Gemeente treedt op als koppelbaas de auto overbodig WSBm Gautier demonstrerend raadzaal uit Socialistische Partij 99 5. 99 'L\ 'n binnenstad is 99 m Gerbrandys cbool bestaat tien jaar Geen alarm installaties voor scholen DONDERDAG 22 JUNI 1978 In een week veel vrijgezellen dood Zijdeveld verwerkt veel ideeën van oude werkgroep Onderwijs personeel bestolen Orgelconcert in Grote Kerk STADSEHF SséÉtPS - - Éfc 1 W andelconcert Bach en zo Film en muziek in de Toverbal Professor opent feest Politie: kraak bij Arie Bitter was kinderwerk Racefiets gestolen Torenmuziek Vrouw komt thuis inbreker vlucht VD/SC/WW 3 Vlaardingen „De gemeente Vlaar dingen maakt handig gebruik van de gemeentelijke sociale werkplaats om de kosten van gemeentelijke instel lingen te drukken en treedt daarom op als een ordinaire koppelbaas." Dit beweert het aankomende raad slid Remi Poppe van de Socialisti sche Partij. Poppe uit In Vlaardingse Speciaal- tjes, de uitgave van de SP, kritiek op het feit dat vele bedrijven graag gebruik maken van het personeel van de sociale werkplaats om voor een habbekrats artikelen te laten maken. Via de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) worden de lonen van de werknemers van dc sociale werkplaats vastgesteld. Deze lonen liggen volgens Poppe rond het minimumloon. De SP is gebleken, dat de sociale werkplaats personeel uitleent voor gemeentelijke instellin gen zoals de Sociale Dienst, het Vis serijmuseum, Bouw en Woningtoe zicht, het Gewestelijk Arbeidsbu reau en voor de bewaking van diver se overheidsgebouwen. Daar zouden de werknemers van de sociale werkplaats volwaardig tech nisch en administratief werk ver richten samen met andere ambtena ren, zonder dat zij profiteren van de rechten als ambtenaar. De GSW-werknemers zijn volgens Poppe in overheidsdienst zonder de status van ambtenaar te hebben. Remi Poppe zegt, dat het in Vlaar- dingen om ruim twintig personen gaat, die als werknemers van de sociale werkplaats gelijke arbeid verrichten als ambtenaren. Hun loon ontvangen ze van de uitkering van de WSW dat minder is dan het loon van de ambtenaar, die voor de be treffende functie behoort te zijn aan gesteld. Poppe spreekt derhalve over een krankzinnig verschil in inkomen en rechtspositie tussen mensen, die gelijke arbeid verrichten in over heidsdienst. Remi Poppe: „We kunnen hier dus spreken van volstrekt a-sociale kop- peibaaspraktijken door de gemeen te." De Socialistische Partij eist dan ook dat de werknemers van de socia le werkplaats als zij dat willen bij de dienst waaraan zij zijn uitgeleend als ambtenaar worden aangesteld. Bovendien eist de SP dat de betrok ken personen het loon wat voor deze functie staat met terugwerkende kracht ontvangen: „Ze zijn tenslotte al die tijd onderbetaald." Volwaardig loon Volgens administrateur P. C. Stuit van het Toeleveringsbedrijf Vlaar- dingen is er geen sprake van een groot verschil in loon tussen de WSW-ers en ambtenaren. „De WSW- ers worden in de functie geplaatst waarvoor zij werken. Door de handi cap van de WSW-ers ligt hun werk- temp dikwijls wat lager dan dat van hun collega-ambtenaren. Toch krij gen zij volwaardig loon. Indien hun werktempo net zo hoog ligt dan is dat dus alleen maar prettig om te zien hoe goed onze mensen in het normale bedrijf kunnen functione ren." Waarom dc betrokken personen niet in dienst van de gemeente zijn maar via de WSW-uitkering hun geld ont vangen, ligt volgens Stuit voor de hand: „Hun handicap vormt dikwijls beletsel om opgenomen te worden in het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds. Als je niet door de