SCHIEDAMSCHE COURANT Zendmasten in Vlaardin gen of Maassluis Zuid ziet heil in tweede boulevard Bij Nieuwe Waterweg: Kerktoren scheef door carillon? Eindelijk elektriciteit voor 't Nieuw Werck Spoorwegovergang te smal voor bomen Opleiding voor sportleiders Pak beet iiffes VOOR REGIONALE OMROEP Afgekeurd trafohuisje zorgt voor oponthoud Donderdag 20 juli 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klaehtendien.it 144!4-1 -103de jaargang no. 26133-4 pagina-s SCHIEDAM EN KETHEL aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih Vlaardingen/Maassluis De gemeenten Vlaardin gen en Maassluis hebben de beste lokaties voor het plaatsen van een zend mast voor de regionale omroep. Dit staat in het ïnterimrapport van de Commissie Knelpunten Regionale Omroep Rotter dam-Rijnmond. Het ligt in de bedoeling hier twee zendmasten voor te bou wen. De FM-antenne zal op een gebouw moeten worden geplaatst, minstens 75 meter hoog. Voor de middengolfzen der komt meer om de hoek kijken: Als hoogte wordt 100 meter wenselijk geacht. Daar komt nog bij. dat het omlig- gende terrein ongeveer één hectare groet moet zijn ter wijl er over een afstand van anderhalve kilometer geen bebouwing aanwezig mag zijn. De PTT heeft de com missie geadviseerd om bij de middengolfzender een reser ve-zender te plaatsen, die in geval van zenderstoring de taak van de eigenlijke zender overneemt. Ook wanneer de regionale omroep een Rijnmond-aange legenheid wordt waar de 23 gemeenten aan mee doen en betalen, ligt het niet in de bedoeling in andere gemeen ten dan in Rotterdam een stu dio in te richten. Over de vraag of de regionale omroep over meer studio's moet be schikken dan die in Rotter dam, schrijven de samenstel lers van het interim rapport: „Te denken ware hierbij aan de ruimten in Vlaardingen of Schiedam. Hoewel dit punt niet is onderzocht, lijkt het uit een oogpunt van doeltreffend heid en efficiency meer voor de hand te liggen, in plaats van meer studio's in de regio de voorkeur te geven aan mo biele radio-apparatuur, waar mee uitzendingen kunnen worden voorbereid dan wel vanuit geschikte lokaties in het Rijnmondgebied kunnen worden uitgezonden. De kosten voor de omroep worden door de commissie geraamd op minimaal 3,5 mil joen gulden per jaar. Voorge steld wordt de omroep in stand te houden door een zui ver Rotterdamse stichting of een stichting waar de Rijn mondgemeenten op basis van vrijwillige financiële steun medewerking verlenen of door het openbaar lichaam Rijnmond op financiële basis' van het inwonertal per Rijn mondgemeente. Deze laatste mogelijkheid krijgt de voor keur. Calamiteiten Hef feit dat de zender als waarschuwingsapparaat kan worden ingeschakeld in geval van calamiteiten zodat de be volking tijdig van gebeurte nissen op de hoogte kan wor den gebracht, was voor de minister doorslaggevende re- don om ten behoeve van hel Rijnmondgebied bij voorrang een zendvergunning te verle nen. Dit wegens de bijzonder heidspositie die Rijnmond in neemt met zijn concentratie van petrochemische indus trieën cn intensieve vervoer van gevaarlijke stoffen. In het Rotterdamse stadhuis zal daar een speciale „spreekcel" worden ingericht van waaruit de regionale zender kan wor den onderbroken voor het verstrekken van mededelin gen en het geven van instruc ties. In het verleden is met name de gemeente Rotterdam al duidelijk geworden dat de j oprichting van een regionale i zender voor het geven van j bepaalde instructies noodza- kelijk moet worden geacht. Gaat tiet carillon uit de kerktoren verdwijnen? in Maassluis: \laassluis Het is mogelijk fat het