KINDEREN DE DUPE Schiedam jaagt Empeo niet weg m Protesten tegen ontwerp-structuurplan In de Totaal nieuwe opzet binnenstad, maar: Renovatie in Vettenoordsepolder zou veel te duur worden Schansbrug afgesloten Pleidooi voor tweede voorlichter iu Schiedam Bewoners Abtswoude bepleiten maximumsnelheid Stoute jeugd: bosjes in brand Touwtrekken om subsidie vakantiebesteding voor Diefstallen in Kolpabad Inbrekers actief mm» Autobedrijf ËRTAN Ondernemers willen garantie» Op vakantie - i inbraak thuis Woensdag 21 juni 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 261 12 4 pagIN'a'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - kJachtcndu'nst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen - Het touwtrek ken o*i de suhsidieverdelmg voor de vakantiebesteding heeft er toe geleid dat de Vlaardingse kinderen zélf de dupe zijn geworden. De vakan- tieactivitelten, speciaal voor hen georganiseerd door de wijk en clubhuizen, zullen van tien naar zeveneneenhalve dag teruggeschroefd worden. Dit is het resultaat van maan denlang touwtrekken en gekib bel rond de subsidiepot voor de vakantiebesteding. Een dis cussie gevoerd tussen de Vlaardingse Raad voor deugd en Jongerenwerk (VRJJ) ener zijds en de Werkgroep Stedelij ke Vakantieactivileilen (WSV) anderzijds. Heet hangijzer bij die besprekingen: krijgen de medewerkers aan de vakan tieactiviteiten het minimum loon of niet? Voor de wijk- en buurthuizen was het een prin cipekwestie. Vorig jaar zei de VRJJ „nee" tegen het mini mumloon. Vrijwilligerswerk »s vrijwilligerswerk, dit .jaar is het „ja" geworden. Omdat de aanvraag van een extra kre diet om in de nieuwe loonkos ten te voorzien door het colle ge van b en w afgewezen werd, bleef de subsidiepot berekend op vrijwilligers die voor hun werk niet meer dan een ver goeding van circa honderd gul den voor tien dagen werk ont vingen. En dat bleek te krap. Minimumloon, geen miminum- loon. De kwestie speelt al jaren en heeft heel wat gemoederen verhit. „Hel is een principe", zeggen de wijk- en buurthuizen bij monde van Ton v. Maurik". Werken mot kinderen is hard werken. Dat moet maar eens erkend worden en tol uitdruk king gebracht in „echt" loon. Wij willen geen sluitpost zijn op de begroting". De VRJJ wil de er aanvankelijk niet van horen, maar moei er. toen vo rig jaar de vakantieactiviteiten, mede als gevolg van een ge brek aan vrijwilligers, in het water gevallen, aan geloven. De raad betaalt nu ook haar eigen medewerkers aan Jeugd- stad het minimumloon uit.l Jeugdslad, een soort Vlaar- dings Jeugdland, èn de zomer vakantieactiviteiten zitten sa men in één subsidiepot, 80.000 gulden in het totaal. Daarvan zijn 40.000 voor jeugdstad be stemd, 30.000 voor de vakan- tieaktlvileiten van het wijk- en buurthuiswerk en 10.000 I voor overige aktiviteiten. De WSV vindt, het een oneerlij ke verdeling. ..Jeugdstad draait maar zes en wij tien. Er wordt van ons verwacht dat wij met minder geld méér kunnen doen", zegt Leo Haasnoot, me dewerker van buurthuis ..De Heipaal" in Holy. Tweemaal heeft cU- WSV een begroting ingediend. De eerste keer werd de»* door de VRJJ afgekeurd omdat de beschikba re subsidie niet 11.000 gulden overschreden werd. De: tweede keel' ging zij akkoord. Dat was op 1 juni van dh jaar. In deze tweede begroting heb ben de clubhuizen de werktij den van medewerkers terugge schroefd. In plaats van tien dagen zullen de vakantiesktivi- leiten nu maar zeveneneen hal ve dag dutvn. Op die manier konden de clubhuizen vasthou den aan de uitbetaling van liet minimumloon aan hun vakan tiewerken». É>iii)iiitn!mmiiiuiiniuu!i!ittumiiiii)initmiiiii]Hniiniiiiiiiiiimiiif)EmiiiiiiniBinmuimmimniir. Vlaardingen In hot Kolpa bad zijn hel afgelopen week einde enkele diefstallen ge pleegd. Van een man uit Maas- sluis werden kledingstukken met een totale waarde van bij na 175 gulden ontvreemd. Van een ander werden een tas met handdoek alsmede een sleutel bos ontvreemd. De waarde daarvan bedraagt 75 gulden Schiedam 's Ochtends om zes uur heeft de 47-jarige me- vrouw A. N.