Verrassir gen troef pi i je "kans: worl chauffeur! OPENT TERUG VAN WEG GEWEEST! MAGERE HAMLAPPEN7.98 (IPPEPOTEN GEIRADEN GEHAKT. IJS KO IJS TOE. 9.95 lOjsc wl'ss9" 9.98 iSL 2.98 VAN GEND LOOS NV Carol Kapitein Rob OPEN HUIS DINSDAG 1 AUGUSTUS 1978 gaat om setEe em 5ETEEH HET ARMENBROOD tiMm In Raphaël-damtoernooi: r BARBECUE Gf VARK. KAAS WORST 500 gr. OiOUj SATÉ 10 stokjes gf. BARBECUE VLEESSHOPS ADVERTEER MEER! aiMLilLLLA Eagles en Basket Boys ingedeeld DE SPEELGOED PRINS VD'SC/WWJ IH B£P BAM6 mjEtté VEttMpT. oezsLFoeMw*a J tü£. WAC HfeBJEW WE KlBlHt JEAU WEI60J PEE500W rtvefM6£tfiA7se VANMIt>PAG PAS JU OP PE zaak. jeam, want cacoleiu kmqhw naaz 60WVK5 VilOeN06MEE£ 0PD£ACH7£W y PAT 15 5ÜPSEff£T (zo - 6T6N5t'Ï7d' V NOU Z£6, DAT .NIET NOG SEW KEER OVERKOMEN ZAL M|J„, Vj^i.oS/4-J U 3033 Gespannen volgen Eddy en Rob op veilige afstand de be wegingen van de "Plato", Kijk, nu stopt het schip bij een m zee uitstekende platte rots. En beweegt daar iets op het ei land? Ja, er komen een paar. °P het geacht stalen balken uit een soort grot tevoorschijn. Het lijkt wel een laadbrug. En kijk. daar staat een grote sta pel kisten!" Zal ik je eens wat zeggen. Hob'" zegt Eddy, .uk durf mijn hoofd er onder te verwedden dat in die kisten de hele voorraad Lutonium zit. die Lupardi heeft gemaakt en dat hij van plan is die boel met behulp van dit schip naar een' veiliger plekje over te bren gen." „Je kunt best gebjk heb ben." zegt Rob peinzend, ,/naar hoe kunnen wij die ver scheping verhinderen?" „We zouden een landing kunnen on-' dememen." meent Eddy, „ten minste ais Mac Lloyd daar toe stemming voor geeft. Wij zou den ze dan onverhoeds kunnen overvallrn. Dmgeman kijkt haar achterdoch tig aan Zou hij 't merken? Ze voelt zich 'n kleur krijgen en begint gejaagd over iets anders; ze wil Dingeman z'n kleine ple ziertje niet ontnemen. Ook het kind eist met een onstuimig trap- peltje weer haar aandacht. Over het kind praten ze veel; meestal in 't luimige. Ze zién zichzelve al' vader en moeder Hoeks. Alsje blieft' Ze zullen ernstige gezich ten moeten zetten ais hun Jantje, want dat moet re worden! allerlei kattekwaad uithaalt. En ze zullen geweldig op hem brommen ais ie 'n kikvors door 'n raampje mikt, Oei-oei, wat zullen er harde klap pen op zijn rose billetjes neerko men Dmgeman weet nog van zijn ei gen kinderjaren. Eens had hij 'r» uitgekauwde tabakspruim in "t suikerpotje gedaan. Hij had veel pret gehad bij de ontdekking, maar later waren z'n twee flapo ren rood en pimpelpaars gewor den. En nog 'n keer heeft hij sterretjes gezien, toen hij een punaise met de punt omhoog op een stoetzitting legde, één secon de voor de burgemeester daar in hoogsteigen persoon op ging zit ten. En als hij dan ook nog be denkt, hoe hij voor 'n stuiver 'n vette pier door midden beet. nou. dan mag Jantje ze aardig bruin bakken, voordat vader Dm geman met goed fatsoen kan in grijpen Nog 'n hele waslijst van vroegere pekelzonden volgt en ook Sjaan- tje geeft een bloem'ezing van vroegere deugmetenjtjes. Hun handen vinden daarbij elkaar en zacht komt Dtngemans arm rond haar hals Ook getrouwde spannetjes hebben hun