SCHIEDAMSCHE COURANT Alcohol in het verkeer neemt onrustfoa: end toe in Inspraak verdrukking"' Noodopvang zonder beroepskrachten Betrapt op winkeldiefstal wmmm m Recordjaar dreigt Jacht op eigenaars Nieuwe kruising 1 achtergelaten dieren Het ruime sop tegemoet. F1 Van Ruysdaellaan/Van Ostadelaan: Informatie over militaire grond Nieuwe agenten Na aanrijding in ziekenhuis Kleuter fietst vrouw omver Maandag 10 juli 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD - 103de jaargang no. 261254 PAGINAL Broersvest 3 telefoon administratie 26809» redactie 262566 - klachten dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Vertrek naar het Caribisch gebied 0 Paar gaan ze dan! De Hurricane nog even op de gevoelige plaat vast gelegd ter hoogte ran het Viaar- dingse Havenhoofd, voordat hij het ruime sop zal kiezen. Arie en Franske Kalkman hebben samen met hun twee kinderen een heel ja ar zeilen voor de boeg. Bestemming de Westindische archipel, waarvoor het gezin Kalkman in hun kleine polyesterbootje de Grote P/as over moet steken. Het was daar vrijdagavond aan de haven maar een zenuwachtige bedoening. Familiele den. vrienden en kennissen, die er misschien toch niet helemaal gerust op waren, nu het vertrek zo nabij was plotseling. Maar onverbiddelijk werden de trossen om klokke zes losgegooid. En daar gingen ze. Voorlopig eerst maar eens richting zuidkust van Engeland, dan nog een stukje op de warme go/fstroom naar beneden en vandaar de grote oversteek naar het Caribisch gebied. Behouden vaart.' Vlaardingen/Schiedam/- Maassluis Het aantal automobilisten, dat on der invloed van alcoho lische drank de wagen bestuurt, stijgt onrust barend. Dit jaar dreigt het recordjaar te wor den voor wat betreft het aantal opgemaakte pro- Schiedam De gezamenlijke werkgroep van de Van Ruysdaei- laan en de Van Ostadelaan (Schiedam-West) is niet tevreden over de inspraak, die zij bij gemeenteplannen fceeft gehad. Het gaat om de plannen waarbij van de belde lanen een verblijfsge- bied zou moeten worden gemaakt. Er bestaal verschil m inzicht tussen de gemeente en de wei kgroep over de nood zake- Vlaardingen De gemeen teraad van Vlaardingen heeft een bedrog: uitgetrok ken van 35.000 gulden voor de opvang van mensen in een crisissituatie. Het voor- Stel van de werkgroep „Noodopvang" wees de raad al. De werkgroep wü ruimte creer- Vlaardingen De politie van Vlaardingen heeft zaterdagmid dag de 27-jarige F. M. uit Rotterdam aangehouden. De man werd op heterdaad betrapt bij het plegen van een diefstal in V en D aan het Veerplein. Hoek van Holland De Hoek se bevolking kan zich morgen avond laten informeren over de plannen, die bij de deelge- meenteraad bestaan ten aan zien van de bestemming van de militaire gronden. Zoals het er nu naar uit gaat oen zal de overdracht van deze gronden binnen afzienbare tijd een feit zijn. Het gaat om de gronden langs de Strandweg, het Vinetaterrein tussen de Strandweg en de Schelpweg, de woningen aan het Seinpad, het helikopterveld. het fort Maasmond, gronden langs de Cordesstraat, de torpedoloods aan de Berghaven en de grond en langs de Koningin Emma- weg. pe voorlichtingsavond wordt "i de deelgemeentesecretarie gehouden en begint om half acht. Vlaardingen In de kantine van het hoofdbureau van de Vlaardingse politie zijn twee nieuwe korpsleden beëdigd. Het zijn de 21-jarige Antho- nius Trooster uit Vlaardingen en de 22-jarige Co melis Wil helmus Adrian us Horsten uit Den Bosch. Beide