SC! IIEDAf/ISCHE COURANT tennis knapt inderdaad op t een dertig mille voor aankoop j noskee MEER BANEN VOOR KLEUTERLEIDSTERS Dronken rijder ira driemaal veroordeeld Weinig gevallen van botulisme V ormingswerk: meer dan 1000 cursisten Gemeente trekt streep door Turkse rekening Vandaal moet betalen BETER CONTACT MET GEMEENTE: Stijgende belangstelling WERKLOOSHEID SG keert 4 molens de rug toe Daar neem je je berenmuts voor Maassluis: twaalf erbij Scherpe tijd Diane Edelijn Tapijtdiefstal Directrice Visser oneens met arbeidsbureau Oiosflag 18 juli 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26131 i pagina-s Broc-rsvcst 3 lelefocm administratie 2K8091 - redactie 262566 Wachtend icnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam H. B. J. Fennis, de beruchte huisjesmelker uit Wassenaar, heeft tegen veler verwachting in de verbetering van verschillende woningen in het Singelkwartier en het Westen voor bet grootste deel uitgevoerd. Waterweggebied Het gevaar voor botulisme onder vogels In het Waterweggebied is niet zo sterk aanwezig als in voor gaande jaren. Dit concluderen de plantsoenendiensten van Vlaardingen, Maassluis en Schiedam. Ret slechte zomerweer door spekt met een overmatige neer slag heeft een gunstige invloed voor de vogels. Door de naar verhouding lagere temperatu len voor de tijd van het jaar kan de veroorzaker van deze ziekte met dodelijke afloop voor watervogels het virus dus niet actief worden. In vergelijking met 1976 en 1977 hebben de plantsoenendiensten in deze drie steden in juni en juli van dit jaar veel minder vogelslaehtoffers gevonden. De heer J. van Meurs van de Schiedamse plantsoenendienst: _En Schiedam is het helemaal de moeite niet geweest: tot nu toe is er één eend op de Stad houderslaan, eentje in Nieuw- land en een eend in Grocnoord met botulisme aangetroffen. Maar dat resultaat, drie een den. is veel minder dan eerst". De heer Van Meurs voegt hier nog aan toe: „Slecht weer is vervelend voor vakantiegan gers, maar uitstekend voor wa tervogels". Zijn Vlaardingse collega, de heer Davidse is het daar helemaal mee eens. „Maar, als morgen de mussen dood van het dak vallen door de hitte, kan er zo weer een vloedgolf van dode dieren in de vijvers en sloten verwacht wor den". In Vlaardingen heeft de plantsoenendienst zeven een den en één meerkoet met de infectieziekte aangetroffen in de Surinamesingel en de Insu- Iindesingel. De heer A. J. van Rijn van de Maassluise dienst zegt dat er in de omgeving van de Boonervliet acht eenden en één meerkoet met botulisme- verschijnselen zijn gevonden. De meerkoet is onderzocht, daarna werd aangenomen, dat de eenden ook besmet waren. Alle drie de steden houden er een surveillance op na, die de zieke dieren opsporen. Particu lieren kunnen, als zij een vogel met de verschijnselen zien. dit doorgeven aan de gemeentelij ke plantsoenendienst. Begin vorige maand beweerde Fennis een begin te hebben gemaakt met de2e werkzaam heden, een mededeling waar de beroepscommissie van de ge meente niet veel geloof aan" hechtte. Door deze mededeling te doen erkende Fennis de noodzaak van opknappen van de panden en kwamen de be zwaarschriften, die Fennis had ingediend tegen de aanschrij ving van de gemeente om wo ningen op te knappen, te ver vallen. De algemene verwach ting was dat Fennis probeerde tijd te rekken en in geen geval de woningen daadwerkelijk wilde verbeteren. Jan van Heerde, de chef open bare werken van de gemeente, vertelt dat het contact tussen Fennis en de gemeente nu enorm verbeterd is. Op enkele kleine dingetjes na zijn de be treffende huizen inderdaad op geknapt, zodat de moeilijkhe den nu uit de weg zijn ge ruimd. Ook voor de toekomst ziet Van Heerde geen proble men, maar als die komen is er nog weinig aan de hand omdat de zaak dan automatisch weer bij de beroepscommissie in be handeling komt. Het ging in deze zaak om de volgende panden: in Schiedam- West de Tollensstraat 27 en in -Oost drie panden achter de Prof. Kamerlingh Onneslaan, namelijk - Reaumurstraat 15a, Stationsstraat 4a en Celsius- straat 18a. Daarnaast om twee huizen beneden de Rotterdam- sedijk, namelijk de Galilei- - straat 29 en de Halleystraat 