SCHIEDAMSCHE COURANT Felle protest en tegen sloop van kraakbuurt „Bij antenneverbod meer problemen" Bonje in Woudhoek PvdA ontvangt partijen toch eerst tegelijk Uitspraak van kroon onduidelijk Bej aar denver zorgst er met mogelijk polio in Holy-ziekenlmis Werkgroep Consumentenbond: Vereniging pikt" leden van commissie Drie Vlaardingers in buitenland verongelukt Aanleg kabel-t.v. in Maassluis vertraagd I Eerst 1 bouw- Jj plannen 1 voor gebiedje 1 ronde I Laan Protest °P closetpapier Jonge Socialisten welkom in stuurgroep Geen man overboord JAVW PRCUTE1 J5° Dinsdag 4 juli 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26121 _4 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Ylaardingen ,,2en an- ontbreken daarvan". Dit tenneverbod ral tot meer meent de werkgroep VI aar- problemen leiden dan het dingen van de Consmnen- Schiedam De bewonerscommissie Zuid-West is boos op de bewonersvereniging Woudhoek Zuid-Oost. Men vindt het geen stijl dat deze vereniging in Zuid-West leden aan het ronselen is, en nog wel onaangekondigd. Gisteravond is dit te berde ge bracht bij een overleg tussen commissie-voorzitter E. A. Broeren en secretaris C. van Tilborg. „Dit wordt te gek", meent vooratter Broeren, „on geveer een jaar geleden zijn er drie bestuursleden van die ver eniging bij mij thuis geweest om over samenwerking te pra ten. Ik heb toen gezegd dat wij daarvoor voelen voor wat be treft de algemene zaken. Niet voor zaken aangaande de Wo ningen, omdat de woningen bij ons van de SSSW zijn en die bij hen van dc gemeente. Ik heb toen voorgesteld om een commissie te vormen met ver tegenwoordigers van beide clubs. Daar heb ik nooit meer wat van gehoord. Tot mijn gro te verbazing worden er nu opeens in onze buurt briefjes van de vereniging verspreid," Secretaris Van Tilborg vult aan: „Vreemd. Eigenlijk een unfaire houding van die vereni ging om daar zo maar mee te beginnen zonder iets te zeg gen." Het bestuur denkt erover om telefonisch of schriftelijk kon- takt te zoeken met het bestuur van de vereniging. Voorzitter C. van der Toorn was gisteren niet voor commentaar bereik baar. Wel bestuurslid Joke Kijlstra, Zij was gistermiddag nog niet op de hoogte van dc onvrede in Woudhoek Zuid- West Vanavond slingert zij de ze zaak aan in de bestuursver gadering van de vereniging. „Wij vormen een vereniging en geen commissie. Ik meen ech ter ook dat de commissie ook geen interesse had voor samen werking met ons", vertelde zij ons. VI aardingen Twee ver- keetsongevallen in het buiten land hebben het afgelopen weekeinde het leven geëist van drie Vlaardingers: twee mannen en een kind. Bij een ongeluk in het Belgi sche Namen kwamen de heer A. F. Ivasko en een zoontje van de familie Kersten, die met de familie Ivasko meereed om het leven. Mevrouw Ivasko en zoontje raakten bij het ongeluk ernstig gewond. De Vlaar- dingse families waren op door tocht Zij reden met twee au to's. Het ongeluk ontstond doordat de auto van eerstge noemde familie uit de bocht vloog en frontaal op een vrach tauto reed. Het tweede ongeluk vond in Engeland plaats. Hier bij kwam de 47-jarige heer W. J. Bijker om het leven. Over de toedracht van het ongeluk en waar het precies is gebeurd is nog niets bekend. tenbond, die in de commis sievergadering hierover een duidelijk ander stand punt bleek te huldigen dan de meerderheid. Wethouder IJsbrand van der Velden stelde daarbij, dat het niet instellen van een dergelijk verbod zou kunnen leiden tot een antennechaos. In een schriftelijke uiteenzeting zegt de Consumentenbond daar sterk aan te moeten twijfelen: „Uit landelijke cijfers blijkt, dat de gemiddelde