SCHIEDAMSCHE COURANT PvdA houdt financiën en stadsontwikkeling 'Renovatie kan goedkoper' fit' Dader dubbele moordaanslag voorgeleid Nieuw college vrijwel rond Renovatie Singelkwartier nog niet zeker Vluchtroute voor West wijk naar rijksweg Wkbt-t München leverde hem dit weekend pas uit: Woningcorporaties gaan discussie aan tot 1980 Schooltijden worden gelijk Eindelijk fotoboekje over Jan van Diggelen \mm mm m tirT -affs «Sr - '«SR Deelprojectgroep Vettenoordsepolder: Autobedrijf ERTAN Miljoenenorder voor Cleton Inbrekers in school Woensdag 5 juli 1978 - ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no- 26122-4 pagina'S- Broersvest 3 telefoon administratie 2680Ö1 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De dader van de dubbele moordaanslag in Nietiwland, op dinsdag 13 december vorig jaar, is gisteren eindelijk voorgeleid aan de officier van justitie in Botter dam. Pas in bet afgelopen weekeinde werd deze 34-jarige Italiaan G. F. vanuit München uitgeleverd aan de Schie- damse politie, die na enkele dagen verhoor de bekentenis loskreeg. Ook gisteren heeft de Italiaan tegenover de officier van justitie verklaard, dat hij op de bewuste decemberdag naar de Van Hogendorpstraat in wijk Nieuwland was gegaan, in het bezit van een gaspistool en een dolkmes, om wraak te nemen op zijn vroegere vrouw, de 25-jarige G- van Oyen. Nadat hij met geweld was binnengedrongen, stak hij haar in het wilde weg in borst en buik, terwijl hij ook haar nieuwe vriend, de inmiddels 27-jarige G. S., vijf steken toebedeelde. De Italiaan was zo wraakzuchtig, omdat de echtscheiding was doorgezet tijdens zijn gevangenschap, het gevolg van een steekpartij in 1974 toen hij de Schiedamse en enkele van haar familieleden ernstig verwondde tijdens een hoog opgelaaide ruzie. De Schiedamse is nog altijd niet geheel hersteld van de twaalf steekwonden, die zij in december kreeg. Haar vriend verkeerde destijds niet in levensgevaar. De dader ontsnapte na de aanslag via Antwerpen en kon pas, met behulp van Interpol, in april in München worden aange houden. Blijver Bas Goudriaan (PvdA): stadsontwikkeling, verkeer en vervoer en verantwoordelijkheid zul- IJsbrand v.d. Velden (Pv- Ar'e Maarieveld (PvdA) dA) blijft ook; onder zijn 9aat onderwijs doen. Daar- openbare werken worden zijn portefeuilles. len ondermeer vallen fi- nanciën, volksgezondheid werk, de stadsvenraaitng en ziekenhuiszaken. Cees Bot (CDA): De Jelle Wijnstok (CDA), nieuwe wethouder voor Ook een nieuwkomer. Zijn naast culturele zaken, ont- welzijn, economische aan- beleid zal behelzen: socia- wikkelings- en vormings- gelegenheden, sport en re- r. creatie, personeel en jeugd- en jongerenwerk. en de peuterspeelzalen. Ie zaken, de GSD, bejaar denzorg, voorlichting, het toeleveringsbedrijf- Schiedam Het is maar de vraag, of er gerenoveerd gaat worden in dat deel van het Singeikwartier, waar de stichting samenwerkende Schiedamse woningcorpora ties (SSSW) 305 woningen in eigendom heeft Waarschijn lijk valt pas in 1980 een beslissing over de huizenblokken in het gebied, dat omgrensd wordt door Singel, Villa straat, Van Swindenstraat en Prof Kamerlingh Onnes- laaru Nieuwbouw in het hele wijk- deel is ook een mogelijkheid, wordt duidelijk uit een discus sienota van de SSSW waarover het bestuur van deze stichting nog uitgebreid gaat vergade ren. „Het is niet zomaar de vraag, of er wel of niet gereno veerd kan worden", zegt direc teur Gerard Prins. „Renovatie is een ontzettend gecompli ceerd proces, nieuwbouw is dat natuurlijk ook. Ook met de ge meente zullen daarom de nodi ge gesprekken gevoerd gaan worden. Overigens is het niet zo dat ik renovatie uit de weg zou gaan, omdat het zo'n