medische keuring komt dan kan je nu eenmaal geen ambtenaar worden. Vandaar dat de mensen van de gemeentelijke sociale werkplaats ook niet de rech ten kunnen krijgen van de ambtena ren, hun rechtspositie en pensioen. Voordeel van de WSW Is echter dal de werknemers van het Toelever ingsbedrijf kunnen werken in een bepaalde functie. Daar krijgen zij volledig voor betaald terwijl zij hun werktempo en arbeidsprestaties kun nen aanpassen aan hun handicap," Schiedam In één week tijd zijn acht verstokte vrijgezellen, van wie de jongste 56 jaar was en de oudste 87, in Schiedam overleden. Dat blijkt uit de ge geven s van de burgerlijke stand. In totaal overleden elf Schiedammers; dat aantal zou in deze stad het werkelijke ge middelde kunnen worden ge noemd. Het aantal overleden mannen, die nooit getrouwd zijn geweest, was vorig week echter beduidend hoger. Vol gens het bureau van de burger lijke stand is dat opmerkelijk, omdat trouwen vroeger gewo ner was dan nu. Vlaardingen Vanuit een kleuterschool aan de Van Boi- sotstraat en uit een kleuter school aan de Ilof-in el zijn portemonnees met üih'.ud van onderwijspersoneel geulen. In totaal wordt een bedrag van 600 gulden cn diverse beschei den vermist. Een bejaardenverzorgster ver mist sinds ,*"-1 afgelopen week einde een tasje met geld en diverse papieren. Het gestole- iu\ ontvreemd uit de eetkamer van de Billitonflal. woordigt een waarde gulden. Schiedam „Je kunt bewoners van de binnenstad best wel vragen om af te zien van autobezit. De gT»ep mensen, die bewust kiest voor het wonen in een centrum, geniet ook alle voordelen daarvan die een auto tamelijk overbodig maken. Schiedam boft namelijk bijzonder met haar infrastructuur. Het station is vlakbij en met het openbaar vervoer zit je zó in de buursteden. Die behoefte aan mobili teit wordt straks nog meer bevredigd, als over een paar jaar railvervoer mogelijk is tussen Rotterdam en via de binnenstad naar Schiedam-Noord en eventueel Vlaardingen. plaatsing van de weekmarkt naar de Lange Kerkstraat, Winkeliers behoeven niet te mopperen, is de indruk van Chris Zijdeveld, de Sehiedam- se wethouder voor stadsont wikkeling en milieuzaken. Zijn nieuwe opzet voor de binnen stad laat volgens hem voldoen de ruimte over voor bestem mingsverkeer, zowel wat be treft laden en lossen ais waar het gaat om parkeren. Toch is uiteindelijk afgestapt van gro te, omstreden parkeergarages. Dat is één winstpuntje voor dc» door burgemeester en wet houders uitgegeven discus sienota binnenstad Schiedam. vertegen* 2,v J «li i «wam. van 1700 Er 21^n or moer- Eon Project. Maassluis Het schitterend gerestaureerde orgel van de Grote Kerk in Maassluis begint 2o langzaamaan een begrip te worden. Na het openingscon cert van Feike Asma, komt za terdag 24 juni organist Jan J. van den Berg aan de beurt. De heer Van den Berg is afkom- stig uit Delft en staat bekend ulS-, cis een gedegen vakman. Hij En moctlt heeft een aantrekkelijk pro gramma samengesteld waar mee hij het orgel in al zijn mogelijkheden aan de concert bezoekers kan laten horen. Aanvang: kwart over acht, toe gangsprijs vier gulden per per soon, houders van een CJP- paspoorl en vijfenzestigplus sers slechts twee gulden vijftig. 