SCHIEDAMSCHE COURANT neemt milieu serieus Kaapverdianen eisen inbeslagname van schip in Schiedam Milieu- T\T u. J onderzoek Jl4 I0t 10(ieFe611 Toch extra geld voor verbouwing van Tempel Boerhaave flat valt uit de toon Ik neem de Pinoiddo erg in trek Rijnmond: Weg „oude" steentjes m 1 WÊS^ssma -ëPïJ 'tëMM Trechter-werklozen kunnen weer verder: Directeur geen dief TEVREDENHEID Dode man gevonden Brandje in het belastingkantoor Waar blijft die faraomier? j A „rvst k' Vrijdag 28 juU 1978- ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26139— PAGINA'S Broersvest 3 telefoon administratie 268091 - redactie 262566 klsrhtendienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL m ««SM .'J2&R Schiedam Tcnvijl ruim honderd mensen van zestig jaar en ouder zich bezighielden met biljarten, klaverjassen en aanver wante zaken, genoot een zelfde aantal Schiedammers van bedui dend minder hoge leeftijd gisteren in hetzelfde gebouw van een sprookjesvoorstelling. In dienstencentrum de 4 Molens werd namelijk in het kader van Jeugdland een Pinokkio-voorstelling gegeven door het Haags SprookjestOneeL Honderd vijftien kinderen genoten werkelijk van een schitterende voorstelling compleet met prachtige costuums decors en... muziek. Het alom bekende en reeds honderden malen uitgevoerde verhaal van Pinokkio zorgde voor een sterk meelevende zaal, iets wat zich vooral manifesteerde op het moment dat de „vader" van Pinokkio beweerde dat schoolgaan iets leuks is; een bewering die een ontkennend geluid uit honderdvijftien keeltjes uitlokte. Ondanks het goede weer blijkt het zich binnen afspelende gedeelte van Jeugdland toch meer kinderen te trekken dan het buitengebeuren: de ülms en het theater blijven het meest in trek. Ook het buitengedeelte van vandaag trok niet zoveel belangstel lenden. Ongeveer vijfentwintig kinderen probeerden het begrip creativiteit enige vulling te geven. Het was bij de Lange Singel- straat dan ook een getimmer, ge klodder, geplak en gezaag van jewelste. Kinderen, die de gebeurtenissen om hun heen totaal vergaten, hadden alleen maar oog voor hun werkstukjes. Maandag gaat de laatste week van Jeugdland in, het programma voor die week staat vermeid op pagina zes van deze krant. Schiedam Dertien Kaap- verdiaanse opvarenden van het motorschip Tjonger (8000 ton), dat gemeerd ligt bij scheepswerf Nieuwe Waterweg in Schiedam, hebben gisteravond onmid dellijke inbeslagname geëist van het schip. Vol gens hun adviseur, een ver tegenwoordiger van de Fe deratie Werknemersorgani satie in de Zeevaart, willen <rij daarmee de reder dwin gen een vordering van een half miljoen te betalen. Het schip, dat tot voor een paar maanden geleden onder de naam Katsedijk eigendom was van de Holland—Amerika- Lijn, kreeg als reder: Tjonger in Rotterdam. Daarna ging het echter onder Antilliaanse vlag varen, met als rederij Victoria CV in Willemstad op Curasao. Volgens de federatie zijn deze reders één en dezelfde. Volgens de woordvoerder kre- gen de dertien Kaapverdianen minder dan duizend gulden per maand uitbetaald, hoewel vol gens de gesloten arbeidscon tracten een loon van 1681 gul den per persoon per maand uitbetaald had moeten worden. Bovendien zouden de opvaren den nooit een vakantietoeslag of verlofdagen gekregen heb ben. Bij de vordering van vijf ton is inbegrepen het bedrag van 200.000 gulden, dat wordt op geëist door kapitein Parlevliet, die tot november 1976 gezag voerder van de Tjonger was. Deze man werd ontslagen, kort nadat hij twee jaar geleden geweigerd had - in de Perzi sche haven Bushir - om wa pens te vervoeren naar de MPLA in Angola. De federatie is het met dat ontslag niet eens. Een woordvoerder van de Car gadoor Voigt Co, die de be langen behartigt van „de re der", noemt de vordering van de Kaapverdianen ronduit be- lachelljk. Volgens hem is de reder wel geld verschuldigd, maar in