3CHIEDAMSCHE COURANT Recherche onderzoekt klachten over wonin eau 9P f Gemeente mag gaan slopen Singelkwartier in paniek om regenval Meer parkeerplaatsen, blauwe zones en parkeergarages PvdA wil bereik baarheidsplan Feest Meer taxi's Markt baalt99 van de regen Eerlijk onafhankfl.uk dagblad X Bureau voor Rechtshulp schrijft officier van justitie Vettenoordsepolder verliest bij Kroon Parkeerproblemen Maassluis worden aangepakt: fpstoe.2^75 Gebruik sirene onbekend Donderdag 6 juli 1978- V Broersvest 3 telefoon administratie 268091 rtdactie 262566 klachtondit n«?t 144144 103de jaargang no. 26123 -4 PAGINA S- SCHIEDAM EN KETHEL i Schiedam De duistere praktijken van het mala fide Schiedamse woningbureau Vermeegen worden onder de loep genomen door de recherche Het Bureau voor Rechtshulp in Rotterdam wil helpen en overweegt hierover een brief te schrijven aan de officier van justitie m Rotterdam Een tcchercheui heeft zich iceds geworpen op de talloze klachten die ovei Vermeegen zijn binnengekomen op het hoofd bui eau aan de Lange Nieuwstiaat Het zijn meest klachten ovei sleutelgeld in schnjfgeid en adressenlijsten Aan dt bcU effende politieman s het de laak om uit te zoeken f ei mogelijk spiake is ge veest van laakbaai handt len dat sti afreehteiijk kan oi den aangepakt Hoofdin sptclcut Dick van dei Veen zegt daai ovei Dat is moeilijk Hei is m dat soort gevallen n imelijk bijm niet aan te lo I*.n djt ei van te voren sprake klachten op li \iagtn bij dc is geweest van de opaet om Schiedamse politie In dal cmand op tc lichten Echl con schujitn /al dan tevens tvoi cictt klachten hebben we daa iok nog mei voor Het Bureau vooi Rechtshulp in Rotterdam dat Vermeegen en soortgelijke bureau voor dt iechter wil slepen (zoals wij iteds vermelden m de kiant van dinsdag 16 mei) is in de erondei stelling dat dc politic niets doet met de stapel bin ntngekomen klachten Daaiom wil men de officier van justitie in de Maasstad vei zoeken dt den aangeboden om bij het uit zoeken van de klachten te hel pon Het Burcat vooj Rechts hulp heeft inmiddels zelf ook tl kl ichten veizameld ovei het bemiddehngsbuieau dat een soort i lokgordijn opwerpt doo ondci diveisc nunen te opcieien n divoso valst id essen op te geven voor de medewerkt! .a van cchtshulp genoeg om het te octitelen »ls mtlafide en onduidelijk Vlaardmgen De Vet tenoordsepolder heeft de zaak over het slopen van huizen m die wijk verloren bij de Raad van State Dit hoogste rechtscollege verklaarde de bezwaren met ont vankelijk legde ze naast zich neer Dit omdat de ingediende bezwaren ie dere juridische grond misten zo meent de Kroon Op zuivet jvudi che ond en vernietigde het iechts college v oorts een aanta besluiten van de „eneente iaad Bi] besluit h id dt laid een lamal be/waren v m dt VOP ongegi ond ver klaaid Volgen de Kioon had de gemeent i iad irsdei tijd die bezwucn van m ct a ian ma t zich ncei moe ten leggen tn nergens op in moeten gaan De jundi che poo wiai de VOP op Titende te kunnen staan is dc wet idmmisti i tievt echtspi aak ovei heidsbsehikkmgen (AROB) B en W van Vliardmgen hebben «chtei het volste iccht hutzen te lopen al die m eigendom van dt gt meente m onbewoond zijn Daai heeft het collegt vu B en W n enkele t i gun run,, \o ndig En win geen Ut temming voir no dig is kunnen tok geen be wa tn n woidcn mge diend I cht jur st n PC Fi mktn v in dt gtrrn ente Vlnrdm^cn toe Be oep s du niet mogelijk De Kioon noemt sic op ten zo genaimde feittlijk handt Ing hetgeen buiten d AROB v dt Opv allt nd e i ïgc i tl t ht l echt college h mdelt te „en