zware gewicht van het ariiion verband houdt met de ebeefstand van de Grote lerk in Maassluis. Momenteel s een onderzoek aan de gong laar de scheefstand van de oren. loewei het nog te vroeg is om onclusies te kunnen trekken, ou het kerkvoogd de heer T. Mastenbroek niet verbazen dat fcef scheefzakken van de toren Se wijten is aan het zware ge- fcfdif van het carillon. Vmdat de kerktoren eigendom fc van de kerkvoogdij en het pritfo/i van de gemeente Maas- Sluis zullen beide partijen wan- ficer het rapport is verschenen cm de tafel gaan zitten om te bepraten wat er moet gebeuren teneinde verder scheefzakken San de toren tegen te gaan. Dit fean er wel eens toe leiden dat pet fraaie carillon uit de toren woel worden verwijderd. Pp grond van het onderzoek pat wordt gehouden en mede fcp grond van hef feit dat de Igemeente Maassluis de kerk- jfoogdj? heeft gepasseerd, mag vanaf vanavond geen publiek jjneer op de toren om naar de farillon-concerten te luisteren, paura Meilink. freelance beiaardier te Rotterdam, zal vanavond van 20 tot 21 uur overigens het zevende beiaard- concert in de serie zomer avondconcerten verzorgen. Zij zaJ het als eerste zonder pu bliek moeten doen. Schiedam Op het huidige terrein van scheeps werf Gusto is in de toekomst wellicht mimte voor een groenstrook, met bankjes en verrekijkes, langs de Voorhaven en de Nieuwe Waterweg/Niéuwe Maas. Deze suggestie wordt meegenomen in de eerstvolgende vergadering van bev/onersvereniging Schiedam-Zuid, waar naar verwachting enthousiasme zal bestaan voor een dergelijke wandelroute, die een aanvulling zal beteke nen op de reeds bestaande Maasboulevard, tussen restau rant Europoort en het Hoofd. Als de Gusto eenmaal is overgeheveld naar andere RSV-werven, moet volgens enkele inwoners van de Gorzen terdege rekening worden gehouden met mogelijkheden om de Voorhavenkade om te toveren tot boulevard. Slechts van de Gorzen gescheiden door de nieuwe Buitensluis kan die plek een nog beter uitzicht geven op het Rotterdamse havengebied dan op het ogenblik de Maasboulevard biedt. Tot nog toe werd de Voorhavenkade uitsluitend gebruikt voor ver keer naar Guste. Of deze weg in de toekomst nodig «al zijn voor Industriële bestemming, is natuurlijk nog een open vraag {over die onzeker heid liet ook wethouder van financiën en economische zaken Keinier Scheeres zich recentelijk uit), maar in de Gorzen houdt men al een pleidooi voor een extra stukje recreatie. Wel is de bewonersvereniging somber over een verkeersaspect, dat ook van nadelige invloed zou zijn op het boulevard-karakter dat de Voorhavenkade zou kunnen krijgen. Dat is de Zuidelijke Randweg, een circuit dat spookt in de hoofden van vooral bewoners van Lekstraat en Havendijk, omdat allerlei maatrege len (bij de Buitensluis en bij scheepswerf Wilton-Fijenoord) in de hand kunnen werken dat een verkeersader ontstaat die een sluipweg betekent tussen Vlaardingen en Rotterdam, via de Gorzen. In het laatstverschenen blad van de bewonersvereniging wordt daaraan opnieuw uitvoerige aandacht geschonken, naar aanleiding van artikelen in onze krant. Een vergaderdatum moet nog worden vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Eindelijk kan er elektriciteit worden geleverd ten behoeve van 't Nieuw Werck, het nieuwe complex woningen tussep Nieuwe Haven, Oranjestraat en Westvest. Pas één ge zin is geves tigd in 't Nieuw Werck, de rest komt nu ook snel. ln Kethel, op plaats van dodelijk ongeluk: Gaardingen In het najaar zal de Vlaardingse Raad foor Sport en Recreatie een aantal sportopleidingen frffaniseren ten behoeve van het