Financiën struikelblok 'Geluidsoverlast Holysingel onaan ?aardbaar' Gouden ganzeveder voor „tante" Bep Schade-eisen renovatie Simplexhuizen Scholier gedood Meisje gedood onder trein Nieuwe kaart van Schiedam Plan voor Turkse gebedsruimte in nieuw wijkcentrum Collegevorming PvdA en CDA: SCHIEDAMSCHE COURANT Vrijdag 30 juni 1973- ONAFHANKELIJK DAGBLAD I03dc jaargang no. 26119- 6 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 266Ö91 - redactie 262566 - klarhtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen Bij een verkeersongeval is de 16-jarige scholiere Carla Bobben uit Vlaardingen gister middag om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Schie damse weg en het sta tionsplein in Vlaardingen. De 32-jarige chauffeur B. H. uit Den Bommel trok zijn vrachtwagen combi natie op bij het verkeer slicht en sloeg rechtsaf in de richting van het sta tion. De scholiere reed met haar brommer vanaf het fietspad tegen de wa gen en gleed onder de combinatie. Zij overleed vrijwel ter plaatse. Vlaardingen Het ziet er niet naar uit dat Vlaardingen voor. augustus een nieuw college heeft. Tijdens het overleg tus sen PvdA en CDA over de portefeuilleverdeling bleek de post financiën een groot strui kelblok. Het CDA eiste deze post met grote klem op. Daarvoor in de plaats liet zij stadsontwikke ling, verkeer en vervoer geheel aan de PvdA. Het CDA claim de, sprekend over een gelijk waardige machtsverdeling bin nen het college, financiën voor zijn raadslid Cees Bot en on derwijs, samenlevingsopbouw en welzijn voor zijn huidige fractievoorzitter, Jelle Wijn- Stok. De PvdA deelde mee dat zij zich door de ontstane situa tie genoodzaakt voelt eerst rug gespraak te houden met de fractie. Wethouder IJ. v.d. Vel den gaf als commentaar op de situatie. „Het zal zeer moeilijk worden om hier uit te komen." Dat het CDA stadsontwikke ling èn verkeer en vervoer ge heel in handen liet van de hui dige wethouder Bas Goudriaan was toch wel een verrassing. Verwacht werd dat het tenmin ste een deel van de portefeuille op zou eisen. Maar dat bleek niet het geval. Stadsontwikke ling en verkeer zijn logischer wijs met elkaar verbonden", zei Jelle Wijnstok gisteravond. „Maar het is een zware post En om die te compenseren zou den wij toch graag zien dat wij ook een zware post krijgen:, „financiën". Hoewel het in feite allemaal draaide om wie financiën krijgt toegeschoven, werd er toch nog over andere zaken gesproken. Zo waren PvdA en CDA het erover eens dat zie kenhuiszaken, nu nog bij finan ciën ondergebracht, bij volks gezondheid ingedeeld dient te worden: onafhankelijk van wie de wethoudersstoel gaat bezet ten. venaugcu Vlaardingen „De ambtenaren moeten ze ophangen en Bas Goudriaan aan de hoogste boom". Deze kreet was gisteravond te horen bij de bewonersvergadering van de Indische buurt, die door de buurtcommissie was uitgeschreven. Onderwerp van gesprek: Scha devergoeding bij het plaatsen van nieuwe raamkozijnen voor de Simplexwoningen. Het bleek allemaal nogal mee te vallen. Besloten werd tot het indienen van schadevergoeding waar dat nodig is. In het alge meen is de schade, die tijdens de werkzaamheden voor hel plaatsen van de nieuwe ramen minder groot dan de oplaaien de emoties deden vermoeden, zo bleek uit de uitlatingen van de meeste bewoners, die daar- Schiedam Het vijftien jarige meisje M. Keijzer is gisteravond in haar woonplaats Schiedam met een bromfiets onder eeu trein gekomen. Ze was op slag dood. Het meisje, dat wettelijk nog te jong was om brommer te mogen rij den, was de bromfiets aan het proberen. De politie vermoedt dat ze onvoldoende ervaring had, om de brommer ineens, toen knipperende Lichten en belgerinkel het naderen van de trein aan kondigden. tot stilstimd te brengen. Het ongeluk gebeurde op een overweg die ter hoog te van het Schiedamse buurtschap Kethel ligt. Het treinverkeer tussen Botterdam en Den Haag kreeg aanzienlijke ver traging, voor sommige treinen liep dat op tot een uur. Gedurende enige tijd werden treinen over één spoor geleid. voor in het ontmoetingscen trum West bijeen waren geko men. De schade bleef voorna- meliijk beperkt tot het behang, De buurtcommissie sprak daarbij wel de verontwaardi ging uit over de ambtenaren van het stadhuis, die niet over schadevergoeding zouden wil len praten, terwijl wethouder Bas Goudriaan had toegezegd, dat indien er sprake van scha de zou zijn, de gemeente zal verzoeken. Overigens niet zo'n wonder, de houding van de ambtenaren. Pas gisteravond besloten