S ïHEDAMSi: li C0UR 3 V akantiewer ker s kunnen (bijna) niet meer aan de slag D'66 zwijgt niet over collegevorming Gemeente mavo kopen om te slopen Oude gemeenteraad bijeen voor nieuwe Winkeldief slaat 300 maal toe i Lauwe digco Veel platvoeten en slechte gebitten Riet Taverne: eerst de kleintjes zonden toch..*? Drenkeling gered uit zee Slepende onder handelingen met Rijk; Kijk uit met kwartje! Je beste vriend Donnxierdag 27 juli 1978- Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klachtendienst 144144 ONAFHANKELIJK DAGBLAD __103de jaargang no, 26138-4 PAGINA'S SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam Opnieuw zal het gedrag- van D'66 afwijken van andere partijen, die met de PvdA hebben gepraat over de nieuwe wethouders. Na het gesprek vanavond met de PvdA zal D'66 namelijk met een publicatie naar buiten komen, volgens woord voerder Rob Hij mans omdat de openheid niet open genoeg kan; de PvdA heeft echter meer waarde gehecht aan gesprekken zonder publiek of uitleg erbij. Bij afwezigheid van Nikolaj Dielemans leidt Arie Verlinde voor die partij de onderhande lingen. Dinsdag 2at de PvdA rond de tafel met de CPN, daarna volgde het CDA en op Speciale vergadering Schiedam - Een speciale vergadering wordt maandag over een week gewijd aan de nieuwe gemeenteraadsleden, die in september van start gaan. Het enige, dat de huidige gemeenteraad op 7 augustus te doen heeft, is „het onder zoek van de geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden" af te ronden- Dat is in feite niet meer dan een formaliteit, waar de raad in een wip mee klaar zal zijn. Zo'n geloofsbrief bevat informatie over geslacht, namen, nationaliteit tn leeftijd. Toch komt de raad slechts hiervoor bijeen in het stadskan toor, maar na afloop wordt tijd ingeruimd voor nabe- schouwingen over vier jaren Schiedamse politiek. Dan is de bestaande gemeenteraad echter nog niet klaar. Op maandag 21 augustus houden de leden hun laatste verga dering, en dan komen wel weer het hete hangijzer op tafel. De verwachting is, dat de nieuwe wethouderspioeg dan ook wel bekend zal zijn. In september vatten de nieuw gekozenen het vele werk, dat nog te doen is, aan. De meeste raadsleden van nu keren in september terug. Nieuwe gezichten in de raad zullen onder anderen zijn: Anne-Marijke Steen en Rob Hijmans van D'66; Ton de Vos, Jos van der Lugt en Hans van Kleef van de PvdA( in welke partij trouwens de meeste veranderingen zitten;' en Luud Snel en Aad van Lingen van het CDA. In één week tijd heeft de PvdA alle partijen afge werkt. Arie Verlinde: „Wij willen er snel doorheen." de late avond kwam de WD aan de bak. Ook de PPR was uitgenodigd. D'66 komt als enige partij naar buiten met informatie over de „bilaterale gesprekken", een term die de PvdA graag ge bruikt voor het uitwisselen van gedachten. Eerder al hadden de democraten niet ge schroomd om afkeurende ge luiden te laten horen over pun ten m het PvdA-program. Ook het initiatief van D'66 om over de collegevorming te gaan pra ten, viel bij de grote partijen niet m goede aarde. CD A-fractieleidster Riet Ta verne was stomverbaasd, dat pas vanavond met D'66 ge praat gaat worden, omdat de PvdA had laten weten dat eerst de „kleintjes" aan de tand zouden worden gevoeld voordat CDA en VVD bun ei kwijt konden. De confessione le nummer één heeft fractiese cretaris Piet Koosen gevraagd, of hij voor volgende week een vergadering kan beleggen. Zij wijst erop, dat tussen de programma's van PvdA en CDA praktisch geen verschil len zitten. De fractieleider van de VVD, Gerard Verhulsdonk, heeft wel enkele verschillen ge constateerd, maar volgens hem zijn deze politiek op te lossen. Beide politici vonden het ge sprek met de PvdA-delegatie nuttig. Verhulsdonk: „Vreselijk plezierig èn zakelijk, zonder politieke scherpslijperij." Op welke partij de PvdA de keus iaat vallen voor samen werking, blijft afwachten. Zoals bekend gaat de voorkeur van do PvdA uit naar een colle ge met vier wethouders, waar van drie PvdA'ers. VI aardingen/Schiedam - Het is dit jaar voor sch olieren moeilijker dan ooit om via uitzendbureaus een vakantiebaan te krijgren. De bedrijven vinden het niet erg om, in verband met de spanningen op de arbeidsmarkt, de produktiviteit op een laag pitje te zetten. Vakantiewerkers zijn daardoor in vele gevallen overbodig geworden. Tegenover