aansluit- dichtheid op 95 procent ligt, hetgeen wil zeggen dat slechts 5 procent van de antennes zou blijven staan. Het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat deze 5 procent tot een chaos zou kun nen lelden". Op het argument van de wet houder, dat een ontsierende an tennechaos ook door de slechte mechanische kwaliteit van de resterende antennes veroor zaakt dreigt te worden, rea geert de werkgroep van de Consumentenbond met de me dedeling dat deze aspecten reeds in een artikel van de huidige bouwverordening zijn geregeld. Iedereen is namelijk verplicht, indien hij een anten ne op het dak van zijn huis heeft, te zorgen dat de mecha nische staat van de antenne niet wordt verwaarloosd. In het schrijven zegt de Consu mentenbond voorts te vrezen, dat het antenneverbod gehan teerd wordt als verkoopargu ment voor de CAI, hetgeen wethouder Van der Velden echter met klem ontkent. Maassluis In de aanleg van kabel televisie in Maassluis is enige vertra ging ontstaan. Er blijken namelijk bij de flats aan de Van Beethovenlaan technische moeilijkheden te zijn gerezen. De brandweer heeft daar bij bezwaar gemaakt tegen het boren van grote gaten in de gebouwen waardoor de kabels moeten lopen. Dit omdat bij branden het vuur gemakkelijk naar ho ger gelegen etages zou kunnen overslaan. Wethou der les van der Knaap zei te verwachten, dat de ka bels daarom buitenom de woningen worden aange legd. Ondanks deze vertra ging hoopt de gemeente in de loop van september alle woningen in Maassluis te hebben aangesloten op de CAI. Deze maand hoopt men ook vanaf Ommoord in Rotterdam te kunnen aan stralen waardoor de kwali teit van de beelden erop vooruit gaat. Bovendien zal het dan mogelijk zijn 9 zenders te on vangen tegen nu 6. Dat alleen zendamateurs, die over een zendmachtiging be schikken, een vrijstelling kun nen krijgen, noemt de werk groep geen goede zaak: „Er kunnen personen zijn, die wel een eigen goede antenne willen hebben maar zich in het geheel niet aangetrokken voelen tot een bepaalde vereniging. Het kan ook voorkomen dat er he lemaal geen vereniging be staat", aldus de Consumenten bond. e Architect Pieter van der Heiden: „Voor de stuurgroep komt zo'n brief misschien te laat, leert de ervaring Schiedam De gemeente moet pas overgaan tot sloop van de Laan en omgeving, ais er voor dit gebiedje in de binnenstad concrete bouwplannen zijn. Die eis hebben enkele belangen groepen binnen de stuurgroep voor huisvesting van een- en tweepersoons huishoudens op tafel gelegd. Gistermiddag werd ook bekend, dat de historische vereniging zich achter die eis zal stellen; deze week nog zendt secretaris Cees van der Geer een brief de deur uit. Morgenavond: Schiedam De PvdA gaat toch eerst met alle partijen tegelijk rond de tafel zitten over de vorming van het nieuwe wethoudersteam. Morgenavond vindt een be sloten vergadering plaats in het oude stadhuis op de Grote Markt Dat gebeurt, omdat achtereen volgens WD, CDA en D'66 hadden laten weten niets te voelen voor een gesprek om beurten. De PvdA had aanvankelijk alle partijen afzonderlijk uitgeno digd voor een programmaver gelijking. Met de verschillen in AROB-zaak Vettenoordsepolder Vlaai-dingen Jurist mr. P.C. Franken van de gemeente Vlaardingen is zeer verbaasd over bet functioneren van de Raad van State. Dit naar aanleiding van de uitspraak over de AROB-procedure, die de wijkbewoners van de Vettenoordsepolder tegen de gemeente hebben aangespannen over het al dan niet slopen van een aantal panden. De uitspraak, die vrijdag werd gedaan, luidt: «Gedeeltelijk vernietigen en gedeeltelijk verwer pen". Jurist Franken