VOETVEERMAN VAN E UK (90) ZET U VOOR TIEN CENT OVER Burenruzies na veel bier Politie feest vlijtig mee Varen met de Kapitein Kok Plantjes water geven: lastig Jong geleerd Dief had 't makkelijk •REDUCTIEBON' Verslaafde op rooftocht Zonnescherm losgewaaid DINSDAG 1 AUGUSTUS 1978 VD/SC/WW 3 Visserman Van Dijk. oud-Vlaardinger. Wijkt, als hij eenmaal aan het Wie op een mooie dag* be sluit eens een wandelinge tje of fietstochtje te maken naar de Vlietlaiaden in de omgeving van Maasland kan het overkomen dat hij plotseling voor een breed water komt te staan. Wat im? De overkant lokt. Maar als er niet toevallig een eenzame zeiler zo vriende lijk is je over te zetten, dan blijft die overkant lokken. Onbereikbaar voor wie er geen nat pak voor over heeft Niets aan te doen. Gelukkig is net de postbe- steller in de buurt Die ver telt ons dat daar aan de andere kant van de Vliet iemand woont die ons wel wil overzetten. „Steek je zakdoek maar de lucht in en een paar keer brullen; dat is hier de gewoonte. Dan komt hij je wel ba len." Eventjes later zitten we bij hem thuis, de heer C. van Dijk (90). Een huisje midden in de Vlietlanden. De grote stad ver weg. De atmosfeer ademt rust een een geur van verse mest /«her het huis staat iemand een teil vol paling te stropen. Eer. eindje verderop ligt de jachthaven van het Bommeer, „Zeker, ik ben Van Dijk. Al een behoorlijk tijdje, zou ik zeggen." Hij lacht, zegt dat je op moet passen met die journa listen Maar o ja, hij wil best het één en ander vertellen. .Dat voetveer, dat doe ik nu al n hele tijd. Ik kan nog prima - Meestal gaat het zo dat ze aan de overkant „over!" roe pen. En dan kom ik ze halen. Soms heb je ook wel eens dat er wat lui staan waarvan je het niet precies weet Dan wenk ik zo'n beetje vragend. Zo van: willen jullie nu over ja of nee? Als ze dan geen antwoord ge ven, dan weet ik dus dat ik 2e riet over hoef te zetten." Boven de tafel hangt een mooi portret van Pi eter Jelle Troel stra, de oprichter van de SDAP, de partij die tegenwoor dig PvdA heet Heeft Van Dijk het als de voetveerman erg druk? «Dat hangt er helemaal vanaf. De ene dag heb je er tien, de volgende honderd. Nu niet. Nou is het niet druk. Slecht weer geweest hè. De water- sporters willen nog niet erg komea Maar met mooi weer gebeurt het wel dat ik perma nent aan het roeien ben. Dan <s het een komen en gaan van ...l/w 4,r's sZgs i' 2-> i wi,.x -XjgSBSÏ. „'sL'.rs -y -w'j,, 7:*. 'i>{ ■0^00/'y V mt„ ammz. vertellen slaat een druk leven gehad te hebben. Voor de oor log was hij visserman van be roep. Geen visser, want die zit ten op zee, maar visserman. Hij leefde van de visvangst in zoetwater. In datzelfde water waar hij nu mensen over heen en weer zet „Dat was allemaal voor de oor log, hè. Toen was er nog vraag naar witvis. Ja, zo heette dat, zoetwatervis noemden ze wit vis. Ik was de eerste die zo'n buitenboordmotor op mijn boot had. Vlak na de eerste wereldoorlog. Daar ging ik dan met mijn gemotoriseerde boo tje. En de mensen kijken! Wat gaat daar nou?" Toen na de Tweede Wereldoor log Van Dijk zijn vis steeds moeilijker kwijt kon, besloot hij maar om de wateren die hij in eigendom had uit te geven aan anderen. Aan sportvissers en dergelijke. „Ik was één van de eerste hier in de buurt die aan die lui vergunning gaf om op witvis te vissen. Daar verdiende ik dan nog wat mee. En verder maak ten we de afspraak dat ik al leen nog op paling zou vissen. Alleen het grondwerk." Vandaar die teil met paling achter zijn huisje. Bovendien zette Van Dijk een watersportcafé op poten - juist, dèt café waar 's winters de schaatsers terecht kunnen voor koek en zopie en 's zomers de zeilers voor een pilsje of iets fris- en ging ligplaatsen voor boten verhuren. Café en jachthaven heeft hij nu aan rijn dochter over ge daan. „Maar vissen doe ik nog wèl. „Zijn gericht betrekt, hij aar zelt even, zegt dan: .Maar te genwoordig is niets meer vei lig." „Waarom? vragen wij. „Dat wil ik je wel vertellen. Ik doe het alleen nog voor de jes zitten. Ze dragen een spe ciaal paspoort op zak. En als ze dan gecontroleerd worden, dan kun je ze niks maken. Immers: ze hebben toestem ming om 's nachts op het water te ritten. „Maar je hebt er bij met lange vingers, da's zeker. Er zijn hier van die plekken waar ik mijn fuiken niet meer uitzet Ge vaarlijke plekken. De Booner- vliet bijvoorbeeld. Daar zitten