48c. Schiedam Voor het vor- mings- en ontwikkelings werk in Schiedam worden voor het komende seizoen over de duizend cursisten verwacht Dat is een mijl paal voor de Schiedamse ge meenschap. In zijn kantoor in het Proveniershuis zegt directeur Ruud Pillard: „Als je daar nog eens bij telt: het grote aantal deelnemers aan cursussen van de Huishou delijke Voorlichting, de VOS, het museum enzo voort, dan mag je wel stellen dat het de goéde kant op gaat Wij bereiken zo een aanzienlijk percentage van de bevolking." Begon de culturele stichting in 1973 met een handjevol cursussen, waaraan 275 Schiedammers deelnamen - vorig seizoen lag het aantal cursisten al rond de 830, cn voor de 75 cursussen die na de zomer zijn te verwachten, rekent Pillard op meer dan duizend. Wederom zijn nieu we activiteiten opgenomen in het vormingswerk. Zo gaat er een navigatiecursus komen, ter ondersteuning van de cursus zoals deze al in Rotterdam wordt gehou den voor botenbezitters die' wel eens de zee op willen. Ook komt er een cursus spinnen (met zuivere scha pewol). Verder worden de talen in het cursuspakket uitgebreid. De toenemende belangstel ling voor de cursussen komt volgens Pillard enerzijds door de stijgende werkloos heid, anderzijds door actïvi- leiten zoals de VOS (Vrou wen ontwikkelen zich in de samenleving) en diverse an dere praatclubs. „Daardoor komen cr meer mensen, die besluiten om Sets te gaan doen in hun vrije tijd. Iets waarmee zij wat leren. Bij bejaarden zie je bijvoor beeld echt, dat zij nog En gels gaan leren en dan hup, daarna naar Londen gaan. Ook gaat het om puur con tact: er wordt veel gediscus sieerd over wederzijdse pro blemen". Schiedam De voorma lige Dr. Kujperschool aan de Stadhouderslaan krijgt van «Je Schiedamse Gemeenschap de voor keur boven het diensten centrum aan de Nieuwe Dam laan, dc 4 Molens. Vooral de geluidshinder, die de culturele stichting in het dienstencentrum ondervonden heeft, maakt het houden van cursussen daar onmoge lijk. De huur van zaalrutrnte is in het dienstencentrum bovendien voel te hoog naar de zin van de SG. Groot voordeel van het oude schoolgebouw is dat het slaat in het westen, vlakbij de Gorzen, een ge bied waarop het vor- mings- en ontwikkelings werk zich nou juist zou moeten richten, aldus Ruud Pillard, directeur van de SG. Voor cursus ruimte is de stichting ver der aangewezen op zaal Irene en het gebouw van de Christelijk-SociaJe Be langen. respectievelijk aan Nieuwe Haven en Lange Haven. De Dr. A. Kuyperschool, waar onder andere ook de VOS-werkgroepen aan dc slag gaan, heeft vol gens Pillard een prima accommodatie. Dat het gebouw, op de hoek van dc Prins Mauritsstraai. minder centraal gelegen ligt. is geen punt. „De bus stopt er vlakbij, en boven dien, wat is in Schiedam nou niet aan te fietsen of te wandelen?" zegt Ruud Pillard. ËUfMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiifiiiiiiiiniiiniiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiimiHmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiifiinHHiiMiiiiijmiiiiiii^ band tijdens succes- optre den m Kerkra- de Vlaardingen De gemeente Vlaardingen heeft er vooralsnog weinig zin in de Turkse Sociale en Culturele Vereniging financieel te steunen in hun streven een moskee ruim te te kópen in plaats van te huren. Dit niet in de laatste plaats omdat geruchten, dat de voorzitter van de vereniging, Ibrahim Baygun, lid zou zijn van de fascistische organisatie „Grijze Wolven", zwaar voor haar we gen. Na de zomervakantie zal de gemeente de zaak aankaarten in besprekingen met de vereniging. Maassluis Het aantal in woners van Maassluis is in de maand juni 12 personen toegenomen. Per 1 juli telt de eerste stad aan de Wa terweg 32054 inwoners: 16063 mannen en 15979 yrouwen. In juni werden 23 jongetjes geboren en 34 meisjes. Er werden 19 hu welijken voltrokken en één echtpaar liet zich scheiden. Zeven Maassluizers lieten leven. In totaal vestig den zich 123 personen, 161 petsonen keerden Maas sluis de rug toe. Sinds 1 Jauuari is het inwonertal n*t 543 gestegen. Schiedam De alom bekende Rijnmondband heeft op het Wereld Muziek Concours het nationale kampioenschap behaald, en, alsof dat nog niet genoeg is, een vierde plaats op de internationale ranglijst afgedwongen. s Den vierde plaats achter bands uit Nieuw Zeeland, ee Noorwegen en Amerika, die .alle drie van de =e muziek een dagtaak hebben gemaakt, in tegenstel- fj ling tot de Euroband. Gisteravond werd de band op het stadskantoor §j gehuldigd door Burgemeester en wethouders van s Schiedam onder grote belangstelling van de bevof - king. H burgemeester Ar ie Lems vatte alle complimenten s kernachtig samen in de uitspraak: ,JDeze prestatie, daar neem je je pet, nee, daar neem je je beren- muts voor af". 