ze echt hadden mogen spuiten. Eén jongetje vond het echter wel wat vreemd dat hij van de baas de sirene niet had mogen laten loeien... Na het straatdiner heb ben kleuterschoolverla ters: „Wij gaan naar de de grote schoóoool", nog een bezoek gebracht aan het Visserijmuseum. staatssecretaris van volkshuis vesting Marcel van Dam. Over de huur van deze huizen, die onder een geheel aparte subsi dieregeling vallen, kon nog niets worden gezegd. „Dan zul len ze zeker niet goedkoop wor den", reageerden de vertegen woordigers van de bewoners van de Veltenoordsepolder cy nisch. De leden van de wijkgroep VOP, Joost Kühne en Peter van Nieuwenburg. toonden zich zeer verontwaardigd over de gang van zaken waarbij zij op geen enkele manier betrok ken werden met de plannen i van wethouder Bas Goudriaan. Volgens hen beeft Goudriaan extra subsidiemogelijkheden op deze manier slordig laten schieten. Van het verkrijgen van de zogenaamde Goed en Goedkoopsubsidic zou al geen sprake meer kunnen zijn. Joost Kühne: „De bedoeling van alle plannen was, dat er woningen zouden worden ge bouwd voor de bewoners van de VOP zelf. Daar kan met een huur van 450 gulden per maand niets van terechtkomen. De gemiddelde huren in de wijk bedragen nu nog geen honderd gulden". Hij kondigde derhalve een boycot aan van de bouwplan nen. Dit zou moeten gebeuren bij de vaststelling van het be stemmingsplan waar dan be zwaar tegen wordt gemaakt door de VOP-bewoners. Ook de commissieleden Hans Ver- sluijs (PvdA) en CDA-voorman Jelle Wijnstok toonden zich niet erg gelukkig met de gang van zaken. Beiden lieten blij ken over een en ander nog de nodige twijfels te hebben. Het laatste woord over Goud- riaans plan is derhalve nog niet gezegd. Visserijmusea moeten zich niet alleen met het verleden bezighouden, vond Radio Hol land B.V. Daarom deed de fir ma het Vlaardingse Visserij museum maar een complect ingericht stuurhuis van een hedendaagse vïskotter cadeau. Zijn ze tenminste up-to-date. „U mag hem in eeuwige brui kleen hebben, mits wij in de gelegenheid worden gesteld het stuurhuis up-to-date tc houden!" Met die voorwaarde van Radio Holland had het bestuur van het Visserijmu seum weinig moeite. Op de foto burgemeester IVim Kie- boom samen met ingenieur H.T. Ilylkema, directeur van Radio Holland B.Y, voor de stuurinrichting. Overigens kon burgemeester Wim Kieboom nog melden dat het goed gaat met het Visserijmuseum: afge lopen zaterdag, binnenstads- dag, bezocht een record aantal bezoekers het museum: 1398. Schiedam Burgemeester en wethouders lijken weinig haast te maken voor de komst van een opbouwVerker- oude-wijken. Ondanks de snelheid, waarmee gewerkt zou. moeten worden om niet weer op het nippertje te vragen of het ministerie uitstel wil geven, komt het punt niet voor op de agenda van de gemeenteraad voor aanstaande maandagavond. Dal betekent, dat er deze zo mer niets meer van komt. De enige manier voor Schiedam om aan een opbouwwerker voor de oude wijken tc komen is ombuiging van de bestaande vacature voor een opbouwcon- sulent stadsvernieuwing, en dat heeft ai vee! voeten in de aarde gehad. Met de SSWO, de slich ting Schiedams werkgevers in stituut ten behoeve van op bouwwerk, lag het college in de clinch over het vraagstuk hoe veel macht het college zou mo gen hebben over de opbouw werker. Maar hoewel er over eenkomsten zijn bereikt (het college ging overstag en zal het opbouwwerk helemaal overla ten aan de stichting), wordt met het punt nog met opge schoten. Tot I januari heeft de gemeen te de tijd, maar bij de SSWO bestaat de angst dat er na de vakanties toch weer moeilijk over gedaan wordt. De vurige hoop bestond, dat de juni-ver gadering van de raad haalbaar was geweest om spijkers met koppen te slaan. Maar bij de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke zaken werd een nota over op bouwwerk van de agenda afge voerd, omdat volgens burge meester Arie Lems overleg bin nen het college nog nodig was. Wel kwam bij de commissies voor vorming en recreatie en voor sociale zaken en volksge zondheid een hëël kort pre-ad- vies op tafel. Schiedam De industrie bond NKV vindt, dat de gang van zaken rond het faillissement van distil leerderij Arie Bitter stinkt Geruchten, als zou de di recteur van het bedrijf, Rob van Oosten, zelf de koper zijn van de enige da gen geleden verkochte ma chines, geven daartoe aan leiding. „De snelle en geheimzinnige manier, waarop de verkoop in het weekeinde werd doorge drukt, maakt mij erg achter dochtig", zegt Piet Janssen van de industriebond. In het weekend zou de Neder- londsche Middenstandsbank (NMB) van de ene dag op de andere het bedrijf het krediet hebben opgezegd en de machi nes, die als onderpand dienden, hebben verkocht- Vervolgens zou directeur Van Oosten to taal verrast het faillissement voor zijn fabriek en ontslag voor zijn mensen hebben moe ten aanvragen, meent Janssen. Bij de NMB wordt deze lezing op alle punten ontkend. Al op .maandag 29 mei werd een kre- dietopzeggingsbrief gestuurd, maar pas nadat gebleken was dat er geen andere oplossingen waren (het verlies in de eerste vijf maanden van dit jaar was zes ton). De bedrijfsleiding had zelf te kennen gegeven een ver zoek om steun aan het ministe rie van economische zaken zin loos te achten. Daarna is zijzelf naar de bank gestapt met de mededeling, dat er een bod was gedaan op de machines. Na de vraag: „Is dat hoog genoeg?" heeft NMB tot verkoop geadvi seerd. Overigens valt in kringen van distillateurs de naam Geens BV als koper van het Vrij- moed-merk, een van de merken waarmee Arie Bitter handelde. Geens is gevestigd in België. Reactie van distillateur Rein Melchers: „Het is een zeer trieste zaak, als wij hier onze oude namen kwijtraken. Dat noem ik Schiedam uitverko pen". Oil nieuwsblad, waarin u al Oei nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd m combinatie met hat Rotierdamsch Nieuwsblad. Sluur mij dit mauwsblad 14 dfrQ+n gruis op proal to« in combinali* mol: «otterdamscK Nwuwabiao Naam Adres Woonoi Tel De;e bon m open zonder post regel sturen naar. Antwoordnummer 834. «Otterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1