SCHIEDAMSCHE COURANT PvdA: vier wethouders is voldoende Werklozen staken verbouwing Tempel Groei is er een beetje wit Mag ik van Lems de Vrijheid? Drieën-Huysen krijgt CAI SCHIEri^ Weg bij spoor- overgang wordt niet verbreed Trechter krijgt plots geen geld voor centrum Wachten op de kermis VVD 't laatst aan de beurt Vlaardingse bevolking toegenomen -A Bibliotheek Maassluis BOEKENBEZIT Tram en bus gaan minder op koopavond Standwerkers concours Vrijdag 21 juli 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvesl 3 - telefoon administratie 268091 redactie 262566 klachtendienst 14-ti4-1 .103de SCHIEDAM EN KETHEL jaargang no. 26134-s PAGINA'S Schiedam De Kerkweg, bij de slechtbeveiligde spoorweg overgang in Kethelkerk, wordt in geen geval verbreed. Er be staat een uitspraak van burge meester en wethouders dat het sluipverkeer In Kethelkerk zo- veel mogelijk geweerd moet worden. Een verbreding van de weg zou alleen maar een intensiever gebruik tot gevolg hebben. De vijf meter brede Kerkweg is volgens wettelijke voor schriften te smal voor een be veiliging met spoorbomen. Al leen wegen met een breedte van minstens zeven meter ko men voor zo'n beveiliging in aanmerking, omdat het ver keer in noodgevallen langs de spoorbomen de overgang moe ten kunnen verlaten. De gemeente Schiedam ontving enige tijd geleden een afschrift van een brief van Aad Broek hoven, de voorzitter van pony vereniging De Spa land Ruiters. In de brief, die gericht was aan de Nederlandse Spoorwegen, werd verzocht om een betere beveiliging van de spoorweg overgang. De NS kunnen zelf standig niets ondernemen en wachten op een verzoek tot beveiliging van de beheerder van de betreffende weg, waar schijnlijk de gemeente. Omdat Broekhoven aan de gemeente slechts een afschrift ter kennis name had gezonden onder neemt de gemeente nog geen stappen. Het wachten is nu op een verzoek van Broekhoven aan de gemeente. Voorlopig achter zal dat niet gebeuren amdat Broekhoven tot 31 juli >p vakantie is. Vlaardingen De bevolking van de gemeente Vlaardingen is over de maand juni opnieuw gestegen. Er vestigden zich 53 gezinnen, bestaand uit 302 per sonen. Het aantal vertrokken gezinnen bedraagt eveneens 53 in totaal 285 personen. De groei van de Vlaardingse bevolking ligt voornamelijk in het feit, dat er in die maand 91 geboorten plaatsvonden, te genover 48 sterfgevallen. Der halve bedraagt de groei van de bevolking 60 personen en telt de stad thans 79.160 zielen. Dit nieuwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra tosten be zorgd in combinatie met bet Rotterdarr.sch Nieuwsblad. Stuur mij dit nieuwsblad 14 dagen gratis op proef toe in combinatie m«t: Rotterdam sch Nieuwsblad Deze oon m open envelop zonaef oost/egel. sturen naar Antwoordnummer 834. Rotterdam. Schiedam De nieuwe fractie van de PvdA heeft een sterke voorkeur uitgesproken voor vier wethouders in plaats van vijf. „Het aantal van vier is de fractie een meer werkbaar geheel gebïekcn", zei gisteren Nikolaj Dielemans, die de PvdA in de Schïedamse gemeenteraad gaat aanvoeren. Ook is besloten om voor de vorming van het college eerst te gaan praten met „de kleine partijtjes", daar na met CDA en tenslotte met VVD. Dit die volgorde mag volgens Dielemans nog niet worden afgeleid, dat de WD de grootste kans heeft op samenwerking met Pv dA en dat PPR, CPN en D'66 al bij voorbaat kan sloos zijn. „De fractie heeft daarover nog geen enkele uitspraak gedaan", zegt Dielemans. ,.De reden om eerst de kleinere partijen uit te nodigen schuilt daarin, dat de ze de meeste kanttekeningen hebben gemaakt bij ons pro gram. Om duidelijkheid te krij gen over verschillen en toevoe gingen willen wij dat eerst even uitspitten". Nog deze maand hoopt de Pv dA alle gesprekken gevoerd te hebben. Dat gaat plaatsvinden achter gesloten deuren. Toch zal naar verwachting pas eind augustus enige zekerheid be staan over de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. De PvdA zal niet uit alle