-S. bemerkt, dat in haar woning aan de CalUei- straat was ingebroken. Ver moedelijk is van oen valse sleu tel gebruikgemaakt om binnen te komen. Enkele paperassen lagen over de vloer verspreid, een geld tasje werd leeg terug- gevonden in de gang hij dt, voordeur. Een paar straten verderop werd ook ingebroken. De 36-ja- rige automonteur N. J. N. uit. de Archimedesstraat heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van drie bankjes van honderd gulden, betaalkaarten en betaalpasje. Het bleek de politie, dat de toegangsdeur eenvoudig te ontgrendelen was geweest Goedei leren, voor een bedrag van 375 gulden, zijn gestolen uit het magazijn van Vroom Drees- mann aan de Buitenhavenweg. Een ruit was ingeslagen. De braakschade bedraagt tien tientjes. Schiedam Wethouder Chris Zijdeveld heeft niet de minste illusie, dat hij Empeo verjaagt. De projec tontwikkelaar zal minstens zo geïnteresseerd zijn in de nieuwe opzet van de binnenstadsplannen als hijzelf, verwacht Zijdeveld. Gisteren presenteerde hij een nota, die enkele minuten oud was, zo kersvers dat nog niemand het boekwerkje gelezen kon heben. nieuwe opzet wijkt verras send af van de bestaande plan nen, die in 1974 werden goed gekeurd maar waartegen be zwaarschriften werden inge diend. waarvan een dikke van 400 pagina's de uitvoering nog in de weg staat. I Zoals Zijdeveld nooit heeft durven zeggen of hij nou blij j is met dnt bezwaarschrift (van- i wege het oponthoud om van j Empeo af te komen), zo liet hij zich gisteren niet uit over zijn verwachting hoe de projectont- wikkelingsmaatschappij het nieuwe globale plan zal erva ren. Vooropgesteld: hel is de aanzet lot een discussie, maar nog geen nieuw plan. Zo snel mogelijk branden de j gesprekken los, hoopt de wet houder, over de veranderde in zichten. „Nadelen voor Empeo zie ik niet, en ik weel niet hoe Empeo dit alles zal ervaren: ik heb er geen enkele behoefte aan te laten welen hoe ik mij zelf juridisch inschat", zei de wethouder. Met dat laatste doelt de wet houder op de overeenkomst, die bestaat tussen de gemeente cn Empeo, sinds het begin van dc jaren zeventig, maar waar aan geen van beide partijen zich optimaal hebben gehou den, Door dal gegeven kon Zij develd er een discussienota uit slepen. Chris Zijdeveld, zoekend naar een nieuwe binnen stad. Etnpeo, Aan die naam zit Schiedam allang vastgeklon ken, en voor de projectontwik kelaar waren grootschalige projecten zoals een verlengde: Passage, een zeer geconcen treerde maar kleine vvïnkelcon- ccntratic cn grote parkeergara ges juist aantrekkelijke gege vens. Door liet neerzetten van projecten zoals Hoog-Catharij- ne werd Empeo een nare, kou de betonboer genoemd. Schiebaiij boft, dat Empeo zich evenmin aan bepaalde afspra ken heeft gehouden regelma tig overleg), en daarom was er eind vorig jaar de mogelijk heid om aan een variatie op het bestemmingsplan te gaan werken. Voel winkelruimte wordt daar toe verwijderd binnen de „gro te omloop", zoals hel nu gelief de circuit Hoogstraat /Lange Kerkstraat/Broers vest wel wordt genoemd, in tegenstel ling tot de kleine omloop zoals in hel bestemmingsplan, die werd gevormd door (verlengde) Passage, een stukje Hoogstraat en eon stukje Broers vest. Jn hel laatste geval zou Schiedam ongetwijfeld een snel, strak, modem, koel en boven de men selijke maat uitstijgend win kei- centrum(pje) hebben gekregen, terwijl het grotere-circuit in de tegenwoordige geest aantrek kelijker lijkt omdat het juist de kleinschaligheid en de beschut te sfeer van het winkelcentrum behoudt, zoals Zijdeveld zegt, een klein en historisch centrum zoals dat in de Rijnmond uniek Op details van het nieuwe idee kan nog niet te veel worden ingegaan, omdat de discussie nag vóór de zomer moet losbarsten en er tot die tijd te veel „vlekken" in het bestem mingsplan overblijven. Waar bijvoorbeeld eerst winkels wa ren gepland (binnen de grote omloop een fiks aantal), is nu gezocht naar bebouwing langs het Emmaplein in aanslui ting op dc gevelrij aan de Broersvest en naar kantoor- en winkelbouw bij de huidige Hema. De bedoeling u.