SCHIEDAMSCHE COURANT Komt u maar voor de Land- en Zomerstraat! Film blijft! m Koningin lokt toeristen met onbekende rozen Veel muziek in zonnig weekend Herzlich wilkommen.,. Politie losl inbraken op Teerstoof inschakelen bij toekomst Passage Turks café potdicht na vijf schoten: zwaargewonde Invalide met fonkelnieuwe auto in vijver Familie ziet man verdrinken Roelfsema 'n jaar jonger Maandag 31 juli 1978. ONAFHANKELIJK DAGBLAD Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachten dienst 144144 - 103de jaargang no. 26140—4 PAGINA'S. SCHIEDAM EN KETHEL Vlaardingen De gemeente Vlaardingen gaat binnenkort middels advertenties in de krant ingezetenen oproepen als gegadigden voor de te bou ten woningen an de Land- straat en Zomerstraat. Alle Vlaardingers kunnen zich hier voor opgeven. De bewoners uit slooppanden van de Vette- noordsepolder krijgen daarbij voorrang, komen de overi ge VOP-bewoners en mensen vanuit andere wijken in VIaar- éinsen >n aanmerking. Hoewel de wijkvereniging van de VOP het niet met het pro- jekt oens is, houdt de wethou der Bas Goudriaan vast aan het uitgangspunt, dat zegt dat in de VOP bewoners moeten komen van een meer gediffe rentieerde samenstelling. Dat komt erop neer, dat ook de beter draagkrachtigen dan mensen die momenteel in de wijk wonen er zich zouden moeten kunnen vestigen. Ex clusief voor de VOP-bewoners zijn immers de huizen aange wezen die op het Palen veld en het Lamoenterrein worden ge bouwd. Gegadigden voor de Zomer straat- en Landstraatwoningen krijgen tezijnertijd de gelegen heid om aan de hand van de tekeningen van het architecten en stedebouwkundig bureau Groep 5 uit Rijswijk aanvullen de wensen kenbaar te maken. Hoewel de maandelijkse huur prijs van ongeveer vierhon derdvijftig gulden herhaalde lijk door leden van de wijkver eniging werd genoemd, is daar nog met geen zekerheid iets over te zeggen. Een en ander hangt geheel af van de huurga- rantieregeling van de rijksover heid, dat van toepassing is bij vervangende woningbouw in stads vemi eu wingsgeb ieden De projectgroep van de VOP, die zich bezighoudt met de wo ningen Laxnocnterrem en Pa- lenvcld, hoopt In samenwerk ing met architect Nico An- driessen in de loop van deze week de kostenberekeningen te rondem Dan zal men trachten vanuit Den Haag de nodige subsidies los te peute ren teneinde de definitieve huurprijzen per maand bekend te kunnen maken. Schiedam De film jlijft in Passage. Wel jertrekt directeur Henk Jerg aanstaande don- Ierdag, maar de ge- neente mag voorlopig ip zijn naam de filmver- pinning gebruiken. Cul- uurwethouder Herman 'osthoom heeft hem laar vrijdagmiddag tij lens een spoedvergade- ing bijkans om ges- wekt. Voorheen maak- e Posthoorn zich niet zo ruk om het gezegde Berg weg, film weg", laar uiteindelijk heeft ij toch ingezien dat de Icderlandse Bioscoop- ond niet gemakkelijk is iet het geven van meu te vergunningen. ezocht zal worden naar een ieuwe exploitant. In de be- ■okken commissies van de ge- leenteraad komt binnenkort >r sprake, of het mogelijk is ït bestuur van het Zoldcr- ieater in de Teerstoof te be ekken bij de verdere gang in zaken in het Passagethea- ;r. Omdat velen er weinig heil i zien dat de 'Schiedamse Ge- een schap (lees: directeur uud Pillard) de verdere pro- rammering zou verzorgen, ordt gedacht aan een nieuwe ichting met ervaren bestuur- ;rs van de Teerstoof, die zich ït afgelopen jaar ook al met lm vertoningen bezighielden, f zij ervoor voelen, moet blij- m in gesprekken met de ge meente. Een nieuwe filmver- gunning voor Passage zou vol gens Henk Berg kunnen komen op naam van de directeur van dit nieuwe stichting. „Ik heb er gelukkig niets meer mee te maken", zei Berg zater dagavond, Zeven jaar lang heeft hij wel met veel enthou siasme Passage geëxploiteerd, maar ook