plaats van een half miljoen zou het gaan om 50.000 gulden. Pogingen worden in het werk gesteld de vordering op te heffen. Diepe concentratie, prachtige werkstukken. Waterweggebied De Vlaardingers hebben iets meer gezomllieidsafwijkingen als gevolg van mi lieuverontreiniging dan de Schiedammers, Maas sluizen? en Hoekers. Die zijn net zo gezond als de overige inwoners van het Rijn mondgebied. Ondanks het feit Schiedam Burgemeester en wethouders rullen op 21 mei aan de gemeenteraad voorstellen 18,000 gulden uit te trekken om de verbouwing van de Tempel door werklozen mogelijk te maken. Precies een week geleden werd bekeiid, dat deze vrijwillige medewerkers van het werkloasheidsproject Trechter die verbouwing hadden gestaakt omdat de gemeente - ondanks een toezegging weigerde financiële hulp te verlenen. Die staking had het college niet verwacht, en daarom is in de wekelijkse vergadering in alle haast besloten toch met subsi die op de proppen te komen. Wel komt het collegebesluit eerst woensdagavond nog aan de orde in de raadscommissie voor sociale zaken en volksge zondheid. En ook moet de ge meenteraad zich over het be drag van 18 mille uitspreken. Toch is men bij de Trechter al zeer gelukkig met de aanzet, dje nu toch gegeven wordt Leo Herwig, de voorzitter ad inte rim van het project op de Broersvest, heeft gistermiddag «n reactie op papier gezet waarin hij zich in positieve zin uitlaat Langzaam aan zullen de aktmteiten in de Tempel aan de Overschiesestraat wor den hervat (het streven is het gebouw op 1 september te ope nen als ontmoetingsruimte voor werklozen), maar omdat de raad nog een beslissing ntoet nemen, zal het risico dat ne Trechter neemt 'voorlopig beperkt blijven tot 5000 gulden. Er is echter al geld op, en ook jk vloerbedekking is nogal mwt. Daarom had Herwig ge- |v®gerd de verbouwing verder te laten gaan, als de gemeente beurs niet open zou trekken. ■.Geweldig dat zoiets kan", zei "Opisteren, blij met het colle- ttbeslult, waarin wordt toege- twen dat aan een eerder crite- van 8300 gulden niet kon Vorden voldaan. Wel wijst Leo Herwig op de „kleine letter tjes" in het voorstel aan de raadscommissie van wethou der Eef Collé, die woensdag bijeenkomt. „Er is een aantal voorwaarden, waaraan voldaan zou moeten worden, zoals het niet uitbrei den van initiatieven voor werk lozen. Ja, die problemen krijg je nou, hè, als je voor dergelij ke initiatieven als gemeente geen duidelijke procedures hebt", aldus Herwig. Over een ander, volkomen nieuw, punt dat het college aan de orde heeft gesteld, zullen bestuur en medewerkers van de Trechter zich nog beraden, Daarbij gaat het om het voor zitterschap van het project, dat het college naar zich toe wil trekken. De betrokken wethou der zou dan voorzitter worden, maar daartegenover staat dat de gemeente ook een verzelf standiging van de Trechter voor ogen staat. Of dat te rij men is, komt bij de Trechter binnenkort aan de orde. Ad interim voorzitter Leo Her wig: „Ik begrijp wel, dat de gemeente een grotere vinger in de pap wil hebben, maar deze nieuwe wens komt vreemd over. Wij willen eerst wel eens de motieven weten. Het is geen punt, waarover wij ons nu al gaan opwinden, maar wel zal even rustig bekeken moeten worden waarom het college plots zo hecht aan hef voorzit terschap". Schiedam - Niet de 64-jarige ~^teür J. van de Bend wordt jBuacht van diefstal uit het ^dJohuis op de Hoogstraat. Er helemaal nog geen verdach- man heeft alleen aangifte grj*3? bij de politie, omdat in Winkel meetapparatuur ter van twintig mille was maar abusievelijk is onze krant van gisteren voren geschoven als de ^^delijke dader. dat de Vlaardingers het meest .Jijden", voelen ze zich van alle Waterweggebiedbewoners het minst betrokken bij het pro bleem van de milieuverontrei niging. Ze bagatelliseren het Dit blijkt uit een milieu-onder zoek dat het