SCHIEDAMSCHE COURANT Nieuw college op Pvd A-ba sis Antikoop- pamfletten nog niet weg LN G-aanlanding in zee bouwen 1 "ordin? WAO'ers zoeken politieke steun diskwalificeert zichzelf' I r. Oost is niet bang voor massale sloop Dief handje geholpen Alle partijen akkoord: Voorlopig geen herbestrating V Beinumlaan Raad steunt minderheidsstandpunt: Hans Versluys haalt uit: „Bovenberg Mobilofoons voor brandweer Politie zoekt Krishna-leden wijk(je) „Bezuinigen op ons? Wij doen dat zelf steeds al" i iiiiniiiiiiüiiüi!! Vrijdag 7 juli 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD _103de jaargang no. 26124- 6 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De 54-jarige mevrouw J. M. H. maakte het inbrekers wei erg makkelijk door het bekende touwtje uit de brievenbus te laten hangen; een deur is dan letterlijk in een handomdraai te openen. Dat gebeurde ook, zodat mevrouw H. 1600 gulden moet missen. Derge lijke diefstallen kunnen ondanks herhaaldelijke waar schuwingen van de politie steeds weer plaatsvinden doordat mensen te onzorgvuldig zijn. Voorzitter van de bewonersvereniging mevrouw Lingmont voor Haar protestpamflet: „Maandag beslissen we of we in gaan op de wens van „Investor", de nieuwe huisbaas". Investor verkoopt de flats via Gemako. VI aardingen De antikoopaffiches Op de ramen van de flats aan de Holysingel te Vlaardingen blijven ze ker tot 10 juli aan de ramen hangen. Daarna beslist het bestuur van de bewonersvereniging van de huurflals of de pamfletten ai dan niet wegge haald worden. De Rotterdamse makelaar Gemak- heeft hier op aangedrongen, omdat deze de leegstaande huurflats ver koopt Inmiddels zijn drie huurflats verkocht. 15 augustus trekken de nieuwe eigenaars er in. Eerder mag niet, want dan moeten zij huur beta len. De bewonersvereniging spreekt van een „geslaagde actie". Voorzitter mevrouw Lingmont: „Gemako heeft duidelijk hinder van onze ramenactie. anders hadden ze zeker meer flats verkocht". Gemako-medewerker, de heer Mook spreekt dit tegen: „We zijn pas drie of vier weken bezig met het verkopen van de flats: drie daarvan vind ik niet zo'n miskleun". De flats zijn voor 127.000 gulden van de hand gedaan. De huurders hoeven zich volgens Gemako geen zorgen te maken. „Die kunnen er gewoon blij ven wonen", aldus de heer Mook. De gemeente Vlaardingen is nog steeds voorbereidingen aan het treffen ora flats, die langer dan drie maanden leeg staan, le vorderen voor verhuur. De gemeente moet dan wel met kandi daten op de proppen komen. Volgens wethouder Bovenberg zijn die er. Twaalf flats staan leeg. Schiedam De herbestrating van de Eduard van Bem urn- laan, die is bedoeld om het doorgaande verkeer naar Woudhoek te weren, zal de eer-» ste maanden nog niet worden uitgevoerd. Dit komt, omdat op het moment de reacties van de bewoners op de gemeenteplan nen worden bekeken en daarna het definitieve plan nog aan de bewoners moet worden voorge legd. De herbestrating zal in grote lijnen de aanleg van een bus baan inhouden met aan beide zijden banen voor bestem mingsverkeer. Het verkeer voor Woudhoek zal dan zijn aangewezen op de daarvoor meer geschikte Churchillweg. Schiedam Het PvdA-programma is de basis, waarop het nieuwe team van burgemeester en wethouders zal gaan zetelen- Alle politieke partijen van Schiedam hebben daarmee ingestemd. Wel zal volgende week donderdag een openbare discussie plaatsvinden, waarbij op- en aanmerkingen kunnen worden geplaatst op het programma van de PvdA. Dat betekent, dat geen enkele partij voor nog geen enekele andere partij de deur heeft dichtgegooid. Het ronde-tafel gesprek van volgende week zal een aanzet betekenen tot de collegevorming, al kan de kri tiek die naar voren wordt ge bracht volgens PvdA-fractie! ei-, der Nïkolaj Dielemans wel con sequenties hebben voor de ver schillende partijen, hetgeen ui teraard de collegevorming aan zienlijk beïnvloed. In CDA-kringen wordt daarom al gezegd: „Wie zijn mondje houdt, maakt de grootste kans," en dat is wei een heel ander geluid dan in Vlaardin gen, waar er een PvdA/CDA- college zit aan te komen. Het CDA in Schiedam lijkt de laat ste partij, die voor samenwerk ing met PvdA in aanmerking komt. De plenaire vergadering van volgende week donderdag zal een strikt inventariserend ka rakter hebben, wat wil zeggen- dat de diverse partijen de gele genheid wordt gegund iets te zeggen over het PvdA-pro gramma. Om acht uur begint