-js een uur vaccineren. Maar na dat uur stond er nog een lange rij wachtenden voor de in~ gang van het Interkruisge- óouir aan de Haven in Maassluis. Ruim '300 inn'o- ners van deze stad hebben gevolg gegeven aan de op roep zich tegen polio te la ten vaccineren indien dit nog niet, of niet voldoende, hus gebeurd. Hoewel het incn tings percentage in .Maassluis boven de P2 ligt is in overleg met de GG en GD toch besloten tot mas saal inenten. Vooral veel buitenlanders meidden zi ch. terwijl onder de JV«fer- landers de groep rond 20 jaar goed vertegenwoor digd was. Ho fd wijkver pleegkundige zuster ,4. van Grootbeest was bijzonder tevreden over deze grote opkomst. „Daarbij valt de administratieve romp slomp in het niet", zo con stateerde zij met %-oldoc- ning. sïiiiiiiiiiiiiiiuniuiitiiiMiiuHiiiitiiuiuiuimuiiiiiiiiiitituiiüitiiiiiiiiiiititiiiimimuiiiiiutumiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiifiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiitKHiiiiiHiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiir- ADVERTENTIE voor betrouwbare Bova^-«ecasions V. DEVENTERSTRAAT 17 V- 'TEJL.73.IL44. .7 Koopavond geopend! Projectgroep vergadert achter gesloten deuren Maassluis De Schans- brug in Maassluis is in ver band met onderhoudswerk zaamheden van volgende week maandag 26 tot en met woensdag 28 juni voor alle verkeer afgesloten. Dit geldt ook voor voetgan gers. Vlaardingen De organi satie van Vlaardingse On dernemers heeft bepaald geen vertrouwen in de plannen van wethouder Bas Goudriaan om de Vlaardingse binnenstad au tovrij te maken. De onder nemers vrezen verlies van hun omzet. Zij eisen van de gemeente een tegemoetko ming als de winkeliers een aantoonbaar verlies lijden van meer dan tien procent. Dit blijkt uit het bezwaar schrift van de onderne mersvereniging tegen het ontwerp-structuurplan. Door de stagnatie van de groei van de gemeente bij 80.000 in plaats van 120.000 inwoners is het winkelapparaal volgens de ondernemers in het centram te ruim in zijn jasje komen te zitten. De aantrekkelijkheid van het koopcentrum resulteer de echter tot veel bezoekers van buiten het centrum. Blij kens een onderzoek van hel Bureau Verkeer en Parkeren te 's-Gravcnhage komt veertig procent van het in Vlaardingen winkelend publiek vanuit een andere gemeente. De winke liers vrezen nu. dat de afslui ting van het stadscentrum het publiek zal weerhouden in hei weekeinde hier de boodschap pen te doen. Verder zijn de ondernemers ook bevreesd voor proefafslui- Vlaardingtn Mededelingen in een Vlaardingse krant dat de renovatie van een blok van 80 woningen in dc P.K. Dros- «artslraat in Vlaardingen veel te duur wordt, zijn er de oorzaak van dat de vergade ring van de deelprojjectgroep „nader onderzoekgebied" be sloten is geweest. „Tendentieus" en „misleidend" waren de boze reacties van on der anderen An Koning en pro- Minimumuiminimi Schiedam Nog dit jaar moet er een tweede gemeentevoorlich- ter komen. Dat is burgemeester en wethouders duidelijk onder de neus gewreven door Wixn Poels (CDA), Herman Noordegraaf (PPR) en Cor van Tilborg en Thep Bakkers (WD). In de commissies zal na de vakantie bepraat worden hoe deze perso neelsuitbreiding moet worden betaald. De politieke wil van het college om te zorgen voor een goed voorlichtingsapparaat, waarvan de hele bevolking iets heeft, was Weer ver te zoeken, zo maakte Poels op uit de* antwoorden van burgemeester Arie Lems en financiënwethouder Reinier Scheer- es, en daarom diende hij een motie in, die na enige discussie echter werd afgezwakt. Poels zag wel een mogelijkheid om aan geld te komen voor een tweede man naast de huidige voorlichter Dolf Buschkens. „Dan stellen wij gewoon de samenvoeging van Sterrebos en Juliana- Park een paar jaartje uit", zei hij. De motie van Poels werd zonder meer aangenomen (een succesje voor de CDA'er in zijn laatste raadsvergadering), al liet Lems nog even horen dat de taken van Buschkens al enigszins zijn verlicht, doordat studio Schiemond onderdeel van de bedrijfs- gemeenschap enkele klusjes heeft overgenomen, jectcoórdinaior Henk Brou wers. En Joost Kühne zegt: „Je hebt geen donder aan die over spannen verhalen. Dat is on verantwoord". Aannemer Van der Waal zou gistermiddag in de vergadering van de projectgroep zijn begro ting, waaraan sedert begin dit jaar is gewerkt, bekend maken. Aan de li and daarvan moet dan worden bepaald hoe de renovatie ter hand moet wor den