SCHIEDAMSCHE COURANT Groepspraktij k nog geen haalbare kaart Geen chaos door stakingen Alleen Poot neemt t voor Poot op CDA en PvdA maken hef elkaar niet moeilijk Gereformeerden kri jgen Nieuwe Kerk niet Prélude wijkt voor bijzonder bouw project Polio-geval Vlaardingen Schiedamse ambtenaren mogen óók naar Den Haag Tuinder bij provincie in beroep Directeur GG en GD „Rechts" ontevreden met PvdA-strategie in IN SCHIEDAM EN VLAARDINGEN: bév/^l Kruispunt Ware terreur in Maasland Bassie Pech. Gemeente kan niets doen Vrijdag 23 juni 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26114—8 pagina's- Broersvest 3- telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtcndiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Een architecto nisch kunststukje komt op de plaats van Prélude, het nood- winkeleentrum op het Bach- plein. Voor woningen in de pre- miekoopsector en in de vrije sector heeft de SSN Bouw maatschappij uit Schiedam een bijzonder plan ontwikkeld, vol gens directeur van gemeente werken Harm de Block, waar bij rekening is gehouden met toekomstige huisvesting van politie en brandweer op die plaats. De twee-, drie- en vier- kamerwoningen komen er dan boven. Maandag wordt het schetsont werp met de bijbehorende ma quette getoond aan de commis sie voor ruimtelijke ordening, die vanaf acht uur vergadert in het stadskantoor. De SSN heeft voor het plan het Haagse archi tectenbureau PRO van Sj. Schamhart ingeschakeld. Volgens het bestemmingsplan Kethel wordt het terrein be stemd voor een project van zes bouwlagen, waarvan de onder ste twee ruimte bieden aan kantoren en ook politie en brandweer, en waarvan de bo venste lagen uit woningen moe ten bestaan. Het bouwplan dat de SSN voor eigen rekening heeft laten ontwikkelen, valt binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan. De woningen beschikken vol gens het schetsontwerp over ruime loggia's (een soort veran da's) voor het merendeel zijn zij toegankelijk via bionnencor- ridors in plaats van galerijen. De Block vindt, dat van een uitgesproken architectuurop- valting sprake is. In principe moetende wonin gen voor Schiedammers be stemd zijn, vinden burgemees ter en wethouders. Vlaardingen--In Vlaar dingen is een vermoede lijk geval van polio ge constateerd. Het betreft een 12-jarig meisje dat niet tegen kinderverlam ming is ingeënt Het kind is opgenomen in bet Ho- ly ziekenhuis, overigens zonder verlammingsver schijnselen, ïn verband hiermee wor den maandag in opdracht van de GG en GD van Vlaardingen suikerklont jes met het sabin-vaccin. uitgedeeld op de Johan nes Calvijnschool, een ba sisschool op reformatori sche grondslag waarvan het meisje leerlinge is. Vandaag is in Vlaardin gen en Schiedam op grote schaal tegen polio gevac cineerd onder de inwo ners beneden de 2? jaar- die niet of nauwelijks te gen deze ziekte ingeënt zijn. Vlaardingen/Schiedam De staking van het RET- pcrsoneel heeft zeker in Schiedam en Vlaardingen niet voor een verkeer schaos gezorgd. Het verkeersbeeld in Schie dam en Vlaardingen was hier en daar zelfs rustiger dan normaal De indruk be staat. dat veel mensen of vroeger naar het werk zijn gegaan - dus meer gespreid - of een snipperdag hebben opgenomen. Toch waren er vanmorgen nog mensen die niets van de staking afwisten en te vergeefs op de bus of de tram stonden te wachten. De spoorwegen en taxibe drijven hadden het wel iets drukker dan normaal. De taxibedrijven die op een enorme vraae naar taxi's hadden gerekend, spraken vanmorgen van zelfs over een grote tegenvaller. „We zitten elkaar maar wat aan te kijken. Het valt ons 80% tegen", aldus een centralist bij de firma Eurotax. De belangrijke verkeersda- ders van Vlaardingen en Schiedam hadden geen pro blemen met het verkeer. De fietspaden kregen nauwe lijks meer fietsers te ver werken. Ook de Beneluxtunnel kon het verkeer uit Rotterdam- Ziüd soepel aan. Het PTT- personeel