Geen gele kaarten in Vlaardingen Voetgangersbrug van 't Hoofd naar Gusto Westduits meisje in Schiedam verkracht Haring en bierfeest Dorpen van Zuid-Holland in museum? Minder Engelsen in Vlaardingen Nog niet eten in raadhuis Kethel Brandweer mengt zich niet in politietaak schikken Geen tweede bibliotheek in Maassluis Verkeers lichten voor de kermis MAN GEARRESTEERD Gratis expositie ook leuk voor scholieren bloem Voor tweede Maasboulevard: 1' «XÊÊaSmÊmm, SCHEDAMSCHE COURANT Dinsdag 25 juli 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no, 261364 PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie- 268091 redactie 262566 klarhtondienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL 3 Vlaardingen Evenals vorig jaar wordt ook deze keer 2 weer een haring- en bierfeest gehouden. Zaterdag 26 augustus zal de hele Vlaardingse binnenstad gonzen van 3 de activiteiten. Op het programma staan onder meer: f§ optredens van muziekgezelschappen, oude beroepen, het H S wegen op De Waag en torenklimmen. Door de binnenstad zal op die bewuste zaterdag een lint 1 van festiviteiten gelegd worden. De route is Westhaven- S kade, Dayer, Zomerstraat, Landstraat, Markt en Waal- straat. 5 In die laatste straat kunnen trouwens de kunstliefheb- E bers ook weer terecht. Daar wordt tussen 11.00 en 18.00 1 uur de traditionele kunstmarkt gehouden; met onder- 1 2 meer aardewerk, schilderijen, gouaches en waskaarsen, E De Vlaardingse brandweer voelt er niets voor om automobilisten de gele kaart te geven. Schiedam Bij de stads- kwekerij, in een verlaten deel van het 's avonds toch al stille industriege bied, is een twintigjarig meisje uit Hamburg in een auto verkracht. Aan de hand van een deel van het kentekemmmmer heeft de politie de ver moedelijke dader aange houden, de 26-jarige Schiedammer S.K.S. Het zedenmisdrijf vond vorige week woensdag al plaats, maar pas gisteren kwam de Schiedamse po litie met mededelingen hierover. Bij het Centraal Station in Rotterdam stapte vorige week oo gartsassistente S.RM. uit de trein uit West-Duits- land en eenmaal op het stationsplein vroeg zij ie mand naar een adres In Rotterdam, waar zij een afspraak had. De passant vouwde een plattegrond uit en spreidde deze uit over een auto. Kort daar op kwam de eigenaar van deze wagen aan, die ta melijk agressief uitriep: „Hé, wat mot dat?" Na korte uitleg kreeg de jon ge Westduitse het voor stel: ,Jk breng je wel even." De rit ging echter naar het Schiedamse indus triegebied. „Nadat de man haar gebruikt had, zette hij de juffrouw af op de Koemarkt, waar omstanders haar te hulp schoten en naar de Rot terdamse politie brach ten," aldus hoofdinspec- tuer van politie Peter Broeders. De Vlaardingse brandweer is zeker niet van plan in navolging van het Schiedamse korps „gele kaarten" uit te delen aan automobilisten, die hun wagen zodanig parkeren, dat de brandweerauto's niet of moeilijk door de straat kunnen rijden. Dit zegt brandweercommandant P. de Jong. Schiedam/Amsterdam - Cultuurwethouder Herman Posthoorn gaat vermoedelijk binnen enkele weken met museumdirecteur Hans Paalman overleggen, of het de moeite waard is in de herfst een gratis tentoonstelling in het stedelijk museum te houden over „de kleine kernen in Zuid-Holland". Dat is een initiatief van de Amsterdamse stich ting Wonen, waaraan wordt meegewerkt door de provinciale raad voor de ruimtelijke ordening (PRRO), de culturele raad van Zuid-Holland, de provinciale staten, alle gevestigd in Den Haag. In de zogenaamde kleine kernen (gemeenten met een nog landschappelijk