moei lijk proces is". De discussienota over de 305 woningen aan Franklinstraat, Van Leeuwenhoeckstraat, Edi- sonstraat en Edisonpiem, Oos terstraat, Villastraat, Watt straat en Van Swindenstraal kwam twee jaar geleden in au gustus uit Aanbevelingen ston den erin van de Nationale Wo ningraad uit Amsterdam. Zeer recentelijk, in juni van dit jaar, is de nota geactualiseerd. Dat een beslissing misschien pas over anderhalf jaar valt, heeft te maken met de renova tie die door de SSSW momen teel in Schiedam-Zuid wordt uitgevoerd. In de Gorzen heeft vereniging Volkshuisvesting, aangesloten bij de SSSW, al enkele huizen blokken onder handen geno men. Vooral met blok L lever de dat moeilijkheden op, en na jaren van aanpassingen van de plannen zal nu eindelijk op Schiedam De gemeente Schiedam stelt pogingen in het werk om de schooltijden van alle openbare lagere scholen gelijk te trekken. Deze vermoedelijke maatregel is bedoeld om, in ver band met de aanvangstijden van cursussen in de stad, meer eenduidigheid te brengen in de schooltijden. Omdat dc aanvangstijden van die cursussen afgestemd op de tijden van sommige lagere scholen, hebben ouuc.c "an andere lagere scholen soms moeilijkheden op tijd op de cursus aanwezig te zijn. Qm deze problemen te voorkomen denkt men - met ingang van het komende schooljaar - vaste tijden in te stellen voor alle openbare scholen in Schiedam. Hoewel in het verleden pogingen hiertoe niet helemaal zijn geslaagd, hoopt de wethouder van sport, onderwijs en cultuur, Herman Posthoorn, er voor het komende schooljaar toch uit te komen. Binnen twee weken: Schiedam Eindelijk komt het boekwerk over de Schie damse fotograaf Jan van Diggelen eraan. Na maanden lang wachten zullen nog in de eerste helft van juli de eerste exemplaren van de pers komen, zo voorspelt de heer Lenos van drukkerij De Eendracht. Het boekje, met foto's van rond de eeuwwisseling en met tekst van Cees van der Geer, krijgt een prijs van vijftien gulden. «Het heeft wel waanzinnig lang geduurd", zei gistermiddag Van. der Geer, die secretaris is van de historische vereniging van Schiedam. Dit genootschap had met de kerst een tentoon stelling over Jan van Diggelen georganiseerd in het stedelijk museum op de Hoogstraat Ideaal was het geweest, als toen het boekje had kunnen verschijnen. „Maar", zegt Cees van der Geer, „wij hadden zo veel pech. Technisch en finan cieel Liep het wat moeilijk". Hoofdoorzaak daarvan was de verschillende kwaliteit van de foto's en anziebtkaarten van Van Diggelen. De foto's, die meer dan een halve eeuw oud zijn, konden daardoor niet per serie worden gereproduceerd en verkleind, maar steeds moesten aparte rasters worden gemaakt. En dat zou financiële consequenties hebben. „Uiteindelijk valt die prijs mij toch nog mee", aldus Van der Geer. „Al met al ben ik wei tevreden". Vooral van Aart de Voogd van der Straaten van het Schiedamse gemeentear chief kreeg hij belangrijke steun. Begonnen is bij blok L al met het bin nenterrein. Voor zover er nog bewoners zijn, mogen achtertuintjes en schuurtjes deze zo mer in tact blijven. maandag 14 augustus worden begonnen met de grondige op knapbeurt van het complex tussen Lekstraat, Havendijk, Poortugaalsestraat, IJsselmon- desestraat en Nieuwe Maas straat. Op het ogenblik wordt gewerkt aan het binnenterrein. Voor zover er nog mensen wonen, worden schuurtjes en tuintjes gespaard (ook bomen worden ontzien door armnemer Dura, tot tevredenheid van de bewo ners), maar voor het overgrote deel is het binnenterrein een grote woestenij. Als in de lente van 1979 eön punt wordt gezet achter de re novatie van blok L (de woning- bouwvereninging hoopt het in veertig weken klaar te