SCHIEDAMSCHE COURANT Schiedam gebruikte ve 'keerde stembil j et ten Geen acties voor openhouden werf ■UMfMt» Werkgroep par keer nota Windmill mag gaan slopen Hoe zit het met de haring? Ook ouderen op Jeugdland Kwartetten op z'n Schiedams Autobedrijf ËRTAN Jachtje geramd Nieuwe Waterweg geen tweede Gusto Mistige AROB-zaak CDA had toch naast restzetel gegrepen, maar: TËfHilikmk £<wè&sms& :iSSFM Doe-het-zelf Woensdag 19 juli 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendionst 144144 103de jaargang no. 26132_4 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Nog in juli is een echt Schiedams kwar tetspel te verwachten. „Het komt vrij snel van de drukker", volgens de di recteur van de Schiedamse Gemeenschap, Ruud Pil- lard. Toch zal de presenta tie van het spel pas na de vakantie plaatsvinden. Bij de SG verwacht men dan meer belangstelling. Het kwartetspel is een al wat ouder plannetje van de culturele stichting, dat eindelijk eens uit de verf komt. Het spel bevat plaatsjes van de fraaie plekjes van de stad: de mo lens sowieso, en ook ge bouwen zoals de Koren beurs, het stedelijk mu seum, het Zakkendragers- huisje en het Proveniers huis zijn onmisbare ele menten in een gezirtsspel aan de hand waarvan men Schiedam enigszins moet Ieren kennen. Piliard heeft nog geen idee van de prijs, die voor het Schiedamse kwartetspel straks betaald moet wor den, maar het zal volgens hem wel meevallen. ADVERTENTIE voor betrouwbare Bovag-occasions V. DEVENTERSTRAAT 17 TEL. 73.1L44. Koopavond geopend! Vlaardingen Bij het binnenlopen van de Vlaardingse Koningin Wilhelminahaven heeft het bergingsvaartuig Contractor 1 een onafge- t ^uwd jachtje geramd. H. jachtje lag aan het einde van de haven tegen de blinde kademuur. Door het voor-anker te laten vallen heeft men op het bergingsvaartuig nog getracht de aanvaring te voorkomen. Zonder het gewenste resultaat. Het drie meter lange scheepje werd geheel vernield. Di rect na de aanvaring werd het aan boord gehe sen van de Contractor III van Holland Diving In ternational. Van het jachtje bleef niet veel meer over. Schiedam Grootscheepse acties zoals Gusto Open zijn niet te verwachten Voor het openhouden van een andere scheepswerf in Schiedam, de Nieuwe Wa terweg, die in de loop van volgend jaar zal sluiten. Vakbonden zien zelfs de sluiting als „heel aan vaardbaar", gelet op de enorme verliezen in de scheepsrepara tie. Volgens een woordvoerder van de ondernemingsraad zijn ac ties nu ook met zo nodig, om dat dc 450 werknemers niet op straat komen te staan maar overgeplaatst worden naar twee andere werven van het RSV-coneem, Wilton-Fijenoord en de Rolterdamsche Droog dok Maatschappij. Wel ziet het ernaar uit. dat op langere ter mijn toch arbeidsplaatsen ver loren gaan: voor de twee wer ven schat de raad van bestuur het totaal op 700. De vakbewe ging voert ook daarover onder handelingen. Op dit moment wordt echter vooral gekeken naar de sociale problematiek rond de over plaatsingen. Pas als daarvoor een oplossing is gevonden, komt duidelijkheid over de da tum waarop de werf dichtgaat. Het terrein aan de Nieuwe Wa terwegstraat komt niet vrij, maar blijft in bezit van Rijn- Schelde-Verolme. Het repara- tiewerk wordt wel beëindigd op de werf in Schiedam en gaat dan over naar Wilton en RDM, maar bij de Nieuwe Wa terweg blijft de offshore-afde- img doordraaien Wel komt een deel van het terrein langs de Wilhelrrunakade vrij. maar wat daarmee kan gebeuren is nog niet bekend De indruk bestaat dat te zijner tijd, als dat bedrijf aan uitbrei ding toe is, de Hollandse Con structie Groep geïnteresseerd zal zijn in het vrijkomende ter rein. Zoals bekend zal de HCG, een dochter van de Hollandse Beton Groep, zich aan de Wil helminahaven en de Westfran- kelandsedijk vestigen op de plaats, waar het scheepsrepa- ratiebedrijf van De Jong jaren lang heeft gestaan. Vlaardingen Windmill Holland B.V. mag haar bedrijfswonin gen. bijgenaamd de Kolonie, onder de slopershamer brengen. Dil Is de uitkomst van een niet weinig gecompliceerde procedu re, gevoerd in het kader van de wet op de Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (AROB). Een procedure die in feite een schijn-procedure is geweest, doordat de zaak helemaal geen AROB-zaak kon zijn. Toen de Koloniebewoners des tijds bij de gemeente een pro test ingediend hadden tegen het voornemen van Windmill hun huizen