'Schiedam houdt geld al twee jaar achter9 Werkgroep eist beroepskrachten voor noodopvang f TaxFs jagen op botsende Turk T ©evoerwegesi centrum moeten open ven Schooltuintjes krijgen moei Groen voor Mijdorpers SportieveSingen Koos Zeij, net terug uit verwoest Udine: Motorrijder wil niet iii ziekenhuis Chauffeur krijgt hard pak slaag Bestrijding faraomier Vijfsluizen C&A in bezwaarschrift: Jongeman rijdt bijna binnen bij arbeidsbureau jlaandag 3 juli 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD Brot'rsvest 3 - telefoon administratie 2b<6091 radactie 262566 - klachtenduwsl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam „De gemeente heeft maar te zorgen, dat het geld er komt. Ze kunnen wel zeggen, dat het niet slim is om geld te sturen omdat Italië zo corrupt is, maar dan hadden ze ook geen inzameling bij de bevolking moeten houden. Trouwens, wat altijd nog mogelijk is, is dat het geld via het Rode Kruis wordt besteed. Dat is een betrouwbare instelling, die wel kan zorgen dat er zinnige dingen mee worden gedaan in Udine". Koos Zeij, een Schiedams WD-lid dat geen blad voor de mond neemt, maakt zich erg druk Over het feit dat Schie dam de Italiaanse partners tad Udine, in 1976 door hevige aardbevingen getroffen, nog steeds niet daadwerkelijk fi nancieel is bijgesprongen. „Dat geld ligt hier nog steeds. Veel werd er niet opgehaald, daar. gaat het niet om, maar het is toch altijd nog zo'n kleine zes duizend gulden en daarmee moet iets gedaan worden", zegt Zeij. De inwoner van Schiedam- Oost is juist terug van twee weken vakantie in Italië, waar bij hij ook Friuli aandeed, de provincie waarin Udine ligt „Het stadje ligt er over het algemeen nog triest bij", zegt hij. „De Italiaanse regering zit niet stil, maar pas is er weer een grote windhoos geweest, die alle tenten waarin sommige bewoners nog leven over het hele land heen deed waaien. De ramp is nu twee jaar geleden. Maar als je het nu weer ziet, dan komt het toch idioot over, als je weet dat het bijeenge brachte geld nog altijd in Schiedam zit". Koos Zeij merkt op, dat de fractieleider van zijn partij, Gerard Verhulsdonk, vorig jaar nog schriftelijke vragen stelde onder het motto: „Waar is dat geld gebleven?" Maar Verhulsdonk kreeg geen ant woord, vindt Zeij, en daarom kaart hij de zaak nu op eigen houtje weer aan. Zoals donderdag 22 juni in on ze krant stond, wil de Schie- damse Gemeenschap een ten toonstelling organiseren in het stedelijk museum: daarbij gaat het om 250 foto's van Domeni- eo Dtaco, waarin indrukken worden gegeven van de om vang van de ramp van twee jaar geleden in Udine. De mu- seumcommissie vergadert er morgenavond over. Zeij: „Hel is tijd om dat aan te grijpen. Waar is dat geld?" o Gruppo Sporlivo Schiedam Op de 's-Grave- Iandseweg is een jonge motor rijder bovenop een personen wagen geknald, waarvan de bestuurder de doorgang niet had vrijgelaten. Bij de oprit van rijksweg 20 naar Rotter dam wis de 53-jarige Schie dammer A. M. met zijn auto de weg overgestoken, hoewel hij de 19-jarige HL H. D. uit Schiedam met zijn motor had zien aankomen. Zaterdagmiddag tegen zessen vond het ongeluk plaats. De motorrijder brak zowel een schouder als een handbeentje en werd naar het Noletzieken- huis gebracht. Lang bleef hij daar niet, ondanks de breuken. De jongeman wilde per se naar huis toe. Schiedam De politie onder- mekt een mishandeling die ruim een week geleden plaats- rond op de 's-GravcIanüseweg. Eind vorige week heeft de 39- juige J.V. hier pas aangifte voorgedaan. De chauffeur uit Hoek van Holland kreeg een pak