vindt hij dat de ge meente in casu Posthoorn de laatste tijd „een vuil spelletje" speelde. Zo was Berg langzaam aan duidelijk geworden, dat de wei houder van filmvertoningen in de grote zaal afwilde om daar ruimte tc krijgen voor ama- teurgezelsehappen. In Passage- Bio zou de film dan wellicht kunnen doorgaan. Henk Berg: „Eerst zeggen ze, dat ze andere activiteiten wil len. Maar als het personeel, dat door alle toestanden ongerust is geworden, de vakbond in schakelt en Morcurius naar het stadskantoor loestapt, wordt er daar gezegd: ja, we willen wel film, maar het kan niet, want Berg neemt zijn vergunning mee. Nou, zoiets vind ik vuil: Maar verder zal het mij een zorg zijn". De Passage-directeur gaat er zelf flink op vooruit. Hij kreeg, nadat onze krant het conflict tussen Berg en Posthoorn ont hulde, meteen aantrekkelijke aanbiedingen van grote thea terconcerns zoals Jochems, Tu shinsky en Hofman Meer-" burg. Ook bedrijfsleider Erich Fiurst, die hoe dan ook al zou vertrek ken, kreeg een aanbod van Tu- schinsky waarmee hij zeer ver guld was, maar met zijn aan staande vrouw (een cassière van Passage) duikt hij het Rot terdamse horecawezen in. De technische man van Passage, Rob Arkenbout, kon nog niet ingaan op een aanbod van Tu shinsky in Amsterdam, omdat hij opgenomen moest worden in het Bergwegziekenhuis in Rotterdam. Dat het Passagcpersoneel de bond Mercurius had ingescha keld, komt door de bijzonder onzekere toekomst die het nog steeds heeft. Het personeel is in dienst van Henk Berg, die vanwege zijn vertrek een ont- slagaanvraag indiende bij het gewestelijk arbeidsbureau, dat daarmee inmiddels akkoord Is gegaan. Nu echter de film toch kan doordraaien in Passage, wil wethouder Posthoorn een op- lossing voor de tien overblij vende personeelsleden zien te vinden. Berg: „De exploitatie van het theater zal het perso neel moeten betalen. En vanaf donderdag ben ik dat niet meer. De gemeente draait daar dus zelf voor op". Of Posthoorn een èn ander kan hardmaken in politiek Schie dam, is nog een open vraag. Daarom duurt de onzekerheid voor het personeel in elk geval 2olang voort, totdat een nieuwe exploitant is gevonden die dan wel lid moet worden van de bioscoopbond en een nieuwe vergunning moet zien te krij gen voor het vertonen van films. „En dat is natuurlijk ook weer niet zo'n groot punt", al dus Berg, „want ik voel er niets voor om over twee jaar nog met dat papier op zak te lopen. Daar schiet niemand iets mee op". 1 Tientallen rozen werden op de Schiedamse markt en ook op de Maassluise uitgedeeld. Schiedam/Maassluis Nog niet buiten adem was de Ro zenkoningin vrijdagmiddag, toen zij kort na half vier kwam aangereden op de Grote Markt in Schiedam. Want in zo'n Bendley zit je wel gemakkelijk, ook als je als Haagse WV-da- me vrijwel alle gemeenten in de omtrek moet aandoen om mensen te lokken naar het Ro sarium in de residentiestad. Hadden zij al een hele rit ach ter de rug, waarbij onder meer Maassluis was aangedaan, nog tamelijk kloek en monter deel den Rozenkoningin Olga Dek ker en haar veel jongere hofda me Yolanda Janssen rozen uit aan bezoekers van de Schie damse weekmarkt in de Lange Kerkstraat en op het Broers- veld. Langzaam ging het rich ting stadskantoor, voor een. op frissing, nadat het voorname gezelschap bij hat oude stad huis was ontvangen door wet houder Eef Collé, enkele raad sleden en de directeur van de vervoer-, reinigings-, ontsmet- tings- en marktdienst (Vrom), Ebbo Kraan. WD-raadslid An ton Lauwaars bood de Rozen- koningin een doos bonbons aan. In Den Haag zijn in het West- broekpark jaarlijks zeer ui teenlopende soorten rozen te bewonderen; dit jaar gaat het om ruim 4000 variëteiten en om daaraan aandacht te schen ken. is er de Rozenkoningin. Welke variëteit deze dame zelf uitdeelde