in Vlaardingen en Schiedam, dat niet in staking was gegaan, had doordat collega's in de gro te steden het werk hadden neergelegd bijna niets te doen. Het postaanbod was bijna nihil. Schiedam Ook ambtena ren uit Schiedam mogen maandag naar Den Haag voor de grote landelijke dé monstratie van ambtenare- norganisaties. Daartoe heb ben burgemeester en wet houders besloten, in navol ging van het Rotterdamse college. Met het besluit is PvdA- ra ad slid Arie Vertinde zeer snel geholpen. Hij had het college schriftelijk ge vraagd naar de bereidheid om ambtenaren te laten protesteren, en nog op de zelfde dag kwamen de ant woorden al los. Daarmee slaat dit college een record. Meestal duurt het weken, voordat op schriftelijke vragen van een raadslid een reactie komt Zo wacht PPH-raadslid Herman Noordegraaf al sinds woensdag 17 mei op antwoord over zijn vragen over malafide praktijken door bepaalde woningbu reaus in Schiedam. ,Jict onderzoek duurt nog voort", heet het dan in col legetermen, waarmee het lange wachten zou moeten worden verklaard. 0 Nestor Lansbergen: „Zijdeveld had beter zijn mond kunnen houden". Schiedam Tuinder Dirk Poot gaat bij gedeputeerde it van de Schiedamse staten van Zuid-Holland in beroep tegen het bes luii gemeenteraad om bcm geen vergunning: te verlenen voor het bouwen van een woning aan de Groeneweg. Het enige raadslid, dat achter hem stond, was CDA'er Piet Pool. Dirk Poot heeft zijn bedrijf aan de Groeneweg, evenals zijn collega G.JJ. de Vette. Beiden vinden een woonplaats vlakbij hun bedrijf strikt noodzakelijk, maar het bes temmingspl an voor dat gebied staat dat niet toe, zo hebben burgemeester en wethouders enige tijd geleden uitgemaakt. De twee tuinders zijn tegen het collegebesluit bij de raad in beroep gegaan (zie onze krant van woensdag 7 juni), maar ook de beroepscommissie onder voorzitterschap van Cees Lansbergen (CDA) zag geen kans hen te helpen, Alleen par tijgenoot Piet Poot bleek het daarmee niet eens: „De be- roepscommissie heeft geen oog gehad voor het menselijke as pect". Tijdens de raadsvergadering bemoeide ook wethouder Chris Zijdeveld zich met de discussie, door op te merken dat hij hele maal instemt met de conclusies van de beroepscommissie, die immers het college gelijk geeft. Lansbergen gaf de wethouder daarvoor wel een veeg uit de pan: „Het was wijzer geweest, Zijdeveld, als u uw mond had gehouden. U bent namelijk lid van het college en dat is in deze zaak een van de partijen. De tuinder is de andere partij en hij mag ook niets zeggen. Als u dat wel doet, maakt u misbruik van uw macht en wekt dat wantrouwen bij-df; bevolking". De nestor van de raad wees erop, dat de beroepscommissie in deze zaken de hoogste in stantie van de gemeente is. „De beroepscommissie doet de ge meenteraad een voorstel, niet het college van burgemeester en wethouders", sprak Lans bergen. Schiedam CDA en WD'voelen er niets voor om de PvdA-strategie voor de collegevorming te volgen. Schrifte lijk hebben zij laten weten, dat een open gesprek tussen alle partijen de voorkeur verdient, maar "dat standpunt delen de socialisten niet. Al in het eerste kwartaal van dit jaar heeft de PvdA-Schie dam uitgesproken, dat eerst een gespreksronde zal plaats vinden met'elke partij afzon derlijk en dat daarna een keus voor samenwerking wordt ge maakt: een verkenning naar wie-we thou der-wil-worden hoort daarbij. .Begin augustus zullen wij, denk ik, een aardige indruk Vl«*T>r.r, UaV-Iv»*," Hans van der Vlist. voorzitter van de Schiedams-? PvdA-afde ling. „Het eindplaatje kunnen wij echter pas tegen het eind van die maand, of misschien begin september, aan de leden voorleggen". De voorkeur van de PvdA gaat uit naar een college „op smalle basis", en dat is per definitie heel wat anders dan een afspie- Waterweggebied Het is op dit moment niet mogelijk om in Schiedam, Vlaardingen of Maas sluis te komen tot het