ze veel. En ook laatst nog, vlak bij Henk Vink, bij de nieuwe brug.weg fuik." door Jan H. Bakker Liefhebberij. Je kunt er niet echt meer mee verdienen. Af gelopen jaar zijn tien fuiken van me gestolen. Tien! En er is zelfs een jaar geweest dat het er drieëntwintig waren!. Hoe dat zo komt? Het blijken die „peurders" te zijn. De goeie niet te na gesproken, natuur lijk, maar er ritten er bij die maar wat graag andermans fuiken leeg halen. Peurders zijn particulieren die vergun ning hebben om 's nachts te vissen. Dat doen ze met een lijntje waaraan meerdere haak- Dub beitje Negentig jaar. Het klinkt als een cliché, maar deze man zie je het echt niet aan. Bij de afgelopen gemeenteraadsver kiezingen heeft Van Dijk zelfs nog kandidaat gestaan voor de PvdA in Maasland. .Jammer, dat we het net niet gehaald hebben. We kwamen maar een paar stemmen te kort. Anders hadden we nu een zetel gehad. Er is hier in Maas land zo'n niet-politieke partij. De Open Groepering, die had den eerst twee zetels en nu drie. Die hebben de restzetel gekregen. Wij niet Jammer." Van Dijk en zijn vrouw rijn nog echte, ouderwetse socialis ten. „Toen wij hier pas woonden - en we wonen hier nu al vieren veertig jaar - kwamen de bak ker en de melkboer vragen of ze misschien mochten bezor gen. Toen hebben we gezegd dat wij onze levensmiddelen al tijd zelf haalden. Bij de Coöpe ratie (vroeger een levensmidde lenzaak van de vakbond, red.). Daar rijn wij nu ook nog steeds lid van, Ja, dan gingen we helemaal naar de Coöpera tie in Vlaardingen." Het is jammer dat we niet een hele avond met hem kunnen praten, want dat hij veel te vertellen heeft, is duidelijk. Zoals het verhaal over die So lex. Van Dijk, de eerste Solex rijder van Maasland. „Henk Vink had gezegd: jöh, ik heb nou iets staan, dat is echt wat voor Van Dijk. Dus ik er heen en een proefritje maken. Nou, dat zag ik wel zitten, zo'n fiets met een motortje. Dus ik zeg, geef maar mee. Zegt Henk Vink: nou, het is een demon stratie-exemplaar. De andere moeten nog komen. Ja, dat was vlak na de Tweede Wereldoor log. Daarvoor heb ik altijd op die vrachtfiets gereden." We moeten nou echt weg. Van Dijk staat op, schiet verbazend soepel zijn laarzen aan en loopt met ons naar het kleine aaleg- steigertje. Ja, dat wonen in die stilte heeft ook zijn nadelen. Je rit erg geïsoleerd. Als er eens wat is. Kaarsrecht Hij roeit perfect. Met kaars rechte rug. De spanen komen geluidloos in hei water neer. Een jonge vent 20u het hem niet verbeteren. Ais we weer aan de andere kant rijn wil hij eerst van geen betalen weten. Maar als we bbjven aandringen: „Da's dan een dubbeltje de man. Ik ben maar gewoon vooroorlogstarief blijven rekenen. Dank u wel en tot ziens maar weer." Rustig roeit hij terug. Een rus tige man met een rustig be roep. Het water klotst vriende lijk in de rietkraag. Er komt een gekuifde fuut voorbij. In de verte heel even het plassen van Van Dij ks roeispanen. Schiedam „Door die lummel **0 jou gaat mijn kleine meid de verdommenis!" Er 3 dit weekend op luide toon in de Rijnstraat families waren daar aan knokken geslagen. Hoofd- «*zaak: het achteroverslaan van vele liters bier. Leen de R. pikte het niet dat buurman B. zijn zoon voor lummel uitschold en werd nog bozer, toen de scheldcanonna- de rich niet tot lummel beperk te. Maar B. rit er al langer mee, dat zijn nog niet al te rijpe dochter al aan de drank ging - en misschien was het nog wel erger, dacht de Gorzenaar. Omwonenden konden het ge schreeuw niet hebben, en toen de eerste klappen vielen, haal den rij de politie erbij. Vier agenten van het korps kwamen kijken, en moesten later nog tweemaal terugkomen, voordat de boel gesust was. Het was een van de twee burenruzies in het weekend, waarbij de politie eraan te pas moest komen. Ook in de Brugmanstraat waren bu ren elkaar in de haren gevlo gen, als gevolg van drank- en liefdesproblemen. Schiedam De gebroeders De Jong B.V. hebben aangifte ge daan van diefstal van een geld- cassette inhoudende ongeveer 5700 gulden. De nog onbekende dief had weinig moeite om de buit te bemachtigen; door de openstaande keukendeur kon hij de cassette zo van het bu reau grissen en ermee verdwij nen. Het geld is gestolen uit het pand van De Jong aan de Parkweg. Duur frmt Uit het pand van de 32-jarige koopman P. C. B. aan de Mar conistraat is een papieren fruit- zak gestolen met