SCHiEDAMSCHE COURANT Geen sneltram naar Holy" Kom terug. J neem de Éöföè® Ik CDA Boze midden stander: kennen me wat!" f Gemeente gul met woonerven Troost- prijs* voor Vrachtauto's moesten we! font rijden Onderhandelingen schieten goed op Slecht zicht: auto in Schie GEMEENTEWERKEN: COLLEGE MAASSLUIS VERDEELT PORTEFEUILLES Poes Reclame mag niet, zegt gemeente Ss Nieuwe kozijnen Fotoserie van verwoest Udine Windmill-direetie tot uitgetreden o.r.-leden: Donderdag 22 juni 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26113 —4 pagina'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen - De dienst gemeentewerken van Vlaardingen maakt gro te bezwaren tegen de plannen van Rijnmond om een sneltram verbin ding tussen Holy en Rot terdam aan te leggen. Dit blijkt uit een rap port van de afdeling verkeer en vervoer aan het college van B en W. Voornaamste bezwaar te gen het door het Openbaar Lichaam Rijnmond opge stelde voorontwerp Regio naal Verkci i s en Vervoers plan (RWP luidt, dat daarin niet is aangetoond dat de sneltram aantrekke lijker zou zijn dan de bus, ,.Er is onvoldoende duidelijk gemaakt, dat van de sneltram- iijn in de relatie Holy-Rotter dam-centrum een grotere wer vingskracht uitgaat ten opzich te van het (huidige) bussys teem". Volgens gemeentewer ken zou het juist wel eens an dersom het geval kunnen zijn omdat de loopafstanden voor de tramreizigers vrij groot zijn. Vandaar dat volgens notitie van gemeentewerken niet alle in Nieuwland en Gfoenoord: Schiedam Blij met het ver schijnsel „woonerf" hebben burgemeester cn wethouders besloten weer een aantal stra ten en pleinen in Schiedam tot woonerf aan te wijzen. Ge meentewerken moet nog wel do bijbehorende borden plaat sen en ook dient het verkeers- besiuit van de gemeente nog te worden veranderd, maar dat duurt niet lang racer. In Nieuwland gaat het om het gebiedje achter het NS-station. Dat deel wordt begrensd door de spoorlijn, de Nieuwe Dam- laan, de singel langs de Burge meester Van Haarcnlaan en de villawijk Spicringshoek. In Groenoord gaat hel om de pleinen tussen de Eduard van Beinumlaan, de Jozef Orelio- singet, de Peter van Anrooy- laan on dc Laan van Bol'Es. De wegen, die om dit gebied heen lopen, vallen buiten het woon erf. In dit deel van Groenoord- Midden heeft de gemeen» e daarmee een punt gezet achter de reconstructie. Dit nieuwsblad, waarin u al tiet nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra koster» be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dager» gratis op p/oel toe in combinatie mei: Rotterdamse Ir Nieuwsblad Naam Adres Deze bon >n open envelop zonder postzegel sferen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam bewoners van Holy recht streeks profijt van zo'n voorzie ning zullen trekken. De voorgestelde tramlijn telt in Holy slechts twee of drie stations. Uit een onderzoek is namelijk gebleken, dat het aantal reizigers dat meer dan 700 meter te voet moet afleg gen naar de halte verwaarlo zen is. De halte-afstand voor de sneltram wordt gebruike lijk op 800 meter gesteld. De afdeling verkeer van ge meentewerken vreest verder een achteruitgang van de ver voersmogelijkheden in de over ige delen van Vlaardmgen als door HoJy de sneltram komt te lopen. Over het overige open baar vervoer in Vlaardmgen wordt in het plan van Rijn mond namelijk met geen woord gerept. Doordat het rei zigers aan bod door de sneltram voor de lokale buslijnen zal verminderen hgt het voor de hand, dat het lokale net zal worden verminderd Kortom: „De sneltram leidt tot verslechtering van de be diening van een vrij groot woongebied. Een bussysteem met een goede overstap op tram of trein zou wellicht be ter zijn'*, aldus gemeentewer ken. Maassluis Het CDA Maassluis heeft dan toch nog een troostprijs in de race om de wethouders zetels in de wacht weten te