SCHIEDAMSCHE COURANT Conflict rond de arehitectenkeuze Kleuters en leidsters „gek" van de jeuk neem de proef Dijkzigtziekenhuis onderzoekt oorzaak Opbouwwerker wel aan de orde Directeur Arie Bitter wil voor zichzelf beginnen Werf maakt plaats voor metaalbedrijf Ik Koetsier onder de paarden \^v .Betaalbaarheid belangrijker dan experimentele architectuur" Autojacht in binnenstad HCG biedt werk aan 300 mensen Geveld door wind Op auto gebotst Spinnen en scheren Gemako te grazen genomen Maandag 19 juni 1978. ONAFHANKEUJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26110 - 6 PAGINA'S - Broersvest 3 - telefoon administratie 263091 - redactie 262566 - klachtend terist 144 J44 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Mij had het zich heel anders voorge steld. de 27-jarige J. J. P. uit Schiedam: 's zaterdags met kinderen van de inva- Jidensportvereniging De Ooievaars uit rijden met de boerenkar. De avond ervoor moesten de wagen en de paarden «ven worden getest. Echter door nog onbekende oor- zaak sloegen de twee paar den op hol en de koetsier kwam ongelukkigerwijze terecht onder de knollen. Per ambulance ging het toen naar het ziekenhuis, waar hij na behandeling huiswaarts kon keren. Op de dag van het schaap- scheerdersfeest in Kethel kwam P. zonder paarden, maar met builen, schram men en pleisters. (Zie verder: Spinnen en scheren). De kinderen van Pippeloentje tijdens „opruimings werkzaamheden". Een dag fater brak de acute allergie uit. Vlaardingen De bewonersgroep, die zich bezig houdt met de bebouwing van het kaalslaggebied aan de le Van Leyden Gaelstraat, is het niet eens met de besluitvor ming over de architectenkeuze. In een schrijven aan B en W, de woningbouwverenigingen en het projektteam Oostwijk laat de groep weten bepaald niet gelukkig te zijn met de architectenkeuze, die ten gunste van het bureau Klunder viel. De bewonersgroep stelt uit de nodige stukken slechts te kun nen opmaken dat deze archi tect als coördinator van vier architecten optreedt aan het projektteam. Omdat men geen Schiedam Dc Schiedamse politie Is er. in de nacht van vrijdag op zaterdag na een langdurige achtervolging en een botsing in geslaagd de 23- jirlge B.G. van de K. uit die stad in de Gorzen klem te rijden. De man had op de Bur gemeester Knappertlaan een stopteken van een surveillance genegeerd en was er vandoor gegaan. Hij bleek onder in vloed van alcohol te zijn. inspraak had in de architecten keuze gaat de groep onder ze ker protest accoord met de deelname van deze architect. Dat er nu een gecombineerde opdracht de deur uit is gegaan, vindt de bewonersgroep onjuist omdat de leden menen, dat de betaalbaarheid en de wensen van de toekomstige bewoners belangrijker zijn dan de min of meer experimentele architecto nische aanpak van het plan. Verder vreest men moeilijkhe den en ondoorzichtigheid als de onderhandelingen met meerdere architecten plaats vinden, twee architecten, die nu aan het projekt deelnemen hebben volgens de groep ook te weinig ervaring met stads vernieuwingsgebieden. De werkgroep heeft de voorkeur uitgesproken voor de heer Wit- stok, hoewel deze architect mo menteel werkt aan een plan in het Oude Westen van Rotter dam, waar een lage huurgaran- tie voor is afgegeven. Om nu toch een zekere mate van concurrentie in te bouwen gaat de groep accoord met een gecombineerde opdracht aan de architecten Klunder en Wit- stok te verstrekken, die voor de bewoners gezamenlijk en af zonderlijk aanspreekbaar zijn. Zoals bekend gaat het hier om zo'n vijfhonderd woningen. Be woners van de Oostwijk en de Zeeheldenbuurt komen hier het eerst voor in aanmerking. Gezien de lage huren van de oude huizen in de