heren wor den als agent toegevoegd aan algemene surveiüance- Daar had de Rotterdammer 's middags een televisietoestel en drie cassettedecks meegeno men In een Rotterdams ca te verkocht hij de spullen aan een heler In een daad van over moed keerde hij terug naar V en D in Vlaardingen om zijn volgende slag te slaan Daar werd hij door het personeel herkend. De politie rekende de man m terwijl hij het volgende televisietoestel reeds onder de arm hield De man bhjkt een bekende bij de politie te 2ijn, die hem von- ge maand al twee keer arres teerde In afwachting op 2ijn vonnis werd hij toen op vrije voeten gesteld De politie heelt de man nu m voorlopige hech tenis genomen Als reden vooi zijn daad geeft hij op van de opbrengst van de gestolen goe deren vei dovende middelen te kopen Schiedam Bij een aanrijding tussen een bromfiets en een ^voetganger raakte de 18-jarige 'G. J. J. uit Rotterdam gewond. Het slachtoffer reed vrijdag middag rond vijf uur over de Rotterdamse dijk in Schiedam met haar brommer over het fietspad. Daar stapte plotseling de 14-jarige B. E, uit Denemar ken het pad op om een melk wagen te ontwijken, die hem in de weg stond. De bromfietster kon de jonge Deen niet meer ontwijken en smakte tegen de grond. Met een kaaklractuur. gescheurde wenkbrauwen en een hersenschudding werd de jonge vrouw naar het gemeen- lelijke ziekenhuis gebracht. De jongeman mankeerde met1- en voor mensen m acute nood met minstens twee vaste krach ten en verschillende vrijwilli gers. Eventueel hoopte men dit te verwezenlijken met de stich ting Groenhoven, die bereid is alle kosten op zich te nemen. Het instellen van het opvang centrum wordt door de raad gezien ais een experiment. Cij fers over hoeveel personen zich vermoedelijk jaarlijks tot hel centrum zullen wenden zijn met voorhanden. Doordat in Vlaardingen vrijwel geen gast gezinnen daartoe bereid blij ken, worden mensen met acute problemen straks in een of twee daartoe ingerichte wonin gen opgenomen Pogingen van wethouder Jo Vermeule heb ben er echter met toe geleid dal er voor hen een 24-uurs bereikbaarheid is van hulpver lenende instellingen. hjkheid van at verspringingen m 7o'n verblijtsgebied Wim Hartendmp en Jan van Don keiaar. de contactpersonen van de beide lanen verteller, hoe alles in zijn werk is ge gaan „Op de eerste informatie avond van de gemeente werden ons de uitgangspunten voor bet plan verteld: het ging hierbu vooral om vergroting v.in clt leefbaarheid en de veiligheid van de .straal" Een teken mg wan ai oe» de lanen werd op de tweede avond gepresenteerd, waarbij meteen duidelijk werd dal het aantal parkeerplaatsen m de lanen drastisch verhoogd /nu moeten worden* de toen nog al zo aderlijke werkgroepen hadden bezwaren tegen dc- ge meenteplannen en besloten sa men te werken Allereerst ga ven zij de straat bewoners dui delijke informatie over de ge meenteplannen en hielden zij een enquête over de huidige toestand van de lanen De bewoners bleken het in zeei grote meerderheid oneens te zijn met de plannen zoals de gemeente die had gepresen teerd, waarop de werkgroepen een eigen tekening maakten en deze aan de gemeente aanbo den vergezeld van handteke ningenlijsten Hoewel de plannen volgens de werkgroep voldeden aan de door de gemeente gestelde uit gangspunten bleken ze met se rieus genomen te worden .Ondanks heihaaldelijk ian dringen is er nop steeds geen gefundeerde mening ovei he* olan güfoimuleerd. er is alleen gezegd dat op juli een bt-sh-, ->ing moest vallen" Zonder dat de werkgroepen er vooi al kennis van hadden kun nen nemen, kwam de gemeente op die 5e iuli plotseling met een meun plan waarover de zeilde vond beslist zou moe ten worden Omdat de weikgioepen wiolal geen in/rtge hadden kunnen '-nijgen, weigerden zij de/u tf de ..