SCHIEDAMSCHE COURA f Partijen voorzichtig met PvdA - programma Eén op de drie huwelijken strandt Gusto loopt uit GEEN SCHOT IN COLLEGEVORMING: m Servicentrum vreest 't ergste Omstreden project leider krijgt „gouden handdruk" Voor pot bloemkool MOTIE m MAASSLUISE RAAD: „Niet meer dan 25 buiteniandertjes per klas" LUréM. Burgemeester Kit-boom zestig jaar Koninklijk onderscheiden Borreltje op, tegen vangrail VLAARDINGEN Raad voor het bejaardenwerk: 'n Onzekere vakantie mmt PROEF AFSLUITING FRED ERIK HENDRIKLAAN vrijdag 14 juli 1978ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26129- 6 PAGINA'S- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactte 262566 - klachtend lenst 1*14144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Nog geen enkele conclusie is er te trekken uit het gisteren gehouden avondje vol politieke geheimtaal, waarop alle partijen het roerend eens leken te zijn met het PvdA-pro- gramma, hoewel dat na afloop werd ontkend. WD-fractieleider Gerard Verhuisdonk sprak in het stadhuis op de Grote Markt namens alle partijen: „U mag uit ons stilzwijgen niet conclude ren, dat wij tegen alles van de PvdA zomaar ja zeggen!". beperkt blijven tot het melden van een „minnetje", dat ijverig werd genoteerd door voorzitter Arie Verlinde. Het waarom van zo n minpunt komt dan de volgende ronde naar voren, zo is de bedoeling. Dat het programma van de PvdA als basis van de besprekingen dient, komt doodeenvoudig omdat slechts deze partij niet is weg te denken uit een nieuw college van burge meester en wethouders en zodoende dus eisen kan stellen. De vorming van de nieuwe wethoudersploeg is dus nog geen Alle andere partijen zijn in principe „in** voor samenwerking stap dichterbij, want op een volgende bijeenkomst gaan de en daarom bleef politiek vuurwerk voorlopig achterwege. Al- politieke kleinkunstenaars van Schiedam iets inhoud dijker ih leen D'66 liet hier en daar een min noteren, maar omdat dat op het PvdA-program. Gisteravond moest eventuele kritiek vooral bij minder hete hangijzers was, hoeft dat niet te betekenen dat de democraten straks ook het felst oppositie voeren. Door zo dwars te liggen prijzen zij ach wel uit de markt, constateerde echter PvdA'er Jos van der Lugt. De CPN had als enige helemaal niets te zeggen. In de pauze vond Eef Collé, de communist die koste wat het kost graag wethouder wil blijven, wel dat het CDA juist een spelletje speelde dat strooplikkers waardig is: „Het lijkt wel een striptea se," aldus Collé. Veel publieke belangstelling was er niet. Het toehorende gezel schap bestond uit louter figuren uit de „actieve" poktiek, zoals raadsleden. Voor buitenstaanders zou er trouwens toch alleen een touw aan vast te knopen zijn geweest, als zij het afgelopen weekend het PvdA-program grondig hadden bestudeerd. En nog ingewikkelder werd het, toen Verlinde informeerde waar men het de volgende keer zoal over wil hebben. PPR en D'66 begonnen toen pagina's en nummers uit hun eigen partijen op te noemen, zonder daarbij te vermelden waarover deze hande len, want de verschillende partijen hebben immers toch even de tijd omdat na te slaan. Oud-fractieleider van de PvdA Jan Simons schamperde vrijwel de gehele vergadering over de manier, waarop de programver- gel ïjkrng werd uitgevoerd. „Hier is niets meer van te leren," zei hij wanhopig. Vlaardingen Burge meester Wim Kieboom van Vlaardingen is giste ren zestig jaar geworden. Hij vierde zijn verjaar dag in zijn vakantiehuis m Ruinen (Drente) waar hij de gehele maand juli verblijft Vlaardingen De 63-jarige Hendrik van der Houwen is vandaag koninklijk onderschei den, Dit ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum bij de gemeente Vlaardingen. Van der Houwen, die in Maassluis woont, ontving de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud. De heer Van der Houwen be gon zijn loopbaan ais opzichter en geeft sinds 1972 als tech nisch hoofdambtenaar ïe klas leiding aan de afdelmg water werken van het bedrijf ge meentewerken. Loco-burgemeester Ton Kloots van Vlaardingen speldde hem vanmorgen de versierselen op. Schiedam Op het Kethel- plein is de 33-jarige C.S.H. uit Poortugaal met zijn auto tegen de vangrail opgereden, waarbij hij een hersenschudding op liep. De man had in Schiedam een borreltje op en toen hij het verkeersplein rijksweg 20 wilde verlaten om de Beneluxtunnel in te