karak ter) is wethouder Posthoorn aardig geïnteresseerd; van daar is het, dat het college van burgemeester en wet houders hem destijds aan wees als vertegenwoordiger van Schiedam in de SQMD, de stichting onderzoek Mid den-Delfland, wier taken in middels zijn overgenomen door de onlangs ingestelde reconstructiecommissie voor dat polderlandschap. Het enige, dat de gemeente Schiedam hoeft te doen om de tentoonstelling naar hier te krijgen, is zorgen voor expositieruimte. Het mate riaal kan kosteloos worden gebruikt. Het gaat om veer tig grote vellen met foto's en begeleidende teksten. Stichting Wonen wijst erop, dat het materiaal niet alleen interessant is voor gemeen tebesturen maar ook voor scholieren, en daarom zou de tentoonstelling pas in de herfst kunnen worden ge houden (Posthoorn is als wethouder ook belast met onderwijszaken). De expositie valt uiteen in drie delen. Er is een wat algemeen stuk over de ver stedelijking (ook Schiedam rukt op in het boerenland). Dan is er informatie over dorpjes die wegkwijnen, en tot slót is er een uitleg van de problemen bij kleine ker nen die juist snel groeien. De tentoonstelling zal ver schillende gemeenten in Zuid-Holland langsreizen, waarhij speciale aandacht kan worden geschonken aan de gemeenten die interesse tonen. Informatie is daarover ver krijgbaar bij Elisabeth de Vries, Benoordenhoutseweg 23 in Den Haag, telefoon 070-264111, toestel 2800 in het Provinciehuis. yiaardingen Opvallend veel minder Engelse toeristen «oen dit jaar Vlaardingen aan. Van de buitenlanders zijn het deze zomer vooral Fransen en Duitsers die het vroegere Zuidhollandse vissersplaasje met een bezoek Vereren. Voornaamste trekpleister is en vhjft het Visserij muse urn. Al dus het plaatselijk WV-kan- *°or, dat zetelt in- de Visbank aan de Westhavenplaats. Al met al bestaat het toeristen stroompje dat het WV te ver kerken krijgt voor het overgro te deel uit verdwaalde vakan tiegangers, recreatievelingen op doortocht en mensen die hier tijdelijk onderdak zoeken voor een meerdaags familiebe- .Zöek. Van de verdwaalden zijn het vooral de Duitsers die bij het VW aan komen kloppen om weer in het juiste spoor gezet te worden. Vaak blijkt dat rich ting Zeeland te zijn. De mensen op doortocht zijn meest fietsende jongelingen. Dezen krijgen het advies hun tent op te slaan op Vlaardin- gens enige camping: kampeer boerderij Hooghkamer. In Schiedam deelt de brandweer sedert enige maanden bonnen uit, die onder de rui te wisser van geparkeerde auto's wordt geplaatst. Daarin wordt de automobilist erop attent ge maakt, dat hij door de wij ze waarop hij zijn voertuig parkeerde, de grote brand weerwagens mogelijkerwijs belemmert. Commandant P, de Jong van het Vlaardingse korps is het niet eens met deze aanpak. Hij meent, dat dit een taak is van de politie. „Wij gaan ons niet in hun werkzaamheden men gen", zo stelt hij. „De automo bilisten parkeren hun wagen goed of fout Als zij goed staan, dan kunnen we er met onze brandweerwagen langs, parke ren ze fout dan behoren ze een normale prent van de politie te krijgen. Als wij dergelijke kaarten gaan uitdelen dan lijkt het bovendien alsof we uiting geven aan het feit dat de politie incompetent zou zijn om zelf een parkeerbon uit te schrij ven", aldus De Jong. Zijn Schiedamse collega J. Me taal stelt echter, dat er geen sprake is van zich op het ter rein begeven van de politie taak: „Toen we het idee lan ceerden om de gele kaarten uit te delen hebben we daar uit voerig met de politie over ge praat. De tekst op de kaarten is