SCHIEDAMSCHE COURANT m 'Verschuiving koopavond domme fout' Kroegbaas spoorloos na moordaanslag Tour de Schiedam Consumen tenbond: m Achteruit en in de badkuip Zoldertheater „krijgt" Passage na september DRONKEN AUTODIEF MtfMBRSf Idris O. werd ook gestoken Maassluizer omgekomen Koprol na dankgebruik Tuin-slang Arabische order van 12 miljoen voor Cindy Arm uit de kom Bontjas gestolen Sssjfll. 3 duppie WEL WEG Dinsdag 1 augustus 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26L41_4 PAGINA'S Brorrsvest 3 telefoon admi nisi rat it' 268091 rednclx» 362566 - klacht on dienst 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Fietsen voor cola en voor een vaantje. gen flesje co/a en een vaan- tje. Voor deze twee af tribu ten trotseerden ongeveer zeventig fietsertjes de Schiedamse warmte in een puzzelfietstocht, kriskras door Schiedam. Leverde bet fietsgedeelte vanwe ge de warmte al menig bezweet voorhoofdje op, de vragen deden het transpira- tievocht nog rijkelijker stromen. Vragen die bij el ke controlepost werden ge steld en al naar het gelang de waarde van het ant woord een plusje of een minnetje opleverden. Met hun puntenlijstje in de hand trapten de zeventig Schiedammertjes, die in verband met de verkeers veiligheid in verschillende groepen waren gestart, zich in het zweet als ging het om een Tour de France. De controlepost bij de Jo- han de Wittsingel leverde de vraag op: „Wat is het dichtstbijzijnde dorp?", een vraag die door een knulle tje van enkele turven hoog werd beantwoord met „Am sterdam". Ook goed voor enkele minnetjes was de vraag: „Hoe heet het be roemde schipdat voor de opnames van de film over ratten in Schiedam heeft gelegen, of hoe heet de se rie waarin het schip op tele visie te zien is geweest"? Hoewel een e/ikef jongetje vermoedde dat het schip De Vliegende Hollander heette, kwam er van de meeste kindeen helemaal geen ant woord. Schiedam De politie heeft nog geen spoor van de daderfs) van de schiet partij op het Broers veld, waarbij de 28-jarige Turk Idris O. uit Roosendaal ernstig werd gewond. La ter bleek de man ook nog steekwonden te hebben opgelopen, maar inmid dels is hij buiten levens gevaar. Hoewel de politie nog geen buurtonderzoek hield, werd over de schietpartij druk ge sproken in de Turkse café's op het Broersveld. Ook bui ten de café's stonden groep jes buitenlandse werknemers de hele dag door driftig te wijzen in de richting van ca fé Internationaal, waar de schoten werden gelost. Toch bestaat de indruk, dat ook zij niet weten waar de kroeg baas van Internationaal sinds zondagochtend is ge bleven. Idris O. ligt momenteel nog op de intensive-care afdeling van het Rotterdamse Dijk- zigtziekenhuis, waar hij be landde na urenlange opera ties in het gemeentezieken huis van Schiedam. Vanaf café Internationaal, halver wege de Hoogstraat en he! Herenpad, had Idris een bloedspoor van zo'n honderd meter achtergelaten: wanke lend langs auto's was hij van de ene stoeprand tot de ande re gegaan. Op de hoek van het Herenpad troffen politie mannen en broeders van de GG en GD hem in een grote plas bloed aan. Internationaal blijft voorlo pig hermetisch gesloten. Zeer verdacht komt het de recher che voor. dat. het hele café verlaten was toen de politie er tegen kwart voor twee 's nachts arriveerde. Om die reden valt in ieder geval op de kroegbaas een zware ver denking. maar of hij bij de moordaanslag medeplichtig is of hoofddader, kan de poli tie hangende het onderzoek mei geen mogelijkheid zeg gen. Regiobewoners op tv De heer L. Sch wagermann van de Van der Werf/straal w, Vlaardingen is bijna klaar met het construeren van een supersnelle badkuipwaar mee hij morgen meedoet aan de TROS' Badkuipenracc in het Noordhollandse Hoorn. Het „vaartuig" loopt niet op water en zeep, maar op ben zine en zal uitkomen in de categorie „gemotoriseerde kuipen". De kandidaten vertrekken in ploegen van vijf en moeten 2,5 wedstrijdronde afleggen. De tijden worden gemeten met een elektronisch start en finishschot. De jury be staat uit wedstrijdleider Lou "an Rees, tekenaar Dik Bruynestein en, waarschijn lijk, burgemeester Tjabe- rings van Hoorn. Het pro gramma wordt dinsdag 15 augustus van 20.27-21.00 uur via Nederland 2 uitgezonden. Vanavond presenteert de TROS, ook in de serie „Te land, ter zee en in de lucht", een reportage van de wed strijden achteruitrijden op het circuit van