gaan, verloor hij de macht Over het stuur. Aan de linkerk ant van de rijbaan kwam hij tegen de vangrail tot stilstand. Hij ligt nu in het gemeentezie kenhuis. Vlaardingen Het percentage echtscheidingen in Vlaardingen neemt hand over hand toe. Werden in 1965 op de honderd huwelijksvoltrekkingen slechts vijf echtscheidingen geregi streerd, anno 1978 zijn dat er maar liefst 35. Een vereevenvoudi- ging van het percentage. Onder de woningzoekenden die bij huisvesting staan ingeschreven wordt het gedeelte dat om redenen van echtscheiding een andere woning zoekt groter en groter. Ook het Instituut Burgerraadslieden wordt overspoeld met vragen die echtscheiding betreffen. Eén op de drie Vlaardingse huwelijken loopt dus vast. Een tendens die overigens niet veel verschilt van de landelijke; daar ligt de verhouding één op vier. In een verstedelijkte samenleving als Vlaardingen is het niet verbazingwekkend dat die verhouding iets hoger Ligt. Wél dat het percentage echtscheidingen zo opzien barend is toegenomen. „We hadden wel het vermoeden, maar zó hoog, nee. Het wordt nu langzamerhand duidelijk dat het wonïngbeleid aangepast zal moeten worden. Dat zit er in. We hebben maar al te vaak te maken met vrouwen die alleen zijn komen te staan en kinderen hebben. Die moeten toch ergens onder dak worden gebracht. En dat terwijl we nog niet eens een noodopvangcentrum hebben om de eerste nood te lenigen". Aldus Het Instituut Burgerraadslieden dat voorts meldt dat veel mensen die bij het instituut aankloppen onvoldoende op de hoogte blijken met de procedurele gang van zaken rond de echtscheiding zoals die nu in de nieuwe wet geregeld is. Daarover meer op pagina twee van deze krant Schiedam Paul van Mansuni, de coördinator van dienstencen trum 4 Molens, volgt per 1 september Martin Jones op als directeur/projectleider van de raad voor het bejaardenwerk. Jones zelf, die vorig jaar op non-actief was gesteld naar later bleek ten onrechte gaat met een „gouden handdruk" weg, als burgemeester en wethouders daarin toestemmen. Voor de afvloeiingsregeling, die hij krijgt aangeboden, is geen extra subsidie nodig volgens het bestuur van de stichting raad voor het bejaardenwerk. Van Mansum nam al waar voor Jones sinds deze buiten spel was gezet. De omstreden directeur/projectleider begint binnenkort elders; hij krijgt een soortgelijke functie, maar de afvloeiingsregeling is be doeld om het verschil in salaris te overbruggen. Dat voorstel, om de zaak in der minne te schikken, was vorige maand gedaan door de advo caat van Jones, die hem ook De uitverkoop is begonnen. Re den voor sommi ge winkeliers om net bijzondere stunts te komen. Bril Indra op de Hoogstraat in Vlaardingen deed dat wel op bijzonder originele manier. Wij ruimen op, en hoe! Zo lieten zij in een adver tentie weten. Be langstellenden voor de „ver schrikkelijk mooie unisex- brii", die nor maal 102 gulden kost, konden zich melden. Kosten van het montuur voor de eerste vijf kopers respectievelijk, één pond sprui ten, één pot boe renkool, één kilo hart voor de hond, een bloeiende cactus en een sla groomtaart. De vijf kopers ston den gistermor gen allen reeds voor de opening van de winkel voor de deur, met sp rutten, boerenkool en meer onder de arm. Even later en bril rijker. met succes verdedigde voor de geschillencommissie (de com missie van geschillen overleg arbeidsvoorwaarden welzijns werk). Jones was da am aartoe gestapt, omdat hij het zeer oneens was met het stichtings bestuur, dat hem op non-actief had gesteld. Reden daarvan was volgens voorzitter Poll- Schut, dat Martin Jones was vastgelopen in zijn werk, dat hij te veel hooi op 2ijn vork nam en dat hij toch al niet geschikt bleek voor zijn func tie. De geschillencommissie vond die reden, maar vaag, al had- den enkele functionarissen van instellingen, die onder de raad voor het bejaardenwerk vallen, zich achter het stichtingsbe stuur geschaard. Voor de laatste maal m i liep gisteren de Gusto uit. Schiedam „Allemachtig, mannen, we krijgen een ver domd lange vakantie" met die kernachtige uitspraak, di rect na de tewaterlating van het boorschip CO 950, bena drukte een werknemer van Gusto de onzekerheid van de meesten van zijn collega's. Op de laatste dag werd in de kantine stevig geklonken. De laatste uurtjes van arbeid bij de oude Schiedamse werf za ten erop voor het gros van het personeel; een