SCHIEDAMSCHE COURANT Lokale omroep in Schiedam heeft geen kans KLOPJACHT OP JONGENS Flatbouw bij Wilton „Juridische bijstand voor krotbewoner s" \lag Lickenbaertgebied in stroomversnelling Investor slikt kort geding in Ik neem de proef J 800 aan vragen voor 56 huizen vertoon Rond van Huurders Na vragen in Tweede Kamer Eindelijk meer aandacht voor pro Deo-werk ill! ACB bouwt 31 koopwoningen Weer inenten tegen polio Onder invloed achter stuur Geldkistj es opengebroken Insluiper pikt camera Dievegge betrapt Donderdag 13 juli 1978- ONAFHANKEL1JK DAGBLAD 103de jaargang no. 26128-4 PAGINA'S Broorsvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachten dunst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Maassluis Voor de 56 premiekoopwoningeu die in Koningshoek in Maas sluis gebouwd gaan wor den hebben zicb maar liefst achthonderd gega digden gemeld. Het meren deel vap de inschrifvers komt dus niet in aanmer king.' Bij de toegepaste selectie procedure heeft allereerst de vraag of een gegadigde langer dan vijf jaar in Maassluis heeft gewoond een belangrijke rol ge speeld. Daarnaast is de doorstroomwaarde van de woning die men zou verla ten medebepalend geweest. Bovendien vielen degenen die reeds in een premiewo ning wonen af. Tenslotte is ook ditmaal zoals ge bruikelijk vijftien pro cent van het uit te geven aantal woningen toegewe zen aan ambtenaren van de gemeente Maassluis Al deze beperkingen heb ben gegolden voor de wo ningen met een koopsom tot ongeveer 145.000 gul den. Met de toewijzing van duurdere woningen (waar voor nog mogelijkheden bestaan) heeft de gemeente Maassluis geen bemoeie nis: daarvoor dient men zich rechtstreeks te wen den tot aannemersbedrijf Den Hartog B.V. in 's-Gra- vendeel. In september'ok- tober zal met de bouw een begin worden gemaakt. Schiedam Schiedam krijgt waarschijnlijk geen lokale omroep. Ondanks jarenlange studie en posi tieve adviezen van verschillende commissies ziet het college van burgemeester en wethouders geen moge lijkheden om een puur Schiedamse omroep op poten te zetten. Voornaamste problemen hierbij liggen op het financiële en organisatorische vlak: een omroep voor Schiedam alleen vereist naast hoge investeringen ook een.bijzonder grondige voorberei ding. niet voor niets blijken te zijn geweest. Al sinds 1975 is er over omroep (lokale en regionale) gepraat. De Schiedamse gemeenschap stelde verschillende commis sies en werkgroepen aan. die bij de gemeente advies indien den om een lokale omroep te starten. Hiervoor zou, aldus de SG een nieuwe commissie moe ten worden aangewezen. Bur- gemeesier en wethouders be slisten echter anders: er be staan alleen mogelijkheden voor een regionale omroep. Er bestaat wel een mogelijk heid dat. bij een samenwerking tussen Rotterdam en Rijn mond, Schiedam aan een regio nale omroep mee gaat doen Voordeel hiervan is dal m roep op zo'n grote schaa.' w-r stuk goedkoper is en dat organisatorisch wat eenvoudi ger te doon is- Nadeel is de kleinere aandacht die in dat geval maar aan Schiedam en specifiek Schiedams nieuws besteed kan worden. De kansen op een regionale omroep Rotterdam/Rijnmond zijn wat groter geworden, door dat aan Rotterdam een zend machtiging wordt verleend. Een zendmachtiging waaraan een voor Nederland nogal on gewone voorwaarde is verbon den: Rotterdam moei het zelf bekostigen. Omdat de kosten voor een goe de regionale omroep hoog zijn, bestaat er nog geen zekerheid over het doorgaan ervan. In Rotterdam is de politieke wil duidelijk aanwezig en is regio nale omroep dan ook hoog op de prioriteitenlijst geplaatst. In het najaar, bij de vaststelling van de begrotingen zal beke ken worden wat de financiële mogelijkheden zijn. Een pro fessionele omroep zal al gauw twee-en-een-halve miljoen gul den gaan kosten, maar indien dat te duur is kan altijd nog gedacht worden aan een wat primitievere omroep