5 Namens de Euroband bedankte voorzitter Van 5 Aalten voor de complimenten; hij wees daarnaast op het ontbreken van een goede oefenruimte voor i de band en sprak de veronderstelling uit dat de Euroband met een betere behuizing wellicht nog S hogere ogen had kunnen gooien in Kerkrade. 3 Vier augustus gaat de Rijnmondband op toemee in Yersey, één van de bekende Engelse kanaalei- landenwaar ze onder andere deelneemt asui het 1 bekende ,J3attle of Flowers" dat in heel Engeland es op televisie zal worden uitgezonden. De volgend jaar vijftig jaren bestaande Euroband zal op 9 september op het drumbandconcours in s s Schiedam aanwezig zijn, hoewel ze dezelfde dag ook nog in België moeten optredenff ^intiiimiiiiiiMiiiiitiiiiiiitiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiitiiiiiiiuiiti Burgemeester Arie Lems complimenteert voor zitter Van Aalten met het kampioenschap 2ll[!ll!UlllllHIIll|]|l!ll!ll!IIII!jj|illllI[[|[[ll!!Ilj|]|||[|||]|l]|||Illli]||lif!l!lltlll!llillllIt[|)]|]||jtll|ltlllllll![= botterdam De 25-jarige «man S. moet de lichtbollen *®?oeden die hij vorig pir september in een dronken bui de Schiedamse binnenstad femicide. De Rotterdamse po- «lerechter heeft deze Schie dammer gisteren daartoe de tijd gegeven tot acht septem ber. Voor die tijd moet de grafiscb-medewerker het met de gemeentelijk technische be drijven op een akkoordje heb ben gegooid, zo stelde mr. M, - L, P. K. van Grinten gisteren. De vandaal moet de rechtbank op acht september een papier tje tonen waaruit blijkt dat de twee armaturen ter waarde van 590 gulden inderdaad zijn betaald. Onlangs werd bekend dat de Turkse vereniging haar zinnen heeft gezet op een eigen mos keeruimte. De huur van de ruimte in het voormalige toele veringsbedrijf in de Ooster straat vond zij te hoog, on danks de door de gemeente toegezegde huursubsidie van 13 duizend gulden per jaar. De heer Baygun eist nu in plaats van die jaarlijkse huursubsidie een aankoopsubsidie van 30 duizend gulden ineens. Het vermoeden bestaat echter dat met die subsidie in andere steden, waar onder Amster dam, geknoeid is. „We hebben aanwijzingen dat het subsidie geld, bestemd voor de aankoop van een subsidieruimte, in aan tal plaatsen helemaal niet op de juiste plaats terecht is gekch men, maar regelrec ht is door gestuurd naar Turkije, waar de Nationalistische Bewegingspar tij de partij van de „Grijze Wolven" er zijn voordeel meegedaan zou hebben", aldus een woordvoerder van een lan delijke organisatie die voor de rechten en belangen van de buitenlandse werknemers. Een vemroeden, dat men in deze kringen binnenkort met bewij zen denkt te kunnen staven. Dit alles in overweging ne mend, zegt een woordvoerder van de gemeente: „We zijn niet van plan die Turkse vereniging financieel te steunen. Ais ze niet in de Oosterstraat willen, dan moeten zij dat weten. Maar er zijn nog meer buitenlandse werknemers die van dat ge bouw (het voormalige toelever ingsbedrijf. red.) gebruik wil len maken". Bovendien: „Die Turkse ver eniging heeft niet het alleen recht op een moskee. Zo schijnt er een tweede culturele vereniging m oprichting te zijn. Als die wel in de Oosterstraat willen, dan rijn ze welkom. En die moskeeruimte krijgt dan wel subsidie". Aldus de woordvoerder, die er overigens op wees dat, nu wet houder R. Bovenberg met va kantie is, er nog geen definitie ve beslissmgen kunnen worden genomen. Amersfoort Tijdens de na tionale kampioenschappen zwemmen heeft Diane Edelijn gisteravond voor een uitste kende tijd gezorgd op de 100 meter rugcrawl. Voor het eerst in haar carrière bleef zij onder