Zandvoort. Onder de honderddertig deelnemers ook de Auto cross club Schiedam, die der tien wagens in de strijd had. Wat er uiteindelijk van de auto's over bleef is vanavonc van 20.28-2100 uur via het tweede net te zien. Commen tator is André van Duin. Vlaardingen De lan delijke consumenten bond vindt dat de ge meente Vlaardingen een domme fout heeft he- gaan door de koopavond van de vrijdag- naar de donderdagavond te ver schuiven zonder het winkelend publiek bij die maatregel betrokken te hebben. Bovendien, zo is de bond van mening heeft de gemeente zich onvoldoende rekenschap gegeven van het feit dat straks de koopavond zo wel in Vlaardingen, Schiedam als Rotterdam gelijkgeschakeld zal zijn. Een situatie die voor de consument bete kent: minder keuze, voor de winkelier: grotere concurrentie. Hel besluit de koopavond van vrijdag naar donderdag te ver schuiven werd destijds door de gemeenteraad unaniem geno men op advies van de organisa tie van Vlaardingse onderne mers, de Kamer van Koophan del en de vakbonden. Aange zien de consumentenbond voor noch tegen de donderdag was - de plaatselijke afdeling pleitte voor een wisselende koop avond over de zomer- en win terperiode - woog de mening van deze bond bij de besluit vorming niet erg zwaar. „Maar wat blijkt nu? De ge meenteraad heeft definitief be- sloten, er wordt door anderen eens gepolst hoe het publiek er eigenlijk over denkt en tachtig procent van de geënquêteerden blijkt tegen die verschuiving te zijn. De gemeente heeft het aan zichzelf te danken als straks het publiek op de donderdag avond massaal wegblijft". Al dus een woordvoerder van het hoofdbureau van de consumen tenbond te Den Haag. De Kamer van Koophandel af deling Vlaardingen is voorlopig echter geenszins van plan zich sterk te maken voor de vrijdag avond. De heer Oppe: „Wette lijk moeten wij de belangen van het bedrijfsleven beharti gen, Invloed aanwenden op het eventueel intrekken van het raadsbesluit kan alleen dan als het bedrijfsleven op haar wens terugkomt". Genoemde woord voerder van de Kamer van Koophandel zot trouwens vraagtekens achter de pas ge houden enquête. Hij twijfelt aan de representativiteit van de geënquêteerden. Ook het be zwaar van de gelijkschakeling van de koopavonden ziet hij niet zo erg. Blijft echter het feil dat 13 april van dit jaar Schiedamse winkeliers, bij monde van City- Centrum Schiedam (Dick van Wijk), in deze krant zich ern stig ongerust betoonden over het Vlaardingse voornemen en de koopavond gelijk te trekken met de Schiedamse. Dat is dan inmiddels gebeurd. ^^assIuis/Ekeren De 26-jari- Conielis Diermans uit *össluis is dit weekeinde bij verkeersongeluk in het "dgische Ekeren om het leven Women. Hij verloor de macht het stuur en kwam fron- ?l tegen de vangrail terecht. 271 de auto is niets meer °*er. t andere inzittenden, allen Maassluis, werden ernstig l^wond. W. Deles-Cluze en J- Noort zijn opgenomen in feanimatie-afdehng van het ,Aahverpse Stuivcnbergzieken- tV derde zwaargewonde. wiens naam niet is vrijgegeven, ligt in het Middelheimhospi- taal, ook te Antwerpen. Vlaardingen Een Noorse au tomobilist raakte in het week einde, na overmatig drankge bruik, op Rijksweg 20 de macht over het stuur kwijl. Hij belandde in de berm en sloeg vervolgens over de kop. Schiedam Cultuurwethouder Herman Posthoorn zal er niet in slagen om het Passagetheater al in september „over te laten" aan stichting Zoldertheater in de Teerstoof, hoewel dat aanvan kelijk - in februari - zijn bedoeling was. Voor programmering en ex- van het theatergebeuren in de ploitatie door het Teerstoofbe- stuur zou namelijk nodig zijn, dat er een directeur komt voor deze stichting. In onze krant van gisteren maakte de schei dende Passage-directeur^ Henk Berg, al duidelijk dat bijvoor beeld een filmvergunrüng niet wordt gegeven aan een stich ting, maar dat zo'n vergunning wel op naam van een stich tingsdirecteur kan komen. Juist in de wethouderlijke plannen met Piassage, waarbij de Teerstoof betrokken wordt, schuilt het feit dat er nooit een behoorlijke subsidie voor het Zoldertheater is gekomen. De stichting krijgt immers veel meer bevoegdheden en pas dan kan een nieuwe subsidierege ling worden toegepast, zo daagt het nu in politiek Schiedam. „Inderdaad zijr» wij met Post hoorn aan het onderhandelen", zei gistermiddag Manna de Snoo, bestuurslid van het Zol dertheater. Door het WK-voet- bal