wijk wil men de huren van de nieuw te bou wen huizen 20 laag mogelijk hebben: Tweehonderd gulden per maand, luidt de eis van de bewoners. De kwaliteit van de huizen »n de Zeeheldenbuurt is niet best. De gemeente stelt daar een onderzoek naar in. Re mi Pop- pe in de laatste vergadering voor stadsontwikkeling: „Laat dat onderzoek maar zitten, ie dereen kan met hel blote oog zien dat het krotten zijn: door zonwoningen wegens de scheu ren". Vlaardingen Het academisch ziekenhuis Dijkzig£ in Rotterdam stelt een onderzoek in naar klachten over jeuk en huidaandoeningen bij personeel en kleuters van de rooms-katholieke kleuterschool Pippeloentje aan de Lorentzstraat in de Vlaar- dingse westwijk. Het schooltje wordt reeds ge ruime tijd getergd door een grote rupsenplaag. Naar aan leiding hiervan heeft een par ticuliere onderneming in op dracht van de gemeentelijke plantsoenendienst gespoten met een verdelgingsmiddel. Sedertdien regent het klach ten, zelfs zo erg dat kinderen ziek thuis blijven. Hoofdleidster mevrouw C. M. Hoogerwerf-Meijer en kleuter leidster Silvana Westrate-To- mello zijn ervan overtuigd, dat de jeuk en huidinïtatie een gevolg zijn van te grote concen traties van het rupsenverdel- gingsmiddel Bromofos Nexion. Volgens mededelingen van de plantsoenendienst hebben spe cialisten dit middel op de och tend van 18 mei nog vóór schooltijd met behulp van een hoge drukkanon in en op het struikgewas alsmede de bo men gespoten. Werklieden van de plantsoenendienst zouden later hebben gereageerd met de opmerking: „Dat is tuig. Reeds een dag na de bespui- tingswerkzaamheden kwamen de eerste klachten over jeuk, galbulten en andere vormen van huidirritaties binnen. Ook de leidsters zelf kregen uitslag, jeuk en zelfs benauwdheidsver schijnselen. „bij mij was het op een gegeven ogenblik zo erg", zo vertelt hoofdleidster Hoog- erwerf, „dat ik blauwe plekken" van hot krabbelen kreeg. Een week later moesten er zelfs kinderen thuis gehouden wor den. Er zat ondanks de warmte die er heerste niet anders op dan de kinderen binnen te hou den. Elk contact met rupsen en struikgewas wilden wij zo veel mogelijk vermijden, Maar deze maatregel wekte alleen maar extra spanningen op, omdat de kinderen nu eenmaal naar bui ten wilden. Pas deze week, 14 juni, heb ik de deuren van de speelplaats weer opengedaan. De kinderen met uitslag zijn binnen gebleven". Op advies van de schoolarts, die reeds in een vroegtijdig sta dium was gewaarschuwd, is contact opgenomen met dr. H. J. ten Cate, de allergoloog van het Rotterdamse Dijkzigtzie kenhuis. Voorlopig is alleen bij kleuterleidster Westrale een proef genomen. Daartoe moest een stukje van de geïrriteerde huid worden onderzocht, de zo genaamde plakproef waarbij ook het gewraakte bestrijdings middel moest worden toege past. De uilslag van dit onder zoek wordt in de tweede helft van deze week bekend ge maakt. Niet nodig Dokter H. Al Wolfs, de direc teur van de GG cn GD in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, had een onderzoek in Dijkzigt niet nodig geacht, omdat de symptomen kenmer kend zijn voor een allergische reactie. „Vorig jaar hadden wij te maken met een zelfde soort klachten in een Schiedamse wijk. Ook hier bleek een rup senplaag de oorzaak van alle narigheid te zijn. Overigens, een bekend verschijnsel" Zelfs acht dokter Wolfs het niet uitgesloten, dat er verband kan worden gelegd met het bestrij dingsmiddel. „Zo goed als men gevoelig kan rijn voor rupsen, of chocolade, of hout, of huis- stof, 20 goed kan men ook voor de insecticide overgevoelig zijn", 20 zegt de heer Wolfs. „De verschijnselen echter blij ven dezelfde: jeuk, huiduitslag in de vorm van bulten