SCHIEDAMSCHE COURANT Gusto»p< ersoneel wordt naar 1 mis gestu u: rd woners niet bang voor kort Raadslid Schriel wil milieu-man aan EP llfg Turks jongetje verdronken Aütojtódrijf ^EVïamas^ "Puur vandalisme Woonwagen kamp veiliger door brand blussers Pony's voor De Ooievaars Woensdag 12 juli 1978 ONAFHANKELIJK DAGBLAD _I03de jaargang no. 26127 6 PAGINA'S Broersvost 3 - telefoon administratie 268(01 redactie 262566 - klachtendiensl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL 'voor.bc trouwbare- :^Kóoi[a]^c>nd ggopend! ?v> dat het verboden is reclamebil jetten, affiches of letters op de ramen te plakken. Voorzitter van de huurdersvereniging Els Lingmont daarover: "Wij heb ben bij de rechtswinkel inlich tingen ingewonnen en te horen gekregen dat wij niet in strijd met de wet handelen. Boven dien 2aten tijdens de verkiezin gen de romen ook volgeplakt met affiches en daar is nooit wat van gezegd. Wasgoed bui ten hangen mag ook niet, maar dat gebeurt ook!" Vlaardingcn De affiches met daarop: 'Voorzichtig!. Niet Kopen' die bewoners van de flats aait de Holysiugel op hun ramen hebben geplakt zullen voorlopig niet worden verwijderd. Het bestuur van de huur ders vereniging Holysingel heeft dit unaniem tijdens een maandagavond gehou den vergadering besloten. eniging wordt aangespan nen. Inmiddels heeft de huurders vereniging ook besloten een ad vocaat in de arm te nemen. De leden van de huurders ver eni ging zijn door een strooibiljet van de besluiten op de hoogte gesteld. Zoals bekend heeft In vestor Beheer in Den Haag de flats aan de Holysingel in han den gegeven van makelaar Ge- mako in Rotterdam om ze te verkopen. De bewoners zijn het met deze gang van zaken niet eens omdat zij vrezen, dat wan neer de flats in andere handen overgaan zij meer huur moeten gaan betalen. Een ander argu ment dat zij aanvoeren is, dat lege flats voor meer geld van de hand gedaan kunnen wor den, waardoor er steeds meer flats leeg komen te staan. Ais protest zijn de bewoners met een raam bil jettenactie gestart. Dit is het antwoord op de mededeling van de eige naar van de fiats, Investor Beheer, dat hij gerechtelij ke stappen overweegt om de bewoners te dwingen de raambiljetten te verwijde ren. Gisteren heeft de heer Muller van Investor een ge sprek met een advocaat ge had. Vandaag wordt defini tief bekend of een kort ge ding tegen de huurdersver- "Dit is puur vandalisme. Gewoon ergeiijke ver nielzucht Hele stukken zijn eruit gesneden en zoiets doe je bepaald niet met een zakmesje". De heer Barneveld, hoofdleider van het KNVB-jeugd- kamp in Hoek van Holland is er nog van onderste boven: twee tenten van het kamp waar 203 voet baljunior en een week vakantie doorbrengen zijn zeer zwaar beschadigd. Eén tent - zie foto - werd zelfs onherstelbaar vernield. Vorige week tijdens de eerste kamp week, werd ook een tent opengesneden en vier voetballen weggenomen„Ook dat is niet goed te praten", aldns de kampleiding, „maar er is in elk geval nog enige zin in te ontdekken. Dit is echter gewoon vernielzucht. De tenten zijn niet openges neden, maar bewust vernield". De Hoekse politie stelt een onderzoek in naar de daders van de vernielingen. advertentie Via de raambiljetten worden adspirant-kopers verzocht eerst informatie in te winnen alvo rens tot het kopen van een flat over te gaan. Op grond van het huurcontract hebben de bewo ners in feite geen been om op te staan. In het contract is na melijk een clausule opgenomen Schiedam Met de tewaterlating .van het boor- schip CO 950 komt donderdagmorgen oni vijf voor tien een definitief eind aan de scheepsbouw op de Werf Gusto. Het personeel krijgt een af schei dsbor- reï en een vrije middag, of hoeft de dag erop niet meer terug te komen. Er is immers geen werk meer. sproken dat het personeel op dat ogenblik overgaat naar haar gelederen. Voor een aantal mensen van Gusto is een goede kans op werk, voornamelijk op de Verolmewerf op Ro zenburg. Maar RSV kampt zelf ook al met overschot ten in bepaalde beroeps groepen. Maar. zo verwacht RSV zelf-, begin 1980 zullen de overschotten wel ver dwenen zijn. Voor eind dit jaar echter ziet men nog een netto teveel van ruim 500 man in het verschiet. van