-.ond te bt?>-hs*.i*n met als volg dat de plannen van zowel de werkgroep als de gemeente voor een definitieve beslissing bij wethouder Chris Zijdeveld liggen, een beslissing waarbij de werkgroepen zich met kun nen verdedigen, aidu^ Ham n dorp en Van Donkela.ir Schiedam Een vijfjarig jon getje uit het Westen heeft tn de Aleidastraat met zijn fietsje een 5l-jange dame zo hard aangereden, dat de vrouw met beenletsel m het Noletzieken- huis moest worden opgenomen Het ongeluk gebeurde op weg van het slachtoffer P. J v A. uit Maassluis naar een kennis waar zij op visite zou gaan ces-vertalen wegens overtreding van de drankwet. Deze stijging blijkt uit de door de Vlaardingse politie ver strekte cijfers over de eerste helft van 1978. Dit weekeinde maakte de poli tie voor de 89ste keer een pro ces-verbaai op tegen een auto mobilist, die onder invloed van alcoholische drank bleek li- ver keren Indien deze tiend zich de ko mende maanden voortzet dan zal de Vlaardingse politie aan het eind van dit jaar derhalve zo'n 180 verbalen hebben uitge schreven, een aantal dat schrü afsteekt tegen de 139 van hel vonge jaar en 115 in 197(5 j Uit de cijfers blijkt voorts dat het aantal aanrijdingen waar- bij alcohol in het spel zat, i bepaald schrikbarend is toege- nomen. 28 in de eerste helft i van dit jaar tegen 33 aanrij- dingen die in de loop van het gehele vorige jaar plaatsvnn- 1 den. 1 Volgens inspeelt-ui G J M Bierlmg van de verkeei sdienst t zou het werkelijke aantal wel eens hoger kunnen, zijn* „Het gedragspatroon van de auto- mobikst. die een aanrijding veroorzaakt, verandert naar mijn idee Men denkt eerder aan „wegwezen" Wanneer wij de volgende dag de bestuurder hebben opgespoord of Inj meldt zich vrijwillig, dan is het voor ons uiterst moeilijk om na te gaan of de man op het rno ment van de aanrijding alcohol in het bloed had Het gemis uun jiusti cijfei s op dit gebied schrijft de inspeelt-ui toe aan het feit, dat klemt» aanrijdingen met altijd, dan wel pus na ver loop van enkele dagen, worden gemeld Daardoor is het voor de politie ook moeilijk le con stateren of het dooi rijden na een aanrijding betrof Zuwel de Schiedamse als de Maasslui se politie onderschrij ven dc» door het Vlnardingse korps vastgestelde stijging van alcoholgebruik in het verkeer ,,W<- pakken er nogal wat," zegt korpschef C van Nieuwkoop van de Maassluis*» politie „Hoewel ik nu mot over cijfers beschik, is mijn indruk dat er een duidelijk stijgende lijn in zitEen stijging van het nege ren van het stopteken bij een controle is met merkbaar ..Au tomobilisten. die donken dat /e beter kunnen doorrijden omdat zij te veel hebben gedronken en zich enkele uren later door de politie uil bed laten halen, kunnen dat beter niet doen." legt Van Nieuwkoop uit „Hoe wel het voor ons moeilijker is om dan te bewijzen dat de man te veel had gedronken, verbali seren we de man wegens dood slag als de agent die het stopte- ken gaf, een noodsprong moest maken om hot vege lijf te red den En dan ben je nog met jarig", aldus de Mnassluise po litiechef Ook inspecteur E. A D Ver weij van de Sehiedamse ver keersdienst constateert een stij ging van het alcoholgebruik „Tot het vorige jaar bleef het aantal verbalen ongeveer ge lijk Ik vermoed dat we aan het eind van dit jaar duidelijk ho ger zullen uitkomen", hcht de inspecteur toe. Met name het aantal borrelaars, die door de surveillerende dienst worden aangehouden, stijgt fors." In Schiedam was het wat dat betreft in het weekeinde vier keer raak. Vrijdagavond kreeg een Rotterdamse automobilist een proces-verbaal, in de nacht van zaterdag op zondag nog eens een inwoner van de Maas stad en twee automobilisten uit Schiedam. Asielbeheerder Han Kiaasse ontfermt zich voorlopig over de gevonden bastaard; een zeven maanden jonge kruising tussen boxer en herder Voor tips over de herkomst is de politie dankbaar Wie kent vastgebonden hond? Begin september wordt het nieuwe kruis punt Westlandseweg/Richard Hollaan/- Van Beethoven!aan in Maassluis in ge bruik genomen. Het kruispunt zal wor den beveiligd dooreen verkeerslichtenin- stall at ie. Door deze maatregel wordt het mogelijk vanaf de Van Beethovenlaan direct op de Westlandseweg te komen. Tevens dient het kruispunt ook voor de Hf ontsluiting van de nieuw te bouwen wo- ningen in Koningshoek-Noord Schiedam Politie en dieren bescherming willen korte metten maken met vakantiegangers, die hun huisdier zomaar ergens „droppen". AI komt het zomerseizoen weinig op gang, reeds nu is al herhaaldelijk voorgekomen dat honden langs rijksweg 20 liepen, en bij het asiel zijn de laatste weken al tientallen zwervers binnengekomen. De eigenaars blijven vaak spoorloos. Momenteel stelt de politie een diepgaand onderzoek in naar de herkomst van een hond. een bruine bastaard van ongeveer zeven maanden, die m de nacht van donderdag op vnjdag vastgebon den werd aangetroffen op de hoek van Burgemeester van Haarenlaan en M C M de Grootstraat Met een lai.g touw zat het dier aan een lantaarnpaal en de hele nacht had het met zijn gejank de omwonenden wakker gehouden Uiteindelijk belde een inwoner van Nieuwland de politie Het bleek te gaan om dezelfde hond die eeider vonge week enkele malen was ontsnapt aan de beheerder van dierentehuis Hargahoeve, Han Kiaasse Deze was door een heer van de plantsoenendienst getipt over het feit dat de hond m het Prmses Beatnxpark londstrumde en in de buurt van de parkeerplaats bij Excelsior '20 tegen elke langsrijdende personenwagens op sprong Pogingen om het dier te vangen mislukten, en daarom keek men in het asiel vreemd op toen de hond later vastgebonden werd aangetroffen Hoofdinspecteur van politie Peter Broeders, die ook voorzitter is van de Nederlandse vereniging tot bescherming van dieren, kan zich behoorlijk opwinden over dieren bezitters die kennelijk zo op hun huisgenootje gesteld zijn dat het bij de vakantie de deur uitgezet wordt Voor het voorval van vonge week had hij nog geen verklaring Broeders verzoekt mensen, die de hond kennen en wellicht weten wie de eigenaar is, met de politie contact op te nemen, telefoon 2G076Ü, Asielbeheerder Kiaasse heeft wel een theorie „Het kan zijn dat de eigenaar bang was, dat het dier de weg naar huis terug zou vinden en dat hij daarom op een heel andere plek m Schiedam de hond vastbond- Maar misschien heeft iemand anders de hond wel meegenomen: mogelijk een hondebezitter die aan een genoeg heeft en deze herder of boxer of een kruising daarvan, wat het ook is, niet van zich af kon schudden. Maar in dat geval had die persoon best even mogen waarschuwen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1