d eidec ged int uit sp ik vm de vooizittei van dt ifdeling tcht sp nk Dit had dc bezvv ren v n elt VOP iwte jaa geleden bij de ndiening e van ontv inkclijk verkl i ud s mp I gezegd It n je t w i d om dt z ïak te ondt i zot k n Hij „cl istt d g m ent Ylnidngen m t loop t wachten tot de de t ml ev c uttsp: aak Van d 11 dat dt indienei van d bc/watcn dat zijn de vijkgtotp Vtitenroidsepol dei d huuider van dt b tteffende hui2tn en een b v oner hu iseigcnaa „otdt hoop hadden dat dt utspiaak m hun vooi deel >u uitv illcn Die hoop blijkt ongegitnd tt zijn loost Kuhnt in de VOP derhalve tig tele urges teld ovei de uitspraak Hij vei moedt dat deze uitspiaak te maken heeft mc t dt gi ote visbjst van beioepszakeï p dit tciiein die nog dooi de Kioon moeten worden behandeld Dit besluit zou dan als voorbeeld dtnen vaai mee undue beroep procedures kunnen v oi Jen aigcvoeid Een ontmoe digtnde zaak aldus Kuh laardmgen Dc PvdA fractie in de Vlaardingse raad wil een zogenaamd bereikbaarheidsplan op laten nemen in een verkeers circulatieplan Dit opdat exacte loopafstanden worden aangegc ven vanaf dt te ontwikkelen parkeervoorzieningen naar win kcls In een motie heeft de PvdA verder zich uitgesproken dat de bereikbairlieid van de wijken Hol> Centrum Oost en West in liet verkeerscirculatieplan gegarandeerd dienen te zijn en in het plan moeten worden opgenomen idt he It Hans Vtisluij zich n unens dt PvdA fiactit m d motie uitgesproken dat pa ti t pioefaMuiting mag wo den oveigegam wmneei ei vol diende zcktihexd bestaal dit g cn sknpvtikett >ntstait n i ovei leg met de bevolkmgs „loeptn i geweest Aan d h nd hiervan km dan het vei k eisen cul ïlicpl in worden f getuid ddu Veisluijs 11 de motie hebben de sici ih Ui zich uitgespiokcn dat il v i ki u vooi pukecigut »gt It loc ties gelden Het Scha penwt tje ian d Hofh m hvt V< el bewonen tmic naar luws s= Veel kinderen hebben gisteren weer een fijne middag beleefd in het Maasslwse jongereneen- trum De Toverbal aan de Lange Bonnestraat 5§ Stond de eerste middag in het teken van het SË poppentheater, gistermiddag luisterden de kin deren aandachtig naar verhaaltjes Nadat de olifant was geweest die de verhaaltjes had uitge- •5S blazen was het tijd voor de kinderen om actief bezig te zijn met volksdansen en andere creatie- ve zaken l ijLp Maassluis De parkeercapaciteit in Maassluis moet in 1990 «jn uitgebreid met ongeveer 500 parkeerplaatsen Vóór 1980 moeten er reeds ongeveer 250 parkeerplaatsen bij komen Deze .uitbreiding moet voornamelijk in en rond het centrum gereali .seerd worden Tot dezt tonclusii komt de ambtelijke vvtikgioep bestaan de uil dc hoofdmspeetcu van ADVERTENTIE WW massief grenehouten massief blank^. houten buro AQa ®0 *90 x 50 cm ledikant met* afa bergladen AvSO lea ksm aoy i90cm W*'1 tattenboden bedlade op rot etjes f«K_ 95 x 75 cm spaanplaat Bmmdk 2b I2bc per plaat tijdelijk in 250 hubo 2aken politie de duecteui van gc meentewei ken en dt chef van dc hoofdaidelmg stadsontwik kehng in de noti Paikeien Bm it nstid Om a in de purktcmuag het hoofd te kunnen bieden wordt „edacht aan de bouw van een parkceigatagt op het teirein achtei dt Nieuwstiaat met een capaciteit van 350 plaatsen Tt vens denkt de groep aan de ianleg van een parkeerterrein vooi 150 autos nabij dc Wa genstraat tussen de Seringen flat en de Vei to fabriek Aan de hand van een te houden pai keei onderzoek zal bekeken dienen te worden waaraan prioriteit gegeven meot woi den het parkeerterrein of de puikeergarage Het onderzoek zal ook moeten uitwijzen of de pai keergarage tinancieel