zegt geen idee te hebben wat hij met een dergelijke uitspraak aanmoet: «Het is niet bekend wat nu wordt verworpen oil vernietigd. De uitspraak is niet vergezeld gegaan met enige vorm van inhoudsomschrij ving, evenmin zijn de rechtsoverwegingen be kendgemaakt". Een reeks van telefoontjes naar Den Haag maakte de jurist duidelijk, dat hij een maand zou moeten wachten op verdere informatie. „Een zeer vreemde gang van zaken", meent hij. „Uiteindelijk wil je als betrokkene zo snel moge lijk weten waar je aan toe bent. Dat geldt ook voor de indieners van het beroep, de wijkvereni- ging van de VOP en huurders. Maar al met al hebben mijn telefoontjes wel succes gehad. Ik kreeg het voor elkaar, dat we in de loop van deze week de zaak schriftelijk uiteen krijgen gezet Pas dan kan ik' erop reageren". de verkiezingsprogramma's in het achterhoofd zou dan in een tweede ronde gepraat gaan worden over de vorming van het nieuwe college en dus ook over samenwerking met een of meer partijen. WD en CDA zagen als eerste partijen geen heil in zo'n proce dure. Aangedrongen werd op een gezamenlijk gesprek, dat in het openbaar gevoerd zou moe ten worden. Op dat verzoek gaat de PvdA niet in. Volgens Nikolaj Diele- mans, die de onderhandelingen leidt, heeft dat weinig zin om dat morgenavond toch nog niet gepraat gaat worden over de inhoud van de verschillende programma's. „Daarop gaan wij nog niet in. Het zal morgen een gesprek worden over de verdere procedure om te ko men tot de coüegevorming", al dus Dïelemans. Dat komt erop neer, dat CDA, WD en D'66 nog met hun zin knjgen, maar dat de PvdA morgenavond alleen duidelijk, maakt waarom deze partij voelt voor een reeks afzonder lijke gesprekken. Wethouder Bas Goud- riaan kan voorlopig voor uit Gisteren kreeg bij van een delegatie van de Vlaardingse bewoners- groepen meer dan vijf honderd handtekeningen aangeboden in de vorm van een closetrol. De Vlaardingse bewoners- groepen, georganiseerd binnen bet Stedelijk Overleg Stadsvernieu wing (SOS), overhandig den de h and tekeningen in bet kader van de actie Weiger de huurverho ging", en rondden daar mee bet informatieve ge deelte van de actie af. Bovendien kondigde bet SOS aan na de zomerva kantie in regionaal ver band samen te gaan wer ken met andere groepe ringen die zich beijveren voor betaalbare buren. De bandtekeningenactie was bedoeld als protest tegen slecht onderhoud, doorberekenen van ach terstallig onderhoud in de buur en verboging van d<t overige woonlasten. De protesterende belangen groepen, die in de stuur groep onder voorzitter schap van burgemeester drs. Arie Lems zitting heb ben, zijn Man-Vrouw-Maat- schappij, actiecomité De Laan, het Algemeen Neder lands Jongeren verbond (ANJV) en het project bege leide kamerbewoning De Lindenhof, een stichting die niets meer met het voorma lige weeshuis heeft te ma ken. Binnenhuisarchitect Pieter van der Heiden (van MVM) en Pe ter Becker (van de Laan) lieten gisteravond weten, dat van de stuurgroep een oordeel wordt verlangd. Omdat zij echter de ervaring hebben, dat ingezon den brieven nogal eens lang achterwege blijven, laten zij ook buiten de stuurgroep van zich horen. Van der Heiden: „Een brief van het KJS bleef twee maanden te lang liggen. Zou dat met een brief van ons ook gebeuren, dan ligt de kraakbuurt al plat voordat het sclirijven in de stuurgroep aan de orde komt." Eind augustus vergadert de stuurgroep pas weer, en in de herfst zou de gemeente wel licht al kunnen overgaan tot sloop van de meeste kraak wo ningen aan de Lange en de Korte Achterweg. Namens ac tiecomité De Laan zegt Bec ker: „Er komen dan 42 mensen op