vormen van vrïjwilli- ferskader voor zowel de georganiseerde sport als voor (e sportieve recreatie. fen behoeve van de georgani- perde sport zal in september cn cursus ABO (Algemene «sis Opleiding) 'van start San. Het doel van deze cursus de deelnemers voor te berei- öi op het volgen van een op- iiding voor sporttechnisch ka- er. voor jeugdsportleider en por recreatiesportleider-A. ot de opleiding kunnen wor- toegelaten zij die de leef- Jd van 16 jaar hebben bereikt, te opleiding omvat 30 lesuren verdeeld zullen worden 12 bijeenkomsten van yee en een half uur per week. °or de sportieve recreatie zal teneens een ABO-cursus wor-. georganiseerd als voorop* 'iding voor de cursus recrea- wportleider-A. Deze ABO ^rsus gaat in oktober van art. c laatste cursus die de VRSR 1 het najaar zal organiseren is cursus recreatiesportleider- - Het doel van deze opleiding is de cursisten voor te bereiden op de taak van het leiden van activiteiten op het gebied van de sportieve recreatiesport. Tot de opleiding kunnen worden' toegelaten 2ij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van het bewijs ABQ. De opleiding omvat 70 lesuren die verdeeld zullen worden over 22 bijeenkomsten van twee en een half uur, twee weekends van zeveneneenhalf uur cn 25 uur stage. De kosten voor de ABO-cur- sussen zullen ongeveer 45 gul den per deelnemer "bedragen, terwijl voor de recreatiesport- 'ieider-A opleiding circa 175 gulden in rekening wordt ge bracht. Voor verdere informa tie kan contact opgenomen worden met Max van der Does, afdeling sport, recreatie en jeugdzaken van de gemeente Vlaardingen telefoon 355888 toestel 164 Vlaardingen „Alles mag, behalve stampen, schop pen. spugen en schelden. Ga je gong". En de sportlei der trekt zich schielijk te rug. want in dit jeugdig gedrang terecht te komen lijkt hem niet erg aantrek' kelijk. Rugby, één van de vele sporten die vanaf gis termiddag elke woensdag op het terrein van het Kol- pabad bedreven kunnen worden. Onder deskundige leiding van een aantal sport- en spelleiders. Behalve gerugbyd kan er ook gevolleybald worden. Verder voetbal, badminton en sporteo in het water. En dat allemaal gratis en voor niemondal. Kinderen die mee willen doen moeten wel een kaartje voor bet zwembad kopen. Dus: vanaf gisteren, elke -woensdagmiddag tussen twee en vier, sportinstuif op het terrein van het Kol- pabad. Tot 30 augustus. Schiedam De spoorwegovergang bij Kethelkerk, waar drie weken geleden het vijftienjarige meisje M. Keyzer overleed, is te smal voor een beveiliging met sjnxirbomen. Er mogen, volgens wettelijk voorschrift, alleen bomen aangebracht worden als de betreffende verkeersweg meer dan zeven meter breed De Kerkweg in Kethelkerk, die slechts met lichten is beveiligd, heeft een breedte van nog geen vijf meter, zodat er in de huidi ge toestand geen sprake van beveiliging met bomen kan zijn. duin. Kinderen van de pony club moeten elke dag de spoor weg posseren als zij pony wil len gaan rijden, een situatie die volgens Broekhoven levensge vaarlijk is. Hjj drong dan ook bij de Spoorwegen en de ge- De breedte van zeven meter is meente aan op een betere be» noodzakelijk in verband met veiiiging van de spoorwegover- de veiligheid van verkeer, dat zich tijdens het sluiten van de gang. De Spoorwegen zijn niet be- bomen om welke reden dan vnegd om zelf verandering te ook nog op de spoorwegover- brengen in de situatie; de enige gang bevindt. Er is bij een die daartoe opdracht kan ge- breedte van zeven meter dan ven is de beheerder van de nog voldoende ruimte voor het weg, de gemeente dus. Indien verkeer om, langs