een haalbare kaart is Op koite tel mijn nog dit jaar beveelt de werkroep de aan leg van plus minus honderd pai keerplaatsen aan als eerste aanzet Daarvoor moet het par keerterrem achter de Nieuwe Kerkstraat met 32 de parkeer accommodatie aan dc Arthut van Sehendeistraat Anne dt Vuesstraat cn Zuidvhet met 44 de Markt met 2 de Wip met 7 en Goudsteen met U plaatsen worden uitgebreid De „lobalt kosten vooi deze uitbreidingen woi den gciaamd op 200 000 gulden incl BTW Vooi de aanleg van een pai keerteritin achtti de meuwt KtikstiaH is ictds een bedrag v in 56 000 gulden beschik bm Teneinde het paike en in bel k banen te leiden uoidt tevens gedacht aan het instellen van blauwe zones waann het ge bruik van een parkeeischijf verplicht is Het gebiuik van paikeermeteis en patkeerauto maten wordt dooi de weik gioep mmdei wenselijk geacht omdat deze oorzienmgen hoge kosten met zich meebiengen Het vooi gestelde parkeeion dei zoek dat direct na dt zo mervakartttt gehouden zou moeten woiden moet inzage geven ovei de parkeerduui van dc huidige bezoekt is van het centrum Eerst dan zal defini tief plan vooi een blauwe zone in de binnenstad ingesteld kun ntn worden aldus de samen tellers an de not i erder stelt de werkgroep dat afhankelijk van de resultaten an de proefperiode met biau ve zones bezien moet worden it en waai betaald paikertn i moet woiden ingevoerd Schiedam De schrik zit er nog goed in Gisteren m de loop van de dag is een aanzienlijk aantal bewo ners van het Singelkwar tier teruggekeerd naar huis om te controleren, of de zware regenval geen scha de had aangericht In aJJc zij t iten v in dc Singel iuchl men onmiddellijk aan de t ifcielcn vin augustus vorig j i u toen veel kelders ondci vvatti kwamen tc stain en ook veil womngen blink stonden Ook toin had het vtcsclijk „tregend en omdat dc bliksem was ingeslagen m het gem a tl ian de Marcomstiaat kon dc r lolermg il dat regenwatei met aan vei telde gisteren een ta xiehauffeur uit dc Oostci stiaat die zijn werktijd even mocht onderbreken om thuis poolshoogte te nemen De ovei hst viel deze keei echter mee Wel stond in sommige straten het watci van stoeprands tot tocprand zoals m het Westen in de Nicolais Beetsstia it D elhoude v _>o stads -mtwkkclmg wa „istcrcn met pessimistisch Ei is wat gt I uteld a n dc ivci loop tussen Ie oude wijken en het indus t re^ebicd en in principe ss al Dergelijke taferelen waren ook gisteren 5 juli in de zomer van 1978 nog tn Schiedam te zien In hel Singelkwartier hield men het hart vast It nu in oi di Htt wa voug j ir feitelijk ook in oi dc maai vij konden het met helpen dat dc bliksem insloeg zei Ghtis Z jdeveld s ochtends nog De vnderc regenbui zie ik met vertrouwen tegemoet Pis een maand geleden weid bekend dit de vcizekenng dc gedupeerden van augustus vo ig jair in Oost zou faa in mtbe talen In totai! gaat hei d i ubij m mille Al dit tijd htt It itw onei svci enigmg Schied »m Oo t tanged rongen op ctn ncllc afwerking van rit s h declaims Gistei en steeg d spanning opnieuw Schiedam In tegenstelling tot onder anderen de marktkooplui zijn de taxichauffeurs wel blij met het regenachtige weei Veel mensen die normaal te voet of op de fiets naar hun weik gaan nemen nu m de hoop droog te blijven een taxi Er komen bij dc diverse taxibedrijven dan ook veel meer bestellmgen voor taxi s binnen dan bij mooi zomerweer het geval is Een woordvoerder van de Taxi Telefooncentrale schatte dat er 25% meer taxi s worden besteld dan normaal het geval is zodat er m de taxi wereld allermmst reden tot klagen bestaat