SC IED JSM HE JURANT „Geen goudkust in Heliben m niks anders te d .oen?" Nieuwe tijden voor winkels 59 Bas Goudriaan over handtekeningenactie van winkeliers Van Hogendorplaan: Knots gekke diefstal Vragen over „Penter Inn" Brand op rijksweg Rits voor tweede stadskantoor CDA wil woningen nog niet laten schieten „Zwijntjesjager" SPLITSEN Dode na aanrijding 2500 wandelaars. BORDJES MOETEN WORDEN GEKEURD Paal voor veilig spelen Autobedrijf t ÉRTAN Strandenquête In de Lindenhof Woensdag 28 juni 1978 - onafhankelijk dagblad 103de jaargang nó. 26117_4 PAGINAL Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendïenst J44144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen - „Geen goudkust in de VOP" Zo heet de nieuw ste nota van de wijkgroep Vet ten oordsepolder naar aanlei ding van de plannen van de gemeente om in de Zomer straat en Landstraat woningen te bouwen van meer dan vier honderd gulden huur per maand. De VOP zegt massaal „neen" tegen deze plannen. Men meent, dat de gemeente zicb moet houden aan de af spraak dat de woningen be stemd zijn voor de bewoners van de wijk, die wegens sloop moeten vertrekken uit hun huidige woningen. „Verhuizen van een oudbouw- woning in de VOP naar nieuw bouw in de Landstraat komt neer op een huurverhoging van gemiddeld vijfhonderd pro cent!" aldus de wijkgroep, die verder meent, dat de gemeente zich niet langer lijkt te willen houden aan eerder gedane toe zeggingen over betaalbare hu ren, Dat laatste blijkt uit de verschillende bijlagen, die in de nota zijn toegevoegd. VOP-vernieuwt van 5 novem ber 1976, de uitgave van het gemeentelijk voorlichtingsbu reau; „Eerst nieuwe huizen bouwen, dan pas slopen. Deze nieuwe woningen komen; hoek Landstraat-Zomerstraat, La moenterrein en hoek Zomer straat-Stationsstraat. Degenen die in huizen wonen die moeten worden gesloopt, komen het eerst voor deze nieuwe huizen in aanmerking". Al op 17 juni van het vorige jaar liet het bureau Abel de Jong voor stede bouwrecht en planologie weten namens de projektgroep Vettenoordsepol- der niet in te kunnen stemmen met het plan van de gemeente de nieuwbouw in de VOP te splitsen in een project Lamoen- terrein-Paienveld en Zomer- straat-Land str a at. In maart van dat jaar stelde de projektgroep reeds, dat het aparte plan voor de Land straat-Zomerstraat moet wor den afgewezen. Dit aantal te bouwen woningen (25) zou te klein zijn om in aanmerking te komen voor de subsidie „Goed en goedkoop". Voorgesteld werd daarom het plan van De 59-jarige mevrouw M. vaa der Net-Harder uit Schiedam is gistermiddag na een verkeersongeluk op de Haagse Landscheidiugs- weg om het leven gekomen. Het slachtoffer stond op de fietsstrook met haar man te praten, toen rij een stap achteruit deed en werd ge schept door een passerende auto, bestuurd door de 68- jarige A.J.H.O. uit de Hen drik Zwaardecroonstraat. Het slachtoffer overleed twee uur na de aanrijding in de llrsulakliniek. Vlaardingen „Het lijkt wel alsof ze niks anders te doen hebben." Zo was de reactie van wethouder Bas Goudriaan gisteravond in de commissie ver keer en vervoer op de verzamelde handtekeningen door de winkeliers van de Van Hogendorplaan. Zoals bekend hebben de winkeliers de strijd aange bonden tegen de gemeente met haar plannen de straat verkeersluw te maken. Voorzitter Joh. Pronk van de winkeliersvereniging overhandigde Bas Goud riaan gisteravond ene lijst met 3341 handtekeningen van klanten. Slechts 103 on dertekenaars toonden zich voorstander van afsluiting van de Van Hogendorplaan. „Voorbarig," noemde Goud- Schiedam De dertien de Schxedamse avond vierdaagse is gisteravond massaal van start ge gaan. Een kleine 2500 wandelaars zagen op hun route Schiedam op zijn mooist. Belangrijk is de bloemenhulde die vrij