spelen), rest de SSSW nog het herstel van 56 woningen aan Abben- broeksestraat, Zwartewaalse- straat en Heenvlietsestraat. Deze woningen maken deel uit van reeds gerenoveerde huizen blokken, maar omdat in de ja- -/Si- VI aar dingen Als het aan de onder- elkaar het jawoord, op basis van een handelaars van de PvdA en CDA ligt portefeuilleverdeling waarbij zowel is de collegevorming rond. Gister- de post financiën als stadsontwikke- avond laat gaven de beide partijen ling aan de PvdA blijven. ren zestig nog werd gedacht aan het scheppen van meer ruimte in oude wijken, werden deze huizen niet mee gereno veerd. De bedoeling was dat dc 56 woningen gesloopt zouden worden, maar wethouder Eef Col Ié, destijds belast met ge meentewerken en de woning- dienst, was daartegen. Zodoen de rijn de huizen gespaard en wacht hen nu renovatie. Het zijn respectievelijk de wet houders IJsbrand v.d. Velden en Bas Goudriaan die deze por tefeuille 2ullen gaan beheren. Arie Maarieveld (eveneens Pv dA) gaat onderwijs doen. Voor het CDA zal Jelle Wijnstok de wethouderszetel voor sociale zaken bezetten: Cees Bot wel zijn en economische aangele genheden. Zag het er aanvankelijk naar uit dat de collegevorrrung nog wel eens een langdurige zaak zou kunnen worden,-met name omdat het CDA vasthield aan de portefeuille financiën, gis teravond brak de formatie plotseling door. Het CDA gaf financiën toen zonder veel ver zet op. Wat ze ei voor in de plaats krijgen is een groot ge deelte van de welzijnssector en sociale zaken, waarbij onder meer de gemeentelijke sociale dienst en het toeleveringsbe drijf gevoegd worden. Maar het meest saillante punt van de hele formatiegeschiede nis is misschien nog wel dat burgemeester W, Küeboom zijn portefeuille voorlichting aan Jelle Wijnstok zal moeten af staan. Het CDA was van me ning dat deze post te politiek geladen was om bij Vlaardm- gens eerste burger té laten. Economische aangelegenheden, een portefeuille die in eerste instantie toebedacht was aan de wethouder van financiën, komt in de toekomst onder ver antwoordelijkheid van de wet houder voor welzijn, Cees Bot, te vallen. Nieuwkomer Arie Maarieveld kreeg behalve on derwijs ook het ontwikkelings- cn vormingswerk toegescho ven, waarmee een oud verlan gen van de huidige wethouder van onderwijs, T. Kloots (Pv dA), werd ingelost. De PvdA-onderhandelaars toonden zich gisteren na afloop van het beraad om begrijpelij ke redenen uiterst tevreden. Op de vraag of zij zelf vonden dat het CDA nu veel terug had gekregen voor de „zware pos ten" financien en stadsontwik keling, was het antwoord „nee". Zoals gezegd is het college nu praktisch rond. Het definitieve ja hangt nog af van de PvdA- fractie die nog haar instem ming met dit „plaatje" moet betonen. Daarna mag de leden vergadering van de PvdA het beslissende oordeel vellen. ff Vlaardingen De Westwijk van VIaardingen krijgt een vluch troute op rijksweg 20. Het college van B en W wil hiervoor een bedrag uittrekken van 75.000 galden. Voor dat geld kan uiteraard geen geheel nieuwe weg worden aangelegd. Het gaat hier om een verbreding van het fietspad ten westen van de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen het fietspad langs de rijksweg en. de Zeemanstraat tot 3,5 meter. Daardoor kunnen in geval van een calamiteit ook auto's over het pad rijden Over deze kwestie is overleg gevoerd met het ministerie van verkeer en waterstaat, dat toestemming verleende. Dne bomen moeten voor de verbreding van het pad worden verplaatst. Om te voorkomen, dat automobilisten van het pad gebruik maken zonder dat er sprake is van een calamiteit, wil de gemeente de toegang tot het pad afsluiten met een hek met slot. Dat leidde