Woudenberg de garantie gekregen, dat de gemeente Maassluis zonder enig voorbe houd het recht tot terugkoop van de pastorie heeft. Wou denberg werkt met een open begroting en wij zuilen zo snel mogelijk tot een vaststel ling van die terugkoopsom zien te komen". Behalve restauratie van de Schuurkerk en alles wat daar mee te maken had, keurde de gemeenteraad gisteravond ook het voorstel tot het be schikbaarstellen van een aan vullend krediet voor de bouw van het nieuwe stadhuis goed. Die aanvulling bedroeg een som van drie miljoen gulden. In het totaal moet het nieuwe stadhuis nu dertig miljoen gaan kosten. Maassluis De gemeen teraad van Maassluis heeft gisteravond tijdens haar laatste vergadering haar instemming betuigd met bet door het college van B en W voorgestelde totaalplan met betrekking tot de restauratie van de Schuurkerk en de verkoop van de pastorie aan Be- heer- en Exploitaticmaat schappij Woudenberg B.V. Ondanks het feit dat de financiële dekking van de hele onderneming nog zeer onduidelijk Is, oor deelde men toch dat nu snel gehandeld moest worden, wilde men verde re verwaarlozing van de Schuurkerk en de daarbij Schuurkerk behouden; Vlaardingen Hel CDA wil in de nieuwe raadsperiode overwegen een milieu-ambtenaar in Vlaardingen aan te stellen. Dit plan lanceerde het raadslid Jo Schriel on-r langs tijdens de onderhandelingen met de PvdA over het collegeprogramma. Gedacht wordt aan een man, die zich bezighoudt met het verbeteren van de mentaliteit onder de bevolking, inzake milieuproblemen. Alleen tachtig tot honderd man zuilen nog een paar weken te doen hebben aan het boorschip. Het moet na melijk „in de mottenballen" omdat er geen koper voor is komen opdagen, nadat de Noorse opdrachtgever het had laten afweten. Op het moment dat de CO 950 te water gaat verandert het 675 man sterke perso neel van baas. Het moeder bedrijf IHO-Holland, dat zijn dochter niet meer wilde onderhouden heeft met de nieuwe baas, RSV, afge- teindelijk voor stemden de den dit niet dan na lang aar zelen. Zowel in de PvdA als in het CDA drong men er bij wethouder Isaac v.d. Knaap op aan toch zo snel mogelijk bij CRM subsidie voor de res tauratie te verkrijgen. Verder, dat kerk en pastorie als een eenheid gezien moeten wor den. Isacic v.d. Knaap: „We hebben behorende pastorie voor komen. „Het gaat om de aanpak op kleine schaal", licht Schriel desgevraagd toe. „Zo zou de aan te stellen man de sociale controle onder de bewoners van een wijk door middel van projekt kunnen stimuleren", meent plannenmaker Schriel. „Het gaat er namelijk niet al leen om tegen grote bedrijven aan te schoppen, die overlast aan het milieu veroorzaken. Zeker, ook daar moet aan ge werkt worden, maar we moe ten daarbij niet zonder meer over het vuil in etgen straat heenstappen". Met name voor de WD-frac- tie en WM'80-vertegemvoor- digster Corrie Scheffer bleek de financiële onzekerheid een onverteerbare zaak. Zij stem den dan ook tegen het voor stel. Maar ook de partijen die ui- a^Is de gemeente daar geen geld voor uit kan trekken dan denkt Schriel aan de twee Vlaardingse parkeerwachters, waarvan or zo mogelijk ëén van baan zou kunnen verande ren. „Als er straks een aantal parkeergarages in de Vlaar dingse binnenstad gerealiseerd zijn, stel ik me voor dat er voor de parkeerwachters minder werk is. Zij zouden zich mis schien ook op een ander ter rein kunnen begeven. Schiedam Om het grote brandgevaar op het woon wagenkamp te beperken zét het voltallige college van burgemeester en wethou ders zich in. Daarmee wordt een belofte vervuld, die aan de bewoners werd gedaan tijdens de hoorzit ting op zaterdag 1 april. Zo is wethouder Chris Zijde veld van plan om deze week nog poederblussers voor het af gelegen kamp aan de Schieka- de aan te laten schaffen door directeur van gemeentewerken Harm de Block. Wethouder voor sociale zaken en volksgezondheid Eef Collé moet ervoor zorgen, dat het „schap" betaalt; daarmee wordt bedoeld het woonwagen schap regio West!and, onder welk orgaan ook het Schiedam- se kamp valt. Burgemeester Arie Lems zal er, als verant woordelijke man voor het doen en laten van politie en brand weer, hoogstpersoonlijk voor instaan dat via