dagavond de wandelaars staat te wachten. Op die avond wordt alles opge steld aan de Maasboule vard, waar vandaan met vier Schiedamse muziek korpsen de wandeling naar het centrum begint. Op twee plaatsen kan men bloemen uitreiken; de Julianalaan en de Westfranienlandsedijk. Schiedam Achtentwintig tum-knotsen zijn ont vreemd hij de Prof- R. Ca- simirschoo! aan de Dr. Het is niet be- deze „knotsgek ke" diefstal is gepleegd. Bij Jiet schoolgebouw zijn na- vmeJijk geen braaksporen Öuiyperlaan. kend hoe des Schiedam Alle winkeliers var. Schiedam moeten binnen kort naar het stadskantoor gaan of schrijven om bordjes met nieuwe openingstijden te laten keuren. Dat „waarmer ken"» waar de gemeente 6,30 voor vraagt, is een gevolg van de nieuwe winkelsluitingswet die op 1 november in werking treedt. De winkels mogen van af die datum niet meer dan 52 uur per week geopend zijn. Deze uren moeten op zaterda gen liggen tussen 5.00 en 17.00 uur en op andere werkdagen tussen 5.00 en 18.00 uur. De verplichte vakantie - en halve- dagsluiting komt dan te ver vallen. Schiedam Over een paar maanden wordt de Anthonie Muijsstraat jn Schiedam-West met behulp van een verplaats bare paal voor het gemotori- seeerd verkeer afgesloten. De rood-witte paal, die met een slot kan worden vastgezet, is aangevraagd door de Goeman Borgesiusschool in de straat Het hoofd wil de scholieren veilig op straat laten spelen. Een soortgelijke maatregel is reeds getroffen bij de Laurens Costerstraat in Oost en binnen kort waarschijnlijk ook bij het nieuwe winkelcentrum in Ke- Natuurlijk mogen ze op de we kelijkse koopavond geopend zijn van 18.00 tot 21.00 uur. Aan de gemeenteraad zal bin nenkort worden voorgesteld om daar nog steeds de donder dagavond voor te reserveren. Naast de wekelijkse worden nog vijf koopavonden vóór 5 december en drie koopavonden vóór 24 december mogelijk. Op bepaalde voorwaarden kan een winkelier op godsdienstige overtuiging toestemming krij gen om zijn winkel nog open te stellen op zondagen van lfl.00 tot 18.00 uur. Een aankondiging voor al deze nieuwe bepalingen krijgen de winkeliers nog deze maand toe gestuurd. Extra formulieren zijn vanaf het einde van de maand verkrijgbaar bij de af deling algemene zaken op de tweede etage van het stadskan toor. Daar moeten ook de ver plichte bordjes met opening stijden ter waarmerking wor den aangeboden. Dat kan van af l augustus. Op 1 oktober hopen de ambtenaren het hele karwei te hebben geklaard. Voor de winkeliers blijft dan nog de mogelijkheid open om in beroep te gaan bij het colle ge van beroep voor het bedrijf sleven in Den Haag, tegen een eventueel besluit van burge aankondiging met te waarmer ken. Voor vrijstellingen en onthef fingen kan de gemeenteraad, of bij delegatie bet college van b en w, ten hoogste tien werk dagen per jaar aanwijzen. Die mogen over verschillende delen van de stad zijn gevarieerd. Bij de huidige winkelsluitingswet, uit 1951, geldt dat voor 21 da gen, doch dan voor de hele stad. Die regeling is gemaakt in verband met plaatselijke ge beurtenissen, zoals kennissen, sportfeesten, winkelweken, ver koop van bloemen in zieken huizen en begraafplaatsen, winkels bij volkstuincomple xen en dergelijke; Van de nieuwe bepalingen zijn overigens bij Koninklijk Be sluit uitgezonderd de horecabe drijven, tijdschriftenwinkels, musea, apotheken en dergelij ke. naan de actie van de winke liers. „Ze weten nog met eens wat de plannen zijn, laat staan de uitwerking ervan." Volgens de wethouder gaat de afslui ting vooraf met uigebreide in spraak van de betrokken. Ver der wees hij naar de winkeliers op de Hoogstraat, die maar wat gelukkig zijn met de afsluiting. Over de problematiek rondom de afsluiting van de Anna Pau lo wnalaan, waar de commissie