slepen. In plaats van een tweede zeteï voor het CDA, krijgt les van der Knaap een extra zware portefeuille- Be halve financiën en eco nomische zaken, krijgt hij er nu ook openbare werken en monumenten zorg bij, die onder be heer waren van Han Hummelen. De onderwijs portefeuille maakt een overstapje van Koos Smit (PvdA) naar me vrouw Grc van Eck-Groot- veld (WD), die daarvoor milieuzaken moest opoffe ren aan Smit. Deze laatste heeft de portefeuilles sport en jeugdzaken, recreatie en samenlevingsopbouw behou den. Mevrouw Van Eek be houdt sociale zaken, volks gezondheid en bejaarden huisvesting. Wethouder Han Hummelen krijgt weer de politieke ver antwoording over ruimtelij ke ordening, verkeersa onge legenheden, volkshuisves ting, %voningbouw en het wo ningbedrijf. 99 ,99 O 9 i CDA-raadshd Wil van Din- ter is over de gang van za ken rond de zetel verdeling bijzonder boos. omdat voor bij wordt gegaan aan de eer ste vergadering van de nieu we raad op 5 september aanstaande ..Ik hecht daar om op dit. moment geen en kele waarde aan het officie- Ie communique dat b en w de wereld hebben ingezon den", zo zegt ze „De raad wordt in september geïnstal leerd. Daarna volgt de wet- houriersvcrkiezmg en pas daarna de portefeuilleverde ling, Nu wordt alles al tevo ren bekokstoofd". Zij be treurt hel in hege mate dat aan dit beraad ook haar ei gen lijsttrekker, wethouder les van der Knaap deel neemt. College sluit nti alles maar af: Schiedam Dat veel vracht wagenchauffeurs in het Singel- kwartier gedwongen zijn ge weest om verkeersovertredin gen te maken, heeft burge meester en wethouders be hoorlijk dwars gezeten. Daar om heeft dit college besloten om maar het hele wijkdeel af Zo is een poes nou: wie haar per se in een doos of korf wil hebben krijgt daar vanwege de eigenzinnigheid van het diertje de grootste moeite mee. Maar als er „zo maar" een doos op het dak van uw schuur tje ligt, is diezelfde ei- ^ilimtUllIHlHtÜÜIIllllUilllllillUIUIIIllllllimMIIIHIlilHilllllHIllIlinuSlllimillllltllllillHtlilllf genzinnigheid van ons huisdier er oorzaak van dat het dit voorwerp maar wat graag ge bruikt om er een zonni ge namiddag in weg te suffen. Zodat de con clusie mag luiden dat het woordje „breek baar" in ieder geval niet op het poezen karakter betrekking heeft... CoIIegeprogram PvdA en CDA Vlaardingen Dc samen- men college van B en W in werking tussen de PvdA en Vlaardingen maakt een liet CDA voor het te vor- goede kans van slagen. Dat O O o Van den Berg: „Het kan minstens nog acht jaar du ren, voordat ik die reclame weghaal". Schiedam „Ze kunnen me wat, die lui van de gemeente! Mooi dat het minstens nog: acht jaar kan duren, voordat ze mij zover krijgen dat ik die reclame van mijn pui afhaal. Ik speel het door tot aan het allerhoogste orgaan: de ko ningin!" Aan het woord dc heer Van den Berg, eigenaar van de Ta- pijtcomer. Reden van zijn woede: van dc gemeente mag hij geen lichtreclame aan de buitenkant van zijn winkel op de hoek van BK-Iaan en Nieu we Haven voeren. Tegen deze verordening van de gemeente Schiedam is hij precies een jaar geleden in I>eroep gegaan bij de Raad van State. Het college van b en w heeft in middels besloten om Iiangende de beroepsprocedure de ver wijdering van de lichtreclame op te schorten. Maar heeft Van den Berg dan geen begrip voor het standpunt van de gemeente, dat zijn licht reclame de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen, omdat al die lichten automobilisten m de war kunnen brengen? „Ach welnee," is het trefzekere antwoord van de gebelgde mid denstander. „Waarom hebben die winkels naast mij dan wel lichtreclame? Mag dat opeens f weri Nee, meneer, ik denk dat er gewoon iemand is die mij mijn brood niet gunt. Ik zou het een misselijke streek vin den van de concurrentie. En dat terwijl ik zoveel liefdadig heid verricht'" roept Van der Berg verbitterd uit. de lichtreclame aan te brengen, is zijn commentaar kort maar krachtig: „Dat heb ik wél! Daar heeft het bedrijf dat de reclame kwam plaatsen voor gezorgd." 