waarvoor een miljoen op tafel zou moe ten komen. Rotterdam zal bij doorgang van de regionale omroep sa men met Rijnmond waar schijnlijk aankloppen bij de verschillende gemeenten in het gebied. De bedoeling is om de gemeenten die mee willen doen aan de regionale omroep, een (logische) bijdrage in de kosten te vragen. Indien alles door gaat zal het jarenlange gepraat over lokale en regionale om roep door onder andere de Schiedamse gemeenschap toch Vlaardingen De Bond van Huurders en Wo ningzoekenden in Vlaar dingen vraagt de ge meente juridische bij stand te verlenen voor de familie G. Tol aan de Korte Dijk 45. Dit om dat de woning waar de familie in woont in een dusdanige staat ver keert, dat het huis vol gens de BHW de naam krot verdient. In een open brief aan B en W en de gemeente raad herinnert de BHW de gemeente eraan, dat de eigenaresse van het pand is aangeschreven om binnen twee maan den de geconstateerde gebreken in de woning te repareren. De brief vervolgt: „Maar wat is er intussen gebeurd? De ei genaresse maakt niet zo'n haast met de her stelwerkzaamheden. In de laatste week van de door u (de gemeente, red.) gestelde termijn van twee maanden zijn slechts vier van de. ook door u geconstateerde dertien klachten verhol pen. Wij vragen ons af wat B en W daar op korte termijn aan denkt te doen1'. Volgens de BHW is tij dens de reparatiewerk zaamheden gebleken, dat de gootsteenafvoer in de keuken helemaal niet op de riolering was aangesloten. Dat resul teerde tot een hpeveel- heid van zo'n dertig cen timeter hoge laag water onder de vloer wat ja renlang zijn rottend werk heeft kunnen doen en het huis vochtig en ongezond heeft gemaakt, Bij hevige regenval loopt bovendien het water bij' stralen langs de muren op de vloerbedekking, aldus de BHW. Bij de Slachthuis- buurt komt een flat van zes hoog. Schiedam Meer aandacht zal worden geschonken aan mogelijkheden otn werklozen, die een uitkering krijgen, toch arbeid te laten verrichten als zij dat wiilen. De behoefte daaraan is enorm groot, zei PPR-raadslid Herman Noorde-. graaf enkele maanden geleden al legen burgemeester en wet houders, en daarom heeft dit college besloten goede voor lichting daaraan te schenken. ;Dolf Buschkens krijgt bij dat extra karwei, dat hij als eenza* .me gemeente voorlichter te kla ren heeft, de hulp van direc- Leur Gérard Smits van de ge meentelijke sociale dienst - zo wil het college. Smits krijgt om te beginnen de opdracht om eens te toetsen welke activiteiten zoal pro Deo worden verricht door mensen met een uitkering ingevolge de •WWV of de RW, Vaak gaat het om mensen, die niet aan Lverk kunnen komen, toch zin vol bezig willen zijn, maar, als zij een klusje aanvatten, het risico lopen hun uitkering te verspelen. Smits zal bij zijn onderzoek de betreflende commissies van de sociale dienst inschakelen en de betrokken welzijnsorganisa ties in de stad op de hoogte stellen. Wethouder Eef Collé *'il zo snel mogelijk resultaten zien, VI aardingen/Maassluis De ontwikkelingen rond de verwezenlijking van het zo genaamde Lickebaertbos zijn plotseling in een stroomversnelling geko men. Zag het er enkele maande geleden nog naar uit dat door de indeling van liet Lickebaertgebied bij Midden-Delfland de zaak hopeloos vertraagd was, nu blijkt dat pressie van de Vereniging Vrien den van het Lickebaertbos wel degelijk iets uitge haald heeft. Veertien da gen geleden werd de zo vu rig gewenste, maar nooit gekregen reconstruetiecom- missie opgericht. Er waren wel vragen In de Tweede Kamer voor nodig. "...De vertragingen zijn rr- ger geworden dan de zwartgallige persoon had kun nen voorspellen. In feite ge beurt er niets... Wij vragen ons af of er nog mogelijkheden zijn aan deze onzinnige toestand een einde te maken". Aldus een schrijver van de Vereniging Vrienden van het Lickebaert bos aan de staatssecretaris van CRM Wallis