SCHIEDAMSCHE COURANT Politie: haal I affiches weg! Rabobanken fuseren Moeder-Mavo is hard nodig Voorbereidingsjaar voor Gezellige boel Discriminatie beroerde zaak99 Centrum voor werklozen sociale zaak 42» EERSTE STAP EDUCATIEF PLAN Carillonconcert Wandelconcert ONDERZOEK Historisch bezoek COMMISSIE VÓÓR EXTRA SUBSIDIE: Tuindorpers zijn wachten op brug zat Donderdag 3 augustus 1978_ ONAFHANKELIJK DAGBLAD 103de jaargang no. 26143_4 PAGINA'S Broersvest 3 - telefoon administratie 268091 - redactie 262566 - klachtendwnsl 144144 SCHIEDAM EN KETHEL Schiedam De affiches met de discriminerende tekst „Geen buitenlan ders" moeten verwij derd worden, vindt de politie. Een verzoek daartoe is gericht aan het Rotterdamse make laarsbureau Benelux DL, dat zelf al overwoog desnoods iets over de af fiches heen te plakken als het verwijderen niet zou lukken. De makelaar is woedend om de illega le daad in de J. A. Al- berdingk Thijmstraat. De politie is echter van me ning, dat de opruiende en sfeermakende affiches niet val len onder de termen van discri minatie, zoals bedoeld in arti kel 137 van het wetboek van strafrecht. Hoofdinspecteur Pe ter Broeders: „Daarvoor is de telcst te algemeen. Strafbaar was het wel geweest, als er iets had gestaan over Turken of Marokkanen, maar volgens dat artikel is de tekst niet gericht tegen een bepaalde bevolkings groep. Wel is het een kwalijke ontwikkeling. Als je elkaar toch verdorie allemaal in waar de Iaat, is er niets aan de hand." Ton de Vos, bestuurslid van bewonersvereniging Schiedam- West, is gistermiddag in de AI- berdïngk Thijm poolshoogte gaan nemen, maar, „ik ben met veel wijzer geworden over de daders," zegt hij, Een beroerde zaak is het, volgens De Vos. Een deel van het probleem schuilt in de leegstand van veel woningen, meent hij, en als voorbeeld citeert hij een vrouw die hij gistermiddag in de be treffende straat in het Westen sprak. „Ja, eh, boven een van die lege huizen wonen Surina- mers. Wie koopt zo'n huis dan nog?" Erg kwalijk, vindt Ton de Vos, en daarom zal hij in de bewo- 0 De bekende disc-jockey Martin Green op het Museum- pleindat beloofde gezellige drukte en veel sfeer. Tot half drie gistermiddag echter (de disco startte om twee uur), schonk nauwelijks iemand aandacht aan de tot zuilen opgestapelde boxen, die met grote regelmaat de allerlaat- ste top-veertig produkten uitstootten. Na dat tijdstip liep I het knusse ruimtetje voor het museum langzamerhand toch vol, zo vol zelfs dat er om ongeveer half vier rijen jeugdige bezoekers stonden, die of aan het dansen waren óf naar het dansen keken. Zo werd het al met al toch nog een bijzondere gezellige boel op het Museumplein. Behalve disco was er gisterochtend een geweldige poppen kastvoorstelling op het Wilhelminaplein. Een groot aantal kinderen beleefde een plezierige ochtend; de aloude pop- penkast blijkt het ondanks de grote concurrentie van film en televisie toch nog steeds uitstekend te doen. Creativiteit en sport en spel completteerden - je zou bijna zegen als vanouds - deze vijftiende jeugdlanddag. Morgen is het de laatste keer dat de kinderen van alle activiteiten kunnen gemeten; het grote jeugdfestijn besluit dan met een gewel dig slotfeest in het Beatrixpark; de aanvang i$ 11.00 uur op het terrein van Excelsior 20 en er is werkelijk voor iedereen wel iets te doen. Vlaardingen/Schiedam De be heerscol leges der Rabo banken in Schiedam en Vlaardingen hebben overeen stemming bereikt over een volledig samengaan der twee banken. Streefdatum