klein deel, tach tig tot honderd man, zal zich nog een week of zes ontfer- men over het boorschip, dat daarna naar Verolme gaat: bij die werf op Rozenburg komen ook de meeste werknemers van Gusto onderdak. Maar dat gebeurt pas over een onbepaald lange tijd. De over heveling naar het RSV-eon- cem is nog niet zo duidelijk in alle scheepsbouwplannetjes opgenomen, en voorlopig ziet het ernaar uit dat tot in 1979 het leeuwedeel van de 675 per soneelsleden thuis kan blijven. Ook dc ondernemingsraad, die nota bene tot op het laatst toe nog vergaderde: terwijl de kantine gestaag volstroomde en werknemers gelaten drank en hapjes achteroversloegen, zaten Piet Schudelaro en zijn mannen nog te praten over hoe-het-nou-verder-moet. Op pagina drie staat meer over de laatste uurtjes van Gusto, een werf die bij Schie dam hoorde. Maassluis De gemeente Maassluis zal voor het komende schooljaar alles op alles moeten zetten om een maximaal percentage van 25 buitenlandse kinderen per klas te halen. Betekent dit dat een aantal buitenlandse kinderen van de ene naar de andere school overgeplaatst zal moeten worden, dan dient de gemeente het volkshuisvestingsbeleid in deze aan te passen. Dit is de inhoud van een motie, ingediend door bei gemeenteraadslid voor het CDA, Wil van Dinter, en medeondertekend door de PvdA en de WD. De motie werd geheel onverwachts ingediend tijdens de raadsvergadering naar aanleiding van een voorbe reidingskrediet voor de verbouwing van de Prins Bemhardschool. Een school die enorm, te kampen heeft met een overvloed van buitenlandse kinderen. Tijdens die discussie werd bet hele integratiebeleid dat de gemeente ten aanzien van de buitenlanders voert weer opgerakeld. Aanleiding voor PvdA'er Wustrow schorsing aan te vragen om zich met de fractie te kunnen beraden. Daarna legde fractie-voorzitter 1L Duimelaar een verklaring af. „Het college zal de consequenties moeten trekken uit haar integratiebeleid: ze zal ondermeer moeten bezien in hoeverre spreiding van de buitenlandse kinderen over de diverse scholen verhuizing voor de ouders met zich mee zal brengen. En of deze op die manier geen hogere huren moeten gaan betalen". Vlaardingen Het Esso Ser- vicentrum Holy Zuid aan de Anna van Saksen weg zal zich zeker niet neerleggen met de plannen van de gemeente om een deel van de Frederik Hen* driklaan af te sluiten. Zo no dig zal de juridische afdeling van de benzinegigant Esso zich met de zaak gaan bemoeien. Eigenaar P. J. M. de Boer is zeker niet van plan over zich heen te la tan lopen. „Ik zal me er tot de laatste minuut tegen verzetten", zo laat hij weten. In een brief aan het gemeentebe stuur van Vlaardingen ver zocht hij B en W met de groot ste klem bij hun besluitvor ming rekening te houden met de belangen van de bedrijven in de omgeving en met name zijn garage- benzmeverkoopbe- drijf. „Een fors verlies in de omzet", verwacht De Boer. En dat met alleen: „Ik heb nu zeven man personeel m dienst en een part time-kracht voor halve dagen. Realisering van de plannen van de gemeente zal zeker de baan kosten van twee personeelsle den". Het grootste verlies verwacht De Boer voor de benzinever koop. „Dat is toch nog de helft van de inkomsten", zegt hij. „Kijk, als je voor een beetje benzine tanken daar speciaal voor moet omrijden, nou, ver geet het dan maar. Men haalt daar wel benzine wat gemakke lijk op de weg ligt. En wij moeten het juist sterk hebben van toevallig passerende auto mobilisten naast de vaste klan tenkring". Direct hieraan ge koppeld is de omzet, die wordt bereikt door verkoop van de winkel. „Dat zal m gelijke mate dalen als de bermneorraet", zegt De Boer. „Dan nog de werkplaats: Er blijken toch veel reparaties uit gevoerd te worden bij auto's van mensen, die hier anders nooit komen. Bijvoorbeeld even gauw doors meren of een onderdeel vervangen. Kortom, kleine klusjes. Ook dat zal in de toekomst afgelopen zijn. Voor de wasserij kan hetzelfde worden gezegd". Afsluiting bij wijze van proef alleen vindt De Boer een der halve ongelukkige zaak. „Je zal straks zien, dat van definitieve afsluiting pas wordt afgezien als de zogenaamde proef totaal mislukt Maar dan lopen mijn personeelsleden al wel in de WW. Aan zulke proeven heb ben we bitter weinig", t- De Boer: „Straks kan ik mijn personeel op straat zetten".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1