SCHIEDAMSCHE COURANT Gusto ouder slopershamer? -- Vlaardingen verlaagt drempel Rutgershuis Als hel even kaïw MÊÊSÊê Partijen eens over huurprijs mmmm Museum m veel te duur voor gemeente Bejaarde pakt zwijntjesjager Speciale aandacht voor Groenweegje Geveltointjes Schiedam-West 1 Renovatie Vettenoordsepolder Autobedrijf ËRTAN Maassluis zegt „nee". Schiedam misschienmaar: luiililiirt dat ien he- 1 uit. ter- I 'ter I iag s Woensdag 26 juli 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD -103de jaargang no. 26137-4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 266091 - redactie 262566 klachtradirnst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Van deze zomer moet je geen minuutje zon ongebruikt voorbij laten gaan. Als bet maar even kan, dan het water in. En al is dat het water van de Nieuwe Waterweg en ook al is deze zeemond één van de grootste smeerpijpen van Europa - geen punt. Deze knaapjes poedelen er in zalige onwetendheid in rond. Leuk wordt het als er een stevige tanker voorbij komt Dan krijg je een golfslag die net echt is. Net Hoek van Holland. Maar ondertussen blijft het natuurlijk gewoon Oever bos Ldcke- baert. j#"" Ai'r; - 'S- néss Vlaardingen De renovatie van de woningen aan de Pieter Karei Drossaartstraat in de Vlaardingse Vette noordsepolder gaan ongeveer €3.000 gulden kosten- Bij dit bedrag komt nog eens zö*n zesduizend gulden aan renteverlies, aansluitkosten en risicoregeling. De kosten voor aanneemsom, centrale verwarming, architectenho- norarium en htw zijn dan inclusief. Zo luiden de bedragen, die de gemeente nu officieel noemt voor de te renoveren woningen, die onder het zo genaamde "nader onder zoekgebied" vallen. De deelprojektgroep nader onderzoek Vettenoordsepol der kwam vorige maand tij dens besloten vergaderin gen op basis van de begro ting van aannemer Van der Waal ongeveer op dit zelfde bedrag uit. De genoemde zesduizend gulden die daar nog bijkomen werden toen echter niet vermeld. Volgens "VOP-vernieuwt", de Schiedam De oude fa briekshallen en kantoor gebouwen op het terrem van Gusto worden in geen geval door de ge meente gekocht. Hoogst waarschijnlijk worden zij wel ter openbare ver koop aangeboden, ais de inboedel al van de hand is gedaan, maar wat de bestemming van het ter rein zal zijn. is nog niet bekend. Sloop van de op stallen? Volgens wethouder voor fi nanciën en economie Kei nier Scheeres is hier en daar wel geopperd er een museum van te maken (vooral het gebouw naast de poort zou daarvoor in aanmerking kunnen ko men), „maar voor de ge- meente is dat niet te beta len". ..Alleen het rijk kan dat misschien, en wie weet doet Schiedam Dankzij on vervaard optreden van de 71-jarige Schiedammer G. J. AL AL heeft de politie maandag weten af te reke nen met een zwijntjesjager. De bejaarde man had maandag om ongeveer half een zijn fiets voor het sta tion neergezet om iets in de iJlaatselijke bookshop te topen. Teruggekomen zag hij iemand met een schroe- vedraaier pogingen onder nemen het slot van de fiets te forceren. Niet gehinderd door zijn hoge leeftijd greep hij de man in de nek, die zich echter wist los te rokken en ontsnapte. De oude man liet het daar niet bij zitten en startte mei overigens verbazingwek kende snelheid een achter volging. Op een trap ach terhaalde hij de dief maar ontving van deze veel jon gere man een zwieper. Nog steeds niet van zijn stuk gebracht riep de man: „Houdt de dief, waarna de dief inderdaad door om standers werd vastgegre pen. Het bleek de 29-jarige T. L. uit Krimpen aan den Ussel te zijn die verschil lende schroevedraaiers en een combinatietang bij zich had. De poliite, die vermoedt met een zwijn tjesjager te hebben afgere kend, heeft de man ingere kend. het rijk er straks ook iets mee Op het ogenblik kun nen wij natuurlijk nog geen plannen maken, want die panden zijn met van ons, maar zelfs al zouden wij wel een ideetje hebben, dan zie ik het nog niet zitten dat de gemeente ze voor sloop moet behoeden. Ik zou met weten wat de bestemming zou moeten zijn", aldus Scheeres, De gemeente doet dus niets, dat is duidelijk: wat er wel met de gebouwen gaat gebeuren is nog niet te zeggen Hoogst- waarschijnlijk zullen ze, nadat al het andere al is verkocht, ter openbare verkoop worden aan geboden En wat dan de be stemming zal zijn weet nog nie mand In de hal van Gusto staan