macht vasthouden aan de voorkeur voor vier wethou ders. Dat hangt ongetwijfeld af van de houding van de VVD. die in een dergelijk col lege één zetel zou krijgen. Pas als noodzakelijk blijkt, dat de PvdA gaat samenwerken met de kleintjes (de PPR wil geen wethouder leveren), komt er misschien een wethouderszetel bij, opdat alle partners dan in het college zitting hebben. Maar daarvoor voelt de PvdA dus minder.... Hoewel hij vanavond pas opengaut. vak op zo'n kersnis-in -opbou w kost nop ivel wat te beleven. Zeker als het vakantie is un je tncrh niets le doen hebt. Dan kan een bo*Hjc rondslenteren, kijken met wat voor wonderbaarlijke spullen de kermisklanten deze keer weer voor de dap zullen komen en mis schien een knaak ver die- non mot wat sjouwwerk, wei aardig zijn. Oppassen natuurlijk dal je de werk lui met vuur de voeten loopt, want dun krijg je de volle laag. En voor de rest is het maar wachten. Wachten tot vanavond als de zomerkermis op het Vla ardingse Erusm us- plein. vlakbij de Dr. V/iar- di Bekmnnnsingcl. !osb:ir- st. de suikerspin tot in dc verre omtrek ie ruiken zal zijn en Johnny Travol ta wel uit de luidsprekers zul knullen. Tot groot ge noegen van de om wonen - den waarschijnlijk. De kermis is do hele week ieopend. iiiiiiiiiiiiifiiiii jiiuiui nifiiiniiiuiiiiji; g Kwartetspel I is al uit! waar nota bene de wethouder van cultuur. Posthoorn, niet aan voldeed. Oe gemeente bleek overigens minder bedre ven in het Oudhollandse gezel-, schapsspel dan de VW; de voorzitter van die organisatie won namelijk, door vter kwar tetten bij elkaar te krijgen. Hot kwartetspel is bt| de VVV verkrijgbaar tegen betaling van 5,95. en bevat 32 kaarten met foto's van Schiedam. De kaarten zijn onderverdeeld in verschillende series; cr zijn vier kaarten met molens, vier kaarten van historische gebou wen, vier kaarten met kerken, vier kaarten met oude ambach- Schiedam De VVV overhan digde de gemeente gisteren al het eerste exemplaar van het door haar ontwerpen kwartet spel met foto's v^n Schiedam. Namens de VW waren aanwe zig directeur Ruud Pillard en voorzitter Ad Sonneveld; na mens de gemeente burge meester Arie Lems en wethou der van onderwijs en cultuur Herman Posthoorn. Of het toeval was of niet, ze waren met zijn vieren en daar door in de gelegenheid voor het eerst met het Scbiedamse Spel te kwartelten. Enige voor waarde naast het aantal deel nemers is het kennen van de spelregels,, een voorwaarde TriiiiiiniiiiiiiiiiiijiiiiiitiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiniiiiiiiiEiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinjiiiiiiiiiiiiii^ ten. vier kaarten met parken, vier kaarten met recreatie, vier kaarten met bruggen er» vier kaarten met „winkelen". Burgemeester Lems had al en kele ideeën voor het gebruik van de spellen: de gemeente kan ze in de toekomst als geschenken gaan gebruiken voor bekende bezoekers aan Schiedam; daarnaast zou het misschien een ideetje zijn om ze als prijsjes voor Jeugdland te gebruiken. In de toekomst kunnen veel Schiedammers el kaar vragen om het Zakken dragershuisje. molen De Vrij heid. een distillateur, de Sin gelkerk, en zo ging het er gistermiddag ook aan toe. Maassluis Ofschoon het aantal lezers aan de Maassluase bibliotheek nog steeds toeneemt is de groei er een beetje uit. Per 31 december 1977 bedroeg het aantal inge schreven lezers 10.279, slechts 917 meer ten opzichte van het jaar daan oor. In vergelijking tot 1975 een gering aantal want doen steeg het aantal lezers met maar liefst 2036. In 1976 bedroeg dit aantal 1262. In het zojuist verschenen jaarverslag van de Stichting Ver enigde Openbare Bibliotheek wordt ervan uitge gaan dat de groei in de komende jaren nog meer zal afnemen. Sinds eind vorig jaar telt de bibliotheek 10.279 ingeschreven lezers. Bij een bevolkingsaantal van 31.511 betekent dat een lezerspercentage van 32,6%. De enorme groei in 1975 laat zich verklaren door het feit dat toen de nieuwe bibliotheek in het