voor effectuering van de fusie is I december. Er zullen geen ontslagen vallen. De fusie komt voor ingewijden niet geheel onverwacht. Al ja ren werken de directies beider banken op sommige gebieden nauw samen. In de afgelopen drie a vier jaar zijn de bankto- telen meer dar» verdubbeld, waardoor schaalvergroting no dig werd. Bovendien nam de behoefte aan verdergaande specialisatie toe. De doorgroeimogelijkheden van het personeel worden door de fusie verruimd. Op langere termijn kan door het samen- pan ook bestaande tekort aan kantoorruimte in Vlaardingen worden opgelost. De beheer- stechnische afdeling van de sa mengesmolten bank worden psitueerd in het te verbouwen hoofdkantoor aan de Zwalu wenlaan in Schiedam. De com merciële afdelingen wordt ge huisvest aan het Veerplein in vlaardingen. De nieuwe combinatie zal na goedkeuring der fusievoorstel- len ernd dit jaar een balansto- tea] hebben van 140 miljoen gulden. Er zijn dan zeventig personeelsleden, verdeeld over negen vestigingen. Algemeen directeur is de heer P. F. A. Pouwer, directeur de heer J. C. Sturkenboom. Vlaardingen Peter Bakker, stadsbeiaardier van Hilversum en Nij kerk bespeelt vrijdag avond 4 augustus tussen half acht en half negen het Oranje carillon van de Vlaardingse Grote Kerk. Hij zal ondermeer werken van A, Benïjn, J. Be- nijn en C. Kee ten gehore bren gen. Vlaardingen Ernst Stolz (vir- ginaal), Peter van Hou welingen (traverso en blokfluit) en Aad Zoutendijk (orgel) concerteren zaterdag van drie tot vijf uur in de Grote Kerk aan de markt in Vlaardingen. Te horen zijn werken van Circa, Sweelinck en Kellner. Maassluis De behoefte aan een voorbereidingsjaar bij de Moeder-Mavo in Maassluis ïs opnieuw sterk benadrukt door de gemeente. Gebleken is dat, bij het ontbreken van een op leiding na de lagere school, de kans van slagen voor de wat oudere cursisten steeds kleiner wordt. Het zelfvertrouwen wordt daardoor sterk aange tast. Het is voor Maassluis belang rijk dat hel vormingscentrum „De Maaskant" een cursus al gemene ontwikkeling voor vol wassenen opzet, die een goede basis kan rijn voor een Mavo opleiding. Dit is één van de conclusies, die getrokken wor den in de nota Educatief plan Maassluis: „Eerste stap". Volgens de nota is er duidelijk sprake van een groeiproces naar een totaalpakket aan voorzieningen, waarin primaire aandacht wordt gegeven aan minderheidsgroepen. Afhanke lijk van de inzet en de beschik bare middelen kan op korte of langere termijn op, tijdens een inventarisatie gebleken, be hoeften worden ingespeeld. De gehouden inventarisatie geeft geen volledig beeld van de educatieve mogelijkheden van de Maassluizen Zo is bij voorbeeld voorbijgegaan aan de commerciële particuliere initiatieven, hoewel de belang stelling van particuliere zijde wel erg groot is. Een cursus aanbod in goed georganiseerd verband is al aanwezig. Het schriftelijk onderwijs wordt echter nog niet ten volle benut Begeleiding van deze onder wijsvorm moet, volgens de no ta, mogelijk zijn. De werkgroep inspraak bezint zich op de vraag hoe de be hoeften beter onderzocht kun nen worden. Een huis-aan-huis- enquête zou een oplossing kun nen bieden, maar getwijfeld wordt aan de haalbaarheid er van. Hier Ligt een taak voor verenigingen en instellingen om zelf actief te zijn door indi viduele of groepsbenadering. Artsen, het maatschappelijk werk en de kerkelijke instellin gen moeten bij het verdere pro ces betrokken worden. Juist zij komen in aanraking met de moeilijkst aanspreekbare