realiseren van echte groep- spraktijken in wijkgezondheidscentra. Dit is de mening van dokter E.H.E. Wolfs, de directeur van de GG en GD van deze drie gemeenten. Wel gelooft hij in de vorming van een wijkgebonden gezond heidszorg, geconcentreerd In een voor de bevolking herken baar gebouw, maar waarin de huisarts zal ontbreken Alt hans, als het gaat om bet uit oefenen van zijn (groeps)prak- tijk. dan niet minderen van het aan tal ziekenhuisbedden in deze stad. Het vormen van groep- spraktijken is niet alleen een Schiedams probleem. Ook in Vlaardingen is men hierover reeds jaren bezig echter zonder gewenste resultaat. Desondanks ziet de heer Wolfs mogelijkheden voor kleinere De heer Wolfs deed deze mede- gezondheidscentra in een wijk deling op de eerste vergadering van circa 20.000 inwoners. Dit van de gezamenlijke raadscom missies voor volksgezondheid. Zij betreft eigenlijk een voor proefje van een discussienota die hij in opdracht van b en w van Schiedam aan het ma ken is en die medio september moet zijn afgerond. Daarin ko men ook aanbevelingen te staan over onder meer het al kamt neer op vier gebouwtjes in Schiedam, vier in Vlaardin gen en twee in Maassluis. Daarin moeten dan worden on dergebracht: de kruiszorg, ge zinszorg, algemeen maatschap pelijk werk en de geestelijke gezondheidszorg, waarnaar men via de huisarts verwezen dient te worden. Vlaardingen - Het pro grammatisch overleg tus sen PvdA en CDA lijkt vooralsnog nauwelijks pro blemen op te leveren. Tus sen beide programma's blijken, als het op een con crete invulling: van algeme ne uitgangspunten aan komt, weinig verschillen te bestaan. Gisteravond werden de hoofd stukken verkeer en welzijn, op enkele uitzonderingen na, soe peitjes afgerond. Over het au- to-vrij-zijn van de binnenstad, de wenselijkheid van een crisi- sinterveatieceatrum en stimu lering van het openbaar ver voer bestond tussen PvdA en CDA een praktisch algehele^ unanimiteit. Wel vonden PvdA en CDA het wenselijk enkele punten mee terug te nemen naar het frac- tieberaad. Zo maakten de christen-democraten op het punt van de proef af sl ui tingen van verkeersaders buiten de binnenstad een paar voorbe houden. De kwestie wilden zij graag eerst nog eens nader be spreken in hun eigen fractie, alvorens met de PvdA tot een definitieve formulering te ko men. Het welzijnsbeleid, zoals geformuleerd in het PvdA-pro- gramma Links Verder, namen zij echter bijna integraal over. hier en daar iets afdingend op de sturende functie van de overheid. Het overleg tussen beide partij en leverde overigens nog één klein nieuwtje op: bij de RET zijn plannen in voorbereiding het gebied rond de Maasboule vard in haar bereik te betrek ken. Maasland Volgens het CDA- raadsüd Teun Goudswaard heeft Maasland in de week einden regelmatig te kampen met enkele zeer baldadige kna pen die zich volgens Gouds waard ophouden op en bij het parkeerterrein van Vlietzicht aan de Kortebuurt. Goudswaard: „Er is daar een ware terreur aan de hémd. Fiet sen en eigendommen van be zoekers worden vernield, ter wijl die bendeleden de bezoe kers met 'pesten uitlokken." Over het feit dat er bij de ririli'in V]hin-ofi komen, had Goudswaard een verklaring: .Men durft dat alle maal niet aan te geven, bang dat men in elkaar geslagen zal worden." Goudswaard bena drukte dat het slechts om een groepje jongelui ging, „maar dat zijn dan wel bendeleden die zich bezig houden met ter- rorisme." Het CD A-raadslid drong aan op krachtige maat regelen. Burgemeester Van den Brink beloofde Goudswaard over de ze zaak kontakt op te nemen met de politie. „Want als dat allemaal zo is, moet er wat aan eodann worden Het kruispunt Van Hogen- darp laan/Kethel weg/Van Linden van den Heuvell- singeL Te gevaarlijk, schreven een aantal bewo ners aan de Vlaarcüngse gemeenteraad. De gemeen te antwoordde met* valt wel mee. Overigens geeft zij toe dat de situatie op het kruispunt niet ideaal is en deelt zij de bewoners mee dat de afsluiting van het doorgaande verkeer over de Van Hogendorp- laan op het wensenlijstje staat van de gemeente. Maar vooralsnog zijn er nog geen maatregelen te verwachten. S O Het ziet er -yrjber uit voor de honderdduizenden fans van het clow..