5 zoals de verlengde Passage, wat de gemeenteraad in 1.974 nog wel aansprak maar staats ecretaris Jan Schaefer niet. is er in de discussienota grondig uitgewerkt. Vooral woningbouw komt daarvoor in de plaats, om het winkelend publiek niet te con centreren op een klein stukje bij de Koemarkt maar om meer kansen te bieden aan de middenstand dichter bij het ou de stadhuis. Nodig daarvoor vindt Zijdeveld, dal in dc Lan ge Kerkstraat, tegenover dc tuin van de Grote Kerk, een winkelvoorziening van enige omvang komt, wellicht een wa renhuis. er over een paar jaar een sneltram over de Broers- vest en 's-Gravelandseweg rij den, dan staat Zijdeveld naast een halte bij de Koemarkt een tweede halte bij de ru'ine voor ogen, ook weer om de Lange Kerkstraat en daarmee het noordelijke stuk Hoogstraat aanü'ekkelijker te maken. In die gedachte van de „grote om loop" paste trouwens ai de ver- Die tweede halte zal ook van groot nut zijn voor degenen, die straks werken in de omge ving- van de ruïne. Want op het Einmaplcin komen woningen. Niet meer wordt gedacht aan een parkachtige ruimte rond het stadskantoor. „De planolo gen moeten maar uitzoeken hoe die plek kan worden opge vuld", zegt de wethouder. „Een doorgetrokken winkelrij mei daarboven woningen lijkt een goed idee, omdat het zou aan sluiten op het bestaande stuk Broersvest en in het bijzonder wel omdat het het oog onttrekt aan dat foeilelijke stadskan toor. Mijn mening daarover is genoegzaam bekend". Achter 'de woningen op het Emmaplein blijft ruimte open voor kantoorbouw, die bedui dend lager zal zijn dan het stadskantoor uiteraard, maar voor dc overgang net iets hoger dan de nieuwe rij woningen en winkels. Alleen bij de Huis te Riviereweg (in de toekomst een fiets- en wandelpad) 2al nog iets bewaard blijven van het stadserf-idee. De discussienota bevat talrijke elementen van studies van de Werkgroep Schiedam, toen daar vóór 1974 politici-in-wor ding waren ingekomen, onder wie Ab Engelsman, Herman Noordegraaf, Nikolaj Diele- mans, Geert van der Linden en De Vissers. Uit die hoek kwa- men ook de bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan voor de binnenstad, zoals dat op 29 maart 1974 door de ge meenteraad werd vastgesteld. Zijdeveld meent, dat de dis cussienota niet een nieuwe fa se van jarenlang praten en praten inluidt. Als er straks een uitspraak is van de Kroon over het bezwaarschrift van Ben Schweers en Dolf Ooster- hoff tegen het bestemmings plan, dan is er volgens de wet houder in elk geval een h3rde. duidelijke zij het wellicht gewijzigde bestemming. Door gedeeltelijke wijzigingen (in het vakjargon heet dat: partiële herzieningen, maar aan vaktermen gaat de discus sienota zich niet te buiten) kan het nodige worden aangepast aan de nieuwe ideeën nieuw, Ln zoverre dat het voor die PvdA/PPR-groep in de Werkgroep Schiedam al jaren geleden nieuw was en dat al leen andere mensen er nog over moesten nadenken. «li: •Tot hier en niet verder, qold het in het oude plan van 1974, die een kleine winkelroute aanbeval via een stukje Hoogstraat, een verlengde Passage die bij de afrol Lange Achterweg op de Hoogstraat- zou uitkomen, en een stukje Broersvest. Op het Emmaplein'komen woningen 99 Vlaardingen In de Grote Kerk te Vlaardingen aan de- Markt wordt zaterdag weer van 15 tot 17 uur een wan del- co nee rt gegeven. Achter het ur ged zit And Zoutendijk en een kamerorkest zal werken van „Back en zo1' ten ge horen bren gen. Maassluis In het Maassluise jonge ren een ir u i n De T ovc r ba 1 aan de Lange Booneslraat wordt zaterdag om 21 uur do film De Rode Zon gedraaid. In de hoofdrollen Charles Bron- son, Alain Del on en Ursula An dreas. Zondag om 20 uur is er een optreden van Herman Brood His Wild Romance. Vlaardingen De Professor GerbrandyschooJ voor christe lijk basisonderwijs, Korhoen la an. in VI a ard in gen-Ho ly gaat feest vieren. De school bestaat namelijk deze zomer tien jaar. Vrijdagochtend 30 juni om 9 uur zal de aloude professor Gerbrandy „persoonlijk" de start voor de festivi teiten geven. Na het zingen door de kinderen van het speciaal gecomponeerde feestlied worden er rond de schooi spelletjes gedaan. Aan het einde van de ochtend worden er ballonnetjes opgelaten. Dat betekent overigens niet dat de kinderen dan naar huis toe gaan, want het botorhammetje wordt geza menlijk op school gegeten. Ook wordt dan afscheid geno men van vier leerkrachten. gehouden, waarbij ook de 's Middags gaat het feest ouders van de kinderen aan- verder met een poppenkast voorstelling in de naast de basisschol gelegen kleuter school De Speeldoos. Het spel heet ,.dc Zilveren Schaal" en het wordt opge voerd door 01 ga de Boer. Aan het einde van de mid dag - circa kwart voor vier - wordt er een fancy-fair wezig zuilen zijn. De fancy- fair wordt 's avonds van 19.00 uur af voortgezet tot 22.30 uur. Ook de oud-leerlingen ko men weer terug naar hun oude school. Dat gebeurt op zaterdag 24 juni. De school is gevestigd aan de Kor- hoenlaan. Schiedam Het college van b. en w. heeft, op advies van de betrokken instanties, besloten schoolgebouwen niet met alar- miaslallaties uit te rusten. Tevens heeft het de dienst gemeente werken verzocht naar andere mogelijkheden uit te kijken om paal en perk te stellen aan de enorme vernielzucht, die de Schiedams»» scholen nu al tijden lang teistert. Bi) het besluit om dc alarmin stallaties niet ie leggen heeft het college zich laten leiden door de volgende motivering, du.» installaties kosten <*»n hoop geld (4500 gulden schooi) en ztjn weinig effectief. S'-erkei nog: ze kunnen voor baldadige kinderen zelfs een uitdaging betekenen om ze eens voor de grap in werking te stellen. En daar de problematiek meer de vernielingen betreft don inbra ken, steekt men het geld liever in andere maatregelen. 7,o wordt onder meer gedacht in de richting van méér en frequentere politic-surveillance, j bet planten van begroeiing t Schiedam rond de schoolgebouwen, spe ciale. onbreekbare glassoorten die niet vernield kunnen wor den, en zogeheten „bliksemaf leiders" in de nabijheid van de scholen. Met deze laatste wor den bedoeld: speel objecten waar de vernielzuchtige jonge ren hun baldadigheid op kun nen botvieren. De plannen zijn overigens nog in voorbereiding. Vlaardingen Bij een inbraak in een kei cl er box van een flat gebouw aan de Lissabon is een racefiets ontvreemd. Het be tref: een witte van het merk Magneet, ter waarde van 30Ü gulden. Volgens de politie zijn het vermoedelijk kinderen geweest, die in het afgelopen weckend 's nachts de panden van Arte Bitter aan dc Willcms- kade hebben doorzocht. Daar bij zijn enkele pakk»?n met eti ketten in brand gestoken. Enkele werknemers hebben echter een andere indruk. Bij de failliet verklaarde distilleer derij zouden sinds het week einde plotseling enkele machi nes worden vermijt. ;,Dat is toch om de duivel niet de schuld van kinderen", zegt P.G. Al blus, ivn van de personeel sleden. „Het was zo amateuristisch op gezet, dat hét wel kinderwerk geweest moe* zijn," vindt hoofdinspecteur van politie Dick van der Veert. Overigens is van de inbraak door de directie geen aangifte gedaan bij de politie. Da loop naar da Lange Kerkstraat kan volgens wet houder Zijdeveld worden versterkt door er „een waren huis of 20 te vestigen. Maassluis Mar Bruinzeel, stadsbeiaardier van Drachten, verzorgt vanavond van 20 tot 21 uur het derde concert in dc reeks zomer avondconcerten „Torenmuziek" op het carillon van de Maassluise Grote Kerk toren. Evenals twee weken geleden kunnen belangstellenden, niet jonger dan 16 jaar, dit opento- renconcen