openbaar lichaam Rijnmond in 1972 heeft doen uitvoeren onder vijfentwintig honderd bewoners van het Rijnmondgebied. Eerst deze week konden de resultaten openbaar gepubliceerd wor den, omdat de wetenschappelij ke rapportage vijf jaar op zich heeft laten wachten. De resul taten zijn verwerkt tot een aan tal beleidsvoornemens. De Schiedammers nemen de milieuproblemen ook in zekere mate met een korreltje zout, zij zijn weinig bereid tot offers. In tegenstelling tot de Vlaardin gers en de Maassluizers willen de Schiedammers zich wel In zetten voor acties ten bate van de leefbaar beid. De inwoners van Maassluis nemen het mi lieu serieus en hebben een gro te bereidheid tot offers. Zij hebben dat gemeen met de be woners van Hoek van Holland, die zich het meest betrokken voelen bij het milieuprobleem. Op het nippertje tevreden met hun levenssituatie zijn de Schiedammers. De Maasslui zers en dener en i tevreden. De waardering van het ruimtelijk milieu ligt heel anders. Vooral de inwoners De fabrie ken langs de Nieuwe Water weg bezorgen met name de Maassluizers veel overlast i Vlaardingers zijn tevre- en de Hoekers het i van Maassluis en Schiedam klagen, maar ook in Vlaardin- gen en Hoek van Holland wor den klachten geuit. In Maas sluis en Vlaardingen klaagt men met name over stank, de hinder en het gevaar van de overkant van de Nieuwe Water weg. Met het woonmilieu zijn Vlaardingen en De Hoek tevre den. In Maassluis en Schiedam is dat bepaald niet 20. Maas sluis en Hoek van Holland zijn bovendien ontevreden over de. bereikbaarheid van educatieve voorzieningen en gezondheids voorzieningen. Veel bewoners van ons deelgebied zijn ver knocht aan hun woonplaats, met name de Hoekers. Uitzon dering vormen de inwoners van Maassluis. Hun neiging weg te trekken is aanzienlijk groter dan gemiddeld in Rijn mond. Op korte termijn moet dan ook iets gedaan worden aan de stank, de geluidshinder en de onveiligheid. Maassluis staat wat die gevaren betreft op één lijn met Hoogvliet De bevolking in het Waterweg gebied is gemiddeld jong. Er jdjn veel gezinnen met Itinde- ren. Met uitzondering van Schiedam is er veel eigen wo- ningbezit. Het inkomen is ge- middeld, met name in Maas sluis, hoog. In Schiedam en Maasluis is verhoudingsgewijs veel hoogbouw en middelhoog- bouw. In Vlaardingen en in mindere mate Hoek van Hol land overheerst de laagbouw. Door al deze verschillen vormt het woonmilieu van de noord- IjiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiinmniiiiiiiiiiuiiiuiiiiitiiiiiiiiiaiiiiiiimiiiiiuuiHiintiiiiiiiiiiituiiiittiiiiiiiuitiiiiittiiiiiiii^ De nieuwe flat aan de Boerhaavelaan* sluit niet aan op de woningen, die er =t vlak naast staan. HiinmiiuttimuiuuiiiiiiiiitnimiitmHtiHUiiiinmïR s Schiedam De Boerhaaveflat Es klaar» ken met de omgeving. Het idee van de oude SS de eerste bewoners zijn er al ingetrok- wijk wordt door de nieuwe flat dan ook ken. Nu al maken zij iets mee, waar helemaal verstoord; er is niets ondernomen bewoners van andere straten meestal om ook maar enigszins een oud en authentiek s 1 jaren op moeten wachten; nauwelijks idee te krijgen. hebben zij al hun spulletjes overge- De flat. die overigens op 1 juli al is afgeleverd, s bracht of het wordt duidelijk dat er - biedt plaats aan acht gezinnen en bevat tevens S speciaal voor hen - extra parkeerplaat- blJ de woningen behorende kelderruimtes. Het sen ea fietsbeugels worden aangebracht «evasrto o m plaats gekomen van huizen, g in het kader van de barbeSteMÜM? van t"e m verbeid met verzakking wel moesten de Kb, cTtwerixSr verdwijnen Het is dan voor iedereen ook wel g uc üuüuiuaui cm utu6G*ui6 duidelijk, dat er nieuwe huisvesting voor in 1 De omwonenden van de nieuwe flat zijn iets de plaats moest komen, maar niet dat die minder gelukkig; de Boerhaaveflat valt name- woningen zo in strijd met het karpytfr va» lijk architectonisch