genomen. Ook de financië le consequenties zoals de huren zouden aan de orde zijn. De leden van de projectgroep wa ren dan ook „geschokt" uit de. krant te vernemen dat Van der Waal geen heil meer zou zien in renovatie en zich zou terug trekken. Henk Brouwers vindt het veel te voorbarig om te stellen dat renovatie niet haalbaar is. „We moeten de cijfers die vandaag bekend worden gaan invullen. Als we die nu bekend zouden maken dan wordt men onge rust. terwijl daar volstrekt geen aanleiding toe is. Dit ma teriaal is niet rijp voor onzorg vuldige conclusies". Ondanks deze geruststellende woorden gonst het op de secre tarie van de geruchten dat re novatie te duur is en dat er De auto die gistermor gen de verkeerde kant op ging. Een van de ve len die de bewoners van Abtswoude maandelijks de sloot in zien rijden. Delft Als gevolg van de grote overlast op de weg Abtswoude van het verkeer dat van Delft naar Schiedam en Vlaar dingen reist, is op initia tief van mevrouw Grave- land een handtekeninge nactie gehouden. Giste ren overhandigde zij, te zamen met een lid van de ENWB. die haar mede werking bij deze actie verleende, 77 handteke ningen aan burgemeester Oele. Hieraan werd een verzoek toegevoegd, een maximumsnelheid van 40 km. in te voeren. Abtswoude kent al gerui me tijd een autoloze zon dag. Nu heeft deze maat regel geen invloed op een doordeweekse dag. In die periode zijn er vele auto mobilisten die er niet voor terugschrikken met 100 km. per uur over Abtswoude te rijden. Een levensgevaarlijke snel heid op deze weg. Er ge beuren dan ook allerlei ongelukken. Reden voor de bewoners van Abts woude om tot actie over te gaan. Een maximumsnelheid zou alleen maar effect hebben indien deze beper king ook werd nageleefd. Om dit in de hand te wer ken, zouden verkeers drempels wellicht de op lossing zijn. Oele: „Mo menteel hebben we con tact gezocht in Schiedam. Schipluiden en de provin cie. Toch kan het nog vrij lang duren voordat een afdoende oplossing is ge vonden. Maar, er wordt vaart achter gezet1'. Ook gisteren gebeurde er weer een verkeersongeluk op het smalle verbin dingsweggetje tussen Delft en Schiedam-Vlaar dingen. Een automobilist. Mevrouw Gra- •V veland biedt burgemeester Oele de handte- keningen aan, terwijl een verte genwoordiger '0. van de ENWB toekijkt. die naar zijn zeggen met een snelheid van onge veer 70 kilometer per uur over het Abtswoude rich ting Kethel reed, moest remmen voor een tractor die uit een uitrit kwam. De 28-jarige automobilist uit Vlaardingen verloor bij het remmen de macht over het stuur en de auto belandde in de sloot. tingen zonder dat de uitkomst van een studie over dc parkeer gelegenheid daar aanleiding toe geeft. Een en ander zou er wel eens toe kunnen leiden, dat de proefafsluitingen min of meer automatisch een perma nent karakter krijgen. Ook het verplaatsen van hin derlijke bedrijven zien de on dernemers tenminste op de manier waarop het gemeente bestuur dit wil aanpakken niet erg zitten. Bezwaar wordt gemaakt tegen het ontbreken van objectieve normen voor de bepaling van dc hinderlijke he et rijven en tegen het hanteren van zwaardere gemeentelijke normen dan in de landelijke wetgeving is vastgelegd. De on dernemers tekenen verder pro test aan tegen het plan, dat niet voorziet in maatregelen ter compensatie van bedrijfsscha de welke dooi- eventuele ge dwongen verplaatsingen wordt veroorzaakt, noch in maatrege len om te voorzien in de conti nuïteit van dr« betreffende be drijven. Schiedam Jeugd uit de buurt van de Stationsstraat heeft in hel weekend gezorgd voor een bosbrand je bij het terrein van Van Gend Sc Loos. Met een hogedrukstraal heeft de brandweer de bosjes met su cecs besproe i d Dat vond zondag plaats. Kort daaivoor waren de mannén van dc brandweer naar de Bakkerstraat gesneld om er een brandende hoop afval t< blussen. Schiedam Tijdens zijn va kantie is de 24-jarige Schie dammer J. W. R. beroofd van 2400 gulden. Hij had het geld laten liggen in zijn woning op de hoek van Franklinstraat en Oosterstraat. Inbrekers waren er binnengekomen via de ach tertuin en door het slot van de keukendeur te forceren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1