de Simplexbewoners formeel schadevergoeding te eisen in dien daar sprake van is. De hele bijeenkomst leek derhalve een tikkeltje te zijn opgeklopt. Vlaardingen Het ge luid, dat de fiats langs de Holysingel binnen dringt van het voorbij rijdend verkeer, is abso luut onaanvaardbaar. Dit hebben metingen uitgewezen. Volgens mi lieu-ambtenaar Jan Mo lenaar hebben de bewo ners het volste gelijk als zij tegen deze overlast massaal in actie komen. De hoeveelheid aan geluid waar de bewoners van de flats dagelijks aan worden blootge steld overtreft de richtlijnen van het ministerie van volksge zondheid en milieuhygiëne vele malen. In de flats langs de Holysingel bedraagt dit gemid deld 45 decibel. Het maximaal toielaatbare niveau is echter 25 decibel Milieu-ambtenaar Mo lenaar stelt echter, dat bij dit niveau in feite al maatregelen moeten worden genomen. De overschrijding met 20 decibel noemt hij volstrekt onaan vaardbaar. De metingen wer den buiten de spitsuren ver richt Anders gaven de uitsla gen een nog somberder beeld. De hoeveelheid gemeten geluid buiten de flats bedraagt onge veer 70 decibel, hetgeen ook veel te veel is. In de commissie verkeer en vervoer raadde de milieu-ambtenaar ook met klem aan bij de Anna Paulow- nalaan-Fredenk Hendrüdaan- Milieu-ambte naar Molenaar: „De bewoners van de flats heb ben gelijk als zij massaal tegen de geluidsoverlast in actie komen." Zomer 1978, een droefgeestige zaak. Een druipnat terrasje op het Vlaardingse haven- hoofd. Onze fotograaf Jacques Zorgman, ËËf vereeuwigde het stille verlangen van de man onder de paraplu naar zonnige jonge- dames in zomerjurken en bedienende obers om zich heen. VVV; in oktober voor zelfde prijs Schiedam Eindelijk komt in oktober een nieuwe platte grond van de stad Schiedam uit. De VVV probeert momen teel de uitgave via een gebrui kelijke advertentiewerving te financieren. Daarom rekent Ruud Pillaard, directeur van de Schiedamse Gemeenschap en de VVV, op handhaving van de prijs die voor de be staande kaart moet worden be taald: anderhalve gulden. De nieuwe kaart is hard nodig. Al vier jaar wordt gewerkt met een plattegrond, die al verou derd was op het moment van uitkomen: een groot deel van Woudhoek-Zuid ontbreekt erop en volgens de cntwerplijntjes zou de Polderweg worden weg gevaagd (en daartegen verzet wethouder Chris Zijdeveld zich duidelijk in 2ijn beleidsnota 1976). Met de dienst gemeentewerken overleggen de VW en een Schiedamse drukker daarom uitvoerig, hoe de plannen op het ogenblik zijn met onder meer Woudhoek-Noord, het in dustriegebied, de verkeersaf wikkeling in Schiedam-Zuid en het gebiedje ten noorden van rijksweg 20 bij het Prinses Beatrix park (zie daarvoor pagi na drie). Overigens is er momenteel een beperkte oplage, waarop Woudhoek-Zuid wel is aange geven. Deze uitgave verscheen gelijktijdig met het "blauwe gidsje", een vrij onoverzichte lijk boekje met adressen van diverse instellingen in Schie dam en een inhoudsopgave die meer verwijst naar adverteer ders dan naar die instellingen. Ook daarin stonden al veel fou ten op het moment van uitko men; dat was in 1976 op initia tief van drukkerij en uitgeverij De Magneet. Op een aantal punten was het gemeentegidsje uit 1974 nog actueler en in elk geval meer overzichtelijk. Holysingel een T-kruising te maken, dus de Anna Pa ulow- nalaan af te sluiten. Door het plaatsen van stoplichten bij de kruising zal het geluid van de optrekkende en afremmende auto's namelijk toenemen met zeven decibel. Metingen heb ben voorts dezelfde uitslagen gegeven voor de school langs de Holysingel voor de opleiding van kleuterleidsters. Conclusie van de heer Molenaar: „Daar is lesgeven met een open raam praktisch niet mogelijk." Een verkeerskundig onderzoek heeft nog eens het belang van het afsluiten van de Anna Pau- lownalaan aangetoond. Zo blij ken gedurende de spitsuren slechts zestig auto's per uur van die laan de Holysingel op te rijden. Zij vertragen het overige verkeer (4000 auto's over de Holysingel, 1000 auto's over de Frederik Hendriklaan) met zo'n dertig proeent. Het geluidsniveau in de bungalow- wijk langs de Anna Paulowna- laan en de Willem de Zwijger laan staat in geen verhouding tot hetgeen de bewoners van de HoJysingelflats te verduren he- ben, ook niet wanneer sluipver- keer door de Goudkust gaat rijden. Milieu-ambtenaar Molenaar „De sluiting van de Anna Pau lowna! aan is dus geen politie ke maar een zuiver technisch besluit. Wanneer de T-kruising niet wordt gerealiseerd, kun nen