slaag van een nog onbekende auto mobilist. Op de 's-Gravelandse- weg had hij die met zijn vrachtwagen gehinderd, waar- ra de bo2e bestuurder was uit gestapt, handtastelijk werd en onder meer een ruitewisser van de wagen afbrak. De chauffeur slaagde er wel in zijn kenteken- DUöimer te noteren. Gaardingen Hoedt U voor de faraomier: een waarschu ring van de zijde van de regio- laai inspecteur van de volksge- Wndheid voor Zuid-Holland. uit de tropen afkomstige ■tier is een alleseter en laat °ok het verpakte voedsel niet ^aangetast. Het is een uiterst hardnekkig diertje, dat zich door de flitspuit of andere tosectieide uit het veld iaat t&an. Het liefst zoekt het zijn onderkomen in evensmiddelen, 111 de linnenkast of in vuil was- SWd. Het mannetje is zwart en met bleekgele poten en Jpagt antennes. Wie meent, kt hij het beestje in huis heeft, •wdt verzocht onmiddellijk de 2®neentelijke reinigings- en Ontsmettingsdienst te bellen rin de Hoflaan 3, tel. 356333, VIaardingen De leden van de werkgroep noodop vang zijn diep teleurgesteld in de weigering van wethouder Jo Vermeule om beroepskrachten aan te trekken voor het op te richten noodopvangcen- tnrni in Vlaardingen. De wijze, waarop de wethou der een en ander wil realiseren, wijst de werkgroep af- In een schrijven aan het college van b en w wijzen de leden van de werkgroep erop, dat initia tieven in het verleden, zonder een vaste beheerder van de panden voor de noodopvang, zijn mislukt. Toen voorzitter Böhm van de Schiedumse volk stuinvereniging Vijfslui- zen 's avonds iedereen voor inzet en medewerk ing bedankte, keek hij te rug op een uiterst plezie rige dag: tien jaar be stond de vereniging zater dag, en dat werd gevierd met een hele reeks activi teiten, waarvoor de pu blieke belangstelling overdonderend was - en terecht Want het kabel baantje over de Polder vaart, de kruiwagenr en de fiotspuzzeltocht door het volkstuintjes- complex waren nog maar een paar van de vele at tracties, en die waren al geweldig leuk. Voor de vereniging was zaterdag een goed begin van tien nieuwe jaren, in de kanti ne keek 's avonds het duo Sehilperoord nog eens te rug op de tien oude. ^iiiiriiiittiiiiitiniiriiuiiütniiiJininiïiiDiiiiiiniii Daarbij meent de werkgroep dat, wanneer men al direct een 24-uurs bereikbaarheid van het noodopvangcentrum wil garan deren, men vooraf aan de start met een beroepskracht en met werving en instructie van vrij willigers moet beginnen. Een andere beroepskracht zou later aangetrokken worden met als taak het onderhouden van con tacten met gemeentelijke diensten en hulpverlenende or ganisaties om samenwerking te garanderen. De werkgroep hierover: „Wanneer deze sa menwerking niet van de grond komt of zou stagneren, dreigt het n oodopvangcen trom direct zijn funrtie te verliezen omdat geen doorstroming van „bewo ners" plaats vindt. Daardoor zou geen opvang meer geboden kunnen worden". De vrijwilligers zouden volgens de werkgroep moeten worden ingezet om het opvangcentrum buiten de werkuren van de be heerder bereikbaar te houden. Hun taak is het open doen van de deur, ontvangst regelen van de mensen, wegwijs maken, eenvoudige registratie, even tueel de hulpverlener bellen als dat gevraagd wordt, het voeren van huishoudelijke taken. De vrijwilliger zou in het pand over een slaapplaats moeten beschikken. In totaal spreekt de werkgroep over zestien vrij willigers per week. Dat wethouder Vermeule nog geen uitspraak heeft gedaan aver samenwerking met de stichting Groenhoven, betreurt de werkgroep eveneens. Deze stichting heeft zich in het verle