in Schiedam en Maassluis, wist zij echter niet. ihiedam Vijf schoten in vofd, buik en schouder heeft 128-jarige Turk I.O. gekregen j een ruzie in café Intematio- ial op het Broersveld in hiedam. Eenmaal buiten het fé wist hij zich nog vijftig ster voort te slepen, wanke- id van de ene auto naar de dere, blijkt uit het bloed oor. Op de hoek van het renpad troffen politieagen ten broeders van de GG en Them bewusteloos aan, na i tip van een bewoner van t Broersveld, nabij de Passa ge schoten meende te heb- agehord. Turk is, na urenlange ope- ies in het Schiedamse ge- «nteziekenhuis, overge- icht naar Dijkzigt in Rotter- n. Vooral door een kogel, bij een ooglid in het hoofd4 kwam en via de oren de sche del verliet, is hij in zeer kritie ke toestand. Artsen vrezen voor rijn leven. Toch probeer den rechercheurs nog met be hulp van enkele foto's van an dere Turken iets meer van hem te weten te komen. Café Internationaal is een bij uitstek Turkse kroeg. Hoewel de melding van de schietpartij bij de politie binnenkwam om 3.27 uur in de nacht van zater dag op zondag, dus ver voor sluitingstijd, was bij Internatio naal alles potdicht toen de poli tie er aankwam. „donker en duister", aldus in specteur Habermehl van de Schiedamse politie gistermid dag. „Toch zijn wij via de ach terkant naar binnengegaan. Niemand was aanwezig, maar overal zagen wij bloedsporen en bovendien werden vier pa troonhulzen aangetroffen. Ook het bijbehorende lood vonden wij. Er zat een kogel in het hout van de toegangsdeur, een tje in de lambrisering en ook had zich een fraaie ster in een ruit gevormd". De Turk, die voorzover de poli tie bekend nooit moeilijkheden met landgenoten had, komt uit Roosendaal. Schiedam Vooral het con cert van de American Musical Ambassadors in het Prinses Beatrixpark was gistermiddag heel zonnig en opgewekt, maar ook zaterdagavond kreeg de Schiedamse binnenstad een heel brok muziek te verwer ken: in de Plantage, in het kader van Jeugdland. Met eenvoudige rampestamp beet Beautifid Garden het spits af op het podium tussen Tuin- laan en Lange Nieuwstraat, Pas echt leuk werd het toen Liberation of Man ging optre den: een doorsnee-groep met echter duidelijk meer mogelijk heden. Gedanst werd er nau- Op de zwoele zaterdag avond klonk redelijk sswin- gend muziek op uit de met ondergang bedreigde Plan tageschelp, van de forma tie Liberation of Man. weiijks (daarvoor was het veel te warm), maar geluisterd werd er tot na half twaalf "s avonds - en tijdens dat popfestivalletje kwam onder het publiek uit voerig ter sprake, hoe zonde het zou zijn als de gemeente en de Schiedamse Gemeenschap de Plantageschelp zouden op geven. Dit openluchtpodium dreigt gesloopt te worden, werd immers al een jaar gele den bekend. Die dreiging is er nog steeds. Muziek van hoog niveau weer klonk gister in het Beatrix park. Zéér gedisciplineerd mu siceerden 150 leerlingen van een high-school uit Amerika, onder leiding van de bijzonder strenge Frederick C. Ebbs. Schiedam mocht trots zijn op dit optreden, liet presentator Jan Poot weten, want het or kest maakt een Europese reis via grote plaatsen zoals Parijs, Luzem. Lugano. Innsbruck, Salzburg en Münchcn. O „Liebe Góste, herzlich wil kommen..." Loco-burgemeester Ton Kloots heette vrijdagmid dag in de burgerzaal van het stadhuis een twintigtal Duitse jongeren uit Bremen welkom in Vlaardingen. De scholieren zijn hier in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de steden Bremen en Vlaardin gen. Kort geleden bracht een groep Vlaardingse scholieren een bezoek aan de Noordduitse havenstad. Nu dan is de beurt aan de jongeren uit Bremen, Afgelopen donderdag arriveer den ze op het station. De kam peerboerderij Hooghkamer zal zolang dienen als hun residen tie. De jongeren, die in leeftijd va riëren van 