SCHIEDAMSCHE COURANT Winkeliers houden handtekeningenactie De VOP gaat wellicht plat Mr. Vrolijk opent informatie centrum Staelduinsebos Renovatiekosten vallen tegen Ziekenfonds vindt werkgroep overbodig: VLAM IN DE PAN WERD NOODLOTTIG Tegen verkeersluw maken Van Hogendorplaan Moeilijk lerende kinderen kunnen in Schiedam verder Andrê Bosch beste clown van Maassluis Bromfiets op hol Expo Lucht adem- bene- mend Keukenbrand je Vrouw overlijdt bij eerste rijles Inbraak levert dikke beurs op Maandag 26 juni 1978- - ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendionst 144144 -103de jaargang no. 26115- 6 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL VIaarding-en De kans is groot dat in de Vettenoordsepolder op grote schaal gesloopt zal worden. De renovatie van de woningen van het zogenaamde nader onderzoekgebied is na melijk veel duurder uitgevallen dan men had gehoopt Dit bleek tijdens de vergadering van de deelprojektgroep, die voor de pers niet toegankelijk was. Het was toen echter al duidelijk, dat de medede lingen van aannemer Van der Waal over de renovatie tenminste opzienbarend zou zijn. Vol gens zijn begroting zou de prijs van de renovatie per woning zo'n zeventigduizend gulden bedra gen. Wethouder Bas Goudriaan heeft daarop in de stuurgroep stadsvernieuwing al laten weten niet meer in renovatie te geloven. Volgens Goud riaan zouden de huren dan al gauw op driehon derd gulden per maand uitkomen en dat vindt hij veel te duur. Het blijven ook na de renovatie maar eenvoudige huisjes. Op verzoek van aannemer Van der Waal was de vergadering van de deelprojektgroep beslo ten. Dit omdat hij zijn open begroting zou blootleggen waarin zijn „keukengeheimen" exact staan aangegeven, aldus een woordvoer der van de gemeente. Behalve de aannemer wilden de leden van de deelprojektgroep, de vertegenwoordigers van de VOP, evenmin de pers toegang tot de VOP-keet aan de Zomer straat verschaffen. „Teveel openheid zou onderhandelingen kunnen bemoeilijken in de toekomst," verklaart op bouwwerker George Deibei de geheimzinnige houding van de deelprojektgroep. „En", laat hij erop volgen, „de begroting van aannemer zou snel tot verkeerde conclusies kunnen leiden." Bas Goudriaan laakt echter deze houding van de projektgroep en noemt de geheimzinnigheid in strijd met de nota van de stadsvernieuwing. 'Wonderlijk gedoe over tandartsen' Uit protest tegen het eventueel aantrekken van Engelse tandartsen weigert het algemeen zieken fonds Vlaardingen/Schiedam (AZVS) zitting te ne men in een werkgroep, die plannen moet gaan maken voor een groepspraktijk voor tandartsen. VlaardingenGroot alarm gisteravond. De brandweer moest met vijf wagens uitrukken om een uitslaande brand aan de Peperstraat onder controle te krijgen. Het karwei zelf was snel geklaard: na twee minuten kon het sein „brand meester" gegeven worden. Toch kon de alertheid van de brandweer niet voorkomen dat het pandje volledig uitbrandde. Tot overmaat van ramp bleek achteraf dat dg 28-jarige bewoner W. Vermeijn niet verzekerd was. p De brand onlstond omstreeks zeven uur zondagavond, toen In het keukentje van de heer W. Vermeijn de vlam in de plan sloeg. Aanvankelijk verkeerde de brandweer in grote onzekerheid of er zich nog iemand in het pandje bevond. Gelukkig bleek dat niet hgt geval. Met een hoge drukstraal was men het vuur al snel meester. De schade is nog niet bekend. i Maassluis André Bosch is sinds zaterdag de beste ama- teurclown die in Maassluis rondloopt. Met een voortreffe lijke mime-act, waarin hij een gewichtheffer uitbeeldde, won hij de clowns wedstrijd die ge houden werd in het kader van het circusgebeuren. Zoals bekend staat de eerste stad aan de Waterweg nog tot en met 2 juli in het teken van het circus. De andere zestien deelnemers gaven voor zij aan de strijd begonnen een demon stratie voor het ontmoetings centrum Koningshof aan de Ui- verlaan met medewerking van de drumband het Wapen van Maassluis. Een muzikale rond gang door een deel van de stad kwam door het slechte weer te vervatten. Jurylid Johnny Bol- tini gaf na afloop van de wed strijd nog een demonstratie schminken, Bovendien vindt AZVS-direc teur Van den Broek, dat de gemeente op twee gedachten hinkt. „In het gebied Schie dam, Vlaardingen, Maasland en Maassluis zijn ongeveer 5000 mensen op zoek naar een tandarts en voor Schiedam be tekent dat een behoefte aan ccn of twee tandartsen. Eind