het, en overeenkomstig de wens van CDA, WD en D'66 maar nu ook met volledige in stemming van de PvdA zal de vergadering voor een ieder toe gankelijk zijn. In het stadhuis op de Grote Markt gaat het gebeuren. De vergadering, die de partij en deze week hielden, was strikt besloten, om aan even tuele irritatie bij bepaalde partijen geen extra aandacht te geven. Namens de PvdA waren aan wezig: Nikolaj Dielemans, Rei- nier Scheetes en Arie Verlinde. Namens het CDA war.en er Riet Taverne, Siem Rosman en Piet Poot. namens de WD wa ren cr Gerard Verhulsdonk, Cor van Tilborg en Theo Bak kers, namens de CPN Eef Collé en Ulferd Bmseker, van D'66 Rob Hijmans en Anne-Marijke Steen, en van de PPR was er Rob in 't Veld. De „aardig- gezellige" vergade ring werd technisch voorgeze ten door Dielemans, die de ver dere procedure plausibel en doelmatig noemt, ook gezien de reacties. Vlaardingen De aan landing en overslag voor aardgas uit Algerije (LNG) moet in zee gebouwd wor den. Dit besluit beeft de Vlaardingse gemeenteraad in haar laatste vergadering (gisteravond) genomen. Daarmee is de raad ac- coord gegaan met het min derheidsstandpunt van het college. Drie wethouders, Rien Bo venberg, Jo Vermeulen en Bas Goudriaan waren vier kant tegen de komst van een gasoverslag, Loco-bur gemeester Kloots, die giste ren de voorzittershamer hanteerde, omdat burge meester Kieboom op vakan tie is, en Ijsbrand van der Velde waren voor de komst ervan. Honk Krabbe (PvdA) vond we liswaar dat er gevaren aan de komst van zo'n gasoverslag kleefden, niettemin is de tech nische vooruitgang zo ver, dat gevaren tot een minimum te ruggebracht kunnen worden. Daarmee was hij het helemaal eens met de WD'er Floor Quast, die er bovendien vraag tekens bijzette of de raad wel in staat was een deskundig standpunt te formuleren over deze kwestie. De technische geaardheid van het probleem op de Maasvlakte is naar zijn smaak zo specialistisch, dat een raadslid over het algemeen niet in staat is „in dit stadium een weloverwogen standpunt te formuleren". Wel voegde hij er aan toe: „We kunnen onze bezorgdheid uit spreken. Aan de andere kant is de technische vooruitgang de laatste jaren zo geweest, dat grote risico's tot een aanvaard baar minimum zijn terugge bracht. PPR-raadslid Riet Eggermont, die in de nieuwe samenstelling niet meer terugkeert in de raad, was het daar helemaal niet mee eens. „De vereniging van Milieu-defensie is met een goed bruikbaar ander plan ge komen, en daar staan wij ach ter. Het stelt ons teleur dat do PvdA vanuit economische mo tieven kiest voor een gasover slag", aldus de PPR-raadsvrou- we. Het gas zou dan door de bestaande leidingen van Italië naar Nederland gepompt moe ten worden. Het CDA stemde ook voor hel minderheidsvoor- stoi, evenals de fractie van het SGP en GPV. Vlaardingen Het afwijken de standpunt van wethouder Rien Bovenberg inzake de aan te leggen T-kruising bij de An na Paulownalaan is bij de Pv dA duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. In de raadsvergadering maakte Bovenberg bekend het voorstel van B en W niet te steunen omdat de inspraakprocedures onvoldoende waren gevolgd. Fractie-voorzitter Hans Ver- sluys van de PvdA haalde hie rop fel uit naar de wethouder, die zelf voor inspraak verant woordelijk is: „Als hij dat be kritiseert dan diskwalificeert hij zichzelf Het amendement van WD-er Floor Quast dat de Anna Pau lownalaan niet moet worden afgesloten en de Willem de Zwijgerlaan niet moet worden doorgetrokken, werd alleen door zijn eigen partijleden ge steund. Met wethouder Boven berg was Rien Lensvelt (SGP) van mening dat het voorstel moest worden afgevoerd. De meerderheid van de raad be sliste anders. Vlaardingen De Vlaar dingse brandweer krijgt nieu we communicatieapparatuur. De mobilofoons, die nu door het korps in gebruik rijn, heb ben inmiddels de leeftijd van ruim zes jaar en. rijn bard aan vervanging toe. De brandweer krijgt nu dezelf de apparatuur als de mobilo foons die bij de politie in ge bruik zijn. Ze rijn voorzien van meerdere kanalen en een vijf- toon ontvanger. Met de tien aan te schaffen mobilofoons is een bedrag gemoeid van 51.000 gulden inclusief batterijen en montagekosten. Vlaardingen De Vlaardingse politie heeft gistermiddag ge zocht naar leden van de Krishna Bewustzijnsgemeenschap uit Amsterdam. Dit naar aanleiding van een melding, dat langspeel platen aan de man werden