overigens in de commissievergadering voor verkeer en vervoer tot de vraag hoe bij acute nood van de vluchtroute gebruik kan worden gemaakt. Wethouder Bas Goudriaan, die adviseerde om dan met de auto maar dwars door het hek te rijden, op een vraag of hij voorop m de vluchtende stoet wil rijden: „Ik kijk wel link uit" Alle verzoeken van watersporters ten spijt: de Monsterse sluis in de Maassluise is gesloten en blijft gesloten. Dit is het antwoord op de vraag of de sluis in hei zomersei zoen tijdelijk opengesteld kon worden voor de recreatie vaart Zij is nu volledig voor de doorvaart en de doorstroming gesloten omdat door lekkage van de sluis in Del/lands boezem verzilting plaatsvond. Er is nog aan vernieuwing gedacht maar na afweging van de bij de recreatievaart betrokken belangen is besloten de fraaie sluis definitief op non-actief te stellen. VI aar dingen De deelprojectgroep „nader onderzoek Vettenoordsepolder" stelt nog steeds alles in het werk om tot renovatie te komen van de 64 woningen in de Pieter Karei Drossaertstraat, die met sloop worden bedreigd. Hercalculatie van de begroting van aannemer Van der Waal heeft uitgewezen dat de gemiddelde prijs per gerenoveerde woning terug gebracht kan worden tot 62.500 gulden. Dit deelde Joost Kühne na afloop van de bijeenkomst van de deelprojektgroep mee. De vergadering was ander maal strikt besloten en de pers werd de toegang ont zegd, hoewel na de vorige vergadering uitlekte, dat de prijs per woning 70 mile zou bedragen. In de nu ge noemde prijs zou boven dien het architectenhonora rium bij inbegrepen zijn, de btw en kosten voor de cen trale verwarming. Met deze cijfers van de aannemer hoopt de projektgroep bin nenkort naar de provinciale directie van volkshuisves ting in Den Haag te gaan om de nodige subsidies los te peuteren, aldus medede lingen van Kühne. Wethouder Bas Goudriaan, die op basis van de aanvan kelijke cijfers van 70.000 gulden onomwonden ver klaarde sloop te adviseren, heeft echter nog steeds zijn twijfels over het voortbe staan van de woningen en de renovatieplannen. „Ik zou eerst zelf die begroting willen zien. De ene dag pra ten ze over dit bedrag, de volgende dag blijken er weer duizenden guldens vanaf te kunnen gaan. Zo kan ik mezelf ook wei rijk rekenen." Op de vraag of hij op basis van het nieuwe bedrag ge looft in renovatie wil Goudriaan niet anders op ingaan dan: „Gisteren was ik nog bij dc staatssecreta ris van volkshuisvesting. De geluiden, die ik daar hoor zijn somber en wor den ailleen nog maar som berder. Laten we voorlopig maar afwachten." ADVERTENTIE voor betrouwbare Bevat-occasions V. DEVENTERSTRAAT J7 TEL7X11.44 Koopavond jeopehd! Den Haag1 Cleton Insulation in Vlaardingen, onderdeel van het NBM-concem, heeft een miljoenenorder ontvangen I voor isolatiewerkzaaraheden in Joegoslavië. Deze moeten verricht worden in de nieuwe ethyleen.- en elheenfabrieken van Ina-Naf- talin in Zagreb. Met de op dracht is ongeveer 12 miljoen gulden gemoeid. Hij werd ver leend door de Londense inge nieursbureaus KTI en Prit- chard Rhodes en door de Schotse fabriek van tanks Mo therwell Bridge. Schiedam Inbrekers hebben de W.A. van Lieflandschoo] bezocht. Uit het gebouw aan de Prinses Beatrix!aan stalen zij een passerdoos en een paar balpoints. De waarde van deze ontvreemde spullen bedraagt slechts 50 gulden. De schade die werd aangericht wordt echter geschat op 600 gulden. Uit een keet aan de Overschie- sedwarsstraat verdween een draagbare radio. Het apparaat met een waarde van iüO gulden is het eigendom van de firma Steens. Om het houten ge bouwtje binnen te komen heeft de dief een ruit ingeslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1