daarin 600 a 700 gulden. Het pand is waar schijnlijk met een valse sleutel betreden. De koopman heeft aangifte gedaan van de diefstal bij de politie Schiedam. De romantisch verlichte Kapitein Kok Donderdag vertrekt Neèrlands enige echte raderboot de Kapi tein Kok, weer vanaf de Vlaardingse Maasboulevard (bij het Deltahotel) voor «en sprookjesachtige vaartocht in de omgeving van Vlaardingen, Maassluis, Botlek, Eemshaven en Waalhaven. Vanaf 19.30 uur vindt de inscheping plaats en om 20.30 uur worden de trossen losgegooid. Rond middernacht vindt bij de Maasboulevard weer de ontscheping plaats. Niet alleen de boot maar ook de entourage eromheen garanderen een romantisch avondje uit in de stijl van de twintiger jaren. Er is een orkestje aan boord. De keuken en de bars zorgen ervoor dat de inwendige mens niets tekort komt Tegen inlevering van deze bon krijgt u als lezer van deze krant 4,50 (maximaal twee personen) korting op de riverboatavonden met de rader- boot kapitein Kok, die elke donderdag Vm 31 augustus vanaf de Maasboulevard bij het Delta hotel te Vlaardingen vertrekt U betaalt 13,- Inpiaats van 17,50. kaarten kunt u kopen Nj: Schiedam scha Courant (RN-bookshop), Broersvest 3, Schiedam Vlaanfings Dagblad, Brede Havenstraat 8, Vlaardingen Rotterdamse!» Nieuwsblad, Cooislngel 67, Rotterdam, en aan boord van de Kapitein Kok. Maassluis De 29-jange Ro«. terdammer P. O. hoeft artike len ontvreemd uit negen Maas- sluise winkels Hij wilde het gestolene verkopen om aan geld te komen voor drugs. De man kon gepakt worden na een tip van Radio Modem, waar men na 's mans bezoek een cassetterecorder miste. Op het moment van aanhouding was de Rotterdammer in het bezit van twee sets dopsleutels, een vlakschuurmacfcme, een eassettedeck, twee paraplu's, een werpmolen, 21 wddscha- ren. 23 doosjes oorbellen, twee doosjes met parelsnoeren, een tas, dekbedhoezen, twee bijbels en nog wat andere spullen. Na verhoor is dc man weer vrijgelaten- Hij zal nog worden voorgeleid aan de officier van justitie. Hoek van Holland De Hoek se brandweer moest zondag middag tijdens dc zware on weersbui uitrukken om assis tentie te verlenen bij een flat aan de President Wierdsma- straat. Daar was een zonnescherm los gewaaid terwijl de bewoners niet thuis waren. Het scherm leverde gevaar op voor de om geving en werd door de brand weerlieden weggehaald. Schiedam Als volleerde in brekers rijn politieagenten een woning aan de Westfranke- landsestraat binnen gegaan met als doel: het bevrijden van een hond. De 66-jange J. van O. uit de Jan Steenstraat, die in de woning van rijn dochter de plantjes water had gegeven, was daarbij zijn hond vergeten. Hij kon echter de woning niet meer in, omdat de huissleutel bij het afsluiten van woning gebroken was. Met een breekij zer hebben agenten de keuken deur aan de achterkant open gebroken, waarna Van O, rijn hond kon meenemen. Een soortelijke geval was er in de Lange Nieuwstraat, vlakbij het politiebureau. De 32-jarige B. H. S. was in de woning van kennissen, die op vakantie rijn, ook de planten gaan water ge ven maar bij zijn vertrek kreeg hij de huissleutel niet uit het slot. De politie reikte ook hier de helpende hand: het slot werd gedemonteerd en weer in elkaar gezet, en zo kon de sleu tel worden bevrijd. Schiedam De kermis komt eraan en de stad maakt zich daarvoor al op maai- zelfs dat kan voor de politie al heei hinderlijk rijn. Telefoontjes kwamen op het bureau binnen, omdat de Hoogstraat in Schie dam was gestremd. De oor zaak: ter hoogte van Waar 't Wiel Draait waren linten met feestvlaggetjes losgeschoten, waardoor zij tot boven een hal- ve meter van de grond waren gezakt De sterke arm der wet heeft de linten maar weer goed gehangen. Schiedam Geleerd op schooi: papier wordt van hout gemaakt. Drie ijverige leerlin- getjes. Rudi (10), Ferry (9) en Marco (7), probeerden het ge leerde zaterdag in de praktijk te brengen. De politie trof ze aan bij het omzagen van boompjes aan de Parkweg. Be hang waren ze aan het maken; behang is van papter en daar heb je hout voor nodig en dus waren ze bezig die belangrijke grondstof te verzamelen. Ver schillende boompjes hadden het al moeten ontgelden en van een boompje waren zelfs de takken al afgezaagd. Voor het zware zaagwerk gebruikten de dne jonge behangertjes een ij zerzaag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 3