is echter een aantal verga deringen met de wethouder uit gesteld, September wordt daar door niet gehaald. Begin dit jaar vonden enkele gesprekken plaats tussen Post hoorn en Jan van der Meer, tweede voorzitter van stichting Zoldertheater in de Teerstoof, hetgeen leidde tot onderhande lingen over de programmering stad. In die gesprekken liet de wethouder weten, dat hij met de gang van zaken in Passage verre van tevreden was. „Als er eens iets gebeurt, zit het halve stadskantoor er, en dat is al", was een grief van Posthoorn. Hij doelde daarmee zowel op het theaterprogram ma, dat wordt uitgedokterd door de Schiedamse Gemeen schap, als op het filmprogram ma, waarvan Henk Berg de uitdenker was. Komt in de toe komst een programmering (en exploitatie) tot stand door de huidige bestuurders van de Teerstoof, dan is het voordeel dat van meer ervaring gebruik gemaakt kan worden dan nu met de Schiedamse Gemeen schap het geval is. Vlaardingen Bewoners van een pand aan de Richard Hol straat kregen üe schrik van hun leven toen ze in hun tuin een esculaapslang aantroffen. Het reptiel was één meter lang en niet giftig. Het hoort thuis in de wouden van Zuid-Ameri ka. De politie heeft de slang gevangen en overgebracht naar de Diergaarde Blijdorp in Rot terdam. Maassluis Key en Kramer bv, een van de werkmaat schappijen van de Cindy Key en Kramer Groep, heeft een Saoediarabische order ter waarde van 12 miljoen in de wacht gesleept. Het betreft een pijpbekiedings- opdracht. waarbij drink water leidingbuizen over een lengte van 174 kilometer van een de klaag van polyethyleen moeten worden voorzien en de binnen kant van de buizen van een speciale epoxy bekleding. Hoek van Holland Bij een valpartij in Hoek van Holland is een "0-jarige vrouw uit Rot terdam in het weekeind ge wond geraakt. Het slachtoffer N. v.d. M. struikelde van de stenen trap bij het strandpla- teau aan de Bad weg. Haar arm raakte daarbij uit de kom. De vrouw werd naar het zieken huis gebracht. Hoek van Holland Uil een modemagazijn in Hoek van Holland is een bruine nertsbon tjas ter waarde van duizend gulden gestolen. De daders zijn vermoedelijk drie mannen en een blonde vrouw, welke laat ste met een een Brabants ac cent spreekt liijifimmiifiiiiifiriniiiiiiJiiiH 'A'JfX Schiedam Door met zijn au to over het wegdek te slinge ren heeft de 23-jarige A. van de H. zich in de kijker van de politie kunnen werken. Hij werd dan ook aangehouden. Niet alleen bleek hij dronken, volgens de politie, maar ook had hij de auto gestolen en bovendien was zijn rijbewijs een tijdje geleden ingenomen omdat hij al eerder in kenne lijke staat achter het stuur had gezeten. Dat leverde dus een fiks proces-verbaal op. Kreeg de politie in dit geval r>^n r»r*ndv«f nakkon. eon andere diefstal werd voorko men, al meldde zich op het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat de 51-jarige Am-' hemmer G. A. van de H. met de klacht: „Ze hebben mijn auto gejat". De heer uit Gelderland keek gelukkig op, toen zijn wagen op het parkeerterrein achter het hoofdbureau bleek te staan. Agenten hadden de wa gen meegenomen, omdat deze onafgesloten had gestaan in de Edisonstraat, met de sleutels nog in het dashboard. Een waardevol fototoestel lag ach terin? Wel keek Van de H. een beetje op zijn neus, dat hij de kosten a veertig gulden moest betalen omdat de politie zijn kar naar hei bureau had laten vervoeren. De 40-jarige sloper J. J. L. uit Rotterdam is wel zijn auto kwijt. Het gaat om een Datsun met r* ntekennummer 56-60- SZ, die vlakbij de Singelkerk had gestaan. De Rotterdammer had zijn auto achtergelaten, omdat het hem na een feest avond verstandiger voorkwam een tóci te nemen. Een leven beheerst door water, paling en politiek. H En nog rust de heer C. van Dijk, die tussen H haakjes ook nog eens de vader is van wethouder Jo Vermeule-van Dijk, s H niet op zijn lauweren. j§ S Met zijn negentig jaar g roeit hij nog dagelijks de H vlieten over en weer. Een uitkomst voor wande- S laars en boeren die aan gene zijde van het water S moeten zijn. Want de 5= heer Van Dijk is Delf- i S lands enige en echte S voet veerman. Een over- =g steekje kost u slechts een S duppie. „Vooroorlogs ta- 5 rief, noemt de heer Van Dijk dat. Meer over deze S g taaie doorzetter op pagt- na drie van deae krant ?mitinmiiiiiiti!iimNniii!imiiiMiimimfti$

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1