verschillende waardevolle scheepsmodellen opgesteld. De algemeen directeur van Gusto, De Kleijn, vertelt dat twee modellen naar het maritiem museum in Rotterdam gaan. Het gaat om een model van een boot en een van een stoom machine. Naast deze modellen schenkt Gusto ook nog ver schillende unieke platen aan het museum. De Kleijn betreurt het dat het gebouw, dat tevens over een werkelijk prachtig glas-m-lood plafond beschikt, misschien wel gesloopt moet gaan worden ten gevolge van de sluiting van Gusto. „Maar ja. het ging te slecht bij Gusto; we konden nog wel van alles uitvinden, maar het maken was te duur, dat gebeurt in Japan veel goed koper. Dit prachtige gebouw zal dan misschien gesloopt moeten worden, en wie weet, misschien bouwen ze er dan wel nieuwbouwflats voor in de plaats" Nu staat het gebouw nog vol met bijzonder fraaie modellen, zowel schepen als het zoge naamde off-shore werk Lang staat het er met meer; nu al is door een zeevaartschool de uitgave van de gemeentelijke voorlichting, komen de huren (als het plan wordt uitgevoerd) op rond de tweehonderd gul den per worung in de maand. Na de vakanties begint het overleg met het mirustene van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening om toestemming voor dit renovatieprojekt te krijgen. Wethouder Bas Goudnaan heeft echter eerder in deze krant laten weten er niet in te geloven van de minister geld los te knjgen. "Ais ik me bij het ministerie vertoon dan hoor ik alleen maar sombere geluiden van dat er geen geld is en die geluiden worden met de dag somberder", zo liet Goudnaan enige tijd geleden weten na afloop van een be zoek aan de residentie. Hij ver wacht. dat de huurprijs van de woningen zonder subsidies na renovatie zo duur wordt, dat er daarom beter nieuwe huizen kunnen worden gebouwd. Mocht hij ongelijk krijgen dan worden de huizen ingrijpend gerenoveerd. Er komen nieuwe daken, achtergevels en bal kons, andere indeling met slaapkamers op de zolverdie- prng, nieuwe technische instal laties, centrale verwarming, nieuwe plafonds en schuren. Zodra de bouwvakvakantie is afgelopen dan krijgen drie aannemers de opdracht een be groting te maken voor de nieuwbouw voor bet Lamoen- terrein en Palenvcld. De plan nen zijn inmiddels geheel ge reed. Eén van de drie aanne mers zal uiteindelijk de op dracht tot uitvoering van de werkzaamheden krijgen. De bouwvergunning kan echter pas worden verleend als bet bestemmingsplan voor de wijk klaar is. Dat kan nog wel even op zich laten wachten. De zo genaamde artikel 19 procedure inzake de wet op de ruimtelij ke ordening staat niet bekend als de snelst af te handelen procedure in zijn soort ADVERTENTIE A voor be trouwbare BoVTtg-OCCasfOIl?i; V. DEVENTERSTRAAT 17 73.n.4te r.-v.; - Koopavond geopend! De2e 2aal met =f scheepsmodellen en H prachtig glas-in-tood plafond zal waar- 55 schijnlijk verdwijnen wand weggehaald waarop alles wat op de zeebodem gebeurde kon worden getoond. Binnen kort verdwijnen enkele dingen naar het maritiem museum; zo dra Gusto verhuist, verdwijnen ook de off-shore modellen Het gebouw staat dan leeg en kan na verkoop van het op de wen aanwezige materiaal verkocht en misschien gesloopt worden Jongeren tot 21 jaar hoe ven voor een bezoek aan het Rutgershuis voortaan niet meer het volle pond tc betalen. Dit dankzij een subsidie van de gemeente Vlaardingen aan de Viaar- dingse vestiging van de Historische vereniging: Schiedam Vooral de Noord vest en het Groenweegje .flp de moeite waard om te behouden, en met enige goede wil kan dat ook. Die gedachte spreekt de histori sche vereniging van Schiedam uit in Scyedam 3, het tijdschriftje dat deze week verschenen is. Toegejuicht wordt dat er „eindelijk" een nieuw bestemmingsplan voor de oude Brandersbuurt zit aan te komen, en in het WjKonder is de vereniging dankbaar voor het feit dat 2j aan alle besprekingen mag deelnemen. •Nadat de kern van het Schie- noko-gebied, het wezen van de ouurt, onherstelbaar vermeld en vrijwel geheel van haar wakter beroofd, komt dat nieuwe plan er dan toch. Beter dan nooit. In wat van het 'gebied is overgebleven valt na melijk ondanks alle kaalslag iDog wel tets te redden", is de strekking van de openmgsco- lumn in Scyedam Naast de omgeving van het Zakkendragershuisje. Schie en Oude Sluis zijn de Noordvesi en het Groenweegje zo sfeerbe palend geweest, staat