nogal uit de toon vergele- de wijk moeten zijn. westelijke stedenband geen eenheid. Het vooraeningsni- veau is redelijk, maar Vlaar dingen springt er extra goed UiL Behalve m Schiedam 13 een groot deel van de woningen tamelijk nieuw. De woonkosten zijn dan ook met uitzonder ing van Schiedam aan de hoge kant Uit het onderzoek komt naar voren dat Schie dam, Vlaardingen en Maassluis drie nogal verschillende steden zijn. Terwijl Hoek van Holland, als havenmonddorp, met geen van drieën te vergelijken is. In de laatste dertig jaar lijken de vier plaatsen iets naar elkaar te zijn toegegroeid. Recreatie De Vlaardingers en de Maas- sluizera zijn de grootste open- - luchtrecreanten. De Hoek en Schiedam volgen daarna. Erg sportief zijn de Maassluizers, 1 terwijl de bewoners der drie andere plaatsen op het niveau van het overige Rijnmondge- bied zitten. Uitgaan gebeurt weinig, maar des te meer gaat 1 men ter kerke. Veel Hoekers gaan te voet naar hun werk Vlaardingers nemen de fiets of de brommer en de Maasslui zers pakken in meerderheid het openbaar vervoer. Ten slotte het groen. Hoek van Holland en Schiedam mogen niet mopperen. Maassluis en Vlaardingen hebben te weinig groen. Het ia een beleidsvoor nemen van Rijnmond om alle steden, plaatsen en dorpen de komende jaren van voldoende I groen te voorzien. Zie verder pagina S Schiedam - Nadat de 65-jarige P. P. V. door voorbijgangers liggend op de Grofbaan was Vlaardingen - De brandweer van Vlaardingen is gistermid dag rond twee uur uitgerukt na een brandmelding bij het belastingkantoor aan de Paral lelweg. Een aantal paperassen in het archief van het kantoor bleek te smeulen hetgeen gepaard ging met de nodige rookont wikkeling. De brandweer, die uitrukte met een blus wagen en materiaalwagen, hoefde nau welijks in te grijpen daar het kantoorpersoneel zelf met de handblusser erger voorkwam. De verloren papieren rijn voor de belastingdienst nauwelijks van enige waarde. Vlaardin gers kunnen blijven rekenen Op hun gevonden, is hij naar het ge meenteziekenhuis gebracht. Daar werd geconstateerd, dat de man vermoedelijk een hartaanval was overleden. Om kwart voor vier gistermid dag is de 77-jarige mevrouw E. N. van het trapje gevallen, dat de Marconistraat via de Van Swindensingei met de 2e Tuin- singe! verbindt De oude dame is met hoofdletsel in het Nolet- ziekenhuis opgenomen. Schiedam - De 27-jarige fabrikant P. van S. heeft hij de politie aangifte gedaan van diefstal van 5.000 A 10.000 ijssels teentjes. De waarde wordt geschat op 7000 gulden. Van S. had de steentjes uit voor de sloop bestemde gebouwen op het Klein Groenendal gehaald. IJsselsteentjes worden in de regel gebruikt om nieuwbouw een enigszins authentiek nnnwiir te geven; bij 't Nieuw Werek is eronder andere gebruik van gemaakt. Het is niet duidelijk wat dn dltd ma# Vlaardingen - Het heeft in alle plaatselijke kranten maar waar Vlaardingen vankelljk zo bang voor was, hoeft voorlopig niet gevreesd te worden. Van een massale invasie van faraomieren Is geen sprake. Sterker zelfs: de gemeentelijke reinigingsdienst heeft bet tropische beetje nog geen enkele keer mogen signa leren. Wel blijkt uit mededo- ling en van deze dienst dat veel Vlaardingers de gemeen terei- niging bellen met het bericht dat zij het gevreesde Insektje in huis denken te hebben. Tot nu toe echter was het steeds loos alarm. In alle gevallen troffen de gemeenteambtena ren op de „plaats des oohetis*1 onze eigen vertrouwde huis- Dit nevwsblad, waarin u al het nieuws uit eigen Orr> geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in comt»nat>e met het Hotterdamsch Nieuwsblad, stuur mij dH nieuwsblad 1« dagen gratis op proef too In combinatie met: Rotterdamse!* Nieuwsblad Naam Adres Om» bon in ooert envelop ronder pöstzepe* sturen naar Antwoordnummer 834, 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1