SCHIEDAMSCHE COURANT Geen baan voor onderwij sper soneel Jeugdland '78 hoopt op zon Winkels en woningen na jaren soebatten weg Nu staalliandel uit Schiedam «i Busdienst van zwembad naar Maassluis- West Veiliger fietsen in Holy Bedrijven Inforrnatrice is geld kwijt Auto weg Eigen antenne mag toch wel Geveltop losgeraakt Leen Butter (85), held van alle I duiven Bejaardenverzorgster heeft polio Rookzuil door brandend hooi HOEK SCHIEDAMSEWEG OOSTHA'VENKADE Dinsdag 11 juli 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26126-4 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redaetie 262S66 klachtendienr.t 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Het aantal vergunningen tot arbeidstijdverkorting ligt duidelijk lager dan vorig jaar en ook de be richten uit een aantal on dernemingen, die zeer moeilijke tijden hebben doorgemaakt, luiden gun stiger. Voor 12 man van De Jong BV is ontslag aange vraagd in verband met het niet meer kunnen/willen gaan naar Boele Bolnes of Van de Wetering. Op het terrein van De Jong komt een vestiging van H. C. W. Leiden, een onderdeel van H. C. G.| voor de assemblage van off-shore. Het arbeidsbu reau noemt dit een welko me versterking van de werkgelegenheid voor de metaal. De geleidelijk te bereiken personeelssterkte wordt op 300 man geschat. Het ontslagverzoek van de curator van Arie Bitter BV voor 2B personeelsle den is ingewilligd. In verband met verbou wing en reorganisatie heeft restaurant Euro poort te Schiedam ontslag voor vijf man aange vraagd. Directeur drs. H. J. Harberts van het Gewestelijk Arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord verwacht grote problemen voor pas gediplomeerde kleuter leidsters en afgestudeerden van de Pedagogische Academie. Door het kleiner aantal leerlingen en de aanwezigheid van wachtgelders, die voorrang genieten bij vacature, is plaatsing in hun studie richting bijzonder moeilijk. Harberts stelde de2e personen dan ook voor naar andere mo gelijkheden uit te kijken dan alleen naar een baan in het onderwijs. Hij geeft toe dat dit voor de betrokken personen een bijzonder frustrerende zaak kan zijn, „vooral voor hen, die per se een baan in het onderwijs willen en tijdens hun opleiding nog niet op de moei lijke situatie zijn gewezen". Voor zowel de kleuterleidsters als de onderwijzers ligt de si tuatie even ongunstig. „De te rugloop van het aantal kinde ren blijkt nu al in de brug klas", zegt Harberts. „Daar kc* men dan nog de onderwijzers bij, die op wachtgeld zijn ge steld en voorrang hebben op de pas gediplomeerden als cr een baan vrijkomt". Voor de betrokkenen, die be reid zijn een toekomst te zoe ken buiten het onderwijs zijn er nog legio mogelijkheden. „Het gaat in Nederland vaak meer om het niveau van de gevolgde opleiding dan in de eerste plaats om de specialiteit- Op grond van het niveau van de Paedagogische Academie kunnen de afgestudeerden worden geplaatst voor andere functies, eventueel na enige bij scholing. Tenslotte is de Paeda- gogische Academie een hogere beroeps opleiding en naar HBO-ers in het algemeen is een behoorlijke vraag". De raad, die door het arbeids bureau aan kleuterleidsters en onderwijzers zonder baan der halve wordt gegeven, luidt: „Verruim je blik". In deze regio is het aantal werkzoekende mannen voor het onderwijs de afgelopen maand bijna verdubbeld van 18 naar 35 personen. Het aantal vrouwen, dat een baan zoekt in het onderwijs steeg van 35 naar 53. De jeugdwerkloosheid is in de maand juni gestegen, hetgeen geheel wordt veroor zaakt door de schoolverlaters. Omdat het proces van inpas sing in het arbeidsbureau enige tijd vergt, is te verwachten, dat deze stijging nog wel even zal voortduren. In de regio ston den in juni 322 mannen en vrouwen tot 22 jaar bij het arbeidsbureau ingeschreven. Dat zijn er 24 meer dan in de maand mei. „De verwachtingen zijn niet somber, met