SPORT I Hengelsportclub Schiedam (3000) blijft groeien „Ik ben nog ambitieus genoeg" m Theo Vermeulen tweede winnaar IK iSÉlÉiJIéSS Bas Sleeuwenhoek: „Samenwerking met VHB belangrijk" Jan Kerkhof haakt af m-y Bestuurs- mutaties bij VFC Geen derbies in tweede klasse HOBBY Wim Berckenkamp opnieuw op avontuur A mm M M Visfestijn voor herhaling vatbaar SC/VD/WW4 Verdediger voorlopig niet beschikbaar voorlopig niet Schiedam „De hengelsportvereni ging- Schiedam en omstreken is de 3000 leden al ruim gepasseerd en we blijven maar groeien". Met enige trots zegt de voorzitter van deze grootste -ecreatievercniging. Bas Sleeuwen- hoek, verder: „De laatste jaren heb ben we een groei van vijf tot tien procent nieuwe leden per jaar. Nemen we dan ook nog de Viaardingse Hen- gelaarsbond, met ongeveer hetzelfde aantal leden, dan telt deze regio bijna zevenduizend georganiseerde sport vissers". Bas Sleeuwenhoek trots Jan Kerkhof beschikbaar Schiedam DHS-trainer Rob Jacobs heeft andermaal eco tegenslag moeten incasseren. Nadat eerst Paul Nijs te kennen had gegeven niet meer in aanmerking te willen komen voor de selectie kwam gisteravond Jan Kerkhof met dezelfde mededeling. Kerkhof, die vooral in de na-competitie sterk speelde en ondermeer Hans Teijn en Wim van Laar uitschakelde, heeft een huis gekocht en wil al zijn vrije tijd besteden aan de verbouwing daar van. „Voor ons een erg groot verlies", zo verklaarde Rob Jacobs, „Maar ik kan me wel voorstellen dat Jan tot dit besluit is gekomen. Voor hem was er waarschijnlijk geen andere mogelijk heid. Het is vooral jammer omdat Jan een erg positieve inbreng in de groep had. Maar nogmaals, we moeten er begrip voor op kunnen brengen". Jan Kerkhof was vooral bestemd om de plaats van de naar NAC vertrokken Jan Kerssemeyer over te nemen. Rob Jacobs: door Martij n Verwaai jen „Vooral toen Jan Kerssemeyer er niet bij kon zijn was hij een ideale vervanger. Alaar nu hij plotseling wegvalt levert dat toch wat problemen op". Problemen vooral omdat Jacobs nog te weinig kans heeft gehad om de nieuwelingen naar waarde te schatten. ,.Dat is het ook. Jan Kerkhof was in het begin een var» de weinigen die over een uitstekende basisconditie beschikte. Nu zal ik moeten kijken wat de alternatieven zijn. Ik heb voldoende verdedigers om het op te vangen. Maar toch had ik hem er graag bij gehad. Het enig® waar ik nu nog op hoop is dat Jan na de winterstop weer beschikbaar is. Hij hoeft wei gezegd dat hij bij eventuele problemen inzetbaar is". Jacobs heeft echter voldoende verdedigers over: Sjaak Lemen, Gerard van der Pluym, lieoiue Sla, Pim Visser, Ferry Holster, Herman Van Gogh. Sjaak Suvaal, Ronald Dijkstra zijn de kandidaten voor de vier plaatsen. „Daaruit zal ik dan ook mijn keuze maken", aldus de DHS-trainer, Hat de sportvisserij in ons land grote belangstelling heeft is niet nieuw; een half miljoen vissers is aangeslo ten bij een vereniging, Ne derland is verdeeld over 22 regio's en elke regio heeft een federatie. Do Schie- damse vereniging is lid van de federatie Randstad. De ruim 60 jaar bestaande ver eniging Schiedam en om streken beheert het watei in de Poldervaart, de vij. vers in het Beatrixpark en in tuindorp Kethel. Binnen kort zal nog veertig hectare gepacht worden in midden Delfland, samen met de Viaardingse Hengelaars- bond