verliefde- ngheid en hun toekomstdromen Voorbij de Stormhoek, waar de werfbazen wonen en de huizen groter zijn, woont Mijntje Uiter- waal, het overschotje van de Er ven Uiterwaal. die bakker waren en steenrijk. Haar dne broers, die al jaren geleden gestorven zijn. bleven al le drie ongetrouwd, 'n Enkele boze tong beweert: om het kapi taal met te versnipperen. Maar de mensen van de Dijk en ook de armen in het dorp, weten wel beter. Aan het ouderlijke huis is, smds het honderd jaar geleden gebouwd werd, niets veranderd; het is sterk en gerieflijk, 20nder overbodige luxe. .^Wj^SMKEN Mijntje, verbastering van Wilhet- mina, leeft er tevreden en zet de tradities voort. Ze is een oud slofje met gebogen rug en rimpe lige handen. Zeven kruisjes is ze al gepasseerd en haar grijze oog jes kijken dof over de ijzeren bril, die ze voor vijfentwintig stuivers langs de deur gekocht heeft. Ja ren achtereen draagt ze hetzelfde 2warte jak en haar blauw half- schortje. Voor zich zelf heeft ze vrijwel geen behoefte; sterker: ze is brandgierig, waar het haar ei gen persoontje betreft. Haar kof fie drinkt ze zwart omdat melk geld kost; en het brood moet oudbakken zijn, omdat het anders te schadelijk smeert. Familie van dichtbij heeft 2e met; de Hoeksen zijn achterneven, welke eer ze met vele anderen mogen delen. Familie van haar zijn heeft trou wens niet veel te betekenen, "n Familielid dat trouwt krijgt van oudsher zes servetten (die mees tal voor luiers worden bewaard), en een wijwaterbakje cadeau; maar verder gaat de bloedver wantschap niet. Méér wordt er ook niet van haar verwacht. Men rekent er algemeen op, dat haar vele centjes, als ze straks haar kaarsje uit zal blazen, bij kerken en kloosters terecht zullen ko men. Mijntje heeft het ook veel te druk met vreemden, om Zich met de familie te kunnen be moeien, Ze heeft 'n dienstbode op jaren die altijd bedlegerig is; naar verluidt van de tering. Daar naast heeft ze een dienstbode om de zieke te verzorgen eri 'daar naast heeft ze nog een werkster om het eigenlijke diensiboden- werk op te knappen. Iedere mor gen sloft Mijntje naar de halfze- verv-Mis. Uitgave. SUTHOFF PERS BV Deze krant verschijnt ir» het gebied Nieuwe Waterweg-noord {van Schiedam tot Hoek van Holland) en is uitsluitend s/erKnjg- baar in combinatie met het Rotterdamsch Nieuwsblad (m Maassluis eveneens tn combinatie met de Haagsche Courant of Het Binnenhof). REDACTIE Chef: H. L. Lambregtse Redactie Schiedam:K. Kegel en W. J. van der Post. Redactie Viaardingen: J. Hazejager. W.A.M. Visser en C H van Bremen. Sportredactie: B. v.d.Berg en M. Verwaaijen (Viaardingen). De redactie Schiedam is gevestigd aan de Broers vest 3a, tej, 262566 en 266046 postbus 137, Schiedam. De redactie Viaar dingen is gevestigd aan de Brede Havenstraat 6, tel. 343229 en 345209, postbus 110, Viaardingen. Berichten voor de redactie kunnen per telex worden doorgege ven Telexnummer 32177 PLAATSELIJKE CORRESPONDENTEN Maas/and S P. van Zuilen, Diepenburchstraat 34, tel 01899- 16143 Hoek van Holland l, van Ooijen, Mahustraat 135, tel 01747- 2604 ABONNEMENTEN Opgave van abonnementen kan geschieden op de voigande