vorig jaar was er een jonge gegadigde, die slechts een ver klaring van de gemeente nodig had om vrijstelling van militai re dienst te krijgen. Dat lukte niet. Nu werkt hij in Vlaardin- gen. Maar wat wil Schiedam dan, wel of geen tandartsen?" Aan de besprekingen van de werkgroep van ambtenaren, raadsleden, GG en GD en tand artsen neemt wel het algemeen ziekenfonds Waterweg-Noord (AZWN) deel. Daardoor zal het AZVS op de hoogte worden gehouden. Van den Broek noemt het „wonderlijk" dat wethouder voor sociale zaken en volksge zondheid Eef Collé uitnodigin gen had verstuurd om een ge sprek te voeren en er van ge meentelijke zijde meteen de conclusie aan werd verbonden: daar hebben we een werk groep. Bij het AZVS vindt men dat onzin. „Er is een speciale Rijn- mondcommissie voor tandheel kundige voorzieningen, waar Schiedam nooit zijn neus heeft laten zien", zegt directeur Van den Breek. Het idee, dat bij de gemeente leeft om Engelse tandartsen naar Schiedam te halen, vindt hij „ook maar halfslachtig". Volgens de directeur van de AZVS wordt daarmee de weg afgesloten voor Nederlandse tandartsen, waarvan er in elk geval in 1980 een hele stroom loskomt. Maassluis De 34-jarige auto mobilist H. Seh. uit Maassluis veroorzaakte zaterdagavond een lichte ravage toen hij op de kruising van de P.C. Hooft- laan en de Groen v. Prinsterer- weg de I9-jarige bromfietser V.P.T. geen voorrang verleen de. De bromfietser werd door de personenauto geschept en kwam ten val. Toen de bromfiets echter, nu zonder bestuurder,, door bleeft rijden kreeg het ongeval nog een staartje. De opholgeslagen bromfiets raakte namelijk een vrouw die daar net op haar fiets passeerde. De vrouw kwam zo lelijk terecht dat zij met een dubbele sleutelbeen- fraktuur in het Holyziekenhuis moest worden opgenomen. Schiedam „Ik ben er sterk voor, dat kinderen al op zo jong mogelijke leeftijd naar het museum gaan", heeft cultuurwethou der Herman Posthoorn zaterdagmiddag gezegd tijdens de ope ning van een tentoonstelling, die zeker ook voor kinderen zeer boeiend en amusant is. Lucht, ter leringh en de vermaeck. Lucht is de titel van de zomertentoonstelling in Schiedamse stedelijk museum. Alles over lucht is er te zien, variërend van speelgoedvliegtuigjes en ballonnen tot superrealistische schilde rijen van Jan Grotenbreg en informatie over luchtvervuiling zoals het S02-gehalte in de Rijnmond. Voor schoolmeester ware het museum de komende maanden een nuttige trekpleister geweest, maar door de vakantietijd is nu het initiatief om naar het museum te gaan vooral aan de kinderen en ook aan de ouders, vindt de wethouder. Ook de opening was het bijwonen waard. Theatergroep Suncycle bracht een merkwaardig „allegorisch masker" vol toespelingen op lucht Was er het ene moment een Jeffrey Shaw (bekend via de lichtshows van Genesis) die steeds heftiger zat in en uit te ademen, het andere moment fladderde wel iemand anders van de Eventstructure Research Group door de voile museumau- la en werd er een ballon met een gas kapotgeschoten, stond de „zon" op van de kansel in de aula en werden de plu's opgestoken. Ook dat vonden vooral de aanwezige kinderen leuk, en later vermaakten zij zich op luchtbedden in een zaal. Door het onthullen van een naambord, heeft de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk. zaterdagmorgen het informatiecentrum in het Staelduinse Bos offi cieel geopend. Mr. Vrolijk verrichtte de handeling ten overstaan van veel geno digden, waaronder kamer- en statenleden, burge meester en wethouders van omliggende gemeen ten. afgevaardigden van Rijnmond en CRM en na tuurvorsers. Het informatie/bezoekers centrum is ingericht in de midden in het bos staande grote stal, en heet nu dan ook ,,'d Oude Koestal". Het beheer van het centrum is in handen van de vereni ging „Vrienden van het Staelduinse Bos"; de huis baas is de Stichting Zuid- Hollands Landschap. Mr. Vrolijk wilde tijdens de opening nog geen toezeg gingen doen over de bij de provincie aangevraagde subsidie. „Zuid-Holland is een vergeten provincie in het financiële vlak. Wij moeten als onderverdeeld worden beschouwd". Mr. Vrolijk wees ook op de functie van het Staelduinse Bos. „De bewustwording van het bos heeft een groot draagvlak in Zuid- Holland gekregen", zo z§i hij. Vlaardingen De winkeliers van de Van Hogendorplaan In Vlaardingen hebben van hun klanten massale steun ontvan gen in hun strijd tegen