langdurig over sprak, besloot Goudriaan tot het houden van een enquête onder de bewoners van de zogenaamde Goudkust Niet om hun mening te vragen over de afsluiting van de weg - dat plan zet Goudriaan door - maar over het doortrekken van de Willem de Zwïjgerlaan via de Europaboulevard op de Holysingel. De bewoners vre zen namelijk, dat veel sluipver- keer over de Willem de Zwij gerlaan zal rijden als deze in verbinding komt met de Holy singel. Het tweede kamerlid voor de WD, die namens de bewoners van de Goudkust sprak, noemde de reconstructie van het kruispunt Anna Pau- Iownalaan-Frederik Hendn- klaan-Hoiysmgel een improvi satie omdat voor verscheidene andere kruispunten in die buurt nog geen plannen zijn ontwikkeld. Verder maakte hij er bezwaar tegen, dat de recon structie niet in het ontwerp- structuurptan was opgenomen. „Groep 5" (woningbouw Land- straat en Zomerstraat) ui de pmllebak te gooien en het plan architect Nico Andriessen - (woningbouw Lamoenterrein en Palenveld) uit te breiden waarop dan een gunstige subsi die kan worden ontvangen. Waarvoor gevreesd werd kwam uit: Geen „Goed en goedkoopsubsidie" voor de wo ningen van „Groep 5". De fce- wonersgroep Nieuwbouw Vet te no ordsepold er heeft als pro test tegen de gang van zeken 131 handtekeningen overhan digd met de mededeling; „Rea liseert u zich uw verantwoor delijkheid en verschuilt u zich niet achter fatsoennonnen, want zeg nou zelf wat is onfat soenlijker: Eén architect op een nette manier zijn opdracht terug te geven of honderden bewoners dwingen weer naar de volgende saneringswijk te verhuizen?". Vlaardingen De PvdA- raadsledea Hans Versiuys en Arie Maarleveld hebben aan het college van b en w van Vlaardingen vragen gesteld over de benarde po sitie waarin de peuter speelzaal „Peuter Inn" sinds kort verkeert. De peuterspeelzaal dreigt op korte termijn naar een an dere ruimte om te moeten zien. Dit omdat de Stich ting Cïub- en Buurthuis werk Vlaardingen in het wijkcentrum 't Nieuwelant, waar de Peuter Inn nu nog huist, haar „eigen" peuter zaal wil oprichten. Ouderwerkgroep en leid sters van de betreffende peuterspeelzaal werden kort geleden geconfron teerd met een kant en klaar nota van de Stichting, waaruit duidelijk werd dat ze op korte termijn moesten vertrekken. Er voigde een schriftelijk protest tegen deze gang van zaken, „Is het college bereid en in staat maatregelen te treffen die kunnen voorkomen dat de peuterspeelzaal Peuter Inn op korte termijn moet verhuizen?" vragen de he ren H. Versiuys en A. Maar leveld het college nu. Bo vendien vragen zij het colle ge een nader onderzoek m te stellen naar verdere ont wikkelingen rond de peu terspeelzaal in Vlaardingen, die door ouders en leidsters mogelijk als ondemocra tisch ervaren kunnen wor den. Het begin van de „rits"» die de twee helften van 's-Graveland bijeenhoudt. advertentie Voor betrouwbare Bovag-occasions V. DEVENTERSTRAAT 17 TEL. 73.11.44. Koopavond geopend! Bij een brand op de noord elijke rijbaan van de rijks weg tussen Vlaardingen en Maassluis raakten ter hoogte van de penden- kooi" vannacht twee auto mobilisten betrokken bij een aanrijding. Omstreeks halftwaalf vloog de personenauto van de 27-jarige R. van K. uit Schiedam in brand nadat de bestuurder de wagen wegens motorstoring op de vluchtstrook had gezet Te hulp geschoten automobilis ten konden met hun brandblus apparatuur de vlammen met doven. De Vlaardingse brand weer bluste uiteindelijk het vuur maar kon niet voorkomen dat de auto geheel uitbrandde. De politie vermoedt, dat een defecte benzinepomp oorzaak van de brand is. Tijdens het gebeuren waarbij de noordelijke rijbaan van de rijksweg tijdelijk was geblok keerd, reden de 49-jarige H. van B. en de 31-jarige G. J. O., beiden uit