te slopen om zo doende ruimte te krijgen voor de verlegging van het bedrijfs- spoorhjntje, gaf de gemeente Windmill te kennen dat zij te gen sloop was. Het bedrijf diende daarop een bezwaar schrift bij de gemeente in. Een woordvoerder van de ge meente: „Wij hebben dat be zwaarschrift toen niet ontvan kelijk verklaard. Om de een voudige reden, dat onze be schikking de huizen niet te slopen helemaal geen be schikking in de zin van de wet op de AROB is geweest. Dat het inderdaad een AROB-zaak geworden is, moest een buiten staander nogal bevreemden. Maar in feite komt het er op "eer, dat Windmill vrij is te doen en te laten wat zij wil met de huizen. Zoals de zaken er nu voor staan, kunnen wij sloop niet meer verhinderen". Windmill zelf zegt nog niet te weten wanneer zij de slopers hamer ter hand zal nemen. De bewoners waren voor commen taar onbereikbaar. Schiedam/Den Haag De gemeente Schiedam heeft verkeerde stembiljetten gebruikt tijdens de verkiezingen van de gemeenteraad in mei. De CDA- fractie is hierdoor echter niet gedupeerd, omdat de 132 stemmen die daardoor verkeerd zouden zijn uitgebracht, toch geen recht hadden gegeven op de restzetel. Deze is nu in bezit van de PvdA. Dat heeft minister Wiegel (bin nenlandse zaken) meegedeeld. De bewindsman zal de rechts geldigheid van de verkiezingen overigens niet aanvallen. In antwoord op vragen, die vorige maand door het Tweede Ka merlid Van der Sanden (CDA) zijn gesteld, zegt Wiegel dat aanvechting van de rechtsgel digheid alleen kan geschieden door de thans zittende gemeen teraad en vervolgens m beroep bij Gedeputeerde Staten van Zuid-HoUand en de Kroon. Op het stembiljet in Schiedam waren geen rijen van veertig kandidaten gebruikt voor de PvdA- en CDA-hjsten, maar waren deze over twee rijen uit gesplitst. Volgens burgemees ter Lems zou het anders een anhandzaam biljet zijn gewor den, hoewel bij de Rijnmond verkiezingen zelfs rijen van zestig namen in één kolom wa ren opgenomen. Minister Wiegel acht de moge lijkheid van verwarring met uitgesloten. Maar met alleen CDA zou daardoor gedupeerd zijn geweest, ook de volgende lijsten op het biljet. Hij deelt niet de mening van burgemees- ter Lems, die vindt dat door de duidelijke toelichting op het biljet en een tevoren geplaatste advertentieblad over de wijzi ging, verwarring uitgesloten was. Het Schiedamse CDA is m elk geval geen zetel ontgaan. In dien de 132 stemmen, die ver keerd zouden zijn uitgebracht, naar deze fractie hadden ge gaan, had men toch naast de restzetel gegrepen. Volgens Wiegel had de christelijke groe pering 295 stemmen méér moe ten krijgen voor de zetel. Overigens zal de minister op voorstel van Van der Sanden geen nadere maatregelen ne men. De vormgeving van het stembiljet is al geregeld in de kieswet, zodat de gemeente Schiedam in gebreke is ge weest. ^,-.aWV -c Vlaardingen Hij is duur, de nieuwe haring, maar de echte liefhebber laat hem er niet voor staan. Ondanks een prijsje dat in Vlaardingen overal een flink eindje boven de twee piek ligt cn daar volgens de verwachtingen van de vishandelaren ook wel niet onder zal komen, gaan de „dooie" visjes grif van de hand. „De verkoop is boven verwach ting, meneer!", zegt een bekend Vlaar- dings vishandelaar desgevraagd. Hij is niet de enige. Ook zijn collega's melden hetzelfde verhaal. Hoe zit dat met die Deense haring? 't Blijkt dat de Vlaardingers daar maar weinig van moeien hebben. Hij is rauwer dan de haring gevangen door Nederland se vissers, vindt men. Niet zo lekker zacht. Het gevolg van een andere berei dingswijze. De Deense haring wordt eerst ingevroren en pas aan wal gekaakt. Iets wat je proeft. „De Nederlandse ouder wetse manier, dat is toch het beste: van gen, gelijk kaken, dan door de pekel en daarna pas de diepvries in", meent de al eerder geciteerde "vishandelaar. Opvallend ook dat steeds meer mensen een uitje bij de haring willen. Vooral jonge mensen. Maar met de echte Vlaar- dtnger, die moet zijn haring hebben zon der poespas. Hoe het ook zij, hij wordt nog steeds gegeten, dat peperdure visje. Vlaardingen kan wat eeuwenlang haar broodwinning was, niet zomaar vergeten! Schiedam Ook de tweede dag van Jeugdland is zonnig en succesvol verlopen. In verschillen de wijken van Schiedam was „iets te doen". 