erin. Het noemen van het Groenweegje is niet geheel willekeurig, al staat dat niet vermeld, maar enkele maanden geleden nog werd een aantal huizen aldaar onbewoonbaar verklaard door de gemeente. Dat heeft de his torische vereniging wel in het achterhoofd „De gewijzigde bestemming in het nieuwe plan, namelijk wo nen en werken, dat laatste al- o Behalve Noordvest en Groenweegje kan ook de omgeving ach ter de Dam een nog intie mer karakter krijgen. de historische vereniging wijst ander meer op het gebiedje aan de Schie, bij Nieuwe Sluis straat en Oude Sluis. leen kleinschalig, geeft de mo gelijkheden om de intimiteit van het gebied te herstellen", aldus Scyedam Rutgersstichting. Van de maatregel profiteert met name de categorie jongeren tussen de 18 en 21 jaar. Omdat Maassluis subsidie van haar kant destijds ongewenst achtte en de gemeente Schie dam eerst nadere gegevens wil bestuderen geldt de subsidie verlening alleen voor Vlaar- dingse jongeren De Rutgers- stichtmg heeft echter besloten de jongeren uit Maassluis en Schiedam die in Vlaardingen aankloppen met van deze situa tie de dudc te laten worden. Voorlopig betalen ook zij het gereduceerde bedrag van vijf gulden per consult De lest wordt bijgepast door de Rut- gersstichting zelf De subsidiemaatrcgel werd destijds door de gemeente Vlaardingen genomen omdat zij met de Rutgersstichting van mening was dat een lager ta rief voor vele jongeren wel eens drempelverlagend zou kunnen werken Vele jongeren die vragen of problemen heb ben rond sexuaütejt en geboor teregeling stappen nu eenmaal Schiedam - Voor de herbestrating in Schiedam-West is weer een definitief ontwerp gereed gekomen. Het gaat deze keer om de volgende straten: De Genestetstraat, JA AJberdingk Thijro- straat. Dirk van Wassenaarsstraat en de Potgieterstraat. Het ontwerp is opgezet aan de hand van verlangens van de bewoners. Hiertoe heeft de gemeente gebruik gemaakt van gegevens uit de door haar gehouden enquête, de reacties van bewoners op de informatieavond en de gegevens van de werk groep. De woonbuurt wordt ingericht ais woonerf waarbij de nadruk komt te liggen op het verblijven; het verkeer moet zich daarom aanpassen door een snelheidsvermindeting. Het geheel kan wor den verfraaid met gevelplantstrookjes, smalle plantenstrookjes die dc bewoners zelf langs de gevel van hun huis zouden moeten aanleggen. Hierbij geeft de gemeente wel de nodige adviezen. In verschillende straten zullen speelvoorzicningen worden aange bracht, waarbij gedacht wordt aan bokspnngpalen, klimrekken, een hobbelbeest en een rotspartij van speelhout. Eerder vorige week werden plannen bekend voor her bestrating van een aangrenzend buurtje. Daar ging het om enkele straten rond het Halsplein, waaronder een stukje van óm De Genestet straat; een ander stukje van die straat natuurlijk dan waar het bij de hierboven gmnomêaóc om gaat. niet gemakkelijk naar hun huisarts toe Dat de subsidie uitsluitend be trekking heeft op de groep tus sen de 18 en 21 jaar, wil met zeggen dat jongeren die nog geen 18 zijn wel het volle pond moeten betalen Zij vallen m een andere, landelijke subsidie regeling. Hoewel vee! jongeren uit Maassluis en omstreken op het Vlaardmgse Rutgershuis aangewezen zijn en dit ook daadwerkelijk bezoeken, heett de gemeente Maassluis destijds geweigerd mee te betalen aan de drempelverlagende maatre gelen In Schiedam ligt dat anders Daar bestaat de onoverzichte lijke situatie dat een gedeelte van de jongeren naar Rotter dam gaat, een ander gedeelte naar Vlaardingen. Schiedam heeft het Rutgershuis in Vlaar dingen dan ook gevraagd om wat nadere gegevens Want als ook zij gaat subsidiëren dan moeten de subsidiegelden wel eerlijk over Rotterdam en Vlaardingen verdeeld worden, zo redeneert zij. In afwachting van die gegevens heeft de ge meente Schiedam een besluit over het al dan ruet subsidiëren voorlopig opgeschort. Maar integenstelling tot Maas sluis staat de gemeente Schie dam op zich met afwijzend te genover de drempelverlaging Er bestaat een gerede kans dat sociale zaken met het college van b en w positief zal advise ren. „Ais Vlaardingen positief heeft besloten over die subsi diering zal dat ongetwijfeld zijn invloed hebben op het be sluit van Schiedam", deelde men op het Schiedamse stads kantoor desgevraagd mede

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1