de halve bo- de gemeente zou constateren men, de spoorweg te verlaten, dat de situatie inderdaad on- Dcze vluchtmogelijkheid ont- veilig cn uit de tijd is, zoals breekt bij een breedte van min- Broekhoven constateert, dan der dan zeven meter, aldus een zou zij slechts aan een beveili- voorlichter van de NS. ging met bomen kunnen den ken als eerst de weg verbreed Vreemd genoeg zou de andere is. spoorwegovergang in Kethel- Voor het zover is moeten ech- kerk, enkele honderden roeiers ter enige moeilijkheden over- verderop, op grond van dezelf- wonnen worden. Allereerst zijn de wettelijke voorschriften evenmin Ln aanmerking komen voor beveiliging met spoorbo men; deze weg is slechts zes meter breed. Het is dan ook de vraag of de wet in dit opzicht correct Is toegepast, want er de hoge kosten van zowel de verbreding van de weg als het aanbrengen van de spoorbo men. Deze kosten zouden door de gemeente moeten worden gedragen, aangezien de Spoor wegen alleen in heel bijzondere spoorbomen zijn wel degelijk gevallen bijdragen aan zulke aanwezig. veranderingen. De hele kwestie van betere be- Gesteld echter dal ook dat be veiliging van de overgang bij zwaar zou worden averwon- de Kerkweg is aangeslingerd ncn, dan bestaat er altijd nog door Aad Broekhoven, voorzit- de mogelijkheid dat natuurbe- ter van ponyclub De Spa! and schermers protesteren tegen de Ruiters. Hij deed dat (naar 'aantasting van het landelijk aanleiding van het recente on- stukje natuur dat Kethelkerk geluk met dodelijke afloop) nog biedt. Eer. betere beveili- door een brief te schrijven aan ging van de overgang in Ke- zowel de Nederlandse Spoor- thelkerk is dan ook nog ver wegen als de gemeente Schie- weg. Schiedam Stok Beheer en aannemer Muys De Winter {Muwi), beide uit Rotterdam, zijn uit de brand. De elektrici teitsvoorziening voor hun nieu we complex koop- en huurwo ningen op 't Nieuw Werck in Schiedam is niet langer in ge vaar. Gistermiddag zei H. Ei kenbroek, chef van de hoofdaf deling elektriciteit/cai bij de ge meentelijke technische bedrij ven, dat alle problemen zijn opgelost. Wel hebben Muwi en de Stok BV, die als makelaar optreedt, ruim een maand vertraging op gelopen. Stroom kon nog niei worden geleverd, omdat het trafostation in juni door de GTB ondeugdelijk werd ver klaard. „De bouwer was verge ten er een deur in aan te bren gen en ook roosters ontbra ken", aldus Eikenbroek. „Dat kan natuurlijk niet. Het gaat in dat tra/ohuisjc; tenslotte wei even om 10.000 volt, door vier kabels, en vanwege het grote risico hebben we het toen afee- keurd". Inmiddels zijn de mankemen ten verholpen. Gisteren deelde Eikenbroek mee. dat „de zaak inmiddels in bedrijf is gesteld" maar dat voor elke afzonderlij ke aanvraag uiteraard nog de gebruikelijke controles moeten plaatsvinden. Er zijn al diverse aanvragen binnengekomen bij het kantoor van de GTB in de Dwarsstraat. Navraag bij Stok leert dan ook, dat alle koopwoningen al een eigenaar hebben gevonden en dat ook kandidaten zijn aange wezen voor de huizen in de premiehuur. Kans is er alleen nog op de woningen op de hoek van Nieuwe Haven en Oranjestraat („het,pand met de ijsselsteentjes"), waaraan Muwi momenteel de laatste hand legt. Bij Stok Beheer was gisteren niemand aanwezig, die uitleg kon geven over het oponthoud door het afgekeurde trafohuis je. Bij Muys De Winter kon evenmin opheldering worden verschaft over de gemaakte fouten. ,,De hele afdeling, die erover gaat, is op vakantie", zei de receptionise, „want daar gaan ze altijd allemaal tege lijk".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1