de ge meente, die de straat verkeer sluw wil maken. Dit blijkt uit de handtekeningenactie, die de winkeliers vrijdag en zaterdag hebben gevoerd. Volgens voor zitter Joh. Pronk van de win keliersvereniging heeft men een lijst van meer dan duizend handtekeningen. Deze worden morgenavond tijdens de verga dering van commissie voor verkeer en vervoer aan wet houder Bas Goudriaan over handigd. Aan de actie hebben alle zestig winkeliers meegedaan. Volgens voorzittertvishandelaar Pronk waren de ondertekenaars ge heel vrij in hun handelen. Zo wel voorstanders als tegenstan ders van de gemeenteplannen konden hun handtekening op de lijst kwijt De winkeliers vrezen voor een terugslag in hun omzet als de gemeente de plannen doorzet. Die behelzen onder meer af sluiting van de hoofdrijbaan van de Van Hogendorplaan vanaf de Goudsesmgel tot aan1 de Rotterdamseweg en de Knottenbeltsingel tot de Ke- thelweg. Vishandelaar Pronk: „Het unieke van dit winkelcentrum is dat je met de auto haast tot aan de toonbank van dc winkel kan komen. Als dat niet meer kan dan halen de mensen oer- gens anders hun boodschap pen. Men komt hier immers uit geheel Vlaardingen juist van wege de goede bereikbaarheid per auto. Kijk", vervolgt de vishandelaar niet zonder emo ties, „we hebben niks tegen Bas Goudriaan en zijn politiek maar komt hij aan ons brood dan slaan we terug". Schiedam Elektrisch koken is zo eenvoudig nog niet. Dat ontdekte de 36-jarige Schie dammer V.D.A. toen hij de keuken van zijn woning aan de Westlandsestraat verlaten had om even later door de brand weer gealarmeerd te worden dat zijn keukentje in brand stond. De man had een pan met vet op een elektrische kookplaat laten staan, deze weliswaar uit gedraaid, maar had, m de ver onderstelling verkerend dat het zo verder geen kwaad kon, zijn huis verlaten. De electrische kookplaat bleek echter nog zo gloeiend te zijn, dat het vet oververhit raakte en voor een fiks keuken brandje zorgde. De brandweer had het brandje snel onder de knie. De schade is nog met bekend. De man is verzekerd. Schiedam Tijdens haar eer ste motorrijles is de 2S-jarlge Vïaardingse A. M. l.-M. onwel, geworden en overleden. Zij reed op het Spinhuispad en begon bij de hoek van de Noordmolenstraat plotseling te slingeren. Op de duozit zat de 27-jarige Rotterdamse in structeur W. T. die tijdig het stuur wist over te nemen. De jonge rouw is vervoerd naar het ziekenhuis, maar bij aankomst bleek zij overleden. Artsen hebben een natuurlijke doodsoorzaak geconstateerd. Het ongeluk \or.d vrijdagmid dag om vijf over twee plaats. Schiedam Een portemonnee met liefst 6590 gulden is bij ccn inbraak aan de Juliana- laan gestolen uit het huis van J. C. van den H., een 50-jarige horeca-expioitant. Hij had de beurs-met-veel-papieren ge woon ergens laten liggen in het huis. Een flinke trottoirtegel vloog door de etalageruit, toen inbre kers het ap de winkel van J. H. (65) op de Rotterdamsedijk hadden gemunt. Artikelen zoals bromfietscilinders wer den meegenomen. De winkelier schat de waarde ervan op 375 gulden. De schade raamt hij op een iets groter bedrag. Schiedam/VIaardingen/Maas- sluis In een geheel eigen gebouw aan de Burgemeester (lonnerlage Gretelaan in Schiedam komt in augustus een zelfstandige openbare school voor voortgezet buiten gewoon onderwijs (vbo). Dat is op initiatief van de Martin Luther Kingschool in Maas sluis cn de gemeentebesturen van Schiedam en Vlaardingen. Aanvankelijk ging een voor keur uit naar het stichten van zo'n school voor moeilijk leren de kinderen m Vlaardingen, maar daarvan is afgeweken. De nieuwe school komt in de plaats van de vbo-afdeling, die al twee jaar aan de Prof. R. Casimirschool aan de BHG- laan was verbonden. Met vijf groepen gaat de zelfstandige vbo-school vermoedelijk star ten, terwijl sprake zal 2ijn van nauwe samenwerking met een aantal scholen voor lager be roepsonderwijs in het gebied van Rijnmond-Noordwest Het personeel is inmiddels be noemd en voor diverse verbou wingen heeft de Schiedamse* gemeenteraad al een krediet verleend van 34.600 gulden. De regionale school staat open voor kinderen, die niet worden toegelaten tot individueel tech nisch en huishoudonderwijs, aldus onderwijsconculent van de gemeente Schiedam Lex Tigges. Een informatieavond in het schoolgebouw BHG-Iaan 496 vindt plaats op dinsdag avond 4 juli om acht uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1