den bereid verklaard een afde ling noodopvang onder te bren gen in een in Vlaardingen op te richten Jialf- way- home". Dat is een vorm van psychiatri sche kliniek, echter bestemd voor mensen, die niet in een echte psychiatrische kliniek thuishoren maar (nog) onvol doende op eigen benen in de maatschappij kunnen staan. De gemeente hoeft in dit geval geen enkele investering te doen, slechts de garantie te geven dat de dagkosten per „patiënt" worden betaald. Q Gruppo Sportivo, het muziekgezelschap, dat zoveel van Frank Zappa heeft geleerd, was even in Vlaardingen. In de eivolle Ujnbaanhallen gaven de Hagenaars vrijdagavond een concert, dat velen nog lang zal geheugen. Gruppo, inmiddels tot ver over de grenzen bekend en vooraf in Engeland populair, kon zich afgelopen vrijdag vooral verheu gen in de enthousiaste belangstelling van "pun- kend" Vlaardingen. Hun technisch zeer verzorgde muziek bleek in deze kringen zeer gewaardeerd. Misschien niet in de laatste plaats, omdat ze een prachtige show brachten, waarvan de twee zingen de dames de hoofdmoot vormden. Wat Gruppo Sportivo maakt zou je kunnen noemen "muziek met een glimlach", een beetje^ afstandelijk, een beetje de gek steken met alles hier op aard. Succes hadden ze er wel mee vrijdagavond. Auto in brand na wilde rit: S chiedain/Vlaardmgen Na een spectaculaire ach tervolging vanuit het Schiedamse centrum is de 29-jarige Turk F.C. uit Vlaardingen uiteindelijk in het Hoiy-ziekenhuis be land. Hij ligt daar met een flink aantal kneuzingen en een hersenschudding. Hij had aardig wat drank op, toen luj zaterdagmorgen in alle vroegte op het Broersveld met zijn auto een geparkeerde wa gen ramde. Deze werd „nogal zwaar" beschadigd, en daarom maakte de Turk dat hij weg kwam. Vlaardingen C&A Nederland te Amsterdam heeft in een schrijven aan de Vlaardingse gemeenteraad haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het ontwerpstmctuurplan van april van dit jaar. De bezwaren richten zich met name tegen de door C&A beweerde onbereikbaarheid van het centrum voor consu menten en van de winkels aldaar voor het goederenverkeer. Ze vraagt de gemeenteraad de beide toevoerwegen naar het centrum, de Anthonie Knot- teabeltsinge! en de Van Ho- gendorplaan, open te laten. Bovendien tekent C&A be zwaar aan tegen de in het structuurplan voorkomende formulering „zoveel mogelijk autnvrijmaken van de binnen stad". Het bedrijf vindt dat zoiets niet in het structuurplan opgenomen mag worden zon der dat in een parkeerplan is voorzien. Ze noemt het van we zenlijk belang, dat parkeerloca- ties gevonden worden die een aanvaardbare loopafstand mo gelijk maken. Aanvaardbaar heet voor C&A zo'n tweehon derd meter. Kan de gemeente Vlaardingen dergelijke parkcerlocaties met realiseren, dan zou zij in con flict komen met het eigen uit gangspunt, namelijk dat het centrum van Vlaardingen moet functioneren voor stad en re gio. Aldus C&A. Wel waarschuwde een getuige meteen de politie, en twee taxi chauffeurs zetten de achtervol ging in. Op de BK-laan slaag den zij er in de Turk tot stop pen te dwingen. Echter, bij het uitstappen werden zij bijna van de sokken gereden, omdat de aangeschoten Vlaardinger een beetje de kriebels kreeg en liever een confrontatie uit de weg ging. Tegen beide taxi's reed hij op, en in de richting van zijn woonplaats ging de vlucht verder. Inmiddels was ook de Vlaar dingse politie ingeseind, maar pas in de Vierde Industrie straat, bij de Productiestraat, konden agenten bij de Turk in de buurt komen. Zij redden hem uit zijn fel brandende au to: een brand die