Ontmoetingscentrum Ko ningshoef in gebruik werd genomen. Voorts werd in dat jaar het contributievrijdom voor de jeugd tot 18 jaar van kracht. De groei in 1977 bestond voornamelijk uit vol wassen lezers. Het aantal jeugdleden steeg slechts met 213. Gezien het feit dat veel biblio theken in het afgelopen jaar het aantal jeugdle den gelijk zag blijven of zelfs zagen teruglopen mag geconcludeerd worden dat het effect van de contributievrijdom aan kracht begint in te boeten. Hoewel de gemeente Maasland in 1Ö77 gebruik is gaan maken van een bibliobus van de Verenigde Provinciale Bibliotheekcentrales voor Zuid-Holland, heeft dit slechts een beschei den invloed op het aantal bij de bibliotheek Maassluis ingeschreven inwoners van Maasland. Verleden jaar is het boekenbezit toegenomen van 43.200 tot 47.653 banden en werd op beschei den schaal begonnen met het systematisch ver wijderen van verouderde boeken met name uit de informatieve collectie van de afdeling vol wassenen. Het boekenbezit per inwoner bleef gehandhaafd op 1,5 en per lezer op 4,6, Was eind 1976 de verhouding in het boekenbezit van de afdeling volwassenen en de afdeling jeugd 70%-30%, eind 1977 was deze verhouding 68%. 32%. Het bezit van de pu22eltheek nam toe van 500 legpuzzels in 1976 tot 516 stuks in 1977. Hef aantal uitleningen nam voor het eerst sinds enige .jaren weer toe: in 1976 werd 1100 keer een puzzel uitgeleend; in het afgelopen jaar was dat 1145 keer. In het aantal uitleningen zit een duidelijke opgaande lijn. In het verslagjaar bedroeg het aantal uitleningen 359.234, 15.853 meer dan in 1976. Gesplitst naar de afdelingen voor volwas senen en jeugd betekent dit bij de volwassenen een toename van 12.979 en bij de jeugd een toename van 2874 uitleningen. Schiedam Werklozen hebben gisteren alle vrij- j willige activiteiten in de Tempel gestaakt. Hevig j verontwaardigd zijn zij. omdat burgemeester en wethouders geen geld willen uittrekken voor de verbouwing tot ontmoetingsruimte, ondanks een toezegging vanuit het college. De medewerkers van het werk- De Tempt;! aan de Overschieb loze n project Trechter zien zich gesteund door Leo Herwig, voorzitter ad interim van dit project, die besloten heeft de Tempel te sluiten tot er geld op tafel komt. Een gesprek daar- over met wethouders Eef Collé en Herman Posthoorn heeft vooralsnog niets opgeleverd. Geschrokken van dc toch niet onverwachte stop heeft het college echter in allerijl opdracht gegeven aan ambte naren om een voorstel aan de gemeenteraad voor te berei den. „Dan kunnen wij straks mis schien weer een potje verf ko pen". zegt Herwig. „Het hangt van de raad af, of de medewer kers veel of weinig kunnen doen in de Tempel. Wij vertik ken het om nog langer geld voor te schieten, nu het college zo lullig doet. Bij ons is daar over goed de pest losgebro ken". straat is lange tijd een sociëteit voor jongeren geweest, maar vanwege conflicten bij de kath olieke stichting voor sociaal- culturcle arbeid (KSCA) vorig jaar gesloten. De vrijwilligers waren bezig de ruimte te ver bouwen tot ontmoetingscen trum speciaal voor werklozen, die in het pand ook cursussen zouden kunnen volgen en ande re* activiteiten ondernemen. Herwig: „Collé zei steeds, dat wij alvast maar moesten begin nen. Een ontzettende zwijn estal was het er, en een maand of zes al zijn onder anderen Henk de Jager, Chris van de Nat en Richard van der Horst bezig met opknappen. Maar deze week kwam een briefje van het stadskantoor, waarin stond: jullie weten toch. dat uitgaven nog niet door subsidie worden gedekt, hè? Nou, dat is frustre rend. En dat zeggen wij liever nu dan over een paai* weken. Er is gewoon geld nodig!' Schiedam/Vlaardingen Bus 52 zal op vrijdagavonden, als dc winkels in Vlaardingen en Rotterdam open zijn, geen spe ciale diensten meer rijden tus sen de centra van Schiedam en Vlaardingen. Hei inzetten van extra bussen vindt de KET in deze vakantietijd niet zinvol. De* speciale koopavonddiensten worden ook niet