bijwonen. Wil men het concert bij de beiaardier of op de torentrans beluisteren, dan dient men om 19.30 uur bij de torendeur aanwezig te zijn. Schiedam In wilde paniek is een inbreker gevlucht uit een woning aan de 's-Gravelandse weg, toen hij 's middags om drie uur werd verrust door de thuiskomst van mevrouw G. K. (58). De man, ongeveer 43 jaar volgens het signalement, was juist bezig een kast te doorzoe ken. Ondanks zijn haast om weg te komen heeft hij i*en portemonnuie met 350 gutden niet vergeten mee te nemen. Var. de diefstal heeft de ge schrokken bewoonster bij de pol it ie aangifte gedaan. Waarschijnlijk was gebruikge maakt van een valse sleutel, een voor inbrekers handig in strument dat ook zijn vruchten afwierp in de Boylestraat. Daar ontdekte de 29-jarige me vrouw M, L. G. -L. dat een inbreker twee portefeuilles met 200 gulden had gepikt. Die kraak moet 's nacnts gezet zijn. Maasland De gemeenteraad van Maasland beleefde dins dagavond een unieke zaak. Het VVD-raadsïid Nico Gaulier verliet namelijk demonstre rend de raadzaal toen er over een principiële zaak gestemd moest worden. Zu'ü handelwij ze om een stemming te ontlo pen was in Maasland nog niet eerder vertoond. Als Gautier wan blijven zitten, bad hij ech ter voor moeten stemmen inge volge de wet* Aan de orde was een zaak die- het aanvragen van een bouw vergunning betrof. In die an. dat een bouwvergunning werd gevraagd voor een object dat m strijd was met het bestem mingsplan. Aanvrager Jac. Buijnink kon een af wijziging op grond van het bestemmings plan nog wel billijken, maar had principiële bezwaren om desondanks leges kosten te moeten betalen. Het ging hem daarbij louter om het principe, en niet om het bedrag van 60 gulden (ofwel 25Vc van het bedrag indien de vergunning wel was verleend). Het venijn zat hem in de ietter van de wet, zoals burgemeester en wethouders dat de -raad ook meedeelden: „Ons college dient op grond van artikel 17 van de Bouwverordening het advies in te winnen van het bouwtoe zicht enerzijds en het college, belast mei het uitbrengen van advies omtrent de welstand an derzijds, alvorens op een aan vraag te beslissen". Zowel Geert Groepering). Ploeger (Open Nico Gautier (WD) als Wout van Geest (CDA) hadden problemen met de handelwijze. Van Geest: „Bekijk een aanvraag voor het naar de welstandscommissie te sturen eerst globaal op het be stemmingsplan". Gautier bena drukte het nog duidelijker: „Als het vooraf zo duidelijk is dat je cr niet mag bouwen, moet je dat meteen kenbaar maken. Zo'n moeite is voor de gemeente in dit soort zaken toch niet al te groot". Burgemeester Jaap van den Brink wees vip de snelle wer kwijze in het belang van de burger. ..Een bouwaanvraag wordt niet getoetst aan het be stemmingsplan. maar onmid dellijk doorgezonden aan de wel.stands commissie. Men vindt toch al gauw dat men te lang op een bou waan vraag moet wachten". Van den Brink acht te het zeker niet op zijn plaats, als de ambtenaren tevoren zelf standig erop zouden moeten wijzen of het volgens het be stemmingsplan kan of niet. Wethouder Chris Keijzer (CDA) merkte nog op. dat de architect dan maar moet kij ken of er een redelijke kans zou zijn. „Geef dan het advies aan de indiener of de archi tect", reageerde Gautier prompt. „Ook dat vind ik nog steeds geen argument". Ge stemd over het al dan niet te rugbetalen van de legeskoster» moest toch gedaan worden, wat wettelijk alleen maar tot betalen kon leiden. Gautier verliet toen demonstrerend de raadzaal, om na de hamerklap weer naar binnen te stappen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3