het gevolg was van een nieuwe botsing, waarbij de Turk bovenop een oplegger knalde. Zijn auto is later naar Schiedam terugge bracht en staat nu bij de politie aldaar m de garage. Schiedam Bij het arbeidsbu reau naar binnen rijden deed zaterdagmiddag bijna de 19-ja- rige Schiedammer G. SI. J. met zijn auto. De-toegangsdeur en een ruit werden daarbij flink beschadigd. Omstanders keken vreemd op, toen de jongeman desondanks snel wegreed. Later op de dag kon de politie hem in de kraag grijpen. Agen ten hadden elders in de stad zijn auto gesignaleerd: het voertuig was simpel herken baar, omdat er wat stuidcen waren afgebrokkeld bij de bot- sing tegen het kantoor van het gewestelijk arbeidsbureau aan de Valerlusstraat ^kutlingen De school in ject] etuinen in Vlaardingen. In tegenstelling tot de Jttxioltuincn in vele andere ge- bij de scholen zijn dreigen in de zomer- j£«Qtie te worden verwaar- 5^ kleine lapjes grond bieden r-schoen de mogelijkheid om over de natuur in de ^khjk te brengen, in Vlaar- ^agea is een proefperiode van enkele maanden afgesloten, waarin met deze tuintjes is ge werkt De makkelijke bereik baarheid vanaf de school bleek inderdaad een groot voordeel; zowel leerlingen als leerkrach ten werkten bijzonder enthou siast aan „hun" stukje natuur. Nu de zomervakantie voor de deur staat, dreigen echter enige problemen: vanaf half juli zul len de tuinen bijna niet worden bijgehouden door de kinderen met als gevolg, dat de planten na de vakantie door onkruid overwoekerd zullen rijn. Daar naast blijkt in de praktijk een schooltuin nogal wat aanlei ding te geven tot vernielingen. Ais een kind na de vakantie zijn tuintje, waaraan hij bijzen der enthousiast heeft gewerkt* vernield terugvindt, zou hij alle belangstelling voor de natuur weieens kunnen verliezen. De afdeling plantsoenen van de gemeente hoopt hier iets aan te doen. Allereerst wil zij probe ren de betrokkenheid van de omwonenden van de tuinen te vergroten, zodat eventuele ver nielers door de buurt kunnen worden tegengehouden. Daar naast hoopt rij te bereiken, dat de leerkrachten met de leerlin gen een rooster zullen opstel len, waarin het onderhoud tij dens de vakantie wordt gere geld. Schiedam Bewoners van Bijdorp kunnen morgen avond bun mening spuien, over de plannen die de ge meente met hun straten, voortleeft Ambtenaren ko men daar om acht uur voor naar Het Trefpunt. In dat centrum zijn dan ook teke ningen van de nieuwe situa tie te rieo. De Schietbaanstraat en de Spoorbaanstraat wil men op het stadskantoor voetgan gersgebied maken. Bij de aansluiting met de Schie dam se weg komt volgens het huidige voorstel een viertal parkeerplaatsen. Ook ko men parkeerterreintjes bij de toegangsweg naar de Rijnmond MTS en aan de westzijde van de Schiedam, se weg, ten zuiden van de woonbebouwing. De bewo ners kunnen desgewenst een strook groen voor hun wo ning in gebruik krijgen. In de Burgemeester Ver veenstraat wil men zeven parkeerplaatsen realiseren. Om te voorkomen dat in deze brede straat toch wordt geparkeerd door bezoekers van de nabijgelegen sport velden worden er aan weers zijden groenstroken aange legd. Bij de Westpolder straat kan si echts aan één zijde eén groenstrook ko- men Aan de westkant van dè Schiedamseweg hebben de ambtenaren een p arkeer- strook voor 14 wagens en een bomenrij gepland. Een voetpad komt er aan de oostzijde. En - indien ge wenst - ook een bomenrij in de tuinen. Bij rijksweg 20 en de Nieuwe Damlaan zal de Schiedamseweg tenslote nog wat worden aangepast

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1