'Alleen het centrum en Schiedam-West moesten kh zonder activiteiten stellen. Op de Maasboulevard in Zuid werd gisteren «wi sport- en spelinstuif gehouden die, hoewel ze voor de jeugd was bedoeld, ook veel ouderen het grasveld op wist te krijgen. Met door de sportraad beschikbaar gestelde materialen *erd door misschien vijftig mensen druk ge- toekeyd, gevolleybald en ge-jeu-de-bouled. Ook m Groenoord, Nieuwland en Sehiedam- Oost vermaakte men zich opperbest: m Groe noord was er naast een sport- en spelinstuif ook kindertheater in De Ark door theatergroep Johan Hobo. In Nieuwland en m Schiedarn- °ost werden de kinderen in de gelegenheid gesteld hun creativiteit bot te vieren. De belang- stelling is over het algemeen genomen redelijk te noemen, vooral gezien de stilte die er deze vakantiemaanden m Schiedam heerst WW V-%x%;z As&frfW Het sportieve element ontbreekt niet op Jeugdland. ^iiifiiiiiiiiHiiiiiiiinitiiHiiuiiiiiiiuiitiiiiiiumiiti Vlaardingen Doe-hct- zclf, zo menen de mannelij ke bewoners van de Arnold Hoogvlietstraat in de Vlaardingse Oostwijk. Ook als het om de herinrichting van hun straat gaat. Daar om worden 's avonds de nette broeken omgeruild voor werkkleding en gaal men met een vaste ploeg van een man of twintig aan de slag, net als gemeente werklieden, voor de aanleg van een stel aantrekkelijke bielzen bloembakken. Rob Judels en Jaap Moer man, de mi tuitiefnemers van het plan, hadden er flink de smoor in dat na dc aanleg van verkeersdrem pels in de Wilhelmmnstraat en de Callen burgstraa t vcei automobilisten hun straat als route kozen. Zelf maak ten zij een tekening om dc Arnold Hoogvlietstraat zo danig m te richten dat deze door de snelle automobilist zou worden gemeden en er visueel op vooruit zou gaan Zij kregen weldra de steun van alle bewoners. Alleen wethouder Jo Vermeule, die daar zelf woont, meende ge zien haar politieke werk zaamheden geen handteke ning op de lijst te kunnen zetten. Gewapend met technische- en handtekeningen toog men naar het stadhuis. In dc commissievergadering van verkeer en vervoer kre gen de bewoners hun plan erdoor. De hoge heren com missieleden en wethouder Bas Goudnaan vonden het allemaal best ais de toch al iiiiiimuiimumiiiiiiiiiimtmiiimuuiiiiHHiiiiBLH schrale gemeentekas niet verder werd aangetast. ..Dan gaan we zelf wel aan het werk", zelden de Amold Hoogvlietstraatbewon ers. .jullie leveren ons dan al ieen het materiaal". Dit re sulteerde uiteindelijk m al gehele instemming van de commissieleden. Het toeval wilde dat Rob Judels zelf bij gemeentewerken werkt. Hij werd daarom aangewe zen als dc verantwoordelij ke man voor de uitvoering. Iedere avond gaan nu de mannen zelf aan de slag met de hamer, zaag en boor. De vrouwen zorgen voor de nodige bakken kof fie voor ,Jiun arbeiders". Over twee weken heeft de straat het uiterlijk van een leuk woonerf. De gemeente kan tevreden zijn. Voor 25 mille bad die dat niet zelf gekund. Maassluis Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis heeft besloten een werkgroep in te stellen die advies uit moet brengen over de nota Parkeren in de binnen stad. In deze werkgroep zal de plaatselijke middenstand zit ting nemen. Benw hebben de ondememersfederatie Samen werking op grond van de nota toestemming verleend de per centages van de wijk- en buurtverzorgende winkelbe drijven nader te onderzoeken. De parkeernota is samenge steld door oen ambtelijke werkgroep naar aanleiding van de parkeerproblemen waar met name de middenstanders in het centrum van Maassluis mee te kampen hebben. Dc werkgroep, bestaande uit de hoofdinspecteur van politie, de directeur van gemeentewer ken en de chef van de hoofdaf deling stadsontwikkeling, is tot de conclusie gekomen dat de parkeercapaciteit m Maassluis m het jaar 199Q met ongeveer 500 parkeerplaatsen moet zijn uitgebreid. Voor het jaar 1980 moeten er reeds rond de 250 nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Op korte termijn nog dit jaar denkt dc werkgroep aan de realisatie van ongeveer honderd parkeerplaatsen in en rond het centrum, Om aan de parkeervraag op langere ter mijn het hoofd te kunnen bie den wordt gedacht aan de bouw van een parkeergarage met een capaciteit van 350 plaatsen. Tevens wordt ge dacht aan de aanleg van een parkeerterrein voor 150 auto's. De parkeergarage zou op het terrein achter de Nieuwstraat moeten komen en het parkeer terrein tussen de Seringenflat en de Verto-fabriek.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1