ook met goedkeuring van de politie opgesteld1'. „Wij maken ook met uit of de auto al dan niet fout staat ge parkeerd. De tekst luidt slechts, dat wij constateren dat de auto zo staat geparkeerd, dat wij er met de brandweer wagen niet of moeilijk langs kunnen. Of de parkeerder daarbij strafbaar is, dat moet de politie maar beoordelen. De gele kaarten moeten derhalve worden gezien aJs een kwestie van inspelen op het veiligheids bewustzijn van de automobilis ten". Verder verklaart de comman dant, dat bij constatering van fout geparkeerde auto's geen seintje naar de politie wordt gegeven met het verzoek deze te bekeuren. „Indien we in be paalde straten bij herhaling op auto's stuiten, die onze route blokkeren dan kaarten we dit aan in het ambtelijk overleg van de gemeentediensten", zegt Metaal. Maassluis is evenmin van plan de Schiedamse primeur op kor te termijn over te nemen, zij het dan op geheel andere gronden dan waarop het Vlaar dingse korps meent dit niet te moeten doen. „We hebben er nooit zo bij stilgestaan", zegt commandant D. Kloppenburg, „Dat komt in de eerste plaats omdat wij er hier nauwelijks mee te maken hebben. Daar komt dan nog bij, dat we hier geen beroepskorps hebben, dat scheelt wel een slok' op een borrel want dat betekent, dal we voor het uitdelen van kaar ten een speciaal mannetje aan het werk moeten zetten. Mis schien dat we op ambtelijk ni veau het onderwerp wel na de vakanties aansnijden. Momen teel heb ik er geen mening over, het probleem speelt hier immers niet zo". Maassluis De kennende jaren krijgt Maassluis geen tweede bibliotheek. De meerderheid van het colle ge van b en w heeft beslo ten dat gelet op de afstan den, die elders wel moeten worden afgelegd om biblio theekgebouwen te berei ken, de urgentie van een filiaal niet opweegt tegen de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen. De Stichting Verenigde Biblio theek Maassluis is over dit be sluit teleurgesteld. Te meer daar tijdens een gesprek tussen vertegenwoordigers van de ge meente en de bibliotheek iede reen het erover eens was dat er een filiaal in de wijk oost of centrum moest komen. Bij dit gesprek was ook mevrouw M. T. M. Suurmeijer, rijksin- spectrïee van het openbare bi bliotheekwerk, als deskundige aanwezig. Zij was eveneens van mening dat, gezien de lang gerekte vorm van Maassluis, een tweede bibliotheek gereali seerd zou moeten worden. Schiedam Door het aan brengen van een kleine voetgangersbrug kan een tweede Maasboulevard op het huidige terrein van Gusto nog aantrekkelijker worden gemaakt. Indien er mogelijkheden zijn voor een dergelijke groenstrook op een deel van de afgeschreven werf, zou volgens inwoners van de Gorzen zo'n bruggetje vrij eenvoudig kunnen wor den gebouwd tussen het Hoofd en de Voorhavenka de, die dan verlengd zou moeten worden. Zoals onze krant donder dag meldde, komt deze re creatiegedachte aan de or de tijdens de eerstvolgende vergadering van bewoners- vereniging Schïedam-Zuid. Als een industriële bestem ming alleen wordt gegeven aan het meer oostelijke deel van het huidige terrein van de Gusto, kan volgens Gor zen aren een gebiedje langs de Voorhaven en de Nieu we Waterweg/Nieuwe Maas Vanaf het Hoofd in Schiedam zou een kleine brug voor voet gangers kun nen worden aangelegd naar de overkant, bij scheepswerf Gusto, als daar een tweede Maasboulevard komt. 3 Ongeveer 120 kinderen 2 s stonden om half twee 3 gistermiddag al te trap- 3 pelen van ongeduld om s 2 op het Wilhelminaplein in Schiedam te beginnen 3 met bloemschikken. Om- dat het aanvangtijdstip twee uur was, moesten 3 H deze kinderen, waarvan E 2 medewerkster Manon het aantal buitenlander- tjes op zo'n 60% schatte, 3 een half uur wachten. 