straat te staan, onder wie twee peuters. Het lijkt mij re delijk, dat de gemeente eerst zoekt naar een goede oplossing voor hen, voordat gesloopt gaat worden, zeker als er toch nog geen vastomlijnde bouw plannen zijn." Van de belangengroepen m de stuurgroep, waarin van de zij de van de gemeente nog enkele ambtenaren zitten, houdt V. Ci- nar van de stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers zich op de vlakte. Van der Heiden: „Het gaat die club toch om grotere woningen dan voor al leenstaanden of tweepersoons huishoudens. Veel gastarbei ders willen namelijk hun gezin laten overkomen." Schiedam De Jonge Socialisten mogen, wat het senio renconvent betreft, een plaatsje krijgen m de stuurgroep voor huisvesting van een- en tweepersoonshuishoudens. Het seniorenconvent, ofwel in ambtelijke taal de raads commissie voor algemene en bestuurlijke zaken, heeft een advies daartoe uitgebracht aan burgemeester en wethou ders. Tweede winstpunt: de stuurgroep gaat openbaar vergaderen. De commissie was unaniem. Van de zijde van de oppositie werd geen enkele opmerking geplaatst, als zouden de Jonge Socialisten een speciale werkgroep van de PvdA zijn. Zo bracht WD-fractieleider Gerard Verhulsdonk in: Als een groep mensen in die stuurgroep wil, dan is dat mij prima. De JS hjken mij zeer gemotiveerd en daarvoor ben ik dankbaar, ook al worden zij misschien politieke tegenstanders." Van de stuurgroep is burgemeester Arie Lems voorzitter. AJ twee jaar bestaat de stuurgroep, en de kritiek neemt toe over het feit dat er niets uit de verf komt. In de raadscommissie merkte de scheidende F\'dA-fractieleider Joop de Jong daarom op, dat zijn partij meer gelukkig zou zijn met een stuurgroep met een ander karakter. Hij denkt aan een wat meer politieke commissie. Vlaardingen De politie heeft nu met zekerheid vastge steld dat zondag niemand in de Oude Haven van Vlaardin gen is verdronken. Het vermoeden bestond, dat er rich iemand aan boord van he* rubberbootje bevond dat zonk toen zondagmorgen rond half zeven in aanraking kwam met de schroef van een passagiers boot. Duikers hebben geduren de geruime tijd tevergeefs ge zocht. De Rotterdamse rivier politie verleende bij de zoekac tie assistentie. Het onderzoek naar de eigenaar van de rub berboot duurt nog voort. Vlaardingen In Vlaardingen is het afgelopen week einde opnieuw een geval van vermoedelijk polio gecon stateerd. Het betreft een 18-jarige bejaardenverzorgster, die met verlammingsverschijnselen in het Holy-zieken- huis is opgenomen- Volgens dokter E. H. E. Wolfs, directeur van de gemeentelijke geneeskundige en gezondheids dienst, zijn de symptomen bij het slachtoffer van dien aard, dat polio gevreesd moet wor den. Over de toestand van twee eerder gemelde Vlaardingse patiënten valt nog weinig te zeggen omdat de uitslag van de kweek, die bij hen werd geno men, nog steeds niet positief luidt. Dokter Wolfs hoopt in de loop van deze week definitief uitslag te geven. „Zuiver kli nisch gaat het hen erg goed", zo meldt hij. De bejaardenverzorgster bij wie nu de riekte wordt ge vreesd is op grond van haar geloof nooit ingeent geweest te gen polio. Dokter Wolfs sluit het risico geheel uit, dat het slachtoffer bij de uitoefening van haar beroep gevaar zou kunnen hebben opgeleverd voor de bejaarden in het huis waar zij werkte.,Hoewel dat onlangs wel werd geconsta teerd bij een man van meer dan veertig jaar oud, is de kans dat iemand polio krijgt boven rijn 27ste bijzonder klein. Bij bejaarden is dat volstrekt on mogelijk, ook als rij nooit zijn ingeënt" aldus de arts.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1