en soms ook benauwdheid". Hij weigert aan te nemen dat er sprake zou zijn van een overdosis aan bestrijdingsmid delen, of bet gebruik van een verkeerd bestrijdingsmiddel. „Daarop wordt een strenge controle uitgeoefend, die lan delijk is geregeld, ook dit mid del staat op de zogenaamde groene lijst". De heer David se, chef plant soenendienst, gelooft evenmin dat de klachten een gevolg zijn van het bespuitingsmiddel. Doorgaans wordt tegen het einde van juli een ander mid del gebruikt dan nu het geval was, zo vertelt hij. Gezien de acute situatie is gebruik ge makt van nexion, dat overigens vaak wordt toegepast en waar over verder geen klachten be kend rijn. Ondanks het schoon spuiten door de brandweer van het schoolplein blijven de klachten aanhouden. Saillant detail: als ouders de huisarts waarschuwen over de huidirri taties wordt hun telefonisch meegedeeld: rode hond. „Houd ze maar een paar daagjes bin nen", is dan het advies. Schiedam De g emeenteraad kan vanavond wèl kiezen voor een opbouwwerker voor de oude wij ken. Vrijdag, dezelfde dag als onze krant meldde dat burgemeester en wethouders kennelijk weinig opschoten, verscheen het desbetreffende raadsvoor stel. Het houdt in, dat de bestaande vacature voor een opbouwconsulent stadsvernieuwing wordt om gezet in die van een opbouwwerker. Zo'n laatste functionaris heeft meer- te maken met algemene sociale problematiek. j Op de lange lijst van voorstellen aan de raad blijkt het opbouwwerk ook als agendapunt te hebben gestaan; abusievelijk meldde onze krant dat dat niet het geval was. Wel ontbrak tot vrijdag het bijbeho rende raadsstuk. Dat moest in alle haast gemaakt worden na enkele commissievergaderingen van een week daarvoor. De financiële consequenties zijn voor dit jaar 13.000 gulden, waarvan door subsidie van het ministerie van erm 80 procent terugvloeit in de gemeentekas, zodat uiteindelijk een bedrag van 2600 gulden res teert. Op jaarbasis betekent dat een uitgave van 7850 gulden. De vergadering van de raad begint om acht uur. Het belang van een opbouwconsulent stadsvernieu wing werd in het verleden benadrukt door de toenmalige PPR-wethouder Hans van der Wilk, die opstapte toen de rest van het college daar niet aan wilde. Een geloofwaardige reden om van die post af te komen lag voor handen, toen de gemeente er met in slaagde om van de minister geld voor vier opbouwwerkers los te peuteren. De enige mogelijk heid om er tenminste één te krijgen was toen de omzetting van de functie van opbouwconsulent Schiedam De directeur van de failliet verklaarde distilleerderij Arie Bitter in Schiedam, R. van Oos ten, is van plan een nieuw bedrijf te stichten. Daarvoor wil hij in het bezit komen van een deel van de machines van de nu gesloten fabriek. Ook wil hij ongeveer zeven personeelsleden van de voormalige distilleerderij mee nemen. Dit heeft Van Oosten via zijn advocaat laten weten. Deze kon niet bevestigen dat Van Oosten voor de financiering van de apparatuur een lening bij de Neder!andsche Middenstands- bank heeft afgesloten. Hij ont kende ten stelligste dat zijn cliënt tevoren op de hoogte ge weest zou rijn van de plannen van de bank of zelfs betrokken zou rijn geweest bij de uitvoe ring ervan. De NMB heeft Arie Bitter het krediet opgezegd, waarna het vorige weekeinde onder ondui delijke omstandigheden de ma chines uit de fabriek verdwe nen. Volgens Van Oosten ge beurde dit op initiatief van de NMB. en was voor hem de verrassing even groot als voor de rest van het personeel. De bank ontkent dit echter. Zij zegt de bedrijfsleiding alleen van advies te hebben gediend over de aanvaardbaarheid van een bod dat was gedaan op de machinerie. Daarna zou het