adressen' Broersvest 3a, Schiedam, (tel. 010-268091) en Brede Havenstraat 6, Viaardingen. (tel- 010-354525, b.g.g, 354587) Voor inlichtingen over administratie en abonnementen kan men verder terecht bij het Rotterdamsch Nieuwsblad, tel 010-144144 KLACHTENDIEN ST Dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdaa tot 18.00 uur. Rotterdamsch Nieuwsblad. Haagsche Courant. Het Binnenhof, tel. 010-144144 tel. 070-624562. tel. 070-624562 NABESTELLEN FOTO'S Geplaatste foto's kunnen telefonisch worden nabesteld tussen 14.30-15.30 uur. Tel. 010-144144. toestel 147, dé hr. W, v.d. Knaap. I| ADVERTENTIES 1 Advertentietarieven op aandraag, tel. 010-144144 ONZE VACANTIE ZIT ER WEER OP EN WE STAAN WEER VOOR U KLAAR. 2 kilo pakket NU aan 't stuk 700 gr. 15 smaken Itr. IET OP OPENINGSTIJDEN KAARTEN 9P ONZE WINKELDEUREN HOEFKADE S31 DEN HAAG DE SAV. LOHHAHPL. 31 - DEN HAAG MOLENSTRAAT 14 - NAALDWIJK KERKLAAN16* b - WATERINGEN PR.HEHDRIKSTR.258 - HOEK VAN HOLLAND HOOGSTRAAT 27C - SCHIEDAM Heusdens verras- Schiedam In de vijfde ronde van het damtoer- nooï om de Coupe Raphael waren enkele belangrij ke verrassingen troef. Van de vier geplande wed strijden moest de partij Rob van Eijk Cees den Boer uitgesteld worden wegens vakantie. Maar de overige drie gaven niet-vcrwachte uitslagen te zien. Peter Landsbergen was het snelste klaar. In de onderlinge competitie bij damclub Schie dam had hij tegen Nico Knoops gespeeld en net verlo ren. Dit gaf hem waarschijnlijk zoveel inspiratie, dat hij het karwei ditmaal beter oploste. Met behulp van Nico Knoops kon Lansbergen een zeer fraaie finesse in het spel brengen, waarna verlies voor Nico Knoops niet meer te ontlopen was. Peter Lansbergen heeft met deze overwinning zijn eer ste punten binnen en de onder ste plaats op de ranglijst aan Nico Knoops overgedragen. De tweede verrassing van de avond was de winst van de nog niet vlammende Ron Heusdens op Wim Vrijland. Dit was een herhaling van het damkam pioenschap van Schiedam. Im mers, ook daar moest Wim Vrijland zijn enige verliespartij tegen Ron Heusden incasseren. Ditmaal had Wim het voor een groot deel in eigen hand. Hij beging in een stand, waar over de meningen nogal uiteen lie pen, een dure doorbraak, die tenslotte verlies bracht. Ron He.- dens over die stand: „Ach, het was een verloren zaak. Wim ging in ieder geval een stuk verliezen". Wim Vrijland daar weer tegenin: „Wel nee, ik stond helemaal niet slecht. En die doorbraak heb je niet eens gezien", Dit laatste was in ieder geval waar, maar het hielp alle maal niets meer. Het was en bleef winst voor Ron Heus dens. De laatste partij was die tussen de broers Tiny cn Leo Mous. Meestal staat deze partij bij een toernooi in de eerste ronde, om mogelijke moeilijkheden (zoals combine) tegen te gaan. Bewust is deze keer deze gang van zaken achterwege geble ven, In de partij kwam Tiny iets beter te staan, tot hij op een gegeven moment een „ze kere" zet achterwege liet „Ik weet niet waarom hij dat niet deed", aldus Leo Mous. „Nor maal doet hij zo'n zet wel, juist nu speelde hij hem niet werke lijk, ik begrijp er helemaal niets van". Na die zet keerden de kansen en met een bekeken spelletje pakte Leo Mous de winst. Een verdiende overwin ning voor Leo Mous, die door deze uitslagen opeens koploper is geworden. De stand ra vijf ronden is als volgt: 1. Leo Mous 5-7. 