uitzondering van die voor de ongediplomeerde schoolverlaters", aldus het ar beidsbureau. De totale werkloosheid bleef constant. Ten opzichte van een jaar geloden steeg het echter met honderd personen. Dit is voornamelijk te wijten aan het grotere aanbod van vrouwelij ke werkwilligen. Het aanbod van bouwvakkers staat op een zeer laag peil, maar daalde toch met 70 man. Het aanbod van werkkrachten in de me taal daalde, net als de vraag. De vraag naar mannelijk kan toorpersoneel is licht gestegen. In de vraag naar jeugdig kan toorpersoneel is grotendeels vooraen. Schiedam „Het is jammer dat er weer een bedrijf de gemeente verlaat. Maar we heb ben nu eenmaal een be perkte hoeveelheid grond beschikbaar en ik kan me voorstellen dat, wanneer een be drijf zich wil uitbrei den en meer grond no dig heeft dan Schiedam beschikbaar kan stel len, het Schiedam ver- laat". Zo luidt de reactie van wethouder Reinier Scheer- es op het feit dat de aan de Nieuw Mathenesser- straat te Schiedam geves tigde bedrijven Van Bockel 3V en Schmolz en Bicken- bach in maart van het vol gende jaar naar Zwijnd- recht gaan verhuizen. Sch molz en Bickenbach is een staalhandel en haar doch teronderneming Van Boc kel BV verzorgt het tran sport. De verhuizing naar Zwijndrecht zal volgens K, Kraai je veld één van de be- 'drijfslelders, geen nadelige Niet nadelig voor werkgelegenheid gevolgen hebben voor het zestig man tellende perso neel, ,.De voornaamste reden dat we weggaan ligt in het feit, dat we gebrek aan grond hebben", zegt Van Kraai je veld. „We hadden best in Schiedam willen blijven, maar dat kan nu eenmaal niet, gezien do plannen voor de uitbrei ding". De twee bedrijven, die on der een gezamenlijke di rectie staan, hebben voor uitbreiding in Vlaardingen, Rotterdam en Schiedam gezocht Toen het niet mo gelijk bleek om in deze ge meenten grond te kopen, zijn ze naar Zwijndrecht uitgeweken. „We wilden toch zo dicht mogelijk bij Schiedam blijven", aldus Van Kraaijeveld. „Jammer natuurlijk, als een bedrijf vertrekt. Maar nu komt het minder som- ber op mij over dan bij voorbeeld problemen in de scheepsbouw", aldus wet houder Scheeres. iL'iiiiiiiiiiiiifiijiiiiiiiiiiiriniiiiifiiiii. Schiedam Van 13 juli tot en met 4 augustus wordt er in Schiedam weer Jeugdland gehouden. Dit door het bureau Jeugdland georganiseerde evenement is verspreid over verschillende wijken. Jeugdland zal dit jaar, als het weer een beetje meewerkt, zo'n 72 activiteiten omvat ten waarbij het recreatieve element de hoofdrol speelt. Schiedam Van een 24-jarige inforrnatrice op de Hoogstraat is een enveloppe met 700 gul den gestolen. Het geld werd uit een boekenkast gehaald door een onbekende, die via de niet afgesloten toegangsdeur een voudig kon binnenkomen. De jongedame, S.J.W., heeft bij de politie aangifte gedaan. Schiedam Een grijze Simca is in de loop van vorige week gestolen- Op de eerste van deze maand had de 33-jarige me vrouw uit schiedam de wagen geparkeerd op het Sta tionsplein, en dit weekeinde ontdekte zij de diefstal. Het kentekennummer van de auto is 17-97-NJ, de waarde ervan is 500 gulden. Welbewust is het wedstrij delement weggehouden om dat, zoals Joop van Broek hoven, de jeugdconsulent van de gemeente, het zegt: „In dat geval valt het jonge tje, dat altijd al wint, ook nu weer in de prijzen". „Het gaat er bij Jeugdland om alle kinderen fijne dagen te bezorgen en dat is vooral van belang als je weet dat er. alleen in Nederland al, een miljoen kinderen zijn die nooit op va kantie gaan". Aanstaande woensdag komt de jeugdlandkranl uit waarin naast het programma ook alle bijzonderheden zijn opgeno men. Jeugdland wordt, na de opening door weihouder Her man Posthoorn, begonnen met een grote jeugdmarkt in het centrum met onder andere een fancy fair, een pruikenmaker, een oude drukpers en een grote luchtmatras. Sport en creativi teit krijgen dit jaar weer