wij als milieuznensen stel len, dat we gefaald hebben in onze poging de leefsituatie voor de veel grotere groep mensen in de flats iets te ver beteren." Moskee Markstraat te kleiu: Schiedam De Turken in Schiedam zitten te springen Tante Bep Zwep uit de Schiedamse §H Gorzen kreeg gisteravond de gouden ganze- veder die ter j§g gelegenheid van het hon- derdjarig be is staan van het §s Rotterdamsch Hg Nieuwsblad was uitgeloo.fd voor verdienstelijke streekgenoten. Schiedam Tante Bep is in het zonnetje gezet. Gister avond heeft deze bekende be woonster van de Havendijk de gouden ganzeveder gekregen, die onze krant onlangs uitloof de voor verdienstelijke streek genoten. Mevrouw E. Zwep zoals ze officieel heet - kreeg het sieraad opgespeld van re dactiechef Henk Lambregtse. Manager D. E. Boekeloo deed er vervolgens nog een bootreis bij naar het Engelse stadje York. Allemaal vanwege het hon derdjarig bestaan van het Rot terdamsch Nieuwsblad. In een speciale huis-aan-huis versprei de voorjaarsbijlage hebben wij u ter gelegenheid van dat jubi leum gevraagd ons mensen te noemen die altijd in de weer zijn voor anderen en die best eens beloond mogen worden. Uit de honderden reacties die daarop bij de redactie binnen kwamen is uiteindelijk Tante Bep gekozen. Zij was voorge dragen door mevrouw Van der Gaag. Deze bewoonster van de Rhoonsestraat schreef oner meer over haar: „Mensen als die moeten met een kaars wor den gezocht Alleen al wat ze voor mijn gezin heeft gedaan verdient ze de versiering. Het feest vond plaats in het hartje van de Gorzen: de Schie damse wijk die maar één echte Tante Bep kent. In een volle zaal van de Bethelkerk werd nog eens opgesomd wat zij zoal geheel pro deo doet: als be stuurslid van de vereniging volkshuisvesting en de Stich ting Samenwerkende Schie damse woningbouwcorporaties (SSSW) houdt zij spreekuur voor woningzoekenden, legt huisbezoeken af bij kandidaat- huurders, begeleidt renovatie, houdt ook daar spreekuur voor en werpt zich op allé sociaal maatschappelijke problemen die zich bij de SSSW voordoen. S SS W-directeur Gerard Prins zegt dan ook nog nooit zo'n „schaap met vijf poten" te heb ben ontmoet Van haar huldi ging waren gisteravond bijna honderd Gorzen aren getuige. Er werden echter nog meer aktieve Schiedammers voor het voetlicht gehaald. Een Bieder meier en een wandversiering gingen naar Riet Vcrhoev, om dat die veel bejaardenwerk verricht, als lid van de EHBO altijd klaar staat, zieken be zoekt en mensen helpt als pedi cure - een zelfde beloning kreeg ook mevrouw Van der Tol en haar team. Ze trekt met schoolklassen op, is zeer be- hulpzaam bij het organiseren en inrichten van fancy-fairs en begeleidt kinderen op school reisjes en zwemlessen. SSSW-dtrecteur Prins, collega Van Emden en de heer Van Pelt, voorzitter van de Vereni ging Volkshuisvesting kregen trenslotte van de heer Van Wijngaarden van het Rotter damsch Nieuwsblad elk een boek aangeboden. Na nog een paar prima deklamaties van voordrachtkunstenares me vrouw Tuk-Tempelaar' uit Mijnsherenland eindigde het feest tenslotte in de late uurtjes met een echte polonaise. om meer gebedsruimte. De moskee in de Mariastraat ls veel te klein. Wellicht wordt er voor een oplossing gezorgd in het wijkcentrum voor Schiedam-West, dat na de zo mervakantie wordt gereali seerd in de vroegere Kiveva- bleuterschool. Daar wordt reeds over gepraat In het toekomstige wijkcen trum zullen in ieder geval de door Turken druk bezochte A BC-ta al cursussen worden ge geven, wat nu nog gebeurt in centrum De Kreek aan de Lan ge Haven. In verband daarmee heeft Balabey Duman, voorzit ter van de Turkse Vereniging in Schiedam, veel kontakt met de in oprichting zijnde stich ting voor het wijkcentrum. Aan Ihsan Serim, voorzitter van de Turks Islamitische Vereniging, in Schiedam, heeft hij al ge vraagd of er interesse is voor het nieuwe wijkcentrum. Serim: „We willen het eerst zien. Kijken of het schoon is en 1 zo. Maar het zou prima zijn als we er wat bij kunnen krijgen. De moskee is immers veel te klein. Er komen regelmatig zo'n 400 mensen. Bij feesten we! 1000". Het probleem om ook een ge bedsruimte in het nieuwe wijk centrum te realiseren vormt waarschijnlijk de noodzaak van een wasruimte, zoals die ook is in de moskee op de hoek van de Fa b ris tra at Gemakke lijker zal het zijn om de Islami tische school te verhuizen, waar nu een ruimte boven de moskee en in de Reaumur- straat voor wordt gebruikt

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1