Maassluis, met hun auto tegen de stilstaande file op. Beide voertuigen liepen for- se schade op. Niemand raakte bij het gebeuren gewond. Hoek van Holland Wanneer de deel gemeenteraad accoord gaat. dan zal in de maand juli een enquête worden gehouden onder de badgasten van Hoek van Holland. Het dagelijks be stuur van de deelraad wil een inzicht krijgen in de wensen van de badgasten en de even tuele tekortkomingen van het Hoekse strand. Eerder al ver klaarde cle comissie voor sport en recreatie zijn instemming met de vragenlijst, die overi gens ook door de deelgemeen- teraad werd geaccepteerd. De raad moet nu beslissen over een bedrag van 500 gulden, dat nodig is voor de enquête die uitgevoerd wordt door het per soneel van de Dienst voor Sport en Recreatie. Schiedam Het tweede stadskantoor,, aan de 's- Gravelandseweg bestaat uit twee helften, die door een ritssluiting bijeen worden gehoudenDat is te danken aan Ad van Otterloo, Schiedams kunstenaar, zonder wie het gebouw niet alleen ui teen zou vallen maar ook veel saaier zou zijn. Die ritssluiting is een kunstwerk, dat begint bij de ingang van kantoorge bouw 's-Graveland, waar ondermeer de sociale dienst en het bureau huis vesting van de gemeente en de dienst centraal mi lieubeheer van Rijnmond nieuwe ruimte hebben ge kregen. De sluiting ritst door het hele gebouw heen, hele maal in de rondte gaand in het trappehuis, en steeds van kleur opschui vend: m zes banen is de rits geschilderd, op de be gane grond met ais hoofd baan groen, en dan al naar gelang men hoger de trappen opgaat met nieuwe hoofdbanen, ach tereenvolgens geel, rood, biauw, wit en zwart. Daarmee heeft Ad van Oosterloo het hele ge bouw benut en verleven digd. Eerder dit jaar rondde Cees Bouw zijn muurschildering in de wachtruimte van de so ciale dienst ai af. Schiedam Het. CDa staat beslist niet achter het pas ge nomen besluit van burgemees ter en wethouders om de Lin denhof een sociaal-culturele bestemming te geven. Dat bet college zonder van te voren de raadsleden te polsen de woon bestemming helemaal beeft la ten schieten, zit frac beleidster Riet Taverne akelig dwars. Daarmee is zij een van de eer ste politici, die duidelijk uit spreekt dat niet zomaar aan de woongedaehte voorbij moet worden gegaan. Eerder had de PSP, evenals de KEN, zich al gesteld achter deze eis van het Komitee Jongerenhuisvesting Schiedam. Overigens spreekt de CD A's ter zich niet hard uit vóór een woonbestemming; wel wil zij eraan dénken. Tijdens de vergadering van de raadscommissie voor ruimtelij ke ordening, die deze week in het stadskantoor werd gehou- Schiedam Bij het openbaar slachthuis in Schiedam-West is giste ren een zogeheten zwijn tjesjager aktïef geweest Een dertigjarige hoofda- gent is er het slachtoffer van geworden. De dief pakte de fiets van de politieman op het* moment dat deze korte tijd voor een verhoor in het slachthuis was. De. waarde van het ont vreemde rijwiel» merk DCP., is 300 gulden. den. sneed zij de kwestie aan. „Ik conformeer mij beslist niet aan het collegebesluit," -liet zij weten, waarna zij aankondigde dat partijgenoten van haar de opdracht hebben ook in andere commissies het ongenoegen te laten horen. Waarschijnlijk zal dat donderdagavond het geval zijn bij de raadscommissie voor algemene en bestuurlijke zaken, waarvan burgemeester Arie Lems voorzitter is. Wethouder Chris Zijdeveld wil de er liever niet op ingaan, enerzijds omdat hij zijn cultu rele collega Herman Posthoorn in dezen meer verantwoorde lijk acht, anderzijds omdat hij met de gang van zaken ook niet gelukkig schijnt „Toen er nog vijf wethouders waren in Schiedam, verloor ik, toen ik woonruimte wilde reserveren in het oude weeshuis," liet hij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1