groe pen. Het educatief plan wordt beschouwd als een vingeroefe ning voor het verder, volgens een bepaald plan, tot stand ko men van het beleid, In 1979 kan met een beperkte opzet worden volstaan. Het jaarpro gramma zal als maatstaf, ook voor het verkrijgen van rijks bijdragen, worden gehanteerd, Het maken van een sociale kaart van Maassluis is nog on derwerp van discussie, on danks het feit dat men vindt dat zo'n kaart onderdeel van het plan moet zijn. Oi.lUaL^LOi, Wfk - - - - f,.,J gllllNllllllIlllllll][llllllllllllllll![lll1llimilltlllllllll|IIIIIIHII|||l!llll||l||||||J|||||||||imitlllitttlllllillllllllililll(lKI!ltllllllllllllllll1llllll(IIIIUII!llllllllllllfllllll1III!tllllllllllllllltlllllllllilMill1ltllitli^ interieur salon Schiedam Voor een ontmoe tingscentrum voor werklozen er best een extra subsidie vaa 18.000 gulden komen, als tet ligt aan de raadscommissie voor sociale zaken en volksge zondheid, maar vreemd kijkt een beetje aan tegen een eis die-burgemeester en wet houders daarbij hebben ge steld aan werkloos hei dspro- krt Trechter aan de Broers- vest hOm de zaak in de hand te "Ouden is het nodig, dat de verantwoordelijke wethouder voorzitter van het project wordt'1, legde Eef Collé gister- avond uit jn het stadskantoor, Iriaar vooral Herman Noorde- raakte niet overtuigd. Het PPR-raadslid was enigs- riis bevreesd, dat met een wet houder als voorzitter de speel- numte van de Trechter nogal wordt beperkt. Ook PvdA'er Verlinde bracht dat in, had als oplossing dat na Qe verzelfstandiging van het Pr°jeet de bestuurssamenstel- ling kan worden herzien, waar bij de wethouder „ophoepelt". Het ontmoetingscentrum voor werklozen (zowel WW'ers als WAO'ers en nog anderszins werklozen, werd duidelijk na een vraag van Verlinde) komt in de Tempel aan de Over- sehiesestraat, voorheen een jongerensociëteit. Bijna hadden vrijwilligers (mensen zonder werk, die toch actief willen zijn) het bijltje erbij neergelegd, omdat de Trechter geen geld meer had voor verdere verbouwing en het college zich 'eek te distan tiëren van een toezegging voor een aanvullende subsidie. Een week na die „staking" kwam er toch geld op tafel, al moet de gemeenteraad dat in principe op maandagavond 21 augustus nog goedkeuren. De raadscom missie ging gisteravond in ie der geval al akkoord. Bijna was de vergadering niet doorgegaan. Rond tien over acht was het quorum (het ver eiste aantal leden) op één per soon na aanwezig. Die ene was Lou van der Stel, die de com missie vele minuten liet wach- ten omdat hij buiten het stads kantoor een praatje stond te maken. Eens werd hij gebruikt als ontmoetingsplaats tussen Sir Winston Churchill en de Ameri kaanse president Theo dore Roosevelt. De poli tieke kopstukken plach ten er het verloop van de Tweede Wereldoorlog te bespreken. Nu is de Estroma het trotse bezit van de Engelsman lan Chapman. Vorige week dinsdag liep het unieke bootje de Vlaardingse haven binnen- Chapman bezoekt een paar Vlaar dingse vrienden. Van oorsprong is de 35 ton wegende Estroma een zoge heten „admirality steamer" geweest, een stoombootje waarin de hoogste piet van de marine huisde. Het boo tje werd in 1900 gebouwd en in 1935 omgebouwd tot motorboot. Acht jaar geleden wist lan Chapman het historische schuitje aan te kopen en de Yorker renoveerde het ge heel in stijl. Buitenwand en stuurhut rijn nog van het zelfde prachtige oude teak hout. Het - interieur bergt ondermeer een „old fashio ned" (ouderwets) salonne tje, waar liefhebbers van de