de 1.05 en die tijd van 1.04-84 betekende uiteraard een nieuw kringrecord. Het oude record stond sinds juli "76 ook al op haar naam met 1.05.11. In de finale, die Monique Bos- ga won in de Nederlandse re cordtijd van 1.04.32 (was 1.04.73), bleef zij wederom on der de 1.05 en was slechb een- honderdste seconde langzamer als in de ochtenduren. Uite raard tevredenheid bij de Vlaardingse pioeg over dit re sultaat, waardoor Diane zich verzekerd heeft van een plaats in de ploeg voor het Wereld kampioenschap in Berlijn, Meer hierover op de sportpagi na. Vlaardingen Tegen de 22-jarige B. R. uit Vlaardin gen is proces-verbaal opge maakt wegens diefstal. De gemeentepolitie betrapte hem nagenoeg op heter daad toen R. uit een kan toortje aan het Veerplein kwam gewandeld met twee gestolen tapijtjes onder rijn arm. Schiedam Gedurende de maand juni van dit jaar heb ben er meer verkeersongeval len plaatsgevonden dan in de zelfde maand van het jaar daarvoor. Het betrof vooral een stijging van het aantal on gevallen met lichte schade; de gevallen waarin zware schade het gevolg was waren minder in aantal dan in juni vorig jaar. j Rotterdam Voor het rijden onder invloed heeft de 33-jarige Rotterdammer Cor H. gisteren een relatief hoge straf gekregen. De havencontroleur met een "zeer slecht verkeersver leden" -zoals politierechter mr. M L. F. M. van der Grinten het uit drukte- werd veroordeeld tot drie weken gevangenisstraf en vijftien maanden ontzegging van de rijbevoegdheid. Vlaardingen Directrice G. Visser van de Frans Bogaard- school in Vlaardingen ver wacht, dat de meeste gediplo meerde kleuterleidsters die dit jaar de school hebben verla ten, een baan zullen vinden. Zij is het niet eens met de sombere verwachtingen van directeur drs. H. J, Harberts van het arbeidsbureau Nieuwe Waterweg Noord. Hij stelde onlangs, dat het overgrote deel van de jonge kleuterleidsters en onderwijzers niet in het onderwijs zal terecht kunnen. Zestien van de vijftig gediplo meerde kleuterleidsters in Vlaardingen hebben inmiddels een betrekking gevonden. Dit is derhalve veel gunstiger dan de situatie in het voorgaande jaar toen slechts drie kleuter leidsters de Frans Bogaard- school in Vlaardingen verlieten, met een toekomstige betrek- king. In oktober hopen nog eens elf kleuterleidsters in op leiding hun diploma te ontvan gen na een her-examen. Van deze 61 dames in totaal zegt directrice Visser dat zo'n veer tig van hen in de loop van het nieuwe schooljaar een betrek king als kleuterleidster zal heb ben. Volgens haar zal de toekomst een minder somber beeld ge ven dan het arbeidsbureau ver wacht Dit omdat er aanwijzin gen zijn, dat het kindertal per gezin stijgt en bovendien nu veel minder leerlingen worden aangenomen voor de opleiding voor kleuterleidster. „Veel meisjes, die zich aanmelden en de MAVO hebben doorlopen, adviseer ik eerst naar de HA VO te gaan. Ik wil bepaald niet meewerken om straks gekwali ficeerde werklozen af te leve ren. Omdat we hier veel part-ti me docenten hebben hoefden er ook van die kant geen ont slagen te vallen," aldus direc trice Visser. Bij de Groene Kruisweg was de man vorig jaar 15 oktober dronken achter het stuur aan getroffen. Bij onderzoek bleek hij 1,50 promille alcohol in zijn bloed te hebben, drie maal zo veel als toegestaan. Dat was niet de eerste keer. In de afge lopen vjf jaar is de Rotterdam mer al twee maal eerder ver oordeeld voor het rijden onder invloed. „Dat maak ik weinig mee", meende gisteren mr. Van der Grinten, „ik wil iemand best een kans geven. U heeft die gehad en daar is slecht gebruik van gemaakt" De officier van justitie was het daar roerend mee eens. Mr. D. Hart betitelde Cor H. als een hardnekkige recidivist, die geen enkel in zicht in de ernst van de feiten heeft Hij vroeg acht weken gevangenisstraf, waarvan vier voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar, een boete van 1500 gulden en nog eens twee jaar ontzegging Van de rijbevoegdheid. De aangehouden automobilist hoopte dat hij er alleen met een bekeuring af zou komen: „Dat rijbewijs heb ik nodig voor mijn werk. Het is gewoon pech hebben."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1