2it daar misschien de kortslui ting? Van den Berg weut hel niet. Wat hij wel weel is dat Op de bewering van de ge- „de gemeente van goeden huize meente dat de betreffende mid- moet zijn" om hem zo ver te denstander nooit toestemming krijgen 21 jn reclame le vervvij- aangevraagd zou hebben om deren. is gisteravond tijdens de onderhandelingen tussen beide partijen over het nieuwe collegeprogramma wel duidelijk geworden. Een en ander verliep in goede sfeer. Zoals te verwachten was, bleek het onderwerp verkeer en ver voer het grootste strui kei blok tc zijn, met name waar het de proef af sluitingen betreft ten einde de binnenstad van Vlaar dmgen autovrij te maken. Hoe wel beide partijen elkaar daar gisteravond nog niet in konden vinden blijken de onder ha nde- laais tenminste welwillend te genover elkaar te staan. Zo kreeg het CDA van de PvdA bij monde van Hans Versluijs de garantie, dat de proefafslui- tingen niet eerder worden ge realiseerd dan dat daar een aantal parkeervoorzieningen voor in de plaats komen. Moeite had CDA-er Cees Bot echter met de proefafslmtingen voordat enig zicht is op de consequenties van de circulatie van het verkeer op andere plaatsen in de stad en de con sequenties die de plannen voor de winkeliers ten gevolge heb ben. Vanavond wordt daar in de kamer van B en W worden over vergaderd. te sluiten \-oor vrachtauto's, met uitzondering van bestem mingsverkeer. fn december had het college al besloten urn vijf zijstraten van de Singel af to sluiten. Zo werd de Oostsingei geheel vrachtau to vntu-i wijl eeni 1 ohtingver- kc-er voor rachtwagens werd m gesteld in de Vil lustra at. Watt straat. Var» Lecmvon- hoeckstraal en Oostei straat. Maar de in die buurt gelogen Frank!instraat en Stephenson» straat, a Hm ede het Edison- pfoin. weiden niet gesloten ver klaard, vn in do praktijk nlijkt dat moeilijkheden te geven Som nu ge chauffeurs rijden mot hun truck m oen fuik. Als bijvoorbeeld een vrachtau to vanaf dv Prot Kamer Ij ngh I On nes la an de Stephens© li st raat inrijdt, kan h:j door dv verbodsborden uitemdchik met voider, lei wijl keren vrijwel onmogelijk is Dus dan moest een straat worden tngi reden, waai- dat niet mocht Nu alles at gefloten is. zijn die proble men ook opgelost. Vlaardingen Vo o r I iet ver vangen van de kozijnen van de flats van de bouwvereniging Samenwerking in dv Ziudbuurt is een bedrag nodig van ruim drie miljoen gulden. Het gaat hier m totaal om 160 woningen Op giond van dv Woningwet verstrekt dc overheid hier gel- werk- deiijke steun voor. De zuamhech n vallen onder het noirnalc onderhoud waar geen huurvojhogingen aan zijn ver. bonden 'Dertig ee:ig 1 zin ,wumngi ndie deel van ha-t totale complex uitmaken, zullen latei worden ge re nu veel cl Schiedam Twee Rotterdammers hebben zich gister middag kunnen redden uit hun auto, die In het hartje van Schiedam in de Schie was beland. Dat was gebeurd om kwart over vier, nabij de Brede .Marktsteeg. Een aldaar geparkeerde vrachtwagen belemmerde het uit zicht van de 65-jarige K. K. V. aJ voor een. goed deel, toen hij aan kwam rijden, maar de op dat moment wel zeer hevige regenval dreef de spot met elke ruitenwis ser. E11 toen was er de Schie. De passagiere van V., de 59-jarige mevrouw J. AI. R,, kon als eerste via eer. raampje buiten de auto komen, daarna redde zij de man via dezelfde uitweg. De auto is later uit de gracht getakeld. Schiedam Van het Italiaan se rampgebied Friulï, waarin dc Sehiedamse partnerstad Udine ligt, zijn binnenkort 250 foto's te zien in het stedelijk museum van Schiedam, als alt hans de museumcommissie er dinsdagavond 4 juli ja tegen zegt. Sinds