be drijf zelf rijn overgegaan tot verkoop. Schiedam Een bedrijf met 300 arbeidsplaatsen, de Hollandse Constructie Groep, komt op de plaats van scheepswerf en machinefabriek A. de Jong aan de West- frankelandsedijk. Vanavond zal de gemeenteraad daar voor groen licht moeten geven. Zoals bekend gaat De Jong sluiten. Op het terrein, waarvoor iets andere erfpachtsvoor- waarden gaan gelden, zul len activiteiten op het ge bied van zware staalcon structies worden gebun deld. Daarbij gaat het voor al om offshorewerk en bouw van bruggen en slui zen, volgens wethouder voor financiën en economie Reinier Scheeres „precies iets dat Schiedam hard no dig heeft". De HCG is de metaalsector van de Hollandse Beton Groep en is momenteel gevestigd in Lei den. Het is het bedrijf vooral te doen om een uitbreiding van zijn activiteiten aan diep vaar water: verbetering van tran sportmogelijkheden. Het ter rein tussen Westfrankelandse- dijk en Wilhelminahaven maakt dat mogelijk. Voor het aantrekken van 300 werknemers wordt een beroep gedaan op de Schiedamse ar beidsmarkt en in ruimer ver band die van het Rijnmondge bied. Als het bedrijf zich naar wens ontwikkelt, neemt het aantal arbeidsplaatsen nog toe. Schiedam Als gevolg van de harde wind is zater dag op de Burgemeester Knappertlaan een boom omgevallen en op twee ge parkeerde auto's terechtge komen. De schade aan de auto's Is aanzienlijk; de boom is nog diezelfde dag door gemeentewerken weg gehaald. Vlaardingen Bij het links-af slaan is de 17-jarige Vlaardinger P.A.L. tegen een auto gebotst. Hij moest met een gebroken linker onderbeen worden opgeno men in het Holy ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Burgemees ter van Haarenlaan en de Van Maanenstraat in Schie dam. Het fraaie weer heeft er volop aan meegewerkt dat de schaapscheerdag op de kinder boerderij aan de Kerkweg in Kethel een groot succes is ge worden. Voorat de Invaliden Sportvereniging De Ooievaars kan er blij mee zijn. Immers, de opbrengst aan vachten ruim 1500 gulden is bestemd voor de ponyclub. Maar daar bleef het allemaal niet bij. Wie aan wol denkt, denkt ook aan spinnen. Van daar dat een spinster de vele bezoekers liet zien hoe dat al lemaal in zijn werk gaat Voorts konden aan kraampjes scharreleieren worden ge kocht, en fruit, of verse karne melk. De kinderen mochten een ritje maken op de wiebe lende rug van een pony en wie toch liever meedeed aan de lange vinger-hapwedstrijd.... nou, dat kon allemaal. Een der enthousiastelingen, Piet van Mill, is reuze trots op het welslagen van het feest. „Dit, mede dankzij de inzet van de vrouwen", zo zegt hij. „Wat mij betreft: voor herha ling vatbaar". De bewonersvereniging in oprichting ,Jfoly- flats" heeft zaterdagmid dag beheerder/makelaar Gemako te grazen geno menletterlijk. Uit pro test tegen tiet uitblijven van het onderhoud aan de siertuin trokken de bewoners in gezelschap van bokken de „wilder nis" in. Daar konden de dieren zich te goed doen aan een overvloedig maal van on kruid en gras. Wat het vee liet staan gingen de huisvrouwen op hun knieën te lijf, gewapend met nagelschaartjesHet is de tweede keer la kor te tijd dat de flat aan de Holysingel, alsmede hun bewoners in de publici teit komen. Enkele we ken geleden nog betrof dit de speculatiepraktij ken van eigenaar ASB en diens makelaar Gemako. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kun! vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dil nieuwsblad 14 dagen gratis op proef k>« in combinatie mat: Rotterdamse*» Nieuwsblad Naam AörOS Woonpi Tet Deze bon m open envelop, zonder postzegel, sturen naar Antwoordnummer 83i, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1