- -. a Bassie en Adriaan. Wat is het geval? ff S Op een smal' ■,Je moest Bassie van zijn onaf scheidelij- ke vriend „even snel" de caravan van de auto ontkoppe- EE Jen- Er moest worden gedraaid, en met een caravan jE achter de auto gaat dat niet, zeker niet op zo'n smal s snertdijkje. EE EE Helaas... het ging helemaal mis. De trekhaak glipte s tussen Bassies vingers door en weg rolde de caravan, de steile dijk af. Na enkele keren over de kop te zijn s gegaan, bleef het voormalige rijdende huis op zijn kant s Eg onder aan de dijk liggen. Daarom staat Bassie zo zielig te kijken bij de trieste P 5 resten van zijn caravan: ramen er uit, zijkanten kapot, j= alle meubeltjes stuk. Het ergste lijkt het er uit te zien voor de kinderen van Nederland. Hun favoriete program- ma dreigt mét de caravan in duigen te vallen. Of, zou de hele „ramp" misschien Ln elkaar zijn gezet? „Kijk eind september maar eens op de tv", zegt Bassie tenslotte =g H met een geheimzinnig lachje.... se IfiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiMifil Vlaardingen De centrale kerkvoogdij van de Hervorm de Gemeente in Vlaardingen kan gewoon doorgaan met de overdracht van de Nieuwe Kerk aan de Binnensingel aan een aannemingsmaatschappij. Zij is vrij het kerkge bouw te verkopen en de gemeente is niet bij machte de sloop ervan tegen te gaan. B en w schrijven dit in een concept-antwoordbrief aan de korkeraad van de Gerefor meerde Gemeente in Neder land. Dit kerkgenootschap had de leegstaande hervormde kerk graag willen overnemen. Het houten noodgebouw van de Ge reformeerde Gemeente aan de Dijklaan (beneden Maassluisse- dijk) is te klein en moet wor den uitgebreid. De gemeente geeft daartoe echter geen toe stemming. Vandaar dat de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente reeds van begin 1976 af pogin gen in het werk stelt de Nieuwe Kerk over te nemen. Na eerder gedane toezeggingen wil de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente in zee gaan met een aannemer. Dit. vanwege het fi nanciële voordeel- De Her vormde Gemeente heeft jaren te kampen gehad met tekorten, die pas nu enigszins wegge werkt lijken te worden. De heer C. Terroehorst van de kerkeraad dei' Gereformeerde Gemeente is over de gang van zaken bijzonder teleurgesteld. Vandaar dat dit kerkgenoot schap het er niet bij wil laten zitten. Gedacht wordt aan het bezwaar aantekenen tegen her ziening van het bestemmings plan om zo de gemeente Vlaar dingen alsnog te dwingen de overdracht tegen te houden. Dit op grond van het feit dat een pern-el grond aan bet oor- spronkeL. :e doel wordt ont trokken. Ook over de rol van het kerk bestuur van de Hervormde Ge niet bepaald gelukkig. Terree horst: „We waren helemaal rond. Daarna volgden er moei lijkheden, vanwege het gerezen verzet vanuit de gemeente, waarvoor wij overigens volle dig begrip kunnen hebben. Im mers, al weer moest er een kerk gesloten worden. Na deze moeilijkheden gingen wij weer praten met een vernieuwde kerkvoogdij. Ook nu kwamen wij tot overeenstemming. Tot dat plotseling bleek dat er een aannemer in het spel was. En die betaalt natuurlijk meer dan wij." Voor de heer Terreehorst is het een uitgemaakte zaak dat het de gemeente wel zo goed uit komt. Immers, de erfpacht die zij straks krijgt als er wonin gen zijn gebouwd, is veel meer dan zij thans van de kerk krijgt. Volgens de heer Terree horst krijgt de gemeente nu niet meer dan circa 400 gulden op grond van een „eeuwig-du rende" pachtovereenkomst, ter wijl dat straks zo'n 35.000 gul- don 7;i| Ti in.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1