het lage aanbod aan banen staan een grote vraag. De uitzendbureaus in het Waterweggebied doen hun uiterste best om zoveel mogelijk scholieren te helpen. Een aantal is reeds geplaatst, maar dege nen die nu pas „sollicite- ren" moeten wel heel goede papieren meebrengen om nog een baan in augustus te vinden. Werk is er nog wel voor 's-Gravenzande - Juist op de grens van 's-Gravenzande en Hoek van Holland is een 35-ja- rige Inwoner van Gouda in zee in moeilijkheden geraakt. Bad gasten wisten de man op het strand te brengen, waarna le den van de 's-Gravenzandse vrijwillige reddingsbrigade hen per landrover naar de red- dingspost te Hoek van Holland hebben gebracht. Dr. Venker achtte opname in een ziekenhuis noodzakelijk, waarna de man naar het Haag se ziekenhuis Leyenburg is overgebracht. goede typistes. In Vlaardin- gen is nog een aantal gaat jes open in de produktieve sector. Inpakkers voor fris- drankenfabrieken kunnen bijvoorbeeld nog worden geplaatst Schiedam laat een ander beeld zien, daar kunnen in de produktieve sector géén werkers meer worden geplaatst Wel is daar nog ruimte voor jon gens die over een (groot) rijbewijs beschikken. Die kunnen zo aan de slag. In de administratieve sector zijn er alleen in Schiedam nog enkele plaatsen open. Ook hier geldt: goede pa pieren zijn nodig. Volgens het gewestelijk Ar beidsbureau Nieuwe Water weg-Noord ligt het aanbod van banen op een lager ni veau dan vorig jaar. De di recteur van het bureau, drs. H.J. Harberts, is van me ning dat nog maar een be perkt aantal mogelijkheden voor scholieren over is. Overigens krijgen niet alle scholieren een baan via de bureaus. Sommige bedrij ven werven zelf vakantie werkers. Bovendien is er een groot aantal scholieren dat zich niet bij een uit zendbureau laat inschrij ven, maar rechtstreeks naar een bedrijf gaat. Vol gens de uitzendbureaus in Vlaai-dingen, Schiedam en Maassluis gebeurt deze zelf- werving steeds vaker. De St. Jozef mavo Schiedam Meer dan 300 winkeldiefstallen heeft de 20-jarige Vlaardinger I. E. P. W. bekend tegenover de Schiedamse politie. Vooral in warenhui zen in Rotterdam, Schiedam en V laar- dingen stal hij in de afgelopen acht maan den voor een bedrag van 50.000 gulden. De gestolen goederen ver kocht hij door, en met de opbrengst schafte hij zich heroïne aan; daaraan is hij verslaafd. Vandaag is hij voorgeleid aan de officier van justi tie m Rotterdam. Begin deze week werd de jonge man op heterdaad be trapt bij het stelen van twee lederen jasjes bij C A in Schiedam. Bij een groot aantal win keldiefstallen heeft de jonge Vlaardinger samen gewerkt met anderen. De Schiedamse politie ver hoort hem daarover nog; hij zegt van die medewer kers alleen de voornamen te kennen. »T Schiedam Grote verwarring ontstaat dezer dagen bij autobezitters, die in de Schiedamse binnenstad willen parkeren. De parkeermeters wijken namelijk nogal van elkaar af; op de hroersvest bijvoorbeeld zijn zij anders dan bij bet postkantoor, Deze week is de Haarlemse firma Nederland namelijk begonnen met het ombouwen van de Parkeermeters, ten gevolge van een gemeente raadsbesluit van vorig jaar. Een kwartje geeft de toekomst recht op niet meer dan een kwarü'erfje parkeren en op enkele plekken in de stad is dat af ingegaan. Nog niet alle meters zijn echter omgebouwd, en daar kan het met een kwartje nog voor een half uur. .Met pu bliek moet dus wel even de ogen openhouden," vindt de politie, die zelf, zolang het ombouwen duurt, een oogje zal toeknijpen als iemand zijn tyto een kwartiertje te lang laat stasji. Schiedam Dne politieauto's zijn er eergiste ren aan te pas gekomen om de kofferruimte van een personenwagen te openen. De eigenaar van de auto hadtoen hij op visite m Groen oord ging, enige moeite om de kofferruimte van zijn auto te openen. Of het sleuteltje van die koffer bak kwijt was of met, is niet geheel duidelijk. In ieder geval werd - waarschijnlijk indachtig het motto: de pohtie is je beste vriend - de hulp van enkele agenten ingeroepen. Gewapend met verschillende sleutelbossen schoten dezen te hulp. Ondanks het grote aan tal sleutels en de verwoede pogingen van de agenten bleef de laadruimte zoals hij was; potdicht De pohtie Schiedam bkjkt echter bij zonder hardnekkig; drie politieauto's kwamen er aan te pas om vele, vele sleutels later een triomfantelijk gebaar te