16 tot 19 jaar, heb ben overigens een druk pro gramma voor de boeg. Hadden zij vóór het officiële ontvangst op het stadhuis al een stevige verkenningstocht door Vlaar dingen erop zitten, dit week einde brachten zij door in Hoek van Holland en op hel terrein van de Vijsluizen, waar sportwedstrijden georgani seerd waren. In het verschiet liggen onder met-r nog bezoe ken aan Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Dc-lft. En behalve de bezienswaardighe den aldaar staat hen ook een intensiéve kennismaking met het (jonge) Vlaardingse leven te wachten. Zo heeft de Vlaar dingse Raad voor Jeugd- en Jongerenwerk een aantal mo gelijkheden gecreëerd met de plaatselijke jeugd in contact te treden. De jongeren uit Bremen blij ven tot 11 augustus in onze stad. Ook in het kader van culturele uitwisseling kwamen gisteren op het Schiedamse NS-slatïon jongeren uit Vienne eti Odine aan. Vlaardingen Met de aanhou ding van de twintigjarige J. W. A. N. K. uit Rozenburg heeft de Vlaardingse politie drieën dertig diefstallen uit scholen opgelost. Tien inbraken wer den gepleegd in de gemeente Vlaardingen. De tactiek van de man was bij kleuterscholen aan tc bellen en vervolgens door te lopen naar de onderwijzerskamer. Daar doorzocht hij kleding en tassen van het personeel in de hoop geld te vinden. Wanneer hij door zijn gedrag opviel, zei hij hoge nood te hebben en op zoek te rijn naar het toilet. Vlaardingen Een invalide vrouw is, waarschijnlijk door dat rij rem- en gaspedalen te gelijk intrapte, met haar auto matische auto te water geraakt bij de Blois van Treslongstraat in Vlaardingen. De vijver, waarin zij terechtkwam, is niet diep en lang genoeg bleef de auto daardoor boven water. Een broeder van de GG en GD en een politieman gingen de vrouw wadend te gem oet Op merkelijk kalm was deze Vlaardingse N. H. die overi gens pas 20 kilometer met haar gloednieuwe Opel Kadett gere den had. Onbekendheid met de splinternieuwe auto is waar schijnlijk de oorzaak van het ongeval. Vlaardingen Bij het pootje baden bij de Lickebaert, het 'recreatiegebied tussen Vlaar dingen en Maassluis, is de 49- jarige Vlaardinger P. C. Oranje vermoedelijk onwel geworden waarna hij verdronk. Onder weg naar het Halyriekenhuis werd de dood geconstateerd. Met zijn vrouw, een neef en een nicht was de man zaterdag middag naar de Lickebaert ge togen. Toen hij was gaan zwemmen, zag de neef plotse ling alleen rijn hand boven wa ter uitsteken. Eerst werd ge dacht aan een grapje; het wa ter is ter plekke 1,90 meter diep, maar goed zwemmen kon Oranje niet. Toen de man enige seconden onder water bleef, schoot de neef hem te hulp. Bewusteloos kon de man aan de wal worden gebracht, waar mond-op-mond beademing werd toegepast, ai later vergeefs ook nog door politie en broeders van de GG en GD. Schiedam Volgens de secre taresse van burgemeester en wethouders (en deze dames kunnen het weten) is oud-bur gemeester van Schiedam Harm Roelfsema pas 69 jaar, en nog geen 70. „Ga maar na", zei mevrouw Van Hattum, een dag na de fout m onze krant, „vier jaar geleden volgde de heer Lems hem op, omdat de heer Roelfsema pensioneerde. Dat wist je toch?" Tja, da's waar. Maar waarom deed men vorige week op het stadskantoor dan, alsof men op de hoogte was van zijn zeven tigste verjaardag, toen onze krant vroeg of er nog iets bij zonders zou gebeuren voor die verjaardag? Dit nieuwsblad, waarin u al net nieuws uit eigen om geving kunt vinden, wordt zonder extra kosten be zorgd in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad. Stuur mtj dit ni«uwsbl«d 14 dagen gratis op proel toe in combinatie met: Rotterdamsch Nieuwsblad Naam Adres Dure öon tn eptrt envetop. rentier postieggi, sturen naar Antwoordnummer 834, RöTtertism

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1