de aard bevingen van j 1976 zijn do foto's gemaakt. Z»j geven een indruk van de om vang van de lamp en de weder opbouw van Schiedams Ita liaanse zusterstad. Fotograaf Domemco Diaco maakte er een expositie van, die inmiddels te bezichtigen is geweest in Es- fchngen, de partnerstad in West- Duitsland. De afdeling interna- - tionale uitwisseling van de j Sehiedamse Gemeenschap j vraagt de museumcommissie j om de tenstoonsteliing naar Schiedam te halen. Enige tijd r^a de ramp werd in 1 de partnersteden een mzame- 1 ling gehouden om hulp te bie den. In Schiedam bracht dat weinig op. Het meeste geld moest de gemeente zelf ervoor uittrekken. Na verloop van tijd informeerde WD-fractieleider Gerard Verhulsdonk, wat er nou precies met dat geld ge beurd was, maar een duidelijk antwoord kwam daar niet op. Vlaardingen De directie van de kunstmest- fabriek Windmill Nederland in Vlaardingen betreurt in hoge mate het uittreden van negen van dc dertien ondernemingsraadsle den. Om het bedrijf weer gezond te maken is een goede samenwerking binnen het be drijf noodzakelijk. Vandaar dat zij er op aandringt dat de negen terug komen van hun besluit en dat het overleg binnen de onderne mingsraad wordt hervat. Door het uittreden ligt het werk van de o.r. stil. De moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao, dreigend ontslag voor circa 3D personeelsleden alsmede de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd op de medische en algemene dienst zijn er de oorzaak van dat vorige week dinsdag negen van de dertien leden van de ondernemingsraad van Windmill (700 personeelsleden) zijn afgetreden. Alle ne gen zijn lid van de Industriebond NW. „Eigenlijk was een advertentie, waarin ge vraagd wordt om een verpleegster voor halve dagen, de druppel die de emmer voor ons deed overlopen", zegt Leen van 't Oor, een van de uitgetreden o.r.-leden. „Iedereen in de on dernemingsraad, ook de mel-uitgetreden le den, zijn het er roerend over eens dat in dit bedrijf nooit mag worden bezuinigd op de medische dienst." Windmill Holland had tot voor kort twee full-time verpleegkundigen in dienst. Na over plaatsing van een van beiden naar de afdeling personeelszaken, werden de o.r.-leden plotse ling geconfronteerd met een advertentie, waarin gevraagd wordt om een part-time zus ter voor halve dagen Volgens oen mededeling van de directie gaat het um een proef van een half jaar. Indien deze vJaagt, gaat men op dezelfde voet voort. In het «mdere gc-v.il zïd do bezetting op het oude peil v. orden gebracht. Volgens de uitgetreden o r -leden is ook do aan het bedrijf verbonden arts togen de maatregel. Een ander punt, waartegen fel protest is gerezen, betreft de bezuinigingen die moeten worden doorgevoerd op de algemene dienst, met name de kantine. Dit zou tot gevolg hebben dat er *s nachts geen voedsel en drank verstrekt kan worden. Enige tijd geleden is tegen dit plan zelfs een korte protestactie gevoerd. Met nadruk stelt de directie echter dut er eerst moet worden vastgesteld wat wenselijk en met wenselijk is en dat er geen ontslagen zullen vallen. Ook 's nachts zou do verstrekking van voedsel en dergelijke op een aanvaardbaar peil dienen te blijven. De negen Uitgetreden o r.-luden mjn daar allemaal met zo zeker van. Tot eind aprd was Windmill voor de volle 100 procent eigendom van het Amerikaans con cern C.R.C- Begin mei echter werd Windmill afgestoten. Het was in slaat om zelf de helft van het aandelenpakket op te kopen, do rest is in handen gekomen van Nederlandse onder nemers, onder wie president-directeur Gerard Valkier van Windmill. De uitgetreden o.r.-leden vinden dat de direc tie gebruik probeert te maken van de slechte fmancieel-economische situatie in het bedrijf om bepaalde bezuinigingsplannen er door te drukken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1