veel aandacht, maar er zijn ook veel verschillende voorstellingen va riërend van Jan Klaassenvoor- siellingen (de originele van Teatro Cabaizi uit Amsterdam) tot popconcerten. Zo verwacht Joop van Broekhoven. men zaterdag 29 juli een optre den van de bekende popgroep Liberation of Man. Ongeveer veertig medewerkers zullen ervoor zorgen dat alle kinderen het tweëenhalve week. naar hun zin hebben. Aan hun inspanning zal het vanaf 17 juli in ieder geval niet liggen als er iets mis gaat; de oorzaak zal dan ook niet liggen in het aan Jeugdland besteedde bedrag (zo is er bijvoorbeeld 1500 kilo klei besteld). Het enige, dat werkelijk roet in het eten kan gooien, is het weer. Vlaardingen „Wie naar bui tenlandse radiozenders wil luisteren moet dat uiteraard kunnen blijven doen. De CAI- aansluïting kan zoiets niet ver bieden", Deze toezegging heeft wethou-- der IJsbrand van der Velden gedaan aan de leden van de Vlaardingse gemeenteraad over de kwestie om een anten- neverbod in te stellen. Na deze toezegging trok de SG- P/GPV'er Van der Meer zijn, motie in waarin het hebben van een privé-antenne, als je een centrale antenne aanslui ting hebt, toch mag weer in. Deze motie was bedoeld om ondermeer amateur-radiozen ders, die tenslotte een zend mast moeten hebben, niet te belemmeren. Wethouder Van der Velden maakte hierbij een uitzondering voor hobbyisten, die wel een antenne op het dak mogen hebben. Vlaardingen Door de brand weer werd één dezer dagen de top van een gevel van een pand aan de Hoogstraat neerge haald; dit in opdracht van de bouwpolitie. Het gevelgedeelte, groot dertig bij honderd centi meter, was losgeraakt en dreig de door de wind van het pand geblazen te worden. Jaarlijks voelen zich steeds meer duiven aangetrokken tot de oude heer Butter, die dagelijks eten uitdeelt. Schiedam Het gaat de duiven op de Koemarkt goed, dankzij de 85-jarige Schiedammer Leen But- jf ter. "Er komen er steeds meer", zegt de krasse s bewoner van de Marconistraat, die dagelijks met 5 pinda 's en broodkruim naar het centrum wandelt 1 en bij het klaagmuurtje zijn lekkernijen uitstrooit. =f "Vroeger kreeg ik gratis olienootjes van de Imeo, de pindafabriek die daar altijd gestaan heeft in de Bran- 5 dersbuurt", zegt hij, de Broersvest afwijzend met zijn 5 wandelstok. Enkele duiven gaan erop zitten. Zij eten uit S zijn hand, vliegen op zijn schouder en huppelen hem na, als hij zich verwijdert. Leen Butter is een vogel- vriendhij zoekt nu een bakker, die hem dagelijks wat j§ brood kan afstaan. "In die boom achter mij zitten alleen al vijftig duiven", zegt hij, terwijl hij gaat zitten op een bankje bij het klaagmuurtje en toeziet hoe zijn gevederde fanclub smikkelt. Ik doe dat al jaren. In de loop der tijd zijn er steeds meer gekomen. Vroeger waren er maar twee, maar zij hebben steeds meer vrindjes meegenomen", zegt de 85-jarige. ,ïllllllllllllll!|[|illill|lItllllilllll|!!!l||UfjllfllllllilljlllllllllllllllJllliHllljllllllltllllllllllllllllllll[lip Maassluis West-Nederland gaat vanaf I me» 1979 een bus dienst van Oost naar naar West-Maassluis onderhouden, een verzoek hiervoor is inge diend bij de minister van Ver keer en Waterstaat Tuijnman. De Maassluise wethouder Han van Hummel en verwacht dat de minister voor het einde van dit jaar positief beslist. Het wordt naar verwachting oen kleinere bus, dan de nor male gele bussen van West-Ne- dcrland. Over de eventuele prijs per rit is in dit stadium nog niets bekend. De dienst Vlaardingen Een Vlaar dingse bejaardenverzorgster van 18 jaar heeft polio. Dat is gebleken uit een onderzoek van Holyziekenhuis, waar zij 11 dagen geleden werd opgeno- meu met verlammingsver schijnselen. Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis 'is haai- toestand 'stationair'. Er is geen verande ring in de verlammingsver schijnsel sinds de opname. Een meisje van acht. waar een on derzoek naar polio ook positief was uitgevallen, heeft inmid dels het ziekenhuis weer verla ten en is weer thuis. wordt tweemaal per uur onder houden van het zwembad in Oost naar West-Maassluis. Vol gens van Hummelen is er eer der tevergeefs overleg gevoerd met de lokale taxionderne ming. ..Een prijsberekening maakte duidelijk dat de exploi tatie van een busdienst voor de taxi-onderneming geen haalba re kaart was", aldus de wet houder, Een tweede mogelijk heid, een stadsbusdienst van de gemeente Maassluis zelf, zou voor de gemeente ook „rode cijfers" hebben betekend. De minister gaat bij goedkeu ring de tekorten dekken van de busdienst. Begin juni werd de aanvraag in Den Haag ingediend, nadat de gemeente Maassluis en West-Nederland overeenstem ming hadden bereikt. De vraag of speciale buskaarten voor Maassluis uitgegeven gaan worden wist Hummelen desge vraagd niet te beantwoorden. „Dat is een detailkwestie, die later bekeken wordt", aldus de wethouder. Schiedam Urenlang heeft de brandweer gistermiddag staan blussen op een hoeve aan de Woudweg, waar de vijftigjarige landbouwer P. F. uit Schiedam zijn hooiberg en mesthoop in brand had gestoken. Tegen de man is proces-verbaal opge maakt. Volgens de politie had hij er „een enorme puinhoop" van gemaakt. De brandweer had drie lage- drukstralen nodig om - in eer ste instantie - de ontzaglijke rookontwikkeling tegen te gaan. Het nablussen nam veel tijd in beslag. Vlaardingen De afslui ting van de Vlaardingse Anna Palownalaan ver hoogt de veiligheid voor fietsers, waaronder veel scholieren. Dat is de reac tie van de eerste Neder landse Wielrijdersband (ENWB) op het besluit van de gemeente om van kruis punt Holysingel, A. Palow nalaan, Frederik Hendri klaan een T-kruising te maken. Bovendien, aldus de ENWB, werkt de afsluiting voor het autoverkeer ruim- tebesparend, wordt de ge luidshinder minder en ne men de wachttijden voor het verkeer af. Gelet op het beperkte verkeer van en naar de A, Palownalaan, „betekent deze afsluiting geen ramp", zo stelt de ENWB. Het zogenaamde sluipver- keer is eenvoudig op te lossen door de tweede ge plande T-kruising, ter hoogte van de Prinses Bea- irixlaan, te laten vervallen. Dat de laan wat minder bereikbaar is voor het aut overkeer weegt niet op te gen de voordelen van de afsluiting, aldus de ENWB. Op deze plaats komen winkels, parkeergelegenheid en garages. Vlaardingen Vijf jaar heeft het moeten duren, maar nu eindelijk zijn de zaken rond: op het kaalslagterrein hoek Schie- damseweg-Oosthavenkade zal binnenkort begonnen worden met de bouw van 37 woningen, II winkeleenheden, parkeerge legenheid en garages. Bouw- en woning toezicht heeft de plannen van „Dynamo Projekt Nederland B.V." met positief ad vies doorgestuurd naar het college van b en w. De woningen zullen zogenaamde „vrije koopsector" woningen worden. Vijf jaar. Het architectenbureau dat bij de ontwikkeling van de bouwplannen betrokken is geweest deelde desgevraagd mee, dat ze er -vrij vertaald- een sik van hadden gekregen. Het Dypamoproject-bureau; „Vijf jaar zijn we met de plannen bezig geweest Vooruitlopend op het bestemmingsplan zou nu al met de bouw gestart kunnen worden. Onze plannen ontmoetten tot nu toe echter steeds verzet bij de gemeente Vlaardingen". Eén van de oorzaken daarvan was het de ge meente een hele tijd in dubio heeft gestaan of het Volkskoffiehuis, eens gelegen op de plek waar nu de kaalslag gaapt, nu wel of niet moest worden gesloopt Het is tenslotte slopen gewor den. Dat betekende wel dat de bouwplannen weer gewijzigd moesten worden. De hele bouwaffaire is gehuld geweest is een mist van tegenspraak. Zo weigerde het architec tenbureau Haak pertinent commentaar te geven. Eén ding is voorlopig duidelijk: de bouwplannen zijn rond, het al of niet verstrekken van de bouwvergunning is nu aan de gemeenteraad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1