meer verleend bij buslijn 38 (eindpunt Emma- plein in Schiedam) en tramlijn 8 die de Koemarkt als eindhal te heeft. Op het hoofdkantoor van de RET aan de Kleiweg in Rotter dam wordt gesteld, dat er deze maanden toch beduidend min der passagiers zijn terwijl ook minder personeel beschikbaar is. Daar komt nog eens bij, dat onder het personeel sprake is van een hoger zieken cijfer dan normaal. Ook op enkele speci- fiok Rotterdamse lijnen wordt daarom voorlopig oen punt ge zet achter de koopavonddienst en. Op donderdag zijn er nooit extra diensten geweest, al is hei in Schiedam dan altijd koopavond. Vlaardingen Het bejaardencentrum Drieën-Huysen aan de Willem de Zwijgerlaan in Vlaardingen-Holy wordt nog dit jaar aangesloten op het kabeltelevisienet. Zo ligt althans in de bedoeling van de gemeentelijke energiebedrijven, die. voor de aansluiting zorg dragen. Met de aansluiting zal naar verwachting een einde komen aan do rucks van klachten van de bejaarde bewoners van Drieën-Huysen over de ont vangst van de televisiebeelden. Reeds geruime tijd laat de kwaliteit namelijk te wensen over. Bewoner» hebben daar bij het bestuur van de Algeme ne Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden herhaaldelijk over geklaagd. Het bestuur heeft daarop de commissie voor de centrale an tenne inrichting Vlaardingen verzocht hel bejaardenhuis zo spoedig mogelijk op de CAI aan te sluiten. „Het moge u duidelijk zijn dat juist voor de oudere de televisie vaak nog de enige schakel met dc- buitenwe reld is", zo schreef het bestuur. De antenne die voor de huidige televisie-ontvangst voor het be- j aardenhuis wordt gebruikt is pas drie jaar oud. De ont vangstkwaliteit was aanvanke lijk goed. Een woordvoerder van Drieën-Huysen verklaardt het weggegooid geld te vinden om op de vooravond van de aansluiting op de kabeltelevisie zelf nieuwe voorzieningen te- treffen. Vandaar het verzoek om snelle aansluiting op de CAf. Het verlenen van voorrang voor het bejaardenhuis blijkt echter niet nodig te zijn. Vol gens plan vindt de aansluiting nog in de loop van de tweede helft van dit iaar plaats. Aan het bestuur van de Algemene Stichting voor huisvesting en verzorging van bejaarden is door hel GEB inmiddels een prijsopgave gedaan over de .1 an sluitingskosten. Vlaardingen Ook deze zomer worden standwerkers weer in de gelegenheid gesteld elkaar de loef af te steken. Vrijdag avond 25 augustus wordt tus sen zeven en negen uur op het Liesveld het jaarlijks terugke rende standwerkersconcours gehouden. Een uiterst deskun dige jury zal ter plekke zijn om de drie beste standwerkers te onderscheiden. Naaldwijk Op de grasvelden van de bibliotheek Het Venster op de hoek van de Dijkweg en de Verdilaan in Naaldwijk wordt zondag 6 augustus een bijeenkomst gehouden door Youth for Christ voor jong en oud. Bij goed weer worden bui ten verhalen verteld, muziek gemaakt, spelletjes gedaan en gezongen. Wanneer het weer minder plezierig is vindt de bijeenkomst plaats in De Bin nenhaven. De bijeenkomst be gint om drie uur 's middags. Eigenlijk kwam op het museumplein in Schiedam het swin gen er pas in. toen de Harbour Jazz Band stopte met spelen, „wegens verplichtingen elders." Dat was zo rond hall tien gisteravond, nadat een paar honderd passanten van de koop avond had siaan luisteren. Prima dixieland, dat wel. en daar over was mede-organisator Jan Koeling van de Riverside Club dan ook dolenthousiast, maar ai met al was er de herinnering aan vorig jaar toen bet toch leuker was. „Ja, kunst, wat wil je, toen was het zonnetje krachhg-cr, toen was de bouwvak al voorbij, dat scheelt wel even. zeg," vond Roeliug, die in die zeer positieve opvatting over bet jazzconcert bij het stedelijk museum op de Hoogstraat gesteund werd door Joop van Broek hoven. dc jeugdconsuleut van de gemeente die van harte belast is met het op touw zetten van alle Jeugdlandactiviteiten (de Harbour boorde daarbij).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1