5 Toen om twee uur het ee jf gebeuren kon beginnen, 2 s bleek el snel dat het fj 2 aantal schaaltjes (waar j de bloemen in moesten 3 worden geschikt) wel te s 3 klein was. De kinderen, 2 die nog geen schaaltje 3 2 hadden, wisten er echter =1 eentje thuis te halen zo- E 3 dat toch iedereen na half 3 H drie met een werkstukje 3 3 huiswaarts kon keren. 2 2 De kinderen hadden in- jf structie gekregen van Ie- 5 H den van de koninklijke 2 Ei Nederlandse maatschap- 3 pij voor plant- en tuin- s bouwkunde (KNMTP). g zodat de resultaten nog 3 2 estetisch verantwoord 3 3 waren ook. 3 JU worden bestemd voor een Een voetgangersbrug zou den, bij het passeren van wandelroute met uitzicht op relatief niet duur zijn en schepen, door de wachters de Rotterdamse havens. kan wellicht bediend wor- bij de Buitensluit. iiiiirtiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiNiiiiijittiiiiJtiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiitiiiiiifiuiiiiiiiiaiiiJiiiiiiniiiiiuHiiiiiiiiiiiiiijiiiitiiiitiiiiiJiiiiitjiiuiiiftiitiiiiriiiiiitiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiii. Schiedam - De Oudhollandse bistro in het oude raadhuis van Ketbel zal later worden geopend dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit komt om dat de aanvraag voor een bouwvergunning: een "iaanH te lang bij de gemeente beeft ge legen. Waarom er zoveel tijd over heen moest gaan voor de bouwvergunning kon worden verleend, is niet duidelijk. De vertraging had zelfs nog langer kunnen duren als de MBO, de maatschappij die de bouw van het dichtbij gelegen winkelcen trum Hof Van S pal and heeft bekostigd, niet had ingegrepen. Deze maatschappij wist name lijk hij de gemeente te bereiken dat de vergunning alsnog werd verleend. Hoewel oorspronkelijk werd gedacht aan opening van de bistro tegelijk met de opening van het naastgelegen winkel centrum, verwacht men nu - ten gevolge van de vertraging - niet voor het einde van het jaar klaar te zijn met de ver bouwing. De eigenaar van de toekomsti ge bistro, W. Dirkzwager van Florijn Distilleerderij, was zelfs van plan van het hele plan af te zien omdat de ge meente de boel zo sterk ver traagde. Door tussenkomst van de MBO ziet Dirkzwager het nu wel weer zitten en ziet het er naar uit dat de bistro, die overigens plaats zal kunnen bieden aan ongeveer honderd mensen, aan het eind van dit jaar geopend zal worden. !H!imtiiiiini!niimi!NiiititNuiiiiiitiiiiiiiiiinaiiiii)iniiiiiiiiii!iiii!iiii!imiii!niii!iiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiuiiii!iiiiiHi!iiiiiiiiimiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiii!iuiuiijiiuiHKiii!im Schiedam De jaarlijkse ker mis is weer in aantocht! Schie dam beeft altijd een vrij origi nele manier om deze heugelij ke gebeurtenis aan te kondi gen: elk jaar worden er speciaal voor de kermis ver keerslichten geplaatst op de kruising tussen Broersvest en het Emmaplein, een gebeurte nis waarvoor gistermorgen weer verschillende mmjfn in de weer waren. Zodra de ker mis is afgelopen verdwijnen ook de verkeerslichten, zodat er weer speciaal mensen moe ten worden ingezet om de lich ten te verwijderen. Het is vol strekt onduidelijk waarom dé ze stoplichten elk jaar weer verwijderd worden; het kost immers veel moeite tun elk jaar weer personeel in te aetten voor het plaatsen en weghalen van de lichten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1