2. Rob' van Eijk 4-6, 3. Wim Vrijland 5-6,4. Cees den Boer 4-5,5. Piet Bastiaanse 2-3 plus een alge-" broken partij, 6. Ron Heusdens' 3-3 plus een afgebroken partij 7. Tiny Mous 5-3,8. Peter Lans-' bergen 4-2. 9. Nico Knooos 4-1.' Voor de zesde remde (woens dag 2 augustus) staan op het programma: Ron Heusdens Nico Knoops en Peter Lans bergen Tiny Mous. De partij Cees den Boer Piet Bas tiaanse wordt uitgesteld. De zevende ronde (op woens dag 9 augustus) heeft het vol gende programma: Peter Lans bergen Wim Vrijland; Tiny Mous Ron Heusdens; Piet Bastiaanse Rob van Eijk; Leo Mous Nico Knoops. Cees den Boer heeft vrij. LTS er, Je hebt LTS en toch lukt maar moeilijk om in je vak aan de slag te komen. Ben je ouder dan 18. heb ie een rijbewijs en zoek je een vaste baan' Kom dan bij Van Gend Loos werken Eerst ga je me! Van Gend Loos de weg op Daarna krijg je de kans te worden opgeleid voor het speciale chauffeursdiploma B. Er gaat een wereld voor je open. Kom 's praten, gewoon doen. Je kunt mondeling komen solliciteren op donderdag 3 augustus 1978 tussen 19.00-21.00 uur aan onderstaand adres. Stap in bij Van Gend Loos. Dan weet je waar je aan toe bent. 5 vakantie met 1 prima CAO 2 goed, vast salaris 3 zaterdags vrij 4 opleiding voor vakantiegeld 6 bedrijfskleding 7 pensioen 8 baas in T VJ7ICIUII 1(5 vwwi KJ UOdb II J chauffeursdiploma eigen wagen 8 Westzeedijk 510. Rotterdam GEISERS GASFORNUIZEN KMKmiBi BOILERS KOELKASTEN wasautomaten centrifuges STOFZUIGERS 5AWA10 -SANITAIR INSTALLATEUR (SHOWROOM SCHIEDAMSEWEG 83 KANTOOR EN WERKPLAATS: TELEFOON 010-342400 ARN HOOGVLIETSTRAAT 4, VIAARDINGEN 100JAAR MAATKLEERMAKERS WÖLCKEN &ZN. Exclusieve maatkleding en confectie. In onze elalage steeds speciale aanbiedingen. Rotterdamschedijk 409« Schiedam Telefoon 268164 Viaardingen - De bas ketballers van The Green Eagles en Basket Boys' zijn voor de nieuwe com petitie ingedeeld. Opmer kelijk is dat zowel bet" op dond. 3 aug. om 9.00 uur in het nieuwe winkel centrum „HOF VAN SPALAND" no.: 13-15Yel. 707513 op woensdag 2 aug. van 19.00-22.00 uur uw belangstelling stellen we zeer op prijs v «vn— eerste dames- als heren- team van The Green Eag/ les uitkomt in de eerste klasse van bet district Rotterdam. Terwijl de jongens junioren, beren 2 en de meisjes junioren landelijk zijn ingedeeld in de nieuw gevormde se- mi-landelijke klasse, waarin de rayons Den Haag, Rotterdam en Ut recht zijn vertegenwoor digd. rndeling heren eerste klasse: Baros, Flus '72, ONO, Sjoet, The Green Eagles, Silvertown Lion* Hoogvliet, Lakers, Red Par bo ax Alexandria 66. Dames eerst klasse: Sil vertown Lions, Aamoud^ se, De Groot/Herons, De- vel Devils, The Green Eagles, Goba, Hoogvliet, BOB 2 en Real Par bo. Basket Boys is ingedeeld m de tweede klasse A, samen bij: Hordijkervdd. De Groot/Herons, Reü^ hovenstars, Basket Boys; Hurricanes, Rebound en Squarrels.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 2