de brandweer commandant, J. Metaal, de no dige instructies worden gege ven over het gebruik van de blussers. De bewonerscommissie zal °ver de stand van zaken wor den geïnformeerd. Mocht blij ken dat het woonwagenschap de brandbeveiliging voor het kamp niet wil betalen, dan draait de gemeente Schiedam voor de kosten op. Historische vereniging; Om de milieu-man voorname lijk met het bonnenboek in de hand te laten opereren ligt niet in Schriels bedoeling. Het ge ven van bekeuringen aan men sen, die zich niet voor verbete ring vatbaar ionen, kan wel overwogen worden maar dal mag niet het hoofddoel zijn". Schiedam De kraak buurt van de Laan valt binnen het gebied, dat is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. Sloop van de kraakpanden is dus in strijd met het plan beschermd stadsge zicht. De gemeente heeft met monumentenzorg overeenstem ming bereikt over het feit, dat de grens van het plangebied ten noorden van de panden aan de Laan en Korte Achterweg zal lopen. Volgens het raadslid zijn er diverse gemeenten in Brabant, die momenteel met een derge lijke man trachten „milieu-be- wustzijnsprojekten" op te zet ten. „Hoe we een en ander precies in Vlaardingen moeten realiseren moet nog precies worden onderzocht. Het gaat nog maar om het idee", aldus Schriel. Zo maakt Cees van der Geer, secretaris van de historische vereniging van Schiedam, het college van burgemeester en wethouders duidelijk dat de Laan en omgeving moet wor den behouden. In een brief, die hij inmiddels heeft geschreven, voert hij nog meer argumenten aan, want, „hoe gebrekkig mis schien ook, sommige van deze panden voldoen nog steeds aan hun bestemming, namelijk wo nen", aldus Van der Geer. Hij wijst op de kleinschaligheid en beslotenheid van de straat jes, die vooral op de Lange Achterweg volgens hem tot uit drukking komt in de fraaie, licht gebogen rooilijn, en ook in de breedte van de rijstraat en de trottoirs. ..Kortom, een historisch gegroeid en daarom zo moeilijk te reconstrueren ge heel", schrijft Van der Geer. eerste consequentie zal hebben: het opdringen van verkeer en het toegeven daaraan". Van der Geer vreest voor een ver breding van straten in de toe komst, en daarmee verlies van het oorspronkelijke stratenpa- troon. Maassluis De 7-jarige U.S. uit Turkije is gisteren verdronken in het Nieuwe Water aan de Weverskade. Vermoedelijk heeft het jongetje enige uren in het water gelegen. Het was sinds acht uur 's ochtends niet meer gesignaleerd. Omstreeks tien voor half twee kreeg de gemeentepoli tie van Maassluis het bericht dat er een Turks jongetje vermoedelijk was verdronken. De politie begon onmid dellijk te dreggen en haalde twintig minuten later het levenloze lichaam boven water. Het stoffelijk over schot van het slachtoffertje is inmiddels naar het Holyziekenhuis overgebracht. Hoe het jongetje te wa ter is geraakt, is nog niet duidelijk. Ook wijst hij erop, dat sloop van woningen aan de Lange Achterweg zal betekenen, zo lang er althans geen vervan gende bouw plaatsvindt, dat vanaf de Hoogstraat slechts uitzicht wordt geboden op een gat: de zoveelste kaalslag. Schiedam De ponyclub vaa de Invaliden sportvereniging De Ooievaars is sinds gisteren in het bezit van vier eigen pony's. Op de kinderboerderij Maat aan de Kerkwcg in Ke- thel, waar de dieren zijn ondergebracht, was bet de voorzitter van de autocrossclub Schie dam, Goot Hendriks, die deze viervoeters over handigde aan voorzitter Cees Kroone van de invaliden sportvereniging. Tevens was er de officiële overhandiging van de VW-bus voor m validen vervoer, die eveneens door acties onder de leden van de autocross club bijeen aas gebracht De sportvereniging had eerder drie pony's in gebruik, maar deze zijn eigendom van particulieren. Nu de vereni ging over eigen pony's beschikt, zal de wacht lijst van rrunder-valide kinderen snel kunnen worden ingekort De overhandiging van pony's en bus ging uiteraard gepaard met champagne, en de talrijke aanwezigen konden daarna de nieuwe aanwinsten van de vereniging aan schouwen. „Verder vrezen wij", schrijft de, secretaris van het historisch genootschap, „dat kaalslag als

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1