de Vries op 24 april van dit jaar. Met 'onzinni ge toestand* werd bedoeld: de Vlaardingen/Den Haag Eigenaar van de Vlaardingse huur flats aan de Holysingel (Investor) beeft het dreigement van een kort geding - om de anti-koopaffiches van de ramen te krijgen - ingeslikt. Vlagvertoon luidt de titel van de tentoonstelling in hef 5 Vlaardingse Vissertjmuseum. die gisteravond officieel werd geopend. Een dergelijke expositie was nergens eer-1 g==s der te zien. Tientallen vlaggen, van de Nederlandse Noord- zeevisserij werden met hulp van wetenschappelijke mede- werker dr J P- van der Voort bijeen gehaald. De oudste stamt van rond 1777 Samen mei de opening van de expositie valt de uitgave van de reproductie van een 525 waardevolle vlaggenkaart Een uniek document met anti- quarische waardeZevenhonderd repro's hebben reeds een afnemer uit binnen- en buitenland. Voor 19 gulden is een exemplaar bij het museum verkrijgbaar. Maandagmiddag had Investor besloten, na een gesprek met een in de arm genomen advo- kaat. een kort geding aan te spannen tegen de bewoners. Na telefonisch overleg tussen het Haagse vastgoed-bedrijf en het bestuur van de huurders- vereniging werd dit dreigement ingetrokken. Vrijdag gaan de twee partijen (Investor en de huurders) rond de tafel zitten. De flats aan de Holysingel blij ven voorlopig voorzien van af fiches: „Voorzichtig! niet ko pen. eer er overleg is gevoerd met de bewonersvereniging". Hierover was met name Inves tor nogal gebelgd, omdat dit de verkoop van de Rats nogal be lemmerde. Investor, voorheen AS B-beleggingsmaatscha ppi j kocht de huurflats van levens verzekeringsmaatschappij RVS. De huurflats, die leegkomen worden te koop aangeboden. Inmiddels zijn er drie verkocht voor 127.500 gulden. De ge meente vordert leegstaande flats, als ze langer dan drie maanden onbewoond zijn op voor verhuur. De actie var» de bewoners wordt gewoon voort gezet. Het bestuur heeft maan dag besloten door te gaan met de raambiljetten-actie. Voorzit ster van de huurdersvereniging Els Lingmont is er van over tuigd. dat na inlichtingen te hebben ingewonnen bij de rechtswinkel, de affiches mo gen blijven hangen toestand die onstaan was door het aannemen van hel amende menten Voortman, waardoor het Lickebaertgebied bij Mid den-Delfland werd getrokken. "Kennelijk bent u geïnfor meerd door nogal naïeve perso nen", schreef de vereniging in een woedende brief aan de heer Voortman, "De hele gang van zaken Jijkt nergens op, de benoeming van een reconstruc- tiecommissie komt zo niet van de grond. Zoals nu blijkt is de brief aan staatssecretaris Wallis de Vries en het tweede kamerlid Voort man bij de overige tweede ka merleden niet onopgemerkt ge bleven. Vanuit het CDA wer den vragen gesteld over het waarom van de vertragingen rond de ontwikkeling van het Lickehaerts gebied. Die vragen leidden er uiteinde lijk toe dat de staatssecretaris nu een reconstructecommissie in het leven heeft geroepen. Voorzitter van de Vereninging Vrienden van het Lickebaert bos, Hiep Boerma: "In die com missie zijn harde woorden ge vallen. Gelukkig is de zaak nu in een stroomversnelling te recht gekomen. Het werd tijd". Vlaardingen/Poortu- gaal Zonder het te willen heeft de 65-ja rige Vlaardingse me vrouw Van Z. een ware klopjacht ont ketend in Poortu- gaaL De vrouw liep in deze gemeente op de Al- brandswaardseweg toen twee zestienjarige kna pen Marcel van D en Albert O. gezeten op een bromfiets haar de tas uit handen rukten. De Vlaardingse 2ette het gelijk op een gillen en wist de aandacht te trekken van een passe rende automobilist. De ze zette direct de achter volging in, I„e jongens maakten echter de foul de doodlopende Land weg in te slaan. Aan het emde van deze weg be vindt zich een sport complex waar o.a de Tennisvereniging Poor- tugaal is gehuisvest. De door de automobilist gealarmeerde leden van de