gebracht, zonder dat de leden van deze religieuze beweging de daarvoor benodigde vergunning hadden. Enkele voornamelijk vrouwelijke Krishna-volgelingen trachtten 's middags in het centrum van de stad langspeelplaten te verkopen zonder dat daar een bepaalde prijs bij was vastgesteld, hetgeen verboden is. Een van de Krishnavolgelingen betoogde bij haar verkooptruc, dat het geld wordt bestemd voor mensen in geestelijke nood en niet voor een religieuze sekte. De Krishna-beweging opereerde eerder dit jaar in Vlaardingen. De politie verbaliseerde in maart een man, die langspeelplaten, mcriekassette's en bladen trachtte tg slijten. De waren werden door de politie in beslag genomen. Schiedam De vTees, dat een groot deel van het Singelkwartier tegen de vlakte gaat omdat renova tie niet haalbaar blijkt en nieuwbouw wel, is bijzonder klein bij bewonersvereniging' Schiedam- Oost. Bestuurslid Edward Krabbendam; „Dat op grote schaal gesloopt gaat worden op last van de SSSW, kan ik mij niet voorstellen. Dat lijkt mij erg sterk. Ik verwacht wel meer heil van de discussienota, die do komende tijd kennelijk wordt behandeld." Bij de stichting samenwerkende Schiedamse wo ningcorporaties. SSSW, riet dLrecteur Gerard Prins die uitspraak als zeer positief: „Het vertrouwen is er gelukkig nog". Het zou ook te vroeg rijn om ai acties te ondernemen tegen eventuele sloop in onder meer enkele zijstraten van de Singel (zie onze krant van dinsdag), want zover is het nog lang rüet. Voorlopig is er alleen een discussienota, waarover zelfs het bestuur van de SSSW nog een standpunt moet innemen. Krabbendam: „Het zal best meevallen. De gemeente steekt niet zomaar een heleboel geld in de vernieu wing van riolen in dat wijkdeel. Er zal best meer verbeterd worden." H De nieuwbouw aan de S Maassluise Lijnstraat en omgeving vordert ge- staag. Zoals de zaken er h H nu voor staan zullen de 5 eerste vijftien woningen s begin september worden H opgeleverd. Het complex omvat 122 woningwetwo- E ningen en 23 woningen in H de beschutte sfeer, viet s ff ateliers en 2 winkelpan- 2 den. Volgens de plannen moet de helft van de wo U ningen eind december rijn voltooid. De laatste oplevering vindt half fe- bruari plaats. De gemid- jE delde huurprijs van de 2 twee-, drie-, vier- en vijf- 2 2 kamerwoningen komt 5 rond de vierhonderd gul- den te liggen. De eerste E woningen die worden op- geleverd liggen aan de zijde van de Zuidelijk. .TitiimiiiiiiiiiiiiimimiiMiiimiiiiiiiiimiiiiJF Schiedam Meer dan veertig WAO'ers gaan al le politieke partijen van Schiedam om hulp vra gen. „Wij moeten mas saal naar Den Haag, als na de zomer Van Agt zijn bezuinigingsplannen erdoor wil krijgen, die een regelrechte aanslag vormen op onze positie en ons inkomen", zo was gisteren aan het eind van de avond de samenvat ting van oud-CPN-raad- slid Tjedde op 't Ende, die de vergadering in dienstencentrum Vier Molens voorzat. „Wij moeten in Schiedam laten zien. dat er geen ziele- potencomité is maar een ac tiegroep die vecht voor zijn rechten", zei Op 't Ende, die vervolgens uitgebreid het woerd gaf aan partijgenoot drs. Ulferd Bruseker, secre taris van de CPN in Schie dam en werkzaam bij Kon- sumenten Kontakt in Den Haag. Dat wekte wrevel bij veel aanwezigen, en daarom werd luid aangedrongen op een antwoord van PvdA'er Arie Verlinde, toen deze een uur na aanvang binnen kwam. Zowel Verlinde als de CPN-woordvoerders toonden zich solidair met het streven van het Schie damse comité onder de naam: handen af van de WAO! Namens het Rotterdamse comité voerde actievoerder Mantel het woord: „Onze groep wordt zonder ophou den achtergesteld. Het één na het ander moeten wij inleveren. Eerst onze ge zondheid, waardoor wij worden afgekeurd, buiten onze schuld. Dan twintig procent van ons salaris, die wij erop achteruitgaan door de WAO. En omdat je ar beidsongeschikt bent, ver lies je je werk, al je contac ten, je kunt thuis niet meer praten over je maten. En omdat je minder geld krijgt, moet je goedkoper gaan leven. Maar vaste las ten, zoals de huur, die blij ven. Dus moet je het vereni gingsleven opgeven, en niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin, voor de kin deren. Nu wordt er straks weer op ons bezuinigd. Maar houdt iemand er re kening mee dat wij, WAO'ers, al noodgedwon gen voortdurend moeten bezuinigen, om rond te k<w men?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1