kunnen maken; de koffer was open! Discotheek Quasimodo deed haar best om een handjevol kinderen nog enigszins in beweging te krijgen. Niet alle activiteiten van Jeugdland in Schiedam i trekken veel kinderen. Zo werden er woensdag voor de school op het Bachplein in Groen oord voor slechts een handjevol kinderen platen gedraaid door dis cotheek Quasimodo. Aan de jongens van de disco lag het niet, dat het zo goed als lege schoolplein zo'n matte indruk maakte. Zij deden hun best, had den een redelijke installa tie en een kleine lichts how, die eebter overdag op een schoolplein natuur lijk maar weinig effect sorteert. De oorzaak van het totaal ontbreken van enige sfeer lag veel eerder bij de orga nisatie. Was de planning van de andere activiteiten tot nu toe erg gelukkig, met de disco ging de plan ning toch wel de mist in. Allereerst vanwege het tijdstip; het blijkt gewoon erg moeilijk om overdag, als het zonlicht volop schijnt, mensen naar een disco te krijgen. Daar naast was ook de plaats tamelijk ongelukkig geko zen; omdat het vanwege het tijdstip toch al ontzet tend stil was, was het schoolplein veel te groot om een gezellige indruk te maken. De disco op het museum plein maakt meer kans van slagen; de ruimte is daar immers veel knusser en er is veel meer belang stelling van het winkelen de publiek. Deze disco wordt woensdag 2 augus tus gehouden om 14.00 uur. Vlaardingen De Oostwijkbewoners maken de argeloze wandelaar er wel in erg conventioneel Vlaardings op attent, maar helemaal ongelijk hebben ze niet: de voor malige St, Jozefmavo aan de Boslaan staat daar maar ongebruikt. Onderhandelingen met het Rijk* in wins bezit het gebouw nog steeds is, slepen zich al maanden voort; de gemeente Vlaardingen zou het pand namelijk graag willen kopen om „ongewenste ontwikkelingen in de hand te kunneo houden". Ongewenste ontwikkelingen*' „We zouden niet graag zien dat het gebouw verkocht werd aan een fabrikant, zodat er binnen kort eer» fabriekje in de Oost- wijk verschijnt Wij willen greep houden op het structuur plan zoals dat voor de Oost- wijk is", zegt een ambtenaar van de afdeling stadsontwikke ling van het stadhuis De kwestie "Boslaan" is trou wens een zeer langdurige aan het worden. Een paar jaar gele den was het gebouw nog eigen dom van het schoolbestuur van de St Jozefmavo. Toen deze echter een nieuw domicilie kreeg aangeboden in Holy, ver kocht het bestuur het leeggeko men gebouw door aan het Rijk. Een zeer omslachtige en boven dien ongebruikelijke procedu re; want wat wil het geval? Het Rijk probeert het pand nu te slijten aan dc gemeente. Nader navraag leert dat één en ander verband houdt met een inge wikkelde subsi dieringsproce- dure. De onderhandelingen tussen gemeente en Rijk over de ver koop van het voormalige schoolgebouw1 bevinden zich momenteel in een stadium waann over taxaties gesproken wordt. Dat dit alles zeer moei zaam verloopt blijkt wel uit het feit dat de bewuste onderhan delingen al meer dan een jaar voortduren. Zoals het gebouw zelf ook al van de daken schreeuwt: de gemeente is inderdaad van plan om na koop van het pand dit metterdaad te slopen. Het ligt in de bedoeling om op het aldus vrijgekomen terrein so ciale woningbouw van de grond te brengen. In Maassluis: Maassluis Bij 1.054 leerlingen van het lager onderwijs in dc gemeente Maassluis zijn maar liefst 3.728 afwijkingen gecon stateerd. De afwijkingen zijn van het gebruikelijke kaliber: platvoeten, slechte ogen en slechte gebitten. Opvallend is dat bet percenta- ten bij de Stichting Geestelijke ge geconstateerde afwijkingen Volksgezondheid Zuid-Holland bij het lager beroepsonderwijs aangemeld worden, nog vele malen hoger ligt: per leerling werden daar zes af- wijkingen ontdekt. Aldus eer pas gepubliceerd rapport, dal een overzicht geeft van hel Maassluise onderwijsveld 1976. Uit het voornoemde rapport blijkt voorts dat in dit jaar alle eerste en tweede klassen van het voortgezet onderwijs te Maassluis aan een geneeskun- 1= dig onderzoek onderworpen zijiï. Vijftien leerlingen moes- De politie in Schiedam heeft een arrestatie verricht in verband met een winkeldiefstal, Bij een radio- huis op de Hoogstraat was meetapparatuur ter waarde van twintig mille gestolen. Daarvan wordt de 64-jarige directeur J. van de B. verdacht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1