Victoriaanse tijd de vingers bij af zullen likken: fluweel behang, een popperig gas haardje, verheven zitele- menten. In deze ambiance confereerden de heren Churchill en Roosevelt. g Rechts, achter het „zeemansorgel", lan Chapman illllllllHIIIII!llllllll!llllllllll|!l|>||l|||||||||||||!i||Mlllllinilll!lll!!IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIII]!lllllllllllllllllllll!lllllllllllll!mi!lltUIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllll!lllllI nersvereniging gaan overleg gen hoe eraan gewerkt kan worden, dat er bij een groot deel van de bevolking van het Westen een mentaliteitsombui ging ontstaat. „Hoe dat moet, weet ik echt met Je zou met een hele hoop mensen ontzet tend veel moeten praten, en ze iets duidelijk proberen te ma ken. Dat wordt een zaak op langere termijn, dat lukt nooit binnen een paar weken," aldus De Vos. Ook hoofdinspecteur Broeders heeft de indruk, dat een wijk of bewonersvereniging van groot nut kan zijn in het kwe ken van begnp voor ande ren". Verder heeft het huisves tingsbeleid van de gemeente hierin een belangrijke rol te spelen» denkt hij. Bij Benelux DL had men gis termiddag het voornemen oni in de loop van de dag de affi ches te verwijderen. „Dat één van die affiches helemaal op eenhoog zat, bewijst wcï dat iemand er moeite voor doet buitenlanders te weren,'* was het ongeruste commentaar. Schiedam „U begrijpt, dat wij hier in Kethel-Tuindorp nu wel erg ongeduldig worden. In oktober is het twee jaar geleden, dat onze brief met handtekeningen aan de burge meester is overhandigd". Dat schrijft mevrouw A. J. Schui temaker—Van Riemsdijk in - een open brief aan wethouder - voor stadsontwikkeling Chris Zijdeveld. Zij is „zomaar" een bewoonster van Tuindorp en voert namens veel andere bewoners van dit groene wijkje actie voor een bruggetje tussen de Molensin- gel en de Harg, Voor fietsers zou die brug een goede verbe tering zijn om de wijk te verla ten. In de huidige situatie moe ten wielrijders flink omrijden. Tuindorp voelt zich haast een sehiereilandje. Mevrouw Schuitemaker heeft zich in het verleden steeds ge wend tot CDA-raadslid Cees Lansbergen, die de wensen van Tuindorpers overbracht aan Zijdeveld. In de open brief aan de wethouder staat: „In 1977 hebt u Lansbergen al eens la ten weten, dat het voor de zo mer van '77 in orde zou komen. Daarna werd het vóór de win ter 1977, vervolgens mei 1978, daarna weer juli 1978. En nóg zie ik geen bedrijvigheid op de hoek Molensingel/Harg", aldus mevrouw Schuitemaker. Als de wethouder nou hele maal achter de fiets staat, zoals hij zelf graag laat weten, dan heeft Tuindorp daarvan in elk geval nog weinig gemerkt, schrijft zij. „De wethouder heeft onlangs gezegd, dat voor fietsen weinig voorzieningen nodig zijn om tot - een goede verkeersafwikkeling te komen. Maar voorzieningen - voor de bereikbaarheid van Tuindorp, voor fiets of brom fiets, worden nog steeds niet getroffen. Dat wij ongeduldig,, worden, komt temeer omdat - wij om ons heen allemaal brug getjes zien verrijzen die minder hard nodig zijn dan het onze. Het bruggetje bij. bad Groe-, noord, het eerste vanuit Tuin dorp, is in onze ogen zelfs over bodig", maakt mevrouw Schui-. temaker duidelijk. grenen berg rek ken 93 90 x 30 grenen wandsch roten Q35 1Q x 58mm.per meter Witte, 250*20 cm Agr kunststof Oa boekenplanken 250 30 coilSS(250 40 cmtE0 biack dockor boormachine glCh, tO mm. 2 toeren tijdelijk m 250 huba zaken

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1978 | | pagina 1