vereniging zetten eveneens de achtervol ging in op de twee jeug dige Rotterdammers die via een korenveld trachtten te ontsnappen. De tennisspelers wisten uiteindelijk de vluchte lingen te grijpen. Tegen beide Rotterdammers is proces-verbaal opge maakt. Zij hebben de nacht gescheiden in twee politiebureaus doorgebracht. De re cherche onderzoekt nu of de knapen nog meer op hun kerfstok heb ben. Schiedam Twee jaar later dan de bedoeling was gaat de eerste paal de grond in voor 31 woningen bij de Slachthuisbuurt, tegenover scheepswerf Wilton-Fijenoord. Op de hoek van Vlaardingerdijk en Burgemeester Van Haarenlaan wil woningbouwvereniging Onze Woning in oktober starten met de bouw. Onze Woning, aangesloten bij de stichting samenwerkende Schie damse woningcorporaties (SSSW), heeft de opdracht voor de flat van zes verdiepingen gegeven aan de ACB in Rotterdam, de arbeiderscooperatie bouwwerken. Het zal gaan om woningen in de premiekoop; in het plan, dat onze krant onthulde op dinsdag 22 juni 1976, werd uitgegaan van bouw in de woningwetsector. Woningwetwoningen op het relatief kleine grasveldje zijn niet haalbaar meer, maar ook andere aanpassingen hebben gezorgd voor hogere prijzen waardoor premiekoop noodzakelijk werd. De gemeente betreurde dat, maar zag in dat geluidhinder een groot probleem zou worden. Door de grote drukte op de Vlaar dïngerdijk en de Van Haarenlaan was ook de hoek voor, de architecten een lastig punt, omdat woningbouw bij zo'n druk kruispunt het uitzicht zou kunnen ontnemen. Omdat het bouw plan toch zo duur zou uitvallen dat het op koopwoningen ging uitdraaien, heeft Onze Woning enkele details in het plan meteen iets luxueuzer uitgewerkt. In een ouder bestemmingsplan werd rekening gehouden met bebouwing in stervorm. Gerard Prins, directeur van de SSSW, vond later echter dat een dergelijke bouw te veel ondoelmatige ruimten zou bevatten. Bovendien zou dat op het financiële vlak onoverkomelijke gevolgen hebben. Wel moet het nog steeds mogelijk zijn de schuïlbunker, die onder een deel van het terrein bij de Slachthuisbuurt ligt, te handhaven als de ACB aan de slag gaat. Overigens is er ambtelijk nog een heleboel werk te verrichten, voordat met de bouw kan worden begonnen. De nieuwe tekenin gen zijn onlangs bestudeerd door de welstandscommissie en komen dientengevolge nog op de agenda van de commissie voor njimtelijke ordening, burgemeester en wethouders, de gemeente raad en de provincie. Vlaardingen Wegens het rij den onder invloed van alcoholi sche drank is tegen de 37-jarige Vlaardinger B S. proces ver baal opgemaakt, Vlaardingen In een bed rijf aan de Vlaardingse Westhaven- kade is ingebroken. Enkele geldkistjes werden opengebro ken. 2400 gulden wordt ver mist. Schiedam Voor onge veer duizend gulden is ge stolen uit een womng m de Gorzen. Met een valse sleu tel is iemand vermoedelijk binnengekomen bij de 29- jarige J.S. uit de wilhelmi- nastraat, die de vermissin gen aan de politie heeft ge meld: tien langspeelplaten, een fotocamera en een bankbiljet je van honderd gulden- Maassluis Alle inwoners van Maassluis die zich op 20 juni hebben laten inen ten tegen polio worden dinsdag in het gebouw van de vereniging Interkmis aan de haven 22 (ingang Zandpad) voor de herha lingsinenting verwacht. Deze noodzakelijke inen ting Is voor personen tot 27 gratis. Vlaardingen Tegen de 21-ja- rige Rotterdamse C. M. C. is proces verbaal opgemaakt Zij werd in een warenhuis in Vlaardingen betrapt bij het ste len van een bandrecorder. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder exlra kosten be zorgd m combinatie met bet Potterdamsch Nieuwsbiad- Sluur mij dit nieuwsblad H dagen gratis op proef toe m combinatie met Potterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Woonal Tel Deze bon m oocn e«»e/oo. zonder posfzege' sturen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1