en de Rotterdamse vereniging De Toekomst. Als lid van de vereniging krijgt men een vergunning in de wateren, die de ver eniging beheert, te vissen. De meeste hengelsportver enigingen zijn ontstaan door een aantal kleine ver- r enigingen bij elkaar te voe gen. Voor een grote vereni ging is het namelijk makke lijker viswater aan te vra gen. Dat zo'n grote vereniging ook een goed functionerend bestuur moet hebben is een duidelijke zaak. Sleeuwen hoek hierover: „Ik ben ei* blij mee dat de samenwerk ing in bestuur en commis sies optimaal is. Ook mijn medebestuursleden zetten zich volledig in voor de ver eniging. Neem nu secretaris Jaap van Tilburg met zijn concourscommissieleden Jo Blom, Wim Braven boer en Jaap Koenderman. Wat de ze mensen voor werk ver zetten om alle concoursen vlekkeloos te laten verlo pen, is onvoorstelbaar. Ook het werk van penningmees ter Cor Faasseri mag best eens geprezen worden. Ga er maar eens aan staan om elk jaar weer te zorgen dat de contributie binnen komt en vergunningen uit moet geven voor ruim 3000 leden. En dan niet te vergeten de controleurs. Deze mensen zijn regelmatig op pad om de vissers op hun vergun ningen te controleren. Ook de politie doet dit werk. Vissers moeten zich nu een maal houden aan de voor waarden van de betreffen de vergunning. Ook telt on ze vereniging vele commis sarissen, die zich belasten met het schoonhouden van de waterpartijen. Ook be stuurslid Roel Krikkc, com missaris van materiaal, is een man van onschatbare waarde". Als je eenmaal met Bas Sleeuwenhoek over het werk in de vereniging praat, kan hij uren door gaan. Ook veel leden van deze hengelsportvereniging zullen waarschijnlijk niet beseffen hoeveel werk er gedaan moet worden om alles in goede banen te lei den voor hun hobby- Als Bas Sleeuwenhoek zelf uit vissen gaat, doet hij dit hoofdzakelijk voor het ver garen van kennis. Als de voorzitter bij de gemeente lijke instanties komt, moet hij beslagen ten ijs komen als het gaat over uitbagge ren, waterplanten en visbe stand. Ook met biologen van het ministerie van land bouw en visserij heeft Sleeuwenhoek regelmatig contact. Sleeuwenhoek zegt: „Onze wateren hebben drie vis soorten die het zeer goed doen. De brasem, karper en snoekbaars. De brasem moet elk jaar uitgedund worden. In de laatste jaren is er ruim 5000 kilogram overgebracht naar andere wateren. Ook de snoek baars, van oorsprong een roofvis, is van groot nut bij het bestrijden van de bra sem. De karper moet uitge zet worden, omdat ze wei nig levensvatbaarheid voor nageslacht heeft Dit moet elk jaar gebeuren". „In het najaar hebben we het beheer van de visstand. Dan is her water koud evenals de vis. Wanneer je ze dan met een net vangt, dan is er het minste kans op beschadiging". Ook het bemonsteren van het water is van zeer groot belang. Vier bestuursleden belasten zich hier eens per maand mee, in samenwerk ing met gemeente en Hoog heemraadschap Delfland". Met de Viaardingse Henge laars bond heeft de Schïe- damse vereniging goede contacten. Sleeuwenhoek daarover: „Met deze zuster vereniging is het uitwisse len van vergunningen van groot belang. Ook het heen en weer uitzetten van vis doen wij veel met Vlaar- dingen". Dat de hengelaarsvereni ging nog een lang bestaan kan hebben verzekert voor zitter Bas Sleeuwenhoek met de