Vlaardingen/Schiedam/Maassiuis Ver schillende marktkooplui nemen in ver band met het aanhoudend slechte weer niet meer de moeite hun kraampje elke week weer op te bouwen Het blijkt m sr mmigt é,i allen n ïuwthjks nog icndabcl om op de markt tc staan omdat de men sen btj nvan legtnval toch niet komen Koop hu dit wel verschijnen kunnen vaak aan het und van de dag een groot doei van hun vaak bedeifehjke koopwaai weggooien omdat ei te weinig belangstelling voor was Dit jaar vvaien verschil lende kooplui al eerdei gedupeerd dooi de sta king van de ambtenaien toen het openbaai ver voei met reed en een groot deel van het pu bliek mm of meer ge dwongen was thuis tc blijven Deze tegenslagen maken het jaar voor de kooplui wel bijzondti slecht en men vreest gro tc problemen als het sleehte weer aanhoudt Ondanks alle tegenslagen blijft men echter optimis tisch er hoopt men op betei weer De weekmui kten worden m Vlaardingen gehouden op woensdag en zaterda gochtend bij de Broek weg en op donderda gochtend m Holy (bij winkelcentrum De Lo per) In Schiedam kan men op dinsdagochtend ti recht op het Bachplem in Gr oenoord en op vrij dag aan het Broersveld/ Lange Kerkstraat Maas sluis heeft vrijdag op de Markt een weekmarkt en dinsdagmiddag in Ko nmgshoek p nkcutcitem naist het stad huis met aan en afvoeiwcg via dt Miassiujsscdijk cn Zomer ti nt n ccn „ii ige bij dt AfioJ Emgt weken geleden I ad B<i Goudi ia in tijdens dt ndei h mdclingi n net ht t CDA ovei het coliegcprogtam n dtze lok it its 3C k genoemd Dc motie vin dt ocialisten ond „istci ivond m dc ïaads vcigadeitng geen g nade bij dc VVD Raadslid Flooi Quasi meende d it dc motie te vcei vast legt Hij viel met name vti tk zinsnede in dc mout mm stait dat gesneefd ln.nl t wenden nu c n auto v ijc binnenstad cn crkcerslu vvt wijken cn dc aangegeven gignzen van het centrum van ihnrdingtn Riet Bellmgh ut v m het CDA hekelde het ongtgiond vcikla icn v in bezwaun van tnidden 1 indti in dt binnenstad door het college Zij meende dat het ollegt d bczwirtn pas onge g >nd kan vti klaren als dt p keo nol i c nm il ht t leven licht het it gezien \anavond zat wethouder Bas Goudnaan antwoorden op de rteks van afgevuurde vragen van de raadsleden Naar ver wachtmg zal de raad de amen denng van SGP-er Rien Leus velt overnemen om het be slemmmgsplan voor het ter rem bij Unilever Research in die zin tt wijzingen dat daar ten clubgebouw voor het per soncel en tennisbanen kunnen worden gerealiseerd Vhiedara Gistermiddag werden omwonenden van cn omstanders op de Koemarkt opgeschrikt door de sirene van een m volle vaart passerende politieauto Omdat t ip d »t moment en rij auto voot ht t vcrkecialicnt tond lc vachten schoot dc politiewagen htt futspad op irfi icm md cht aanstalten naaktt ovt tt g ian steken zich nog net het vege lijf kon edden O*, politieauto vei thveen v dt Koemarktbiug n dc ichüng van dc Amro bank zo meenden enkele om t inde r Navi aag bij dt politic zo vel als bij de bank bleken helemaal niets op lc leveien men wist envoudig mets van het ge beurde af Vlaatdingen Eeilijkheid su rt de mens Dat bbjkt mt het antwooid van wcthoudei IJs brand van dei Velden op via gen van WDiaadslid me vi ouw H A Blceker van St> i ura ovei dc hvennota Zij viotg namelijk of de datum van openbaarmaking van dt nota zodanig is gekozen dat voor de verkiezingsdatum de opvattingen van de wethouder in de publicjteit komen Ant woord Er is inderdaad naai gestreefd om het ontwerp-rap port nog voor de verkiezingen gereed te hebben

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1