slotopmerking: „Het visrecht wat de vereniging heeft, wordt beschermd door de kamer voor de bin nenvisserij". Gouda Vrijwel dagelijks zal Wim Bereken kamp een retourtje Gouda-Deventer af moeten gaan leg gen- Zijn nieuwe „werkgever", de eredivisieclub Go Ahead Eagles, heeft er namelijk geen bezwaar tegen dat de voetballer zijn vak als leraar lichame lijke opvoeding blijft uitoefenen. Sterker nog, Wim heeft er voor het komende jaar een aantal lesuren bij gekregen, waardoor hij een bijzonder druk seizoen tegemoet gaat. Toch kijkt hij er niet tegen op. Integendeel, de 25-jarige Gouw-cnaar heeft na een jaar amateurvoetbal bij eersteklasser Gouda er echt weer zin in om het nog eens hogerop te proberen. Eer» nieuw avontuur dus, waar bij twee redenen een rol hebben gespeeld: de ambi tie om in de hoogste divisie van het Nederlandse voet bal uit te komen en de erva ring die hij opdoet voor zijn B-trainingscursus. „Ik heb altijd zo hoog mo gelijk willen voetballen, maar het laatste seizoen bij FC Vlaardingen ben ik af geknapt. Toen zat ik echt een beetje in de put, want werkelijk ik doe het echt niet alleen voor de centen. Ik miste in die periode de spelvreugde en dat was dan ook de voornaamste reden dat ik terugkeerde bij Gou da," aldus Berckenkamp. „Een nuttig seizoen," noemt hij het jaartje amateurvoet bal bjj de eersteklasser. „Kwalitatief gezien mis schien niet zo geweldig, maar je kunt het natuurlijk niet vergelijken met betaald voetbal. De sfeer was uit stekend, met Wim van der Gijp kon ik goed opschieten en ik weet zeker dat we met één afmaker hoog waren geëindigd. Kun je nagaan, ik was topscorer met acht doelpunten, terwij! de voor hoedespelers (Dick Slobbe, Pred Schoonderwoerd en Rob de Jong) er gemiddeld twee voor hun rekening na men. Maar, nogmaals, Qua spelvreugde heb ik het dit jaar echt wel naar m'n zin gehad," Berckenkamp was dan ook gewoon bij Gouda gebleven, als hij niet vlak na het einde van de afgelo pen competitie een tele foontje van Eagles-trainer door Pieter van der Laan Joop Brand (voorheen AZ'67 en Volendam) had gekregen, met de medede ling dat men wel wat in de aanvallende middenvelder zag. Een éénjarig (semi)- profcontract was het resul taat en FC VLaardingen streek zo'n 25.000 trans- fergeld op- Belangrijker voor Wim Berckenkamp is echter zijn „stageperiode" bij de eredivisionist. De le raar lichamelijke opvoe ding aan de LEAO: „Ik ben bezig met m'n trainingsdi- ploma B in Zeist en dan is die tijd bij Go Ahead na tuurlijk dubbel meegeno men. Je leert erg veel van trainers als Brand en Geestman. De opbouw van de training, taktiek en niet te vergeten de ervaring en kennis die zo'n man op je overbrengt, allemaal erg nuttig voor je verdere ont wikkeling, want je werkt op niveau." Dit alles combineert Wim Berckenkamp met zijn be roep als gymnastiekleraar. Niet alleen het lesrooster op school is aangepast maar ook het trainingsschema- Die concessies waren be slist nodig, want semiprof Berckenkamp wilde per se in Gouda blijven wonen. Inmiddels heeft hij er al weer diverse trainingen op zitten. Veel loopwerk (Coopertests), want de se lectie moet worden klaarge stoomd voor het grotere werk. Volgende week ver trekt de hele meute voor een trainingskamp op Ter schelling en daarna 2al er een druk oefenprogramma worden afgewerkt Juist in die periode zal de Gouwe naar ach waar moeten ma ken. Wim Berckenkamp zal er dan ook alles aan doen om zich in het keurkorps te spelen. Maar, hij weet ook dat hij daarin afhankelijk is van zijn prestaties, maar ook van een dosis geluk- Relativerend: „De ene week dragen ze je op de schou ders van het veld en de andere week vergeten ze je volkomen. Dat is inherent aan het beroepsvoetbal en daarom heb ik altijd mijn studie laten prevaleren." ^itiiiiiiiiiiiiiiutitiiittiiiiiiHiiitiiiEiiiiiiiitiiiiuiiiiiEiiiiiiiiiiuiNiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiijiJiiiiiiiiiiiniiifiiiitKiiiiiiiiiNifiaiiJiiiiiiiiiiiiitifiiiiiitiijiiiiiiiitiiiiiiimiiiifiiiiiiiiiitiifii^ 3rï 'i v nfe Schiedam Het tweede viseoncour-s, dat de stich ting Jeugdland in samen werking met de hengel sportvereniging Schiedam en Omstreken voor jeugdige vissers heeft gehouden, had twee deelnemers meer dan vorige week. Jeugdlandor- ganisator Joop Broekhoven was hier uiterst tevreden over. „Het aantal deelne mers van 35 is me ontzet tend meegevallen. Met dit warme weer had ik daar echt niet op gerekend- De kinderen zijn toch bewust naar dit hengelconcours toegekomen, want ruim een uur voor het startsein wa ren de meeste aanmeldin gen al binnen. Dit vise on to urs is enorm aangeslagen en de stichting Jeugdland is hier tevreden over". Dat er bij het vissen ook enigszins geluk bij moet ko men, was duidelijk merk baar. De winnaar van vorige week. Toon de Jong met 113 centimeter, werd nu als tien de geklasseerd met één bra sem van 38 centimeter. Win naar werd mi Theo Vermeu len met de zes stuks vis die deze jeugdige hengelaar aan een totaal van 134 centime ter bracht. Vorige week kwam Theo één centimeter te kon wat hem een tweede plaats opleverde. De tien controleurs, die ook nu weer hun vrije tijd opof ferden, waren soepeler dan bij een concours voor vol wassenen. Dat vader eens even helpt om eer» nieuw deegje aan te zetten, werd goedgevonden. Volgens hoofdcontroleur en secreta ris van de hengelaarsvereni ging, Jaap van Tilburg, was er toch nog flink gevangen met dit warme weer. „Mees tal is de vis wat lui met zo'n hitte, maar de ruim 600 cen timeter vis is toch een aar dig aantal voor jeugdvis- sers", was zijn. commentaar. Joop Broekhoven reikte na mens Jeugdland de prijzen uit Voor hij hiertoe over ging bracht hij allereerst zijn dank uit aan de henge laars vereniging Schiedam en Omstreken, en zeker aan de controleurs die mee heb ben gewerkt aan het welsla gen van dit evenement „Dit is voor herhaling vatbaar en reken er maar op dat dit festijn volgend jaar niet op ons programma zal ontbre ken", aldus Broekhoven. De uitslag van de eerste tien winnaars was: 1. Theo Ver meulen 134 centimeter, 2. "Robert Djelemans 73 cm, 3. Jos Martijn 69 cm, 4- Rudy Baartmans 49 cm, (5 vissen), 5. Yvonne Vermeulen 49 cm, (2 vissen), 6. Walter Herfst 46 cm, 7. André Bottes 45 cm, 8. Edwin Mechelse 43 cm, 9. Marco van Leeuwen 39 cm, 10. Toon de Jong 38 centimeter. i iiitin n in mi iiiiii ui iitit i ii linn Hij» i ii i li i f 11 irtii mi n i ui tim i ti iiiiiiiii 111 mi if i ii i f itu i rti mil iiiitiiiii iiiinmitiiiiiii jiii uiiiif tiiitiiui jiiiiiiKiiuiiiiiiiiimiif ifiuiiiiiuiiiiiiif iiumif nu iniiiiuoit^ Vlaardingen De leden van VFC kiezen op de jaar vergadering (14 augustus) twee nieuwe bestuursle den. Van Solkema is niet herkiesbaar, terwijl Th», bokholt er tussentijds al de brui aan gaf in verband met Jöjn gezondheid. Her kiesbaar zijn: voorzitter Jan Barendregt, penning meester Jan Blom, en de leden Adrie Kortleven en Henk van Rij. In het jaarverslag spreekt secretaris Henk Spronkers er zijn voldoening over ui{ dat er een renovatie van de cantine kon plaatsvinden. Zoals het plaatsen van een nieuwe bar, het schilder werk, het vervangen van het sanitair, terwij] de ge meente zijn portie bijdroeg met het opknappen van het eerste en derde veld aan de Sportlaan. „Een schaduwkant is" al dus Spronkers, „dat het al. tijd dezelfde vrijwilligers zijn die bezig zijn voor hun club". Hij hoopt dat in het nieuwe seizoen daarin een verandering gaat komen. Het afgelopen seizoen telde VFC 527 leden, verdeeld over: 223 senioren, 114 ju nioren, 72 pupillen, 13 mini- pupillen, 76 ondersteunende leden en 29 ondersteunende damesleden. De geelzwarte club denkt met waardering en dank baarheid terug aan een viertal leden, die het afgelo pen seizoen overleden en veel voor VFC hebben ge daan. Hun namen: E.C. Tol, L. van der Hoeven, L. van der Lugt en F. van der Burg. Eén van de zonnige kanten het afgelopen sei zoen was het feit, dat het contract-met trainer Wolter Bos kon worden geconti nueerd, terwijl het aantrek ken van oud speler Gerrie Pijl een winstpunt voor de geelzwarte jeugd is. Hoewel het derde elftal af daalde naar de afdeling, speelt VFC de komende competitie tóch met drie teams in de KNVB, omdat het vierde in een prachtige eindsprint aan degradatie wist te ontsnappen. Hoop gevend was verder dat het eerste elftal, dat lange tijd de dienst uitmaakte in de afdeling, bij de eerste vier eindigde. De vergadering vindt maandag 14 augustus plaats in de cantine aan de Soortlaan (20 uur). Indeling korfbalclubs VJaardingen/Schiedam Het is opmerkelijk dat een derby in de tweede klasse korfbal (landelijk) ontbreekt. Nieuwe linge Maassluis is onder ge bracht in 2 A, terwijl bet gede gradeerde Har ga in 2 B bij hel merendeel zaterdagclubs is on der gebracht- In de afdeling van Vlaardingen (C), is dat een uitzondering. Het Maaslandse ODO heeft in de nieuwe com petitie, die in het weekeinde van 2 op 3 september begint, het rijk alleen, terwijl HSV '46 uit Hoek van Holland en Oran je Nassau wel bij elkaar zitten. Maassluis speelt in 2 A met: Kwiek, Vriendenschaar, Snel, KOAG, Swift, ADO, NIO en DES. In 2 B zijn dat: Harga, Animo De Bermen, Phoenix, ADO (D), Fiks, Albatros, De Regenboog en WION. In 2 C: Jodan Boys, Oranje Wit, ELKV, Ten Donck, Vlaardin gen, Terheijden, Olympiaan, Crescendo en Blauw Wit '51. In 3 A: Merwede, ODO (M), Olym- pia, Nieuwerkerk, Bolnes, Fluks, RWR, Warmond en SEV. In 3 B: Dijkvogels, Avan- ti, Stormvogels, Vaito, DVS. Hoekse SV, Sagitta en Oranje Nassau. Programma eerste weekeinde van september: 2 A: Kwiek- Vriendenschaar, Snel-KOAG, Swift-ADO, Maassluis-NIO. 2 B: Harga-Animo. De Bermen- Phoenix, ODO (D>Fiks, Alba tros-De Regenboog. 2 C: Jodan Boys-Oranje Wit, ELKV-Ten Donck, Vïaardingen-Terheij- den, Olympiaan-Crescendo. 3 A: Merwede-ODO (M), Olyrn- pia-Nieuwerkerk